Vous êtes sur la page 1sur 8

Rejestrkorzvci-,

uzyskiwanychprzez poswlub ich malonkw

na Ja, posel SejmVII kadencjy-

/l, , il n ?r,

imiona. nazwisko

zachowujc najwikszstaranno kierujc si swoj najlepszwiedz, i stosowniedo art. 35a ustawy z dnia 9 maja t996 r. o rvykonywaniumandatu posai senatora (Dz, U. z 2011 r. Nr 7, poz. f9 i Nr 1L7, poz. 676) zgaszam do Rejestru Korzyci nastpujce informacjeo: 1) r,vszystkich stanowiskach i zajciach wykonyvanych Zarowno w administracjipublicznej,jak i w instytucjachprywatnych, Z tytuu oraz ptacy zawodowejwykonywanej ktorych pobiera si wynagrodzenie na wasnyrachunek:

-22) faktach materialngo wspierania dziaa|noci publicznej prowadzonej przez zgtaszajcego:

3) darowinie otrzymanejod podmiotowkrajowych lub zagtanicznych, jeie|i jej warto przekracza 5a% najnizszgo wyn agrodzenii pracownikow za prac' obowizujcego grudniu roku poprzedzajcego,okreiongo w przezlv{inistra Pracy i Polityki Socjalnej podstawi.t<ooksu na pracy'-):

-34) vtyjazdachkrajowych

W/l":J J9 ,J't-L, u7f)rcsrere @ , '^(t dtinsl,{ / L,J dnitr- -D (jL\rLil v/,9^ n

::'J':H,T?ii"fin::::'t;;r:ruti*i:x##

lub niezwizanych penion4 funkcjpubliczn je,e'i 'zagranicznych. Z ich kovt nie ,,,uutpor..y,ip,. ez zgaszajcego

z7/,q

-4wikszych niz wskazane o 5) innych uzyskanych korzyciach wartociach stanowisk lub wykonywaniem w pkt 3, niezwi zanychz za1mowanim o zajalbo pracy zawodowej, ktorych mowa w pkt 1:

-)-

6) udziale vv organachfundacji,spekprawa handlowegolub spodzielni, nawt wowczas, gdy z tego tytuunie pobiera si adnychr,viadczen pieniznych:

-6Zgaszam Rejestru Korrycinastpujce do informacje dotyczcemojej

nazwisko

1) wszystkich stanowiskach i zajciach wykonywanych zarowno w administracjipublicznej,jak i w instytucjachprywatnych' z tytuu ktorych pobiera si wynagrodzeni oraz pracy zawodowejr,vykonywanej na wasny rachunek:

2) faktach materialnego wspierania dziaalnoci publicznej prowadzonej przez zgaszajcgo:

3) daror,viznie otrzymanej podmiotor,v od jezeli krajolvychlub zagrantcznych, jej warto przektacza 50% najntszego wynagrodzenia pracownikowza prac' obowizujcego grudniu roku poprzed w zajcega,okrelonego przezMinistraPracy i Polityki Socjalnej podstawi na Kodeksupracy-").

-7 -

4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwizanych Z penion funkcj publiczn jeeliich koszt ni zostapokryty ptzez zgaszajcego partiepolityczne, lub jego mazonka albo instytucje zatrudniajce bd ich ztze,sznia fundacje, lub ktrych s czonkami:

o 5) innych uzyskanych korzyciach, wartociachwikszych niz wskazane w pkt 3, ntezwLZanych zajmowaniemstanowisk lub wykonywaniem Z o zajalbo pracyzawodowej, ktorychmowa w pkt 1:

-8-

6) udziale w organachfundacji,spoekprawa handlowegolub spodzielni, nawt wr.vczas,gdy z tego tytutu nie pobiera si zadnych wiadczeri pieniznych:

*,*lu7/.
data I

Uwaga: zgosinie pniej 1) Wszystkie zrniany danychobjtychRejestremna|ey niw cigu 30 dni od dnia ich zaistnienia(art.35a ust.6 ustawyz dnia (Dz. U. z 201l r. posa senatora i mandatu 9 maja 1996r. o wykonyf,'aniu Nr 7, poz.29 i Nr lI7, poz, 616). 2) Ujawnienie informacji w Rejestrze nie zwdrnta od odpowiedzialnoci Za przewidzianejw ustawi o wykonywaniu mandatu posai senatora. w okrelonych niej obowizkow(art. 35a ust. 9 ustawy niedopeninie posa senatora, ktrej mowa w pkt 1). o i o wykonywaniumandatu

(w w lnformacyjnymSejmu)oraz Rejestrjest jawny i bdzie dostpny formie lektronicznej S),stmi posa senatora). i publikacji_raz w roku (art.35a ust.7 i 8 ustawyo wykonywaniumandatu w odrbnej **) 200f r. Jest to kwota 380 zl 6a% krvoty760 z)_ w zwiku z art.25 ustawyz dnia |0 padziernika o minimalnym wynagrodzniuZa prac (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z pon.zm.), ktry stanowi,Ze] ilekro w przepisach prawa jest mowa o ,,najniiszym wynagrodzeniuza prac pracownikw,,przez odwoanie do odrbnychprzepisw |ub do Kodeksu pracy a|bo przez wskazanieMinistra Pracy si lub do i Polityki Socjalnej,Ministra Pracy i Po|ityki Spoecznej ministra waci.uvegoSprawpracyjako na zobowizanegodo ustaleniatakiego wynagrodzenia podstawieodrbnychprzepisw lub Kodksu pracy' oznaczato kwot 760 z.

.)