Vous êtes sur la page 1sur 3

PREZES

PANSlWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI


Janusz Wlodarski
1S1 3> 12012 Warszawa, dn. 25 maja 2012 r.
Pan
Tomasz Arabski
Minister - czlonek Rady Ministrow
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
stalego Komitetu Rady Ministrow

Oziatajqc na podstawie 11 ust. 1 uchwafy Nr 49 Rady Ministr6w z dnia 19 marca
2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13, poz. 221, z p6zn. zm.)
oraz na podstawie upowatnienia nr 33 Ministra Srodowiska z dnia 8 kwietnia
2011 r., przesyJam w zaJqczeniu projekt rozporzlldzenia Rady Ministr6w w
sprawie wysokosci wplaty na pokrycie koszt6w koilcowego postf1powania z
wypalonym paliwem jlldrowym i odpadami promieniotworczymi oraz na
pokrycie koszt6w likwidacji e/ektrowni jlldrowej, dokonywanej przez
jednostkf1 organizacyjnll, kt6ra otrzymala zezwo/enie na eksploatacjf1
e/ektrowni jlldrowej
- z uprzejmq prosbq 0 zaopiniowanie zakresu Oceny Skutk6w Regulacji w
terminie do dnia 26 czerwca 2012 r.
Koniecznosc wydania rozporzqdzenia jest zwiqzana z ogJoszeniem ustawy z dnia
13 maja 2011 r. 0 zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niekt6rych innych ustaw
(Oz. U. Nr 132, poz. 766).
2
zatacznik
PREZES
PANSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
Janusz Wlodarski
p-PAAlM519--12.J 12012 Warszawa, dnia 25 maja 2012 r.
wg rozdzielnika
Ozia+ajqc na podstawie 12 ust. 4 i 5 uchwaty Nr 49 Rady Ministr6w z dnia
19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministr6w (M. P. Nr 13, poz. 221 z
p6zn. zm.) oraz na podstawie upowaznienia nr 33 Ministra Srodowiska z dnia
8 kwietnia 2011 r., przesy+am w za+qczeniu projekt rozporzEfdzenia Rady
Ministrow w sprawie wysokosci wplaty na pokrycie kosztow koricowego
z wypalonym paliwem jEfdrowym i odpadami
promieniotworczymi oraz na pokrycie kosztow likwidacji e/ektrowni jEfdrowej,
dokonywanej przez organizacyjnEf, ktora otrzymala zezwo/enie na
e/ektrowni jEfdrowej.
Przedmiotowy projekt rozporzqdzenia stanowi wykonanie upowaznienia
wynikajqcego z art. 38d ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo
atom owe (Oz. U. z2012 r. poz. 264).
Uprzejmie 0 zg+oszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu
rozporzqdzenia w terminie do dnia 26 czerwca 2012 r., pisemnie lub faksem na
numer: 22 695 98 32. stanowiska w tym terminie uznam za brak
zastrzezeri wobec projektu.
z
zatacznik
Rozdzielnik:
1. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa,
2. Stowarzyszenie Inspektor6w Ochrony Radiologicznej, ul. Garbary 15, 61 -866
Poznan,
3. Stowarzyszenie Elektryk6w Polskich - Komitet Energetyki Jqdrowej SEP,
ul. 14, 00 - 050 Warszawa,
4. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej , ul Konwaliowa 7, 03-194
Warszawa,
5. Zaktad Unieszkodliwiania Odpad6w Promieniotw6rczych, ul. Andrzeja Sotlana
7, 05-400 Otwock-Swierk,
6. Narodowe Centrum Badan Jqdrowych, ul. Andrzeja Sotlana 7, 05-400
Otwock-Swierk,
7. Instytut Fizyki Jqdrowej - PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Krak6w,
8. Polska Grupa Energetyczna PGE, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa,
9. Stowarzyszenie Ekolog6w na Rzecz Energii Nuklearnej - SEREN Polska
ul. 14, 00 - 050 Warszawa,
10. Fundacja Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 10k. 1,00 - 743
Warszawa,
11 .Polski Klub Ekologiczny Zarzqd Gt6wny, ul. Romanowicza 2/410, 30-702
Krak6w,
12. Fundacja Greenpeace Polska, ul. Lirowa 13, 02-387 Warszawa,
13.Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4,
31-121 Krak6w,
14. Polska Konfederacja Pracodawc6w Prywatnych Lewiatan, ul. Zbyszka
Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa,
15. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa,
16. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarnosc", ul. Waty Piastowskie 24,80-855
Gdansk,
17. Og61nopolskie Porozumienie Zwiqzk6w Zawodowych, ul. Kopernika 36/40 , 00
924 Warszawa,
18. Business Centre Club, pI. Zelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa,
19. Zwiqzek Rzemiosta Polskiego, skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa
20. Forum Zwiqzk6w Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz,
21. Rada Krajowa Federacji Konsument6w, Aleje Jerozolimskie 47 10k. 8, 00-697
Warszawa,
22. Forum Odbiorc6w Energii Elektrycznej i Gazu, ul. Poleczki 21 10k. 9, 02-822
Warszawa.