Vous êtes sur la page 1sur 4

cu hi v p n cuc thi huyn thoi ng h ch minh trn bin Cu 1: Bn hy cho bit v ngy truyn thng ng H Ch Minh trn bin;

nhng bn, bi ca ng H Ch Minh m lch s ghi nhn, l nhng bn, bi no, u? Tr li: 1.Thc hin ch trng ca ng v Qun y Trung ng, ngy 19 thng 5 nm 1959, on cng tc qun s c bit(n v tin thn ca on 559) c thnh lp. Ngy 1 thng 6 nm 1959, Tiu on 301 trc thuc on 559 ra i, tiu on c nhim v m tuyn vn ti xuyn Trng Sn chi vin v kh, trang b,lc lng cho chin trng min Nam. n thng 7 nm 1959, Tiu on 603 c thnh lp, c nhim v nghin cu tm phng thc vn chuyn bng ng bin chi vin v kh cho chin trng min Nam; Tiu on gm 107 cn b, chin s, bin ch thnh 2 i i, ng u ti thn Thanh kh, x Thanh Trch, huyn B Trch, tnh Qung Bnh. gi b mt, Tiu on ly tn l Tp on nh c Sng Gianh; c s gip ca nhn dn v cc lc lng v trang a phng, Tiu on nhanh chng n nh ni n, v tch cc chun b mi mt cho chuyn vt bin u tin vo khu vc V. Phng tin vn ti ban u ca n v l 4 chic thuyn g, mi chic trng ti t 15 n 20 tn; thuyn c 2 y, pha di v kh, pha trn li v dng c nh c, ci trang thnh thuyn bum nh c min Nam. T gia nm 1961 n gia nm 1962, 5 thuyn ca a bn Nam b ra ti min Bc. Nhng ngi con kin trung ca Thnh ng T quc ( trong c 18 ng vin) vinh d c Ch tch H Ch Minh, B th th nht BCHTW Dng L Dun v cc ng ch trong b chnh tr, Qun y trung ng gp mt, n cn thm hi, ng vin. Nhng chic thuyn t Nam b vt bin ra Bc thnh cng l mt trong nhng c s quan trng xc tin vic thnh lp on vn ti thy tip t v kh cho Nam. Ngy/10/1961, B tng t lnh ra quyt nh s 97/QP do th trng Hong Vn Thi k thnh lp on 759 vn ti thy do ng ch on Hng Phc lm trng on. Quyt nh thnh lp on 759 th hin tm nhn chin lc v sng to ca B chnh tr m trc tip l Qun y

trung ng v B tng t lnh, S ra i ca on 759 nh du mc lch s quan trng, m ra bc pht trin mi ca tuyn ng vn tI chin lc trn bin. Ngy 23/10 tr thnh ngy truyn thng ca on 759 trc y, L on 125 Hi qun ngy nay, ng thi l Ngy m ng H Chi Minh trn bin. 2. Trong thi k chng M cu nc , on 759 t chc hng trm chuyn tu vo 19 bn ca 9 tnh. Nhng bn tu trn tuyn ng ny nh bn tu khng s c lch s ghi nhn l K15 Sn(Hi Phng), Lc An Sng Ray(B Ra Vng Tu), Vng R(Ph Yn),Vm Lng(C Mau) tr thnh nhng khu di tch lh s thu ht nhiu du khch v mt s ni c B vn ha,th thao v du lch cng nhn l Di tch lch s Quc gia. Ngoi ra cn c cc bn khc nh Bc Liu, L Diu(Bnh nh), m Thy(Qung Ngi), Bnh o(Qung Nam), Rch Kin Vng(C Mau), Tr Vinh,B Ra Cu 2: ngha, tm quan trng ca ng H Ch Minh trn bin i vi cuc khng chin chng M cu nc? Tr li: ng H Ch Minh trn bin hon thnh trn vn v c bit xut sc nhim v chi vin chin lc cho chin trng min Nam. T 1961 n 1975, cn b , chin s trn tuyn vn ti bin vt qua mun vn gian kh, khc phc kh khn, mu tr , dng cm, to bo; vt qua sng to, gi ln; vt qua s phong ta c lit , vy rp gt gao ca k th. Hng trm lt tu ra khi, hng ngn tn v kh, hng ha,thuc cha bnh v hng chc ngn lt ngi t hu phng ln vo tuyn tuyn ln, trc tip gp phn cng ton dn a cuc khng chin chng M, cu nc n thng li hon ton. Cng vi ng H Ch Minh trn dy Trng Sn, ng H Ch Minh trn bin l mt nt c o , c sc, sng to ca ng li chin tranh nhn dn, th hin tm nhn chin lc ca ng cng sn Vit Nam v Ch tch H Ch Minh ; tr thnh biu tng t ho ca dn tc Vit Nam,hin thn ca ch kht vng c lp, t do v thng nht t quc; l tr tu, ch quyt chin, quyt thng ca ton ng, ton dn, ton quaanta trong cc khng chin chng M, cu nc; trong cn b, chin s Hi qun nhn dn Vit Nam, m trc tip l on 759 trc y, on vn ti qun s 125 v L on 125 ngy nay l nng ct.

Thi gian s qua i, nhng huyn thoi v ng H Ch Minh trn bin vn mi mi ngi sng trong trang s oanh lit ca dn tc ta nh mt thin anh hng ca bt t, t thm truyn thng nh gic, gi nc ca dn tc, Qun i v Qun chng Hi qun nhn dn Vit Nam anh hng, tip thm sc mnh cho mi th h phn u thc hin thng li nhim v xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha. Cu 3: Nhng thnh tch c bn ca on tu khng s trong nhng nm thng chng M cu nc? Tr li: Trong sut 14 nm lin tc (1961 1975) tuyn ng H Ch Minh trn bin, huyn thoi ca b i Hi qun c 1789 chuyn tu khng s vn chuyn 150 ngn tn v kh trang b v 80 ngn lt cn b, vt qua hng vn hI l, khc phc hn 4000 qu thy li, chng chi hn 20 cn bo, chin u hn 30 ln vi tu ch, nh tr 1200 ln my bay ch tp kch, bn rI 5 chic v bn chy nhiu tu xung ca ch, hon thnh xut sc nhim v, gp phn chi vin c lc cho nhiu hng chin trng, nhiu chin dch ln, nhiu a bn trng yu m ng b cha vi ti c. Cu 4: Hy cho bit v ngi thuyn trng ca on tu khng s c t tn cho mt hn o ca nc ta hin nay? Hy nu mt s chin cng ca thuyn trng ? Tr li: Ngi thuyn trng c t tn cho mt hn o ca nc ta hin nay l o Phan Vinh (thuc qun o Trng Sa), l Nguyn Phan Vinh(1933 1968). Lit s, anh hng lc lng v trang nhn dn, sinh nm 1933 ti thn Bnh Ninh, x in Nam huyn in Bn, tnh Qung Nam. Sau ngy ton quc khng chin (19/12/1946) ng tn c vo sng Tam K I hc, l hc sinh trng Trung hc Tam K II (Tam Thi) ti lng Khnh Th. n nm 1954 ang gia nm hc lp 7 (tng ng vi lp 9 by gi) ng xung phong nhp ng, ri tp kt ra Bc. n nm 1963 ng la Trung y thuyn trng hi qun. u nm 1967 ng ch huy on tu khng s vt ng H Ch Minh hay ng Trng Sn trn bin ng vi nhim v chuyn ch v kh qun dng chi vin cho chin trng min Nam. n thng 7 nm 1968 ng anh dng vt qua bao th thch, gian kh ch huy c 11 chuyn tu hI qun ti ch an ton.

Ngy 27/2/1968, tu 235 do thuyn trng Nguyn Phan Vinh ri qun cng Hi Phng mang theo hn 14 tn v kh ( chuyn th 11) vo Hn Ho, mt cn c ca qun v dn ta cch Nha Trang 12 km v pha bc thuc 2 x Ninh Phc v Ninh Vn, huyn Ninh Ha. 0h ngy 1/3/1968, khi vo gn n b, tu 235 b ch pht hin v tn cng c lit. Thuyn trng Nguyn Phan Vinh ch huy cc chin s trn tu chng tr quyt lit, n sng n vin n cui cng v hy sinh cng con tu bng khi lng hng tn bc ph do chnh tay mnh t hy, khng li mt cht du vt Ngy 25/8/1970, thuyn trng lit s Nguyn Phan Vinh c truy tng danh hiu Anh hng Lc lng v trang nhn dn. T , tn o Phan Vinh c ghi trn bn bin , o Vit Nam v tr thnh nim t ho ca cc th h cn b, chin s trn o.