Vous êtes sur la page 1sur 1

De Celderlander

zaterdag 19 mei 2012

141 de barometer

Panel verdeeld over JKunduz'


Ofsehoon het Barometerpanel de nodige Iiehtpuntjes ziet en vurig hoopt dat de economisehe lente aanbreekt, blijkt opmerkelijk genoeg uit de cijfers die de leden geven voor de eeonomie een omgekeerd beeld. De barometer daalt althans. Thijs Aarten: innovaties Zoals ik vaker heb betoogd op deze plaats, is de enetgietransitie en bijbehotende energie-innovatie immers goed. voor onze economie. Twee vLiegen in een klap dus. Waar het nu op aankomt is dat deze Kunduz-begroting - ook op het gebied van energie - verder wordt uitgevoerd met concreet en krachtig beleid dat in ieder geval langer meegaat dan anderhalf jaar. Energiebeleid is iets dat zich over kabi.', netsperiodes heen zou moeten uitstrekken. Theo Lemmen: goed nieuws Goed nieuws: de vestiging van Van der Valk in Nijmegen-Noord. Deze uitbreiding van hotelkamers is allang nodig, en met deze nieuwe vestiging is er nog steeds sprake van ondercapaciteit, maar er gebeurt weer wat. Zo is ook bij De Hemel hotelcapaciteit gekomen, dus laat de toeristen maar komen. En die komen ook. Het aantal cruiseschepen neemt elk iaar toe. En dit jaar bLijkenze vooral ook te komen voor de Floriade. De Waalkade-ondernemers zouden er goed aan doen, samen met de gemeente de handen ineen te slaan en een verbetering van het aanbod kunnen regelen. En het vervoer van de passagiers van de cruiseschepen zou naar mijn mening heel goed kunnen worden uitgevo~rd door de Zonnetrein. Dit alternatief van de tram is et ten slotte al, en zou juist hier een prima oplossing kunnen zijn voor mensen die slecht ter been zijn. De kLimis vaak ook een belemmering, maar met de Zonnetrein is dat geen probleem. Wellicht dat het RBT KAN, dat recent subsidie kreeg van het Nijmeegs Ondernemers Fonds, hier ook naar kan kijken. Ian Jonker: apps De mobiele revolurie is imiddels 5 jaar geleden gestart en is niet meer uit ons leven weg te denken. Ook binnen de zOrgis de tijd rijp voor de app-economie, en verschillende appLicatiesvinden hun weg al naar de markt, bijv op gebied van pollennieuws/allergie, begeleiding van autistische jongeren of het kunnen communiceren met een arts in het buitenland. Onze regio (en Nederland) heeft goud in handen als het gaat om het benutten en vermarkten van mobile health. Esther Mirjam-Sent: Kunduz Nederland is in een recessie terecht gekomen, de werkeloosheid loopt op en we doen het sleehter dan landen om ons heen. Dit komt door laag consumentenver, trouwen en verminderde koopkracht van mensen. Door kost wat kost 3% begrotingstekort te willen halen in 2013 komt de KunduzcoaLitiemet snelle maar onverstandige maatregelen als de BTW verhoging, waardoor de koopkracht nog verder wotdt aangetast, het MKB een enorme klap krijgt en de economie nog verder wordt geschaad. Jan Tillman: verve!end De voorgenomen BTW verhoging zal voor een aantal huizenkopers een extra vervelend tintje krijgen. Wie VOot 1 oktober een nieuw- broodnodige ondersteunende bouwhuis heeft gekocht dat na 1 maatregelen van overheidswege. oktober wordt opgeleverd zal het Hanno Littink: reiskosten hogere BTW tarief moeten beta- Hoge arbeidskosten zijn niet bevorlen. ilijzonder vervelend voor de derLijkvoor de concurrentiepositie bouwbranche omdat het fiscaal van de Nederlandse industrie. Het verschil voor kopers tussen be- mag dan ook weinig. verbazing staande woningen en nieuwbouw wekken dat in het onlangs gesloerg groot is. Dit terwijl de bouw- ten crisisakkoord loonmatiging branche juist zit te wachten op de wordt bevorderd. In dat akkoord is echter ook vastgelegd dat het 'onbelaste privegebruik' van (bestel)auto's en de onbelaste reiskostenvergoeding (thans 0,19 cent per krn.) worden afgeschaft. Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding zal naar mijn mening de arbeidsmobiliteit bepaald niet bevorderen en zullen zeker niet bijdragen aan economische groei. Penning de Vries: GreenChip V heeft vast wel eens gemerkt dat uw computer erg warm wordt als hij aanstaat. Die warmte is het gevolg van inefficient stroomverbruik in uw computer. Hier in Nijmegen produceren we de GreenChip, een slimme chip die computers een sruk zuiniger maakt. Ook op het gebied van verlichting worden grote stappen vooruit gezet. Tegenwoordig zit in vele lampen een chip - vee!al uit Nijmegen die zorgt dat de lamp zeer zuinig met energie omspringt, maar ook op internet kan worden aangesloten waardoor u eenvoudig met uw Smartphone uw lampen in llUis gen de voorgestelde bezuinigingen en maatregelen. Ook in Nederland is het politiek onrustig geweest. Na de val van het kabinet hebben echter vijf partijen het voor elkaar gekregen om de begroting voorlopig weer op orde te krijgen. Het pakket van verschillende bezuinigingen en hervormingen mag rekenen op een steun van 69% van de kiezers. Een goede basis voor de verkiezingen in september. Henk Berg:ruk naar links Verkiezingen in Frankrijk, Duitsland, Griekenland en na de zomer ook in Nederland .. Een ruk naar links zo Lijkthet, maar bestaat het echte links nog we!. Vraagt onze economie en maatschappij om idealen of om rekenkundig reaLisme? Het lijkt we! degradatie- of play-off voetbal, ervoor zorgen dat we de nul houden en met een counter punten seoten. Per saldo wordt het dan op zeker spelen en worden er nauwelijks kansen gecreeerd. De poLitiek gaat alleen over de pubLieke middelen en de spelregels. Ondernemers mogen nog steeds vanuit eigen ambitie, idealen en creativiteit hande!en. Bedrijven die het spel te defensief gaan spelen, ervaren de krimp van de economie in een onevenredig sterke mate. Hein van der Pasch:grens De groei kan de 6 halen. Voor Nederland is daarvoor samenwerking in Europa onmisbaar, evenals open grenzen en een open internationale houding. We ervaren al enkele jaren dat de economische stagnatie in andere EV-Ianden negatieve gevolgen heeft voor de groei in Nederland. Daarom is het een zaak van welbegrepen eigen belang dat Nederland en andere economisch sterke landen zowel de eigen economische groei als die van buurlanden helpen stimuleren. Eline Koers: files Met in gedachten dat transporteurs in 2010 400 miljoen euro schade hebben geleden door de files op de Nederlandse wegen, komt thans het bericht dat een aantal wegprojecten die minister Schultz van Haegen in de planning had (door de val van het kabinet) in de ijskast dreigt te belanden. Het is te hopen dat deze beslissingen nog eens zorgvuldig worden heroverwogen. Ronald Migo:export Het gevoel van 'het is genoeg geweest' begint te overheersen. Vit recent onderzoek van het ElM blijkt dat het rnkb zijn uitweg uit de crisis denkt te vinden door de grote motor van de export te gaan inzetten. Autonome groei komt niet uit Europa maar voora! uit Azii' en Zuid-Amerika en wij kunnen aanhaken bij Duitse bedrijven en hun goede positie in die landen. Oat O.a.Philips in deze crisistijd zijn winst in het eerste kwartaal weet te verdubbelen toont aan dat met nieuwe slagkracht en innovaties je verder kunr.

kunt bedienen. Als CTO en directeur Nederland ben ik er trots op dat we dankzij technologie van NXP zo'n belangrijke rol kunnen spelen bij het stimuleren van energiebesparing. Bart van Meer: optirnisme Cruciaal in deze tijd, waarin we door een zware storm gaan, is dat bedrijfsleven en politiek hun verantwoordeLijkheid nemen. Verheugend is dat er een Lenteakkoord is gesloten russen de vijfbekende poLitiekepartijen en dat daaraan ook daadwerke!ijk invulling wordt gegeven. Een derge!ijk akkoord heefi uiteraard ook gevolgen voor de regio Arnhem. Tijdens de Bedrijven Kontakt Dagen vorige week was een vleugje optimisme te bespeuren. Als ondernemers elkaar treffen komt er altijd wet iets tot stand dat economisch relevant is voor de regio. Ais bedacht wordt dat het in de toeristenindustrie steeds beter gaat, er steeds meer hotelaccommodatie bijkomt en wij als regio meer toeristen trekken, is dat in ieder geval het vermelden waard. Annemarie Scholris: zorgenkindje In voorgaande barometers is het dalende consumentenvertrouwen genoemd als grootste uitdaging: daar komt nu een nieuw zorgenkindje bij gezien de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland. In beide landen heeft de bevolking zich sterk uitgesproken te-