Vous êtes sur la page 1sur 11

DEREGULACJA DOSTPU DO ZAWODW

Polska jest rekordzist Europy pod wzgldem ograniczania dostpu do zawodw. Lista profesji regulowanych w naszym kraju liczy a 380 pozycji.
Liczba zawodw regulowanych w Europie
(dane pochodzce z Komisji Europejskiej, stan z 2011 roku)

400

350
300 250 200 150 100 50 0
Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Wochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia Wgry Luksemburg Bugaria Szwecja Cypr Rumunia Sowacja Sowenia Litwa otwa Estonia

rednia europejska to ok. 150 : Niemcy (152), Francja (150), Wochy (148) Najmniej zawodw ureguloway kraje batyckie: Estonia (47), otwa (50),Litwa (67)

Projekt ustawy deregulacyjnej zakada uwolnienie w pierwszej transzy 49 zawodw Planowana deregulacja, wg szacunkw ekspertw, moe zwikszy zatrudnienie w tych zawodach o 15-20 %.
Oznacza to, e dziki zmianom moe powsta od 50 do 100 tys. nowych miejsc pracy.

Negatywne skutki nadmiernej regulacji

Wzrost poziomu bezrobocia Wzrost cen i spadek jakoci usug Wyzysk w zawodach regulowanych Rozrost biurokracji i zwikszanie
pastwa

kosztw funkcjonowania gospodarczy pastwa polskiej gospodarki

Szkodliwy wpyw na rozwj (obnienie konkurencyjnoci w midzynarodowych rankingach)

PRZYKADY Z YCIA WZITE


Przewodnik turystyczny
W wielu krajach europejskich (np. Niemcy, Wielka Brytania) nie ma adnych regulacji tego zawodu. We Francji, Hiszpanii, Grecji czy we Woszech pewne regulacje s, jednak dotycz tylko obiektw (zabytki lub muzea), ktre wymagaj specjalnego zabezpieczenia.

jest
- wyksztacenie rednie - szkolenie teoretyczne i praktyczne - egzamin pastwowy - niekaralno

bdzie
- niekaralno

Krakw. Licencjonowani przewodnicy w asycie Stray Miejskiej ledz turystw w publicznych miejscach Krakowa. Sprawdzaj, kto nielegalnie oprowadza turystw po miecie - zidentyfikowanemu w ten sposb przewodnikowi grozi mandat do 500 z.

Oprowadza turystw bez wymaganego uprawnienia przewodnika lub pilota

Pani oprowadza w jzyku angielskim turystw indywidualnych bez uprawnie przewodnickich

kto wykonuje bez wymaganych uprawnie zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolnoci albo grzywny

PRZYKADY Z YCIA WZITE


Zarzdca nieruchomoci
jest
- kierunkowe studia wysze (np. podyplomowe), - licencja - odpowiedni sta - pena zdolno do czynnoci prawnych - niekaralno za cile okrelony katalog przestpstw - ubezpieczenie OC

bdzie
- pena zdolno do czynnoci prawnych - niekaralno za cile okrelony katalog przestpstw - ubezpieczenie OC

Obecnie zarzdza nieruchomoci mona albo bdc wacicielem jednego z lokali, albo posiadajc licencj.
Ceny za wiadczenie tej usugi wahaj si (rednio) od 1 do 2 z za m2. W przecitnym budynku mieszkalnym, gdzie znajduje si 56 mieszka powierzchnia do zarzdzania to ok. 4000 m2. Z reguy zarzdcy nieruchomoci maj kilka kilkanacie budynkw do administracji; due korporacje nawet kilkadziesit.

Dla porwnania w Czechach, Danii, Irlandii, Woszech, Finlandii, Sowenii oraz na otwie nie ma adnych przepisw ograniczajcych dostp do tego zawodu. Na Wgrzech nie istnieje nawet obowizek posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoci za szkody wyrzdzone w ramach wykonywania dziaalnoci zawodowej.

PRZYKADY Z YCIA WZITE


Zarzdca nieruchomoci
1) Mczyzna bdcy wacicielem jednego z lokali w budynku zarzdza ca nieruchomoci (jego wyksztacenie nie jest zwizane z t profesj, wietnie sprawdza si jako zarzdca). Mimo woli ssiedniej wsplnoty nie moe administrowa take budynkiem obok, poniewa nie ma licencji. Mgby przystpi do postpowania kwalifikacyjnego, jednak w skad komisji przyznajcej licencje wchodz zarzdcy, w tym osoba obecnie zarzdzajca nieruchomoci, o ktrej mowa(!). 2) Mczyzna od lat zajmujcy si zarzdzaniem w rnych etapach swojej pracy zawodowej zarzdza np. ponad 130 czy 105 budynkami, 5 duymi obiektami etc. Ukoczy studia wysze, posiada uprawnienia m.in. syndyka oraz likwidatora. Nie moe, w wietle litery prawa, by zawodowym zarzdc nieruchomoci, poniewa nie ukoczy studiw kierunkowych (np. podyplomowych).

PRZYKADY Z YCIA WZITE


Porednik nieruchomoci
jest
- studia wysze - kierunkowe studia podyplomowe - praktyka zawodowa * - licencja (o ktr mona si stara po odbyciu praktyki) - pena zdolno do czynnoci prawnych - niekaralno za cile okrelony katalog przestpstw - ubezpieczenie OC

bdzie
- pena zdolno do czynnoci prawnych - niekaralno za cile okrelony katalog przestpstw - ubezpieczenie OC

Dla porwnania w krajach takich jak np. Niemcy, Czechy, Litwa, Hiszpania czy Wielka Brytania zawd ten nie jest w ogle reglamentowany. W Austrii, Belgii, Danii, Sowenii, Szwecji wymagane jest najczciej jedynie wyksztacenie co najmniej rednie.

*Stae te polegaj na pracy w licencjonowanym biurze porednictwa i czsto s dodatkowo patne. W efekcie wielu modych ludzi pracuje w penym wymiarze godzin przez wiele miesicy za darmo, a nawet do tego dopaca.

PRZYKADY Z YCIA WZITE

Porednik nieruchomoci
Porednicy pobieraj prowizj w wysokoci od 1 do 3% od wartoci netto

mieszkania (+ VAT). Czsto zdarza si, e prowizj musz paci obie strony
transakcji (kupujcy i sprzedajcy). Chcc kupi mieszkanie redniej wielkoci (60 m2) w Rzeszowie, gdzie uredniona cena metra kwadratowego to 4000 z, musimy liczy si z wydatkiem rzdu 240 000 z za mieszkanie + 7200 z (3% prowizji) + VAT

PLANOWANE ZMIANY
Prace nad ustaw rozpoczy si od konsultacji midzyresortowych, wynikiem ktrych byo opracowanie listy ponad 200 zawodw, w ktrych regulacje zostay ocenione jako nadmierne lub zbdne.

Zawody deregulowane

Do pierwszej transzy wybranych zostao 49 zawodw

60%
Jednoczenie w Ministerstwie Sprawiedliwoci rozpoczy si ju prace nad projektem ustawy, ktry uatwiby dostp do kolejnych 180 zawodw. Oznacza to, e obie ustawy

deregulacyjne otworzyyby dostp do okoo 230 zawodw,


co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce zawodw.

POZYTYWNE SKUTKI ZMIAN

Praca dla modych


Wzronie dostpno do obecnie regulowanych, a wic atrakcyjnych zawodw, co jest szczeglnie istotne dla modych ludzi, ktrzy dopiero wchodz na rynek pracy.

Spadek cen, wzrost jakoci


Dugofalowo powinnimy zaobserwowa spadek cen usug oraz wzrost ich jakoci, co bdzie wynikiem zwikszenia konkurencji na dotychczas regulowanych, a w niektrych przypadkach nawet zamknitych rynkach.

Ograniczenie biurokracji
Uchylenie koniecznoci zdawania pastwowych egzaminw i uzyskiwania wpisu do rejestrw powinno umoliwi ograniczenie biurokracji obecnie w wielu urzdach pastwowych istniej specjalne komrki organizacyjne zajmujce si jedynie nadzorem nad podlegymi im zawodami.

Spadek kosztw dla przedsibiorcw


Koszty usug wiadczonych przez przedstawicieli deregulowanych zawodw stanowi koszty stae dziaalnoci przedsibiorstw, a wic ich redukcja bdzie istotna dla maych i rednich przedsibiorstw.