Vous êtes sur la page 1sur 3

SEMINARIUM EFEKTYWNY RYNEK INWESTYCJI VENTURE CAPITAL W POLSCE Koinwestycje praktyka i perspektywy. Jakie formy wsparcia s potrzebne inwestorom?

? WARSZAWA, 27 czerwca 2012. Godz. 11.00-15.30 O SEMINARIUM Spotkanie o charakterze okrgego stou, ktre skupi przedstawicieli rodowiska inwestorw VC, Aniow Biznesu, instytucje wspierajce rozwj MSP i inwestycje venture capital oraz rodowisko rzdowe. Jego celem jest rozmowa o dowiadczeniach w zakresie wsplnych inwestycji w innowacyjne MSP i efektywnoci obecnych i przyszych mechanizmw wsparcia inwestorw. Uczestnicy ok. 40 50 osb. W kadym panelu jest wybranych kilku panelistw, ktrzy nadaj ton dyskusji. Po nakreleniu tematyki kolejni gocie wczaj si do dyskusji. Punktem wyjcia dla dyskusji sta si coraz czciej sygnalizowany w rodowisku VC problem z poda projektw, w ktre mog zainwestowa fundusze VC, fundusze zalkowe i Anioowie Biznesu. W gronie inwestorw chcemy porozmawia o tym czy problem z poda dobrych jakociowo projektw rzeczywicie istnieje i jaka jest jego skala, podzieli si dowiadczeniami o sposobach poszukiwania projektw przez inwestorw i okreli dziaania jakie naley podj aby zwikszy ilo atrakcyjnych, innowacyjnych i przygotowanych do rozmw z inwestorami przedsibiorcw. W ramach spotkania szczeglna uwaga zostanie powicona wsppracy i koinwestycjom inwestorw VC. Ten dynamicznie rozwijajcy si trend na wiecie oferuje inwestorom szereg wsplnych korzyci. Podczas spotkania porozmawiamy o tym czy w polskich warunkach istnieje miejsce na tak wspprac, czy wrcz przeciwnie jestemy skazani na konkurowanie o projekty. Porozmawiamy o dowiadczeniach inwestorw na temat korzyci, wad i barier dla koinwestycji w Polsce. W tym kontekcie poruszymy take kwesti moliwoci i pl wsppracy brany VC z bankami i duymi firmami w zakresie inwestycji w start-upy. Druga cz dyskusji skupi si wok obecnych i przyszych mechanizmw wsparcia powstawania i rozwoju innowacyjnych MSP i wsparcia dla inwestorw indywidualnych i funduszy inwestujcych w start-upy. Bdziemy chcieli podzieli si opiniami na temat efektywnoci wdraanych i planowanych przez polski rzd mechanizmw stymulujcych rozwj inwestycji VC. Przybliymy take uczestnikom funkcjonujce w gospodarkach zachodnich mechanizmy wsparcia dla inwestorw Celem tej czci seminarium bdzie wymiana opinii inwestorw na temat efektywnoci rnych mechanizmw. PROGRAM DYSKUSJI 11:00 11:15 Przywitanie goci i wprowadzenie do dyskusji Robert Biele Wiceprezes Zarzdu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. 11:15 12:30 Popyt a poda na polskim rynku venture capital - czy jest miejsce na wspprac pomidzy inwestorami?

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice 032/ 352 45 25 lub 032/ 352 45 26, fax 032/ 352 45 36 Sd Rejonowy w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Numer KRS: 0000326459 , NIP: 9542664712, Wysoko kapitau zakadowego: 55.000 z

a. Czy w dzisiejszych czasach popyt ze strony inwestorw venture capital przewysza poda dobrych projektw? b. Czy inwestorzy VC s skazani wycznie na rywalizacj i konkurowanie? c. Czy warto wsppracowa i jakie korzyci mog przynie koinwestycje? d. Gdzie inwestorzy szukaj firm? e. Jak to jest w dojrzaych gospodarkach? f. Jakimi dziaaniami mona zwikszy poda dobrych projektw? Panelici Heyka Capital Markets Group- Anna Hejka* Enterprise Investors - Ryszard Kruk* Polskie Stowarzyszenie Inwestorw Kapitaowych - Barbara Nowakowska* Helix Venture Partners - Piotr Pajewski* Hard Gamma Ventures - Krzysztof Kowalczyk* Lewiatan Business Angels - Jacek Boski* PolBAN Business Angels Club - Wojciech Dokowski * SpeedUp Group - Bartomiej Gola*

Moderowanie: Robert Biele Wiceprezes Zarzdu Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

12:30 12:45 Przerwa kawowa 12:45 14:00 Korzyci i moliwoci wsppracy bankw i dojrzaych firm z inwestorami VC a. Jakimi mechanizmami dysponuje BGK i czy jest pole do wsppracy z inwestorami VC? b. Czy prywatne banki chtniej udziel kredytu MSP, gdy bdzie w spce AB lub fundusz VC? c. Moliwoci wymiany informacji o firmach poszukujcych kapitau pomidzy bankami i inwestorami VC d. Jaka jest polityka inwestycyjna duych firm w zakresie inwestycji w start-upy? e. Czy warto zaprosi do koinwestycji dojrzae przedsibiorstwo z brany? Na jakich zasadach? Czy firmy s tak wspprac zainteresowane? f. Czy spin outs interesuj inwestorw VC? Panelici Bank Gospodarstwa Krajowego* Zwizek Bankw Polskich - Arkadiusz Lewicki * Citi Bank* ING Bank* ENERGA Innowacje* T-Mobile *

Moderowanie: Robert Biele Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice 032/ 352 45 25 lub 032/ 352 45 26, fax 032/ 352 45 36 Sd Rejonowy w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Numer KRS: 0000326459 , NIP: 9542664712, Wysoko kapitau zakadowego: 55.000 z

14:00 - 14:15 Przerwa kawowa 14:15 15:30 Obecne i przysze mechanizmy wsparcia inwestycji VC okiem inwestorw a. Obecne kierunki wsparcia publicznego dla inwestorw VC i poday innowacyjnych projektw. Co finansuj PARP, NCBiR, wadze lokalne? b. Perspektywy wsparcia dla brany VC w ramach przyszych programw unijnych 2013-2020? c. Umiejtne stymulowanie popytu inwestorw VC i poday innowacyjnych MSP. Na co warto wydawa rodki w kolejnych latach, aby byy efektywniej wykorzystywane? d. Czy warto dalej finansowa sieci Aniow Biznesu, fundusze zalkowe i fundusz funduszy? e. Przedstawienie mechanizmw dziaajcych w dojrzaych gospodarkach na podstawie bada OECD i EBAN. f. Czy warto wprowadza zachty podatkowe dla inwestorw VC i modych firm i fundusze koinwestycyjne dla Aniow Biznesu dofinansowane ze rodkw publicznych funkcjonujce za granic? g. Jak inaczej efektywnie wspiera inwestycje VC?

Panelici Micha Baka PARP* Narodowe Centrum Bada i Rozwoju - Magorzata Skibska-Zieliska* Urzd marszakowskich Wojewdztwa Mazowieckiego* Ministerstwo Finansw Piotr Piat, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego* Sejmowa Komisja Innowacyjnoci i Nowoczesnych Technologii* Sejmowa Komisja Gospodarki* Sejmowa Komisja Finansw Publicznych* Instytut Allerhanda* Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

Moderowanie: Robert Biele Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

Od 15:30 Lunch i networking

MIEJSCE: Polonia Palace Hotel Al. Jerozolimskie 45 Warszawa

*Gocie i organizacje zaproszone do udziau w dyskusji


Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice 032/ 352 45 25 lub 032/ 352 45 26, fax 032/ 352 45 36 Sd Rejonowy w Katowicach, Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego Numer KRS: 0000326459 , NIP: 9542664712, Wysoko kapitau zakadowego: 55.000 z