Vous êtes sur la page 1sur 15

Tabela Uwagi WIO Warszawa do projektu z dnia 4 kwietnia 2012 r.

ustawy z dnia o zmianie ustawy - Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw; propozycja innych zmian w ustawie Prawo ochrony rodowiska Lp. Zapis projektu Propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie

Uwagi do projektu z dnia 4 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia o zmianie ustawy - Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw I. 1. Art. 1. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska3) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: str. 1 przypis2) Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, ustaw z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska, ustaw z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustaw z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie, ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko oraz ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i grnicze. str. 1 przypis3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695,Nr 152, poz. 897 i Nr 178, poz. 1060. str. 1 przypis2) Niniejsz ustaw zmienia si: ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, ustaw z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska, ustaw z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych, ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustaw z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie, ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska, o ocenach oddziaywania na rodowisko oraz ustaw z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarzdzania emisjami gazw cieplarnianych i innych substancji. str. 1 przypis3) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897 i Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341 Z treci projektu ustawy wynika, e zakres zmienianych ustaw nie obejmuje ustawy Prawo geologiczne i grnicze wymienionej w przypisie. Obejmuje natomiast ustaw o systemie zarzdzania emisjami gazw cieplarnianych i innych substancji niewymienion w przypisie.

2.

Dopenienie zapisu zmian jednolitego tekstu ustawy Prawo ochrony rodowiska

3.

str. 2 przypis 4) zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, z 2011 r. Nr 63, poz. 322. str. 2 przypis 5) zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459,.Nr 199, poz. 1175.

4.

str. 2 przypis 4) zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865; Nr 199, poz. 1227; z 2011 r. Nr 63, poz. 322; Nr 152, poz. 897; Nr 227, poz. 1367; Nr 228, poz. 1368. str. 2 przypis 5) zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459. Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195; Nr 232, poz. 1378. Naley zdefiniowa: rodowisko gruntowo-wodne, bez wyczenia wd podziemnych.

Dopenienie zapisu zmian jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie. Zmiana ustawy ogoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 miaa miejsce przed ogoszeniem w Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 jednolitego tekstu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Dopenienie zapisu zmian jednolitego tekstu ustawy. Przyjmujc definicj historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi w powizaniu z definicj zamieszczon w pkt. g), w dalszym cigu nie zostaa rozwizana kwestia zanieczyszczenia wd podziemnych, ktre miao miejsce przed 30 kwietnia 2007 r. Naley zauway, e w zdecydowanej wikszoci przypadkw, zanieczyszczenie wd podziemnych jest skutkiem zanieczyszczenia ziemi lub gleby, zatem naleaoby przyj i zdefiniowa: rodowisko gruntowo-wodne, bez wyczenia wd podziemnych.

5.

Art. 1. pkt. 1 lit.c) 5a) historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi rozumie si przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, ktre zaistniao przed dniem 30 kwietnia 2007 r., lub wynika z dziaalnoci, ktra zostaa zakoczona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., rozumie si przez to take szkod w rodowisku w powierzchni ziemi, ktra zostaa spowodowana przez zdarzenie, od ktrego upyno wicej ni 30 lat oraz do ktrej nie maj zastosowania przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z pn. zm.). Art. 1. pkt. 1 lit. g) 25) powierzchni ziemi rozumie si przez to naturalne uksztatowanie terenu, gleb oraz ziemi, z tym e: a) gleba oznacza grn warstw litosfery, zoon z czci mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmw, obejmujc wierzchni

6.

7.

warstw gleby i podglebie, b) ziemia oznacza grn warstw litosfery, znajdujc si pod gleb, do gbokoci oddziaywania czowieka, - z wyczeniem wd podziemnych. Art. 1. pkt 1) w art. 3. lit. d) d) po pkt 8 dodaje si pkt 8a w brzmieniu: 8a) konkluzje BAT rozumie si przez to dokumenty;, Art. 1. pkt 1) w art. 3 lit. f) f) w pkt 20 lit. a otrzymuje brzmienie: a) przedsibiorc w rozumieniu art. 4 oraz zagranicznego w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.), a take osoby prowadzce dziaalno wytwrcz w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierzt, ogrodnictwa, warzywnictwa, lenictwa i rybactwa rdldowego,,

8.

Art. 1. pkt 1) w art. 3. lit. d) d) po pkt 8a) dodaje si pkt 8b) w brzmieniu: 8b) konkluzje BAT rozumie si przez to dokumenty;, Art. 1. pkt 1) w art. 3. pkt 20 f) pkt 20 otrzymuje brzmienie: podmiocie korzystajcym ze rodowiska rozumie si przez to: a) przedsibiorc w rozumieniu art. 4 oraz zagranicznego w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.), a take osoby prowadzce dziaalno wytwrcz w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierzt, ogrodnictwa, warzywnictwa, lenictwa i rybactwa rdldowego, b) jednostk organizacyjn niebdc przedsibiorc w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, c) osob fizyczn niebdc podmiotem, o ktrym mowa w lit. a; - korzystajcych ze rodowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze rodowiska wymaga decyzji okrelajcej warunki korzystania ze rodowiska (w szczeglnoci pozwolenia, zezwolenia) oraz zgoszenia. Art. 1. pkt 1) w art. 3 lit. i) Art. 1. pkt 1) w art. 3 lit. i) i) po pkt 37 dodaje si punkt 37a w brzmieniu: i) po pkt. 37 dodaje si punkt 37a w brzmieniu: 37a substancji powodujcej ryzyko rozumie 37a substancji powodujcej ryzyko rozumie si si przez to substancj stwarzajc przez to jedn lub wicej substancji albo ich zagroenie i mieszanin stwarzajc mieszanin, stwarzajc zagroenie w rozumieniu

Art. 3. pkt 8a w ustawie Po ju istnieje w brzmieniu: 8a) lotnisku rozumie si przez to take port lotniczy oraz ldowisko; Propozycja zmiany ma na celu wzrost efektywnoci dziaa kontrolnych IO poprzez skoncentrowanie kontroli planowych i pozaplanowych, w szczeglnoci interwencyjnych na podmiotach istotnie oddziaujcych na rodowisko w sposb wymagajcy decyzji okrelajcej warunki korzystania ze rodowiska (w szczeglnoci pozwolenia, zezwolenia) oraz zgoszenia.

Dopenienie zapisu proponowanego art. 3 pkt. 37a ustawy Po.

9.

zagroenie w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), w szczeglnoci substancje wymienione w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 101a ust. 4;; Art. 1. pkt 5) 5) 3. Wykonanie w glebie i ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, w tym pobieranie prbek, zapewnia si przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm6)).

przepisw ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322), w szczeglnoci substancje wymienione w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 101a ust. 4;; Art. 1. pkt 5) 5) 3. Wykonanie w glebie lub ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, w tym pobieranie prbek, zapewnia si przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm6)). lub 5) 3. Wykonanie w glebie lub ziemi pomiarw zawartoci substancji powodujcych ryzyko, zapewnia si przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm6)). Art. 1. ust. 5) Art. 101j pkt 5 Kontrola wykonania remediacji polega na stwierdzeniu zgodnoci jej wykonania z ustalonym planem remediacji. Kontroli dokonuje regionalny dyrektor ochrony rodowiska. Art. 1. ust. 11) 1a. Prowadzcy instalacj oraz uytkownik urzdzenia posiadajcy certyfikat systemu zarzdzania jakoci moe wykonywa pomiary wielkoci emisji lub innych warunkw korzystania ze rodowiska, do ktrych wykonania s obowizani, w tym pobieranie prbek, we wasnym laboratorium, pod warunkiem, e laboratorium to jest rwnie objte systemem zarzdzania jakoci. Badaniu podlega gleba lub ziemia albo gleba i ziemia. Zmiana definicji pomiaru w art. 3 pkt 9 ustawy Po w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy Po definiujcego metodyk referencyjn, zgodnie z ktr pobieranie prbek jest elementem pomiarw. W tej sytuacji pozostaje do rozwaenia zasadno rozszerzania projektu zmiany ustawy Po zapisami, w tym pobieranie prbek, poniewa bdzie to rozstrzygaa zmieniona, obejmujca rwnie pobieranie prbek, definicja pomiaru. Wykonywanie kontroli dotyczcych szkd w rodowisku i historycznego zanieczyszczenia ziemi naley przypisa organowi waciwemu w tych sprawach, tj. regionalnemu dyrektorowi ochrony rodowiska. Bd gramatyczny.

10.

Art. 1. ust. 5) Art. 101j pkt 5 Kontrola wykonania remediacji polega na stwierdzeniu zgodnoci jej wykonania z ustalonym planem remediacji. Art. 1. ust. 11) 1a. Prowadzcy instalacj oraz uytkownik urzdzenia posiadajcy certyfikat systemu zarzdzania jakoci wykonywa pomiary wielkoci emisji lub innych warunkw korzystania ze rodowiska, do ktrych wykonania s obowizani, w tym pobieranie prbek, we wasnym laboratorium, pod warunkiem, e laboratorium to jest rwnie objte systemem zarzdzania jakoci.

11.

12.

Art. 1. pkt 17) 17) art. 183a otrzymuje brzmienie: art. 183a 1. W rozumieniu niniejszego rozdziau instalacje powizane technologicznie i pooone na terenie ssiednich zakadw traktuje si jako jedn instalacj.

Art. 1. pkt 17) 17) art. 183a otrzymuje brzmienie: art. 183a 1. W rozumieniu niniejszego rozdziau instalacje powizane technologicznie i pooone na terenie ssiednich zakadw traktuje si jako jedn instalacj. Powizanie technologiczne wystpuje, gdy spenione s co najmniej nastpujce warunki: ..

Wskazane jest doprecyzowanie warunkw koniecznych do stwierdzenia powizania technologicznego ssiednich instalacji.

I.A 1.

Propozycja innych zmian w ustawie Prawo ochrony rodowiska Art. 3. pkt 21) 21) pomiarze rozumie si przez to rwnie obserwacje oraz analizy; Art. 3. pkt 21) 21) pomiarach rozumie si przez to rwnie badania, w tym pobieranie prbek oraz obserwacje; Zmiana definicji pomiaru w art. 3 pkt 9 ustawy Po w rozumieniu art. 3 pkt 21) ustawy Po definiujcego metodyk referencyjn, zgodnie z ktr pobieranie prbek jest elementem pomiarw. W tej sytuacji pozostaje do rozwaenia zasadno rozszerzania projektu zmiany ustawy Po zapisami, w tym pobieranie prbek, poniewa bdzie to rozstrzygaa zmieniona, obejmujca rwnie pobieranie prbek, definicja pomiaru. Definicja zakadu przed proponowan zmian jest niepena i nie obejmuje zakadw nieposiadajcych instalacji i nie koresponduje z innymi zapisami zakadu w ustawie Po, np. w art. 115a. Obecne zapisy s niespjne z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 287 z pn. zm.) to jest, art. 28f ust. 3 obligujcym laboratoria WIO do posiadania akredytacji na pobieranie prbek oraz wszystkie badania, pomiary i analizy wykonywane w ramach realizacji ustawowych zada. Ze wzgldu na ograniczony zakres bada

2.

Art. 3. pkt 48) 48) zakadzie rozumie si przez to jedn lub kilka instalacji wraz z terenem, do ktrego prowadzcy instalacje posiada tytu prawny, oraz znajdujcymi si na nim urzdzeniami; Art. 147a

3.

Art. 3. pkt 48) 48) zakadzie rozumie si przez to jedn lub kilka instalacji lub budynkw niebdcych urzdzeniami technicznymi ani ich zespoami, wraz z terenem oraz znajdujcymi si na nim urzdzeniami, do ktrego prowadzcy zakad posiada tytu prawny. Proponuje si zmian zapisu art. 147a rozszerzajc jego obowizywanie na wszystkie pomiary wielkoci emisji, ktrych wyniki przedkadane s przez prowadzcego instalacj wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska.

akredytowanych w laboratoriach wykonujcych pomiary dla podmiotw korzystajcych ze rodowiska, zakady czsto nie maj moliwoci wykonania bada akredytowanych w jednym a nawet kilku laboratoriach. Wystpuj rwnie przypadki, e dla niektrych bada, adne laboratorium nie posiada w wymaganym zakresie akredytacji. Wykonanie bada bez akredytacji skutkuje odrzuceniem sprawozdania oraz sankcjami karnymi dla podmiotw do wykonywania pomiarw zobowizanych. W zwizku z powyszym dobrym rozwizaniem byoby sprecyzowanie w ww. art. 147, kiedy przedkadane wyniki mona uzna za wykonane przez laboratorium akredytowane, np. poprzez okrelenie udziau % bada i pomiarw akredytowanych do caoci bada i pomiarw (100% pomiarw w zakresie energii haas, PEM, a 80% w zakresie substancji). W ust. 1a skoro uytkownik instalacji nie posiadajcy wasnego laboratorium jest obowizany do zapewnienia wykonania bada i pomiarw oraz pobierania prbek przez akredytowane laboratorium, to wymg akredytacji powinien dotyczy rwnie uytkownika posiadajcego wasne laboratorium. Dopuszczenie w ust. 1a wykonywania bada, pomiarw i pobierania prbek przez wasne laboratorium ale objte systemem zarzdzania jakoci, na ktry uytkownik instalacji posiada certyfikat, jest nierwnym traktowaniem laboratoriw, poniewa certyfikat zarzdzania jakoci nie obejmuje wymaga normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a tym samym nie potwierdza spenienia wymaga technicznych do wykonywania okrelonych bada, pomiarw i pobierania prbek.

4.

Art. 192

Proponuje si doda w art. 192 organ wydajcy decyzj, niezwocznie, gdy staa si ostateczna, przekazuje j wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska

5.

Art. 275

Proponuje si zmieni art. 275 w taki sposb, aby kara pienina bya wymierzana podmiotowi, ktrego dotyczy pozwolenie lub inna decyzja w zakresie korzystania ze rodowiska

6.

Art. 300. ust. 4 pkt 3) 3) termin, od ktrego kara biegnca bdzie naliczana, jako odpowiednio dzie albo pen godzin zakoczenia wykonania pomiarw, pobrania prbek albo dokonania innych ustale stanowicych podstaw stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia.

Art. 300. ust. 4 pkt 3) 3) termin, od ktrego kara biegnca bdzie naliczana, jako odpowiednio dzie albo pen godzin zakoczenia wykonania pomiarw lub bada, w tym pobrania prbek albo dokonania innych ustale stanowicych podstaw stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia. lub 3) termin, od ktrego kara biegnca bdzie naliczana, jako odpowiednio dzie albo pen godzin zakoczenia wykonania pomiarw lub bada albo dokonania innych ustale stanowicych podstaw stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia.

Brak ustawowego obowizku przekazywania wojewdzkiemu inspektorowi ochrony rodowiska decyzji wydawanych przez organy ochrony rodowiska okrelajcych warunki korzystania ze rodowiska w sytuacji, gdy jednym z podstawowych zada Inspekcji Ochrony rodowiska jest kontrola przestrzegania warunkw korzystania ze rodowiska okrelonych w tych decyzjach. Uzasadnienie: Obecny zapis art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska, uniemoliwia naliczenie kar pieninych dla gminy, ktra ma umow z innym podmiotem na obsug oczyszczalni ciekw. Konieczna jest zmiana treci ww. przepisu w taki sposb, aby kara pienina bya wymierzana podmiotowi, ktrego dotyczy pozwolenie lub inna decyzja w zakresie korzystania ze rodowiska. Zapis tego koniecznego do zmiany artykuu wskazuje, e pobieranie prbek jest czynnoci odrbn od pomiarw lub bada. Propozycja zmiany koresponduje z innymi zmianami projektu zmian Po w tym zakresie.

7.

Art. 317, 318, 319

Obowizujce aktualnie przepisy w zakresie odraczania, zmniejszania i umarzania administracyjnych kar pieninych (art. 317, 318 i 319 Po) nie przewiduj moliwoci zmniejszenia/umorzenia tych kar bez

8.

Art. 305a

uprzedniego odroczenia. Dziaania jak najbardziej waciwe z punktu widzenia ochrony rodowiska i interesu spoecznego nie maj znaczenia dla sprawy zmniejszenia wysokoci kary. Na niedoskonao przepisw w tym zakresie zwracaa rwnie uwag NIK w Informacji o wynikach kontroli wymierzania przez IO administracyjnych kar pieninych oraz ich egzekwowania" - Warszawa, czerwiec 2011 oraz Sd Najwyszy, ktry w wyroku z dnia 7 padziernika 1997 r., sygn. akt II RN51/97 wyraa pogld, e zakad, ktry z naleyt sprawnoci zrealizowa odpowiednie inwestycje i usun przyczyny wymierzenia kary nie moe by z tego powodu gorzej traktowany od zakadu, ktry powstrzymywa si od realizacji odpowiednich inwestycji a do czasu wymierzenia mu kary. Wobec powyszego rodzi si konieczno dokonania takich zmian w prawie, ktre umoliwiyby zmniejszanie lub umarzanie administracyjnych kar pieninych w przypadkach, gdy przyczyn ich ponoszenia usunito przed wydaniem decyzji wymierzajcej kar. Naliczane kary powinny by dotkliwe, ale nie Art. 305a. Jeeli podmiot korzystajcy ze rodowiska nie mog by nieracjonalnie wysokie. Dlatego ich prowadzi wymaganych pomiarw wielkoci emisji, wysoko proponuje si ograniczy do wysokoci pomiary cige nie s prowadzone przez rok moliwej do poniesienia nie tylko przez due kalendarzowy lub pomiary nasuwaj zastrzeenia: podmioty, ale rwnie rednie oraz mae. Tre art. 305a ust. 1 i 2 zrwnaa w kontekcie przekroczenie warunkw korzystania ze wymiaru kary sytuacj podmiotw faktycznie rodowiska okrelonych w pozwoleniach, dokonujcych narusze rodowiska z takimi o ktrych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, lub decyzjach, o ktrych mowa w art. 298 ust. 1 pkt 4, podmiotami, ktrych naganne z punktu widzenia prawa zachowanie sprowadza si wycznie do lub decyzjach o dopuszczalnym poziomie haasu dokonywania wymaganych stwierdza si, stosujc odpowiednio art. 299-304; okolicznoci pomiarw emisji w laboratoriach nie przyjmuje si, e warunki korzystania ze

II. 1.

2.

rodowiska w zakresie wprowadzania ciekw do posiadajcych akredytacji lub nie bdcych wd lub do ziemi okrelone w pozwoleniach, o certyfikowan jednostk badawcz lub nie ktrych mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, dla wykonujcych wymaganej iloci bada. kadego z pomiarw, o ktrych mowa w zdaniu Brak wymaganej iloci bada wystpuje m.in.: wstpnym, zostay przekroczone: w przypadku zakwestionowania pomiarw na o o 20 % - w przypadku skadu ciekw za kade podstawie art. 305a ust. 2 dla oczyszczalni ze pierwsze stwierdzone naruszenie ktrejkolwiek zmienn iloci bada, zgodnie z 5 ust. 2 pkt z przesanek okrelonych w zdaniu wstpnym 1) i 2) rozporzdzenia Ministra rodowiska z w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkw, kolejnego naruszenia tej samej przesanki o 80 jakie naley speni przy wprowadzaniu %, ciekw do wd lub do ziemi oraz w sprawie o o 10 % - w przypadku procentowej redukcji substancji szczeglnie szkodliwych dla ste substancji w oczyszczanych ciekach, rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 o w stopniu powodujcym zastosowanie i z 2009 r. Nr 27 poz. 169) - w nastpnym maksymalnej stawki kary - w przypadku stanu okresie podmioty maj najczciej naliczane ciekw, kary rwnie za brak bada, o o 10 % - w przypadku iloci odprowadzanych w przypadku, gdy w pozwoleniu nie zosta ciekw. wpisany obowizek wykonywania bada oraz Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, jeeli nie nie zostaa okrelona ich czstotliwo, a brak s spenione warunki prowadzenia pomiarw, bada wynika z niewiedzy podmiotu. o ktrych mowa w art. 147a, z tym, e w Proponowane nowe stawki procentowe kar przypadkach dotyczcych skadu ciekw naleaoby zweryfikowa z uwzgldnieniem przyjmuje si e warunki korzystania ze wymierzonych kar i dokona symulacji przy rodowiska zostay przekroczone o 10 %. uyciu nowych stawek. Art. 2. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pn. zm.)10 wprowadza si nastpujce zmiany: Dopenienie zapisu zmian jednolitego tekstu Przypis10 na str. 28 Przypis10 na str. 28 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ustawy o Inspekcji Ochrony rodowiska zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. poz. 493,. 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 122, 493. 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 122, poz. 695, poz. 695. Nr 152, poz. 897. Planem dziaalnoci kontrolnej obejmowane s Art. 2. pkt 2) Art. 2. pkt 2) 2) Po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: 2) Po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: zakady posiadajce instalacje oraz zakady "Art. 5a. 1. Plan dziaalnoci kontrolnej "Art. 5a. 1. Plan dziaalnoci kontrolnej nieposiadajce instalacji. obejmuje: obejmuje: 2) wykaz instalacji objtych 2) wykaz zakadw objtych planem, planem,

3.

Art. 2. pkt 2) 2) Po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: ...3. Czstotliwo kontroli, o ktrej mowa w ust. 2. okrelana jest na podstawie systematycznej oceny zagroe dla rodowiska stwarzanych przez dan instalacj, oraz obowizkw wynikajcych z mocy prawa. Okres pomidzy kontrolami nie przekracza jednego roku dla instalacji stwarzajcych najwiksze zagroenie, trzech lat dla instalacji, ktrej operatorem jest organizacja zarejestrowana w systemie ekozarzdzania i audytu (EMAS) lub dla instalacji stwarzajcych najmniejsze zagroenie.

4.

5.

Art. 2. pkt 2) 4.1) potencjalne i rzeczywiste oddziaywanie danych instalacji na zdrowie ludzi i rodowisko, z uwzgldnieniem poziomw i rodzajw emisji, wraliwoci rodowiska lokalnego i ryzyka wypadkw,. Art. 2. pkt 2): 5. Jeeli kontrola instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego wykae istotne naruszenie wymogw okrelonych w pozwoleniu, w terminie 6 miesicy od zakoczenia tej kontroli przeprowadza si kontrol problemow.

Art. 2. pkt 2) 2) Po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: ...3. Czstotliwo kontroli zakadw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2), okrelana jest na podstawie systematycznej oceny zagroe dla rodowiska stwarzanych przez dany zakad oraz wypeniania wymaga ochrony rodowiska. Okres pomidzy kontrolami zakadw wymagajcych pozwolenia zintegrowanego nie przekracza: jednego roku dla zakadw stwarzajcych najwiksze zagroenie, trzech lat dla zakadw, ktrych operatorem jest organizacja zarejestrowana w systemie ekozarzdzania i audytu (EMAS) oraz dla pozostaych zakadw stwarzajcych najmniejsze zagroenie. Art. 2. pkt 2) 4.1) potencjalne i rzeczywiste oddziaywanie danych instalacji na zdrowie ludzi lub rodowisko, z uwzgldnieniem poziomw i rodzajw emisji, wraliwoci rodowiska lokalnego oraz ryzyka wystpienia powanej awarii przemysowej,... Art. 2. pkt 2): 5. 1) Jeeli kontrola zakadw o duym ryzyku wystpienia powanej awarii przemysowej (ZDR) lub zakadw wymagajcych pozwolenia zintegrowanego stwarzajcych najwiksze zagroenie dla rodowiska wykae istotne naruszenie wymaga ochrony rodowiska w terminie 6 miesicy od zakoczenia tej kontroli przeprowadza si kontrol problemow. 5.2) Jeeli kontrola zakadw o zwikszonym ryzyku wystpienia powanej awarii przemysowej (ZZR) oraz pozostaych zakadw wymagajcych pozwolenia zintegrowanego, w tym tych ktrych operatorem jest organizacja

Czstotliwo kontroli ustalana jest dla wszystkich zakadw objtych planem kontroli a nie tylko instalacji lub instalacji IPPC, dlatego uzasadnione jest odniesienie do ust. 1 pkt 2, a nie do ust. 2. Ocenie podlega wypenianie obowizkw wynikajcych z mocy prawa oraz posiadanych decyzji, dlatego waciwszy jest zapis wypenianie wymaga ochrony rodowiska.

Zgodnie z definicj powanej awarii przemysowej tj. powan awari, ktra moe wystpi na terenie zakadu, okrelon w art. 3 pkt 24) ustawy Po, ktra nie definiuje terminu wypadku. Proponowana zmiana ma na celu uwzgldnienie zwikszonej czstotliwoci kontroli po stwierdzeniu istotnego naruszenia wymaga ochrony rodowiska rwnie w zakadach duego (ZDR) lub zwikszonego ryzyka (ZZR) wystpienia powanej awarii przemysowej, Wskazana jest mniejsza czstotliwo kontroli problemowych od okrelonej w projekcie, po stwierdzeniu istotnego naruszenia wymaga ochrony rodowiska, w zakadach wymagajcych pozwolenia zintegrowanego, ktrych operatorem jest organizacja zarejestrowana w systemie ekozarzdzania i audytu oraz w pozostaych zakadach wymagajcych pozwolenia

10

zarejestrowana w systemie ekozarzdzania i audytu (EMAS) wykae istotne naruszenie wymaga ochrony rodowiska, w terminie 1 roku od zakoczenia tej kontroli przeprowadza si kontrol problemow. 6. Art. 2. pkt 2) 6. Pozaplanowe kontrole przeprowadza si w szczeglnoci w celu jak najszybszego zbadania skarg i wnioskw o interwencje, wystpienia powanych awarii, stwierdzenia narusze wymogw okrelonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz, w stosownych przypadkach przez udzieleniem, ponownym rozpatrzeniem lub aktualizacj pozwolenia.. Art. 2. pkt 2) 6. Pozaplanowe kontrole przeprowadzane s, w szczeglnoci: niezwocznie po wystpieniu powanych awarii w celu sprawowania nadzoru nad usuwaniem skutkw awarii dla rodowiska oraz ustalania przyczyn ich powstania; po zgoszeniu inwestora o planowanym zamiarze przystpienia do uytkowania obiektu lub instalacji realizowanych jako przedsiwzicia mogce zawsze znaczco lub potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko; w celu rozpatrzenia wnioskw o interwencje w terminach okrelonych w k.p.a. , w stosownych przypadkach okrelonych na podstawie przepisw ustawy o odpadach oraz na wniosek organu ochrony rodowiska..

zintegrowanego stwarzajcych najmniejsze zagroenie.

Termin jak najszybszego zbadania jest waciwy jedynie w przypadku wystpienia powanych awarii. Rozpatrywanie wnioskw o interwencje odbywa si w terminach okrelonych w K.p.a. Przedmiotem skargi moe by w szczeglnoci: zaniedbanie lub nienaleyte wykonywanie zada przez waciwe organy albo przez ich pracownikw, i na og nie wymaga przeprowadzenia kontroli. Przedmiotem wnioskw o interwencje rozpatrywanych podczas kontroli jest uciliwo dla zdrowia mieszkacw lub rodowiska dziaalnoci prowadzonej przez podlegajce kompetencjom IO podmioty korzystajce ze rodowiska. Kontrola WIO wymagana jest na podstawie art. 27 ust. 3, art. 53 ust.1, art. 54 ust. 3 ustawy o odpadach. Inspekcja Ochrony rodowiska, jako wyspecjalizowany organ powinna zajmowa si tylko najbardziej istotnymi zagadnieniami, tzn. nadzorem nad przedsiwziciami mogcymi znaczco oddziaywa na rodowisko, a nie jak dotychczas wszystkimi podmiotami korzystajcymi ze rodowiska. Zapis tego artykuu sugeruje, e pobieranie prbek jest czynnoci odrbn od pomiarw lub bada. Propozycja zmiany koresponduje z innymi

II.A 1.

Propozycje innych zmian w ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z pn. zm.) Art. 2ust. 1 pkt 1) 1) kontrola podmiotw korzystajcych ze rodowiska prowadzcych przedsiwzicia mogce znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska, o ocenach oddziaywania na rodowisko Art. 9. ust. 2 pkt 2) 2) przeprowadzania niezbdnych pomiarw lub bada, w tym pobieranie prbek lub

2.

Art. 9. ust. 2 pkt 2) 2) pobierania prbek, przeprowadzania niezbdnych bada lub wykonywania

11

innych czynnoci kontrolnych

3.

Art. 9. ust. 2 pkt 3) 3) dania wstrzymania ruchu instalacji lub urzdze oraz powstrzymania si od wykonywania innych czynnoci w zakresie, w jakim jest to niezbdne dla pobrania prbek oraz przeprowadzenia bada i pomiarw,

4.

Art. 9. ust. 2 pkt 2a 2a. Jeeli pobranie prbek, przeprowadzenie niezbdnych bada lub wykonanie innych czynnoci kontrolnych wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejtnoci wojewdzki inspektor ochrony rodowiska moe upowani do udziau w kontroli osob niebdc inspektorem, posiadajc tak wiedz i umiejtnoci.

5.

Art. 18. ust. 1 1. Koszty pobierania prbek oraz wykonywania pomiarw i analiz, na

wykonywania zmianami projektu zmian Po w tym zakresie, innych czynnoci kontrolnych w tym propozycj zmiany definicji pomiaru. lub 2) przeprowadzania niezbdnych pomiarw bada lub wykonywania innych czynnoci kontrolnych jw. Art. 9. ust. 2 pkt 3) 3) dania wstrzymania ruchu instalacji lub urzdze oraz powstrzymania si od wykonywania innych czynnoci w zakresie, w jakim jest to niezbdne dla przeprowadzenia pomiarw, w tym pobierania prbek, lub 3) dania wstrzymania ruchu instalacji lub urzdze oraz powstrzymania si od wykonywania innych czynnoci w zakresie, w jakim jest to niezbdne dla przeprowadzenia pomiarw, jw. Art. 9. ust. 2 pkt 2a 2a. Jeeli przeprowadzenie niezbdnych pomiarw, w tym pobranie prbek lub wykonanie innych czynnoci kontrolnych wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejtnoci wojewdzki inspektor ochrony rodowiska moe upowani do udziau w kontroli osob niebdc inspektorem, posiadajc tak wiedz i umiejtnoci. lub 2a. Jeeli przeprowadzenie niezbdnych pomiarw, lub wykonanie innych czynnoci kontrolnych wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejtnoci wojewdzki inspektor ochrony rodowiska moe upowani do udziau w kontroli osob niebdc inspektorem, posiadajc tak wiedz i umiejtnoci. jw. Art. 18. ust. 1 1. Koszty wykonywania pomiarw, w tym pobierania prbek, na podstawie ktrych

12

6.

7.

III. 1.

stwierdzono naruszenie wymaga ochrony rodowiska, ponosz jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, ktrych dziaalno jest rdem naruszania tych wymaga. lub 1.Koszty wykonywania pomiarw, na podstawie ktrych stwierdzono naruszenie wymaga ochrony rodowiska, ponosz jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, ktrych dziaalno jest rdem naruszania tych wymaga. jw. Art. 28f. ust. 3 Art. 28f. ust. 3 Pomiary, badania, i pobieranie prbek w zwizku Pobieranie prbek oraz badania, pomiary i analizy w zwizku z realizacj zada, o z realizacj zada, o ktrych mowa w art. 2 ust. 1 ktrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, wykonuj pkt 1, wykonuj laboratoria, o ktrych mowa w ust. laboratoria, o ktrych mowa w ust. 1, 1, posiadajce akredytacj w rozumieniu ustawy z posiadajce akredytacj w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.). zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935). jw. Art. 28f. ust. 4 Art. 28f. ust. 4 4. W zakresie, w jakim laboratoria, o ktrych 4. W zakresie, w jakim laboratoria, o ktrych mowa mowa w ust. 3, nie posiadaj akredytacji, w ust. 3, nie posiadaj akredytacji, wojewdzki wojewdzki inspektor ochrony rodowiska inspektor ochrony rodowiska moe zawrze umow moe zawrze umow o pobranie prbek i o wykonanie pomiarw, bada i pobieranie wykonanie bada i analiz z inn jednostk prbek z inn jednostk posiadajc akredytacj w posiadajc akredytacj w rozumieniu ustawy z rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny systemie oceny zgodnoci. W przypadku zgodnoci. niespenienia art. 147a ustawy PO (w brzmieniu zaproponowanym przez WIO w Warszawie I poz. 3 uwag). Art. 3. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntw rolnych i lenych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pn. zm.11)) wprowadza si nastpujce zmiany: Zmiana ustawy ogoszona w Dz. U. z 2004 r. Nr Przypis11 na str. 29: Przypis11 na str. 29: zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 49, poz. 464 miaa miejsce przed ogoszeniem w zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 49, zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 Nr 175, poz. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 jednolitego poz. 464, z 2005 Nr 175, poz. 1462.oraz z 1462...oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. tekstu ustawy o ochronie gruntw rolnych i 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967 i Nr 157, 967 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981. lenych. poz. 1241. Dopenienie zapisu zmian jednolitego tekstu podstawie ktrych stwierdzono naruszenie wymaga ochrony rodowiska, ponosz jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, ktrych dziaalno jest rdem naruszania tych wymaga.

13

2.

Art. 3. pkt 3): w art. 22a. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2) do gruntw zanieczyszczonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r. przepisy o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pn. zm.).. Przypis12 na str. 30: zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678. Art. 4. pkt 1): 1) w art. 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: nie spowoduje przekrocze dopuszczalnych zawartoci w glebie i ziemi substancji powodujcych ryzyko, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska;. Art. 4. pkt 2): 2) w art. 3 ust. 3 pkt 17otrzymuje brzmienie: 17) spalarni odpadw rozumie si przez to zakad lub jego cz przeznaczone do termicznego przeksztacania odpadw z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujce instalacje i urzdzenia suce do prowadzenia procesu termicznego przeksztacania odpadw wraz z oczyszczaniem gazw odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrol, sterowaniem i monitorowaniem procesw oraz instalacjami zwizanymi z przyjmowaniem,

Art. 3. pkt 3): w art. 22a. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2) do gruntw zanieczyszczonych przed dniem 30 kwietnia 2007 r. przepisy o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pn. zm.) Przypis12 na str. 30: zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 117, poz. 678; Nr 138, poz. 809; Nr 152, poz. 897; Nr 171, poz. 1016. Art. 4. pkt 1): 1) w art. 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: nie spowoduje przekrocze dopuszczalnych zawartoci w glebie lub ziemi substancji powodujcych ryzyko, o ktrym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska;. Art. 4. pkt 2): 2) w art. 3 ust. 3 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 17) spalarni odpadw rozumie si przez to zakad lub jego cz przeznaczone do termicznego przeksztacania odpadw z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujce instalacje i urzdzenia suce do prowadzenia procesu termicznego przeksztacania odpadw wraz z oczyszczaniem gazw odlotowych i wprowadzaniem ich do powietrza, kontrol, sterowaniem i monitorowaniem procesw oraz instalacjami zwizanymi z przyjmowaniem, wstpnym przetwarzaniem i magazynowaniem

ustawy. Ustawa Prawo ochrony rodowiska posiada tekst jednolity.

IV. 1.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z pn. zm.12) wprowadza si nastpujce zmiany: Dopenienie zapisu zmian jednolitego tekstu ustawy o odpadach.

2.

Dopuszczalne zawartoci w glebie i ziemi substancji powodujcych ryzyko bd okrelone odrbnie dla gleby, odrbnie dla ziemi.

3.

Propozycja zmiany podyktowana brzmieniem art. 3 pkt 26 ustawy Po 26) powietrzu rozumie si przez to powietrze znajdujce si w troposferze, z wyczeniem wntrz budynkw i miejsc pracy; Korekta zamiast, produkcja produktw, wytwarzanie produktw.

14

wstpnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadw dostarczonych do termicznego przeksztacania oraz instalacjami zwizanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazw odlotowych, jeli wspspalanie odpadw odbywa si w taki sposb, e gwnym celem instalacji nie jest wytwarzanie energii ani produkcja produktw materialnych tylko termiczne przeksztacanie odpadw, wwczas instalacja ta uwaana jest za spalarni odpadw.; IV.A 1.

odpadw dostarczonych do termicznego przeksztacania, a take instalacjami zwizanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazw odlotowych. Jeli wspspalanie odpadw odbywa si w taki sposb, e gwnym celem instalacji nie jest wytwarzanie energii ani wytwarzanie produktw materialnych tylko termiczne przeksztacanie odpadw, wwczas instalacja ta uwaana jest za spalarni odpadw.

Propozycja innych zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z pn. zm.) Art. 3. ust. 3 pkt 21 lit. a): 21a) wspspalarni odpadw rozumie si przez to zakad lub jego cz, ktrych gwnym celem jest wytwarzanie energii lub produktw, w ktrych wraz z paliwami s przeksztacane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania.; uchylenie Art. 3. ust. 3 pkt 21 lit. a): Zgodnie z przytoczonym na str. 33 uzasadnienia projektu zmian Po art. 42 ust. 1 akapit 5 dyrektywy IED, w przypadku, gdy celem wspspalania odpadw nie jest wytwarzanie energii lub produktw materialnych a jedynie unieszkodliwianie odpadw, wwczas instalacja ta jest uwaana za spalarnie odpadw. Oznacza to, e wspspalarni odpadw nie jest zakad lub jego cz, ktrych gwnym celem jest wytwarzanie energii lub produktw, w ktrych wraz z paliwami s przeksztacane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania.

2.

Art. 79b ust. 1

Proponuje si doda w art. 4: dodanie w art. 79b ust. 1 ustawy o odpadach punktu: wytwarza odpady bez wymaganego pozwolenia na wytwarzanie odpadw lub z naruszeniem jej warunkw.

Kary pienine nakadane przez wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska powinny dotyczy wszystkich podmiotw prowadzcych gospodark odpadami bez uregulowanego stanu formalnoprawnego w tym zakresie.

15