Vous êtes sur la page 1sur 18

Wadimir Wadimirowicz Putin

POLITYKA GOSPODARCZA ROSJI W LATACH 2000-2012

Okres penienia rzdw


Od 31 grudnia 1999, po rezygnacji Jelcyna ze stanowiska prezydenta, Putin peni obowizki prezydenta Rosji (zgodnie z art. 92 ust. 3 Konstytucji Federacji Rosyjskiej). W wyborach prezydenckich, ktre odbyy si 26 marca 2000 zosta wybrany na stanowisko gowy pastwa. Uzyska 52,9% gosw. W kolejnych wyborach prezydenckich, ktre odbyy si 14 marca 2004 zdoby 71,2% gosw i zwyciy ju w I turze. Najwikszym problemem, z ktrym zmierzy si Putin, byo osignicie 50-procentowej frekwencji(wymaganej do wanoci wyborw), co udao si osign. 7 maja 2004 zosta zaprzysiony na drug czteroletni kadencj na stanowisku gowy pastwa.

Okres penienia rzdw

Bra udzia w wyborach do Dumy Pastwowej, ktre odbyy si 2 grudnia 2007, jako kandydat otwierajcy list wyborcz Jednej Rosji. Po wyborach nie obj jednak mandatu. 7 maja 2008 przekaza stanowisko prezydenta Dmitrijowi Miedwiediewowi. Tego samego dnia Miedwiediew przekaza przewodniczcemu Dumy Borisowi Gryzowowi kandydatur Putina na stanowisko premiera. 8 maja 2008 Duma zatwierdzia kandydatur Putina. Od 7 maja 2012 peni ponownie funkcje Prezydenta.

Rosja krtki opis pastwa


Pastwo rozcigajce si od wschodniej Europy poprzez pnocn cz Azji po Ocean Spokojny. Rosja jest najwikszym pastwem na wiecie pod wzgldem powierzchni, jej terytorium jest wiksze od Europy, Australii i Antarktydy. Pod wzgldem liczby ludnoci zajmuje 9 miejsce. Rosja naley do najwikszych gospodarek wiata, pod wzgldem PKB zajmuje 7. miejsce na wiecie. Pastwo rosyjskie dysponuje najwikszymi na wiecie zasobami naturalnymi i rdami energii. Rosja jest czonkiem wielu midzynarodowych organizacji, m.in. Rady Bezpieczestwa ONZ, G8, Wsplnoty Niepodlegych Pastw, Euroazjatyckiej Wsplnoty Gospodarczej, Szanghajskiej Organizacji Wsppracy i odgrywa znaczc rol w polityce wiatowej.

Partie Polityczne
W Rosji istnieje system wielopartyjny. Partie konkuruj o miejsca w dwuizbowym parlamencie 450-osobowej Dumy Pastwowej i 166-osobowej Rady Federacji. W wyniku ostatnich wyborw w Dumie znalazy si cztery partie: Jedna Rosja (64,30% gosw), Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (11,57% gosw), Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (8,14% gosw) oraz Sprawiedliwa Rosja (7,74% gosw). Tylko te partie przekroczyy prg wyborczy 7% gosujcych.

Rosja w wizji Putina: silne, suwerenne pastwo


Priorytetem jest dla niego utrzymanie politycznej stabilnoci, alternatyw dla ktrej s oligarchia i anarchia panujce w Rosji w latach 90. Pastwo wedug Wadimira Putina to pastwo silne i scentralizowane, odporne na ingerencj zewntrzn i zachodnie recepty polityczne i gospodarcze

Rosja w wizji Putina: silne, suwerenne pastwo


Pastwo ma dawa impuls do technologicznej modernizacji, ktrej motorem ma by m.in. sektor zbrojeniowy. Broni polityki ekonomicznej prowadzonej w ostatniej dekadzie, w tym powoania korporacji pastwowych, majcych by koem zamachowym dla gospodarki Putin kreli wizj pastwa opiekuczego, kierujc do mniej zamonych obywateli (stanowicych elazny elektorat Putina) obietnice rozbudowanych wiadcze socjalnych.

Rosja w wizji Putina: silne, suwerenne pastwo


W wymiarze spoecznym jest to wizja pastwa wielonarodowego, jednak przy dominujcej roli rosyjskiej kultury i jzyka. Putin kadzie nacisk take na wartoci duchowe, podkrelajc rol religii uwaanych w Rosji za tradycyjne (prawosawie, islam, judaizm i buddyzm) Celem jest kreowanie jego wizerunku jako jedynego prawdziwego lidera, zdolnego do sprostania stojcym przed Rosj wyzwaniom. Centralnym motywem wystpie Putina jest to, i zdoa on podwign Rosj z zapaci po latach 90. i tylko on ma konstruktywny program na kolejne lata

Cele Putina
Prezydent zobowiza w nim rzd do stworzenia biznesowi dogodnych warunkw dziaania, aby Rosja w rankingu Banku wiatowego przesuna si z zajmowanego obecnie 120. miejsca w wiecie na 50. w 2015 roku i na miejsce 20. w 2018 roku Do 2020 roku ma w Rosji powsta nowych 25 mln miejsc pracy, a zarobki maj do 2018 roku wzrosn o 40-50 procent. Udzia produkcji wysokich technologii w PKB ma wzrosn do 30 procent.

Cele Putina
rednia dugo ycia w tym kraju ma osign 74 lata, a - dziki zachtom finansowym i innym udogodnieniom - wspczynnik dzietnoci kobiet ma osign 1,75. Z budetu federalnego maj by wyasygnowane pienidze na dodatkowe zasiki rodzinne dla rodzin, w ktrych po 31 grudnia 2012 r. urodzi si trzecie lub kolejne dziecko. Celem Rosji w kontaktach z UE jest stworzenie wsplnej przestrzeni gospodarczej i w wymiarze ludzkim na obszarze od Atlantyku do Pacyfiku. MSZ Rosji otrzymao polecenie od prezydenta denia do zawarcia porozumienia z UE w sprawie obustronnego zniesienia wiz przy krtkoterminowych podrach obywateli.

Cele Putina
Putin liczy rwnie na obustronnie korzystne partnerstwo energetyczne z UE w celu stworzenia wsplnego europejskiego kompleksu energetycznego. W dekrecie dotyczcym rosyjskich si zbrojnych Putin nakaza, aby do 2018 roku armia bya w 70 procentach wyposaona w nowoczesne systemy militarne. Co roku, przez pi lat, armia ma by zwikszana co najmniej o 50 tysicy onierzy kontraktowych. Emerytury wojskowych w stanie spoczynku maj by corocznie zwikszane co najmniej o 2 procent powyej poziomu inflacji.

Cele Putina
Od wrzenia zostan wprowadzone dla imigrantw egzaminy z jzyka i kultury rosyjskiej. Nie obejm one jedynie "wysoko wykwalifikowanych specjalistw". Putin osobnym dekretem nakaza te, aby do 2014 roku oczekiwanie na zaatwienie sprawy w urzdach administracji publicznej nie trwao duej ni 15 minut, a poziom zadowolenia ludnoci z jakoci pracy sub publicznych osign w 2018 roku 90 procent.

Wskaniki Gospodarcze - Bezrobocie

Wskaniki Gospodarcze - Bezrobocie


W wyniku kryzysu gospodarczego pod koniec 2008 roku po raz pierwszy od dziewiciu lat nastpi znaczcy wzrost bezrobocia w Rosji. Wedug danych Federalnej Suby Statystycznej (Rosstat) od koca lat 90. liczba bezrobotnych w Federacji Rosyjskiej systematycznie malaa

Wskaniki Gospodarcze - PKB

Wskanik PKB zmiany %

Wskaniki Dochd Narodowy na mieszkaca

Dzikuj za uwag !!