Vous êtes sur la page 1sur 83

Druk nr 533

Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrw RM 10-48-12 Pani Ewa Kopacz Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszaek Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi z projektem aktu wykonawczego.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. W zaczeniu przedstawiam take opini proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotyczc zgodnoci

Jednoczenie uprzejmie informuj, e do prezentowania stanowiska Rzdu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta upowaniony Minister Gospodarki. Z powaaniem (-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi1) , 2)

Rozdzia 1 Przepisy oglne Art. 1. Ustawa okrela: 1) obowizki w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi lub wpywie tych produktw na zuycie energii; 2) zasady organizacji i dziaania systemu kontroli wykonywania obowizkw w zakresie informowania, o ktrym mowa w pkt 1. Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si do produktw wykorzystujcych energi, dla ktrych wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart okrelaj akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rad, zwane dalej aktami delegowanymi. 2. Minister waciwy do spraw gospodarki ogasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wykaz aktw delegowanych. 3. Przepisw ustawy nie stosuje si do: 1) produktw uywanych; 2) rodkw przewozu osb lub rzeczy;

3) tabliczek

znamionowych

lub

ich

odpowiednikw

umieszczanych ze wzgldw bezpieczestwa na produktach wykorzystujcych energi; 4) urzdze i instalacji oraz obiektw zwizanych z obronnoci lub bezpieczestwem pastwa, stanowicych integralne czci systemw techniki wojskowej lub uzbrojenia, ratowniczo-ganiczych oraz ochrony granic, lub stosowanych w wiziennictwie, nalecych do jednostek, o ktrych mowa w art. 21a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pn. zm.3)). Art. 3. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj: 1) dostawca producenta lub jego upowanionego przedstawiciela lub importera w Unii Europejskiej lub w pastwie czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktry wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uytku na terytorium tych pastw; w przypadku braku producenta lub jego upowanionego przedstawiciela lub importera, za dostawc uznaje si take osob fizyczn lub osob prawn, ktra wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uytku na terytorium tych pastw; 2) dystrybutor osob fizyczn lub osob prawn albo jednostk organizacyjn niebdc osob prawn, ktra sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzeday ratalnej, lub wystawia do sprzeday produkt wykorzystujcy energi, po jego wprowadzeniu do obrotu; 3) etykieta nalepk lub tabliczk zawierajc informacje o klasie efektywnoci energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zuywanych przez dany produkt wykorzystujcy energi;

4) inne podstawowe zasoby wod, chemikalia lub inne substancje zuywane przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego uywania; 5) karta charakterystyk techniczn zawierajc informacje

techniczne dotyczce produktu wykorzystujcego energi, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w aktach delegowanych; 6) klasa efektywnoci energetycznej oznaczenie literowe

zamieszczone na etykiecie, informujce o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi lub o wpywie tego produktu na zuycie energii; 7) oddawanie do uytku pierwsze uycie produktu

wykorzystujcego energi, ktry nie zosta wprowadzony do obrotu na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodne z przeznaczeniem; 8) produkt wykorzystujcy energi produkt zuywajcy energi lub majcy wpyw na jej zuycie podczas jego uywania wprowadzony do obrotu lub oddany do uytku w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej lub w pastwach czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, cznie z czciami, ktre maj by do niego wbudowane, ktre to czci s wprowadzane do obrotu, lub oddawane do uytku uytkownikom kocowym, jako czci osobne, ktrych oddziaywanie na rodowisko moe by oceniane oddzielnie; 9) wprowadzenie do obrotu udostpnienie produktu

wykorzystujcego energi po raz pierwszy na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu jego uywania, lub dystrybucji, nieodpatnie albo za opat, niezalenie od sposobu jego sprzeday. 3

Rozdzia 2 Obowizki w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi lub wpywie tych produktw na zuycie energii oraz innych podstawowych zasobw Art. 4. 1. Dostawca jest obowizany do: 1) doczenia do produktu wykorzystujcego energi,

wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do uytku, etykiety i karty sporzdzonych w jzyku polskim; 2) doczenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystujcym energi; 3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami energi. 2. Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpatnie. 3. Dystrybutor wykorzystujcym energi jest w obowizany widocznym umieci miejscu na oraz produkcie udostpni technicznymi produktu wykorzystujcego

etykiet

uytkownikowi kocowemu kart tego produktu. 4. Informacje, jakie naley zamieci na etykiecie i w karcie o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego sprzeday na odlego lub z wykorzystaniem innych form sprzeday lub wynajmu okrelaj akty delegowane. 5. Akty delegowane okrelaj take sposb informowania

uytkownikw kocowych korzystajcych z form sprzeday lub wynajmu, o ktrych mowa w ust. 4, o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi, przed nabyciem tych produktw. 6. Umieszczenie na produkcie wykorzystujcym energi etykiety oraz doczenie do niego karty oznacza zgod dostawcy na upublicznienie informacji zamieszczonych na etykiecie i w karcie.

Art. 5. 1. Dostawca, w celu umoliwienia organom, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1, oraz Komisji Europejskiej dokonania oceny rzetelnoci informacji zamieszczanych na etykiecie i w karcie, jest obowizany do: 1) sporzdzenia dokumentacji technicznej produktu

wykorzystujcego energi umoliwiajcej ocen rzetelnoci informacji zamieszczonych na etykiecie oraz w karcie; 2) przechowywania dokumentacji technicznej produktu

wykorzystujcego energi, do celw kontrolnych, przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza produktu wykorzystujcego energi, ktrego dokumentacja ta dotyczy. 2. Dokumentacja techniczna produktu wykorzystujcego energi zawiera w szczeglnoci: 1) opis tego produktu; 2) wyniki przeprowadzanych bada, o ile s istotne; 3) wyniki testw, o ile s dostpne, w tym testw

przeprowadzanych przez notyfikowane jednostki w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodnoci. 3. Dostawca udostpnia dokumentacj techniczn produktu

wykorzystujcego energi na danie inspektora Inspekcji Handlowej, Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej oraz Komisji Europejskiej, w terminie 10 dni od dnia zgoszenia dania. Art. 6. 1. Zakazuje si: 1) wprowadzania do obrotu produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty, oraz dla ktrych nie sporzdzono dokumentacji technicznej; 2) umieszczania na produkcie wykorzystujcym energi etykiet, znakw, symboli lub napisw, ktre mog wprowadzi w bd uytkownikw kocowych o zuyciu energii przez ten produkt lub wpywie tego produktu na zuycie energii lub innych podstawowych zasobw;

3) posugiwania si etykiet w sposb nieuprawniony. 2. Przez posugiwanie si etykiet w sposb nieuprawniony rozumie si posugiwanie si etykiet w sposb inny ni okrelony w delegowanych. Art. 7. 1. W przypadku gdy dostawca lub dystrybutor reklamuje produkt wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych lub telewizyjnych, lub w innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pn. zm.4)), i zamieszcza w tej reklamie informacje o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii, jest zobowizany zamieci informacj o klasie efektywnoci energetycznej tego produktu. 2. Przez reklamowanie, o ktrym mowa w ust. 1, rozumie si informowanie o produkcie wykorzystujcym energi lub zachcanie do jego nabywania, majce na celu zwikszenie sprzeday tego produktu. Art. 8. Minister waciwy do spraw gospodarki moe okreli, w drodze rozporzdzenia, po wydaniu przez Komisj Europejsk wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, etykiety oraz karty, dla danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, szczegowe wymagania dotyczce dokumentacji technicznej, treci i wzoru etykiety, a take treci karty dla danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, majc na uwadze rzetelne dostarczanie informacji o tym produkcie. ustawie i aktach

Rozdzia 3 Kontrola wykonywania obowizkw w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi Art. 9. 1. W celu przeciwdziaania wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi: 1) do ktrych nie doczono etykiety i karty, oraz dla ktrych nie sporzdzono dokumentacji technicznej,

2) na ktrych umieszczono etykiety i karty

zawierajce dane

niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, zwany dalej systemem kontroli. 2. Do zada systemu kontroli naley kontrolowanie wykonywania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, art. 5 i art. 7 ust. 1, oraz przestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6. Art. 10. 1. System kontroli tworz wojewdzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej, zwani dalej organami kontrolujcymi. 2. Organy kontrolujce: 1) przedstawiaj Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji

i Konsumentw, zwanemu dalej Prezesem UOKiK: a) w zakresie dziaania wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej okresowe plany pracy sporzdzone na podstawie planw kontroli, o ktrych mowa w art. 11 ust. 2 pkt 4, b) w zakresie dziaania Prezesa Urzdu Komunikacji

Elektronicznej okresowe plany kontroli produktw wykorzystujcych energi wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uytku; 2) informuj Prezesa UOKiK o wynikach przeprowadzonych kontroli; 3) sporzdzaj i przekazuj Prezesowi UOKiK roczne

sprawozdania z przeprowadzonych kontroli. 3. Prezes UOKiK moe zgasza uwagi do planw, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. Art. 11. 1. Prezes UOKiK jest organem monitorujcym system kontroli. 2. Do zada Prezesa UOKiK naley:

1) monitorowanie

stosowania

przepisw

dotyczcych

informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi; 2) wsppraca z organami kontrolujcymi; 3) gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktw wykorzystujcych energi; 4) przygotowywanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.5)), okresowych planw kontroli przeprowadzanych przez wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej. 3. Prezes UOKiK na podstawie wynikw monitorowania, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 1, sporzdza co cztery lata sprawozdanie z wykonania obowizkw okrelonych w ustawie i przekazuje je Komisji Europejskiej w terminie do dnia 30 czerwca roku, w ktrym sprawozdanie to sporzdzono. Art. 12. Kontrola moe by prowadzona u dostawcy, dystrybutora lub dystrybutora reklamujcego produkt w postaci reklamy prasowej, wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w programach radiowych lub elektronicznej,

telewizyjnych, lub w innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy, o ktrej mowa w art. 7 ust. 1, i zamieszczajcego w tej reklamie informacje o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii, zwanych dalej kontrolowanymi. Art. 13. 1. Do prowadzenia kontroli stosuje si odpowiednio przepisy art. 40 ust. 1, 2 i 3, art. 40b ust. 2 i 3, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f oraz art. 40 i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm. 6)). 2. Do pobierania i badania prbek produktw wykorzystujcych energi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz akty delegowane.

3. Do czynnoci kontrolnych oraz bada przeprowadzanych podczas wykonywania czynnoci kontrolnych stosuje si przepisy o ochronie informacji niejawnych, a take o ochronie danych osobowych. Art. 14. 1. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, art. 5 lub art. 7 ust. 1, lub nieprzestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6, organ kontrolujcy moe zwrci si do dostawcy lub dystrybutora o: 1) usunicie niezgodnoci lub 2) wstrzymanie sprzeday produktu wykorzystujcego energi, lub 3) wycofanie produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uytku, lub 4) wstrzymanie si z udostpnianiem produktu wykorzystujcego energi, lub 5) zaprzestanie energi, oraz przedstawienie dowodw podjtych dziaa w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 2. Jeeli dostawca lub dystrybutor nie przedstawi dowodw podjtych dziaa, w terminie ustalonym przez organ kontrolujcy lub w wyniku kontroli stwierdzono, e dziaania takie nie zostay podjte, organ kontrolujcy moe wyda decyzj: 1) nakazujc dystrybutorowi wstrzymanie sprzeday produktw wykorzystujcych energi, 2) nakazujc dostawcy wycofanie z obrotu lub uytku produktu wykorzystujcego energi, 3) zakazujc udostpniania produktu wykorzystujcego energi, 4) zakazujc reklamowania produktu wykorzystujcego energi w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. reklamowania produktu wykorzystujcego

3. Organ kontrolujcy moe przeprowadzi kontrol w celu ustalenia, czy kontrolowany wykona decyzj, o ktrej mowa w ust. 2.

Art. 15. 1. Organ kontrolujcy informuje Prezesa UOKiK o decyzjach, o ktrych mowa w art. 14 ust. 2. 2. Prezes UOKiK niezwocznie informuje Komisj Europejsk oraz inne pastwa czonkowskie Unii Europejskiej o decyzji wydanej przez organ kontrolujcy, o ktrej mowa w art. 14 ust. 2. Art. 16. 1. W przypadku stwierdzenia, e produkt wykorzystujcy energi nie spenia wymaga okrelonych w etykiecie lub w karcie, opaty za badania ponosi dostawca. 2. Wysoko opat, o ktrych mowa w ust. 1, organ kontrolujcy ustala, w drodze decyzji, na podstawie kosztw poniesionych w zwizku z badaniami produktu wykorzystujcego energi. 3. Opaty, o ktrych mowa w ust. 1, stanowi dochd budetu pastwa. Art. 17. Organy kontrolujce oraz Prezes UOKiK wykonuj przepisy niniejszej ustawy oraz wsppracuj i informuj si wzajemnie, a take przekazuj informacje Komisji Europejskiej.

Rozdzia 4 Kary pienine Art. 18. 1. Karze pieninej podlega ten, kto: 1) nie dopenia obowizku, o ktrym mowa w art. 4 oraz w art. 5; 2) nie przestrzega zakazu, o ktrym mowa w art. 6; 3) uniemoliwia lub utrudnia organowi kontrolujcemu

przeprowadzenie kontroli, o ktrej mowa w art. 12; 4) nie wykona decyzji, o ktrej mowa w art. 14 ust. 2, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 2. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 3, kara pienina wynosi od piciokrotnego do dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajcy, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej

10

Polskiej Monitor Polski na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, zwanego dalej przecitnym wynagrodzeniem. 3. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 4, kara pienina wynosi od piciokrotnego do pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. 4. Kary pienine, o ktrych mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, organ kontrolujcy. 5. Wysoko kary pieninej, o ktrej mowa w ust. 1, ustala si, uwzgldniajc w szczeglnoci stopie oraz okolicznoci naruszenia obowizkw. 6. Termin zapaty kary pieninej wynosi 30 dni od dnia, w ktrym decyzja o wymierzeniu kary pieninej staa si ostateczna. 7. Nalenoci pienine z tytuu kar pieninych stanowi dochd budetu pastwa. 8. Egzekucja pieninym. 9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieninych stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.7)). Art. 19. Waciwo kontroli. miejscow organu kontrolujcego w sprawach, kary pieninej nastpuje w trybie przepisw

o postpowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji o charakterze

o ktrych mowa w art. 14 ust. 2 i w art. 18, ustala si wedug miejsca przeprowadzenia

Rozdzia 5 Zmiany w przepisach obowizujcych Art. 20. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.5)) w art. 3 w ust. 1 po pkt 1c dodaje si pkt 1d w brzmieniu: 1d) kontrola produktw wykorzystujcych energi wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku w zakresie wymienionym w nastpujcych aktach delegowanych:

11

a) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla zmywarek do naczy dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 1), b) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE urzdze Parlamentu dla Europejskiego gospodarstw i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla chodniczych domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 17), c) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 47), d) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla klimatyzatorw (Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011, str. 1);. Art. 21. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.8)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 199 po ust. 1a dodaje si ust. 1b w brzmieniu: 1b. Prezes UKE, jako organ kontrolujcy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. poz. ), jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw wykorzystujcych energi, o ktrych

12

mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); 2) w art. 200: a) w ust. 1 po pkt 6a dodaje si pkt 6b w brzmieniu: 6b) nieodpatnego pobierania prbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 1b, oraz zatrzymania prbek do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania., b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu: 4a. Do pobierania i badania prbek produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 1b, stosuje si odpowiednio przepisy art. 27 31 ustawy, o ktrej mowa w ust. 4, oraz akty delegowane w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 199 ust. 1b.. Art. 22. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) odnonik do tytuu ustawy otrzymuje brzmienie: Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1) dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoci kocowego wykorzystania energii i usug energetycznych oraz uchylajcej dyrektyw Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64); 2) art. 3 ust. 1 lit. c oraz art. 9 dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz

13

innych zasobw przez produkty zwizane z energi (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1).; 2) w art. 11 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Minister waciwy do spraw gospodarki prowadzi dziaania informacyjno-edukacyjne o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi w rozumieniu ustawy z dnia o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. poz. ...)..

Rozdzia 6 Przepisy przejciowe i kocowe Art. 23. 1. Maksymalny limit wydatkw budetu pastwa przeznaczonych na realizacj zada z zakresu kontroli i monitorowania systemu kontroli, na lata 2013 2022 wynosi 51 208 tys. z, z tym e w roku: 1) 2013 5 639 tys. z; 2) 2014 4 843 tys. z; 3) 2015 4 893 tys. z; 4) 2016 4 946 tys. z; 5) 2017 5 000 tys. z; 6) 2018 5 057 tys. z; 7) 2019 5 115 tys. z; 8) 2020 5 175 tys. z; 9) 2021 5 238 tys. z; 10) 2022 5 302 tys. z. 2. W przypadku zagroenia przekroczenia limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust. 1, na dany rok budetowy, zastosowany zostanie mechanizm korygujcy polegajcy na racjonalizacji czstotliwoci wykonywania czynnoci w ramach kontroli sprawowanej przez organy kontrolujce.

14

3. Organem waciwym do wdroenia mechanizmu korygujcego, o ktrym mowa w ust. 2, jest odpowiednio Prezes UOKiK lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. 4. Organem waciwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust. 1, jest odpowiednio Prezes UOKiK lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Art. 24. Wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart dla urzdze wykorzystujcych energi, okrelone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne zachowuj moc do terminu okrelajcego wejcie w ycie aktu delegowanego, albo do dnia wejcia w ycie przepisw wydanych na podstawie art. 8. Art. 25. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia.

1)

2)

3)

4)

5)

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1). Niniejsz ustaw dokonuje si zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 205, poz. 1208, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1392. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 153, poz. 903.

15

6)

7)

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 114, poz. 760 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, Nr 234, poz. 1391 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 362. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390.

16/05/EP

16

UZASADNIENIE

1. Istniejcy stan prawny Do chwili obecnej zagadnienie etykietowania regulowaa w prawie europejskim dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 wrzenia 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zuycia energii oraz innych zasobw przez urzdzenia gospodarstwa domowego (Dz. Urz. UE L 297 z 13.10.1992, str. 16, z pn. zm.). Przepisy dyrektywy 92/75/EWG miay zastosowanie do nastpujcych urzdze gospodarstwa domowego:

chodziarek, chodziarko-zamraarek, zamraarek, pralek bbnowych, suszarek bbnowych, pralko-suszarek bbnowych, zmywarek bbnowych, lamp gospodarstwa domowego, urzdze klimatyzacyjnych, piekarnikw elektrycznych.

Dyrektywa 92/75/EWG jako dyrektywa ramowa nakadaa oglne obowizki na dostawcw i sprzedawcw ww. urzdze. Natomiast wymagania szczegowe dotyczce poszczeglnych grup urzdze zostay okrelone w nastpujcych dyrektywach wykonawczych: 1) dyrektywie 94/2/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej chodziarek, chodziarko-zamraarek i zamraarek typu domowego (Dz. Urz. WE L 045 z 17.02.1994, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 122, z pn. zm.), 2) dyrektywie 95/12/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej pralek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 94, z pn. zm.), 3) dyrektywie 95/13/WE z dnia 23 maja 1995 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej suszarek bbnowych

typu domowego (Dz. Urz. WE L 136 z 21.06.1995, str. 28, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 121, z pn. zm.), 4) dyrektywie 96/60/WE z dnia 19 wrzenia 1996 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej pralko-suszarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 266 z 18.10.1996, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 3, z pn. zm.), 5) dyrektywie 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywnoci energetycznej zmywarek bbnowych typu domowego (Dz. Urz. WE L 118 z 07.05.1997, str. 1, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 18, str. 287, z pn. zm.), 6) dyrektywie 98/11/WE z dnia 27 stycznia 1998 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w zakresie etykietowania energii lamp gospodarstwa domowego (Dz. Urz. WE L 071 z 10.03.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 103), 7) dyrektywie 2002/31/WE z dnia 22 marca 2002 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnoci energetycznej urzdze klimatyzacyjnych typu domowego (Dz. Urz. WE L 086 z 03.04.2002, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 286, z pn. zm.), 8) dyrektywie 2002/40/WE z dnia 8 maja 2002 r. wykonujcej dyrektyw Rady 92/75/EWG w sprawie etykiet efektywnoci energetycznej piekarnikw elektrycznych typu domowego (Dz. Urz. WE L 128 z 15.05.2002, str. 45, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 447, z pn. zm.). Kwestie dotyczce etykietowania urzdze zostay w Polsce wdroone przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pn. zm.), zwanej dalej ustaw Prawo energetyczne. W rozdziale 6 ustawy Prawo energetyczne zatytuowanym Urzdzenia,

instalacje, sieci i ich eksploatacja okrelono obowizki producentw i importerw w zakresie efektywnoci energetycznej urzdze wprowadzanych do obrotu. Zgodnie z art. 52 tej ustawy producenci i importerzy urzdze maj obowizek:

informowania o efektywnoci energetycznej urzdze na etykiecie speniajcej wymagania okrelone w rozporzdzeniu wykonawczym Ministra Gospodarki i Pracy (rozporzdzenie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorw etykiet dla urzdze w zakresie efektywnoci energetycznej Dz. U. Nr 98, poz. 825), sporzdzania dokumentacji technicznej wprowadzanego do obrotu urzdzenia, okrelajc w niej wielko zuycia paliw i energii odniesion do uzyskiwanej wielkoci efektu uytkowego urzdzenia, w typowych warunkach uytkowania, zwan efektywnoci energetyczn, doczania do urzdzenia etykiety informujcej o efektywnoci energetycznej tego urzdzenia oraz charakterystyki technicznej. Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo energetyczne zakazuje si wprowadzania do obrotu na obszarze kraju urzdze niespeniajcych wymaga okrelonych w art. 52. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne producenci lub importerzy wprowadzajcy do obrotu urzdzenia niespeniajce wymaga okrelonych w art. 52 podlegaj karze pieninej wymierzanej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki. Kara ta nie powinna przekracza 15% przychodu ukaranego przedsibiorcy, osignitego w poprzednim roku podatkowym, i jest patna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki. Kara jest uiszczana na konto urzdu skarbowego.

1. 1. Cel wprowadzenia regulacji Przedmiotowy projekt ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi stanowi wypenienie postanowie dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1), zwanej dalej dyrektyw. Celem dyrektywy jest rozszerzenie etykietowania, ograniczonego dotychczas

jedynie do urzdze gospodarstwa domowego, tak aby umoliwi etykietowanie wszystkich produktw wykorzystujcych energi, zwanych dalej produktami, ktrych stosowanie lub instalacja oferuje znaczny potencja oszczdnoci energii. W rezultacie etykietowaniem objta zostanie wiksza liczba produktw. Celem nowej regulacji jest zapewnienie racjonalnego zuycia surowcw naturalnych oraz ograniczenie emisji CO2. Cel ten moe zosta osignity za pomoc obowizkowego systemu etykietowania energetycznego. Obowizujce obecnie przepisy nie zapewniaj penej realizacji postanowie ww. dyrektywy, dlatego zaproponowano projekt nowej regulacji, jak jest ustawa o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi. Z uwagi na szeroki zakres produktw objtych wymaganiami w zakresie etykietowania (etykietowaniem bowiem mog zosta objte take produkty, ktre nie zuywaj energii, lecz maj wpyw na jej zuycie) oraz z uwagi na fakt, i w dyrektywie 2010/30/UE zastosowano odrbny ni w ustawie Prawo energetyczne system poj i instytucji prawnych wyznaczajcych zakres i sposb stosowania wymaga dotyczcych etykietowania, nie ma uzasadnienia, aby dokonywa implementacji dyrektywy 2010/30/UE poprzez zmian ustawy Prawo energetyczne. W szczeglnoci chodzi tu o przepisy zawarte w art. 1 2 tej dyrektywy. Naley zapewni identyczny zakres i sposb stosowania tych przepisw, a nie pokrywaj si one z przepisami definiujcymi pojcia i zasadami wprowadzonymi przez Prawo energetyczne. Wdroenie przedmiotowej dyrektywy wymaga zatem uregulowania w postaci odrbnej ustawy. Wprowadzenie zawartych w projekcie ustawy unormowa suy powinno penemu wdroeniu dyrektywy i zapewnieniu wymaganej poprawy efektywnoci energetycznej w Polsce.

2. Wykazanie rnic midzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym Wejcie w ycie przedmiotowej regulacji bdzie skutkowao nastpujcymi zmianami w odniesieniu do kwestii etykietowania: 1) rozszerzony zostanie zakres produktw objtych obowizkiem etykietowania, ograniczony obecnie do urzdze gospodarstwa domowego i obejmie on produkty wykorzystujce energi; 4

2) wprowadzony zostanie obowizek informowania o klasie energetycznej produktw wykorzystujcych energi w reklamie prasowej, elektronicznej, programach telewizyjnych i radiowych lub innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pn. zm.) w przypadku zamieszczania w tej reklamie informacji o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii; 3) zostanie utworzony system kontroli wykonywania obowizkw w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi. Funkcja organu monitorujcego systemu powierzona zostanie Prezesowi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Funkcje kontrolne z kolei zostan powierzone wojewdzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzdu Komunikacji Elektronicznej. W zwizku z utworzeniem systemu kontroli rozszerzeniu ulegnie zakres obowizkw Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej; 4) zmienione zostan obecne przepisy o odpowiedzialnoci za nieprzestrzeganie przepisw dotyczcych etykietowania. Dotychczasowy system kar nakadanych przez Prezesa URE, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo energetyczne, zostanie zmieniony i rozbudowany. Kary pienine bd wymierzane, w drodze decyzji, przez organ kontrolujcy tj. Inspekcj Handlow lub Urzd Komunikacji Elektronicznej. Od wydanej przez organ kontrolujcy decyzji bdzie suyo odwoanie do Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw albo Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej.

3. Skutki prawne zwizane z wejciem w ycie projektowanej regulacji Wdroenie przedmiotowej dyrektywy wymaga uregulowania w postaci odrbnej ustawy. Potrzebne bd take zmiany w obecnie obowizujcych przepisach tj. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a take ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej.

Zostan

rozszerzone kompetencje w

zakresie nadzoru rynku produktw

wykorzystujcych energi Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Inspekcji Handlowej oraz Urzdu Komunikacji Elektronicznej.

4. Informacja dotyczca potrzeby notyfikacji projektu ustawy Projekt ustawy nie zawiera przepisw technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

5. Uzasadnienie regulacji proponowanych w projekcie ustawy 5. 1. Przepisy oglne (rozdz. 1) W art. 1 projektu ustawy zosta okrelony jej zakres przedmiotowy. Ustawa okrela obowizki w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi. Ustawa okrela take zasady organizacji i dziaania systemu kontrolowania wykonywania obowizkw w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi. Artyku ten stanowi implementacj art. 1 ust. 1 dyrektywy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisy projektu ustawy stosuje si do produktw wykorzystujcych energi, dla ktrych wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i kart okrelaj akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rad. Zgodnie z art. 2 ust. 2 minister waciwy do spraw gospodarki ogasza bdzie w drodze obwieszczenia wykaz aktw delegowanych. W zwizku z faktem, i lista aktw delegowanych jest otwarta i zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy 2010/30/UE Komisji Europejskiej zostay nadane uprawnienia do wydawania aktw delegowanych do dyrektywy na okres piciu lat, ktry rozpoczyna si 19 czerwca 2010 r., wydaje si zasadne, aby dokonywa aktualizacji obowizujcych aktw delegowanych. W tym celu wprowadzono w art. 2 ust. 2 obowizek wydawania przez ministra waciwego do spraw gospodarki obwieszczenia z list obowizujcych aktw delegowanych. Rozwizanie takie

powinno zapobiec ewentualnym wtpliwociom interpretacyjnym przepisw dotyczcych etykietowania, w szczeglnoci wtpliwociom dotyczcym tego, ktre produkty wprowadzane do obrotu lub uytkowania, powinny spenia wymagania dotyczce etykietowania przewidziane przepisami projektowanej ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 3 przepisw projektu ustawy nie stosuje si do: uywanych produktw, rodkw przewozu osb lub rzeczy, tabliczek znamionowych lub ich odpowiednikw umieszczanych ze wzgldw bezpieczestwa na produktach oraz do urzdze i instalacji oraz obiektw zwizanych z obronnoci lub bezpieczestwem pastwa, stanowicych integralne czci systemw techniki wojskowej lub uzbrojenia, ratowniczo-ganiczych oraz ochrony granic lub stosowanych w wiziennictwie, nalecych do jednostek, o ktrych mowa w art. 21a ustawy Prawo energetyczne. Artyku ten stanowi implementacj art. 1 ust. 3 dyrektywy. W art. 3 projektu ustawy, stanowicym sownik poj ustawowych, zdefiniowano produkt wykorzystujcy energi jako produkt zuywajcy energi lub majcy wpyw na jej zuycie podczas jego uywania, wprowadzony do obrotu lub oddany do uytku w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, lub w pastwach czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, cznie z czciami, ktre maj by do niego wbudowane, ktre to czci s wprowadzane do obrotu lub oddawane do uytku jako osobne czci dla Zdefiniowano rwnie pojcia: dostawcy rozumianego jako producenta lub jego upowanionego pastwie uytkownikw kocowych, i ktrych oddziaywanie na rodowisko moe by oceniane oddzielnie.

przedstawiciela, lub importera w Unii Europejskiej lub w

czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importera, ktry wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uytku na terytorium tych pastw; w przypadku braku producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, lub importera, za dostawc uznaje si take osob fizyczn lub osob prawn, ktra wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uytku na terytorium tych pastw,

dystrybutora rozumianego jako osob fizyczn lub prawn albo jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, ktra sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzeday ratalnej lub wystawia do sprzeday produkt wykorzystujcy energi, po jego wprowadzeniu do obrotu,

etykiety rozumianej jako nalepka zawierajca informacje o klasie efektywnoci energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zuywanych przez dany produkt wykorzystujcy energi,

innych podstawowych zasobw rozumianych jako wod, chemikalia lub inne substancje zuywane przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego uywania,

karty rozumianej jako charakterystyk techniczn zawierajc informacje techniczne dotyczce produktu wykorzystujcego energi, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w aktach delegowanych,

klasy efektywnoci energetycznej rozumianej jako oznaczenie literowe zamieszczone na etykiecie informujce o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi lub o wpywie tego produktu na zuycie energii,

oddawania do uytku terytorium pastwa

rozumianego jako pierwsze uycie produktu Unii Europejskiej lub pastwa

wykorzystujcego energi, ktry nie zosta wprowadzony do obrotu na czonkowskiego czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przeznaczeniem, wprowadzenia do obrotu energi rozumianego jako udostpnienie produktu

wykorzystujcego

po raz pierwszy na terytorium pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu jego uywania lub dystrybucji, nieodpatnie albo za opat, niezalenie od sposobu jego sprzeday. Sownik poj ustawowych jest wypenieniem art. 2 dyrektywy. Nie zdefiniowano w sowniku ustawowym takich poj, ktre ju s okrelone w ustawie Prawo energetyczne, ustawie o finansach publicznych, a take tych, ktre s pojciami

powszechnie znanymi i nie wymagaj transpozycji do polskiego porzdku prawnego.

5. 2. Obowizki w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi lub wpywie tych produktw na zuycie energii oraz innych podstawowych zasobw (rozdz. 2) Przepisy tego rozdziau stanowi wypenienie postanowie art. 3 8 dyrektywy. Obowizki dla dystrybutorw i dostawcw produktw wykorzystujcych energi bd stanowi transpozycj art. 5 oraz art. 6 dyrektywy. Obowizki w zakresie etykietowania s, zgodnie z dyrektyw 2010/30/WE, skierowane do dostawcw produktw wykorzystujcych energi oraz dystrybutorw tych produktw. Dotychczas w ustawie Prawo energetyczne posugiwano si pojciem producent oraz importer. Na podmioty te naoono obowizki w zakresie: informowania o efektywnoci energetycznej urzdze na etykiecie speniajcej wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorw etykiet dla urzdze (Dz. U. Nr 98, poz. 825), sporzdzania dokumentacji technicznej wprowadzanego do obrotu urzdzenia, okrelajcej w niej wielko zuycia paliw i energii odniesion do uzyskiwanej wielkoci efektu uytkowego urzdzenia w typowych warunkach uytkowania, zwan efektywnoci energetyczn, doczania do urzdzenia etykiety informujcej o efektywnoci energetycznej tego urzdzenia oraz charakterystyki technicznej. W zwizku z potrzeb ujednolicenia terminologii w celu stworzenia wikszej spjnoci z dyrektyw 2010/30/UE oraz z aktami delegowanymi Komisji Europejskiej wydanymi w ramach tej dyrektywy, a take ze wzgldu na konieczno bardziej precyzyjnego okrelenia podmiotw objtych obowizkiem etykietowania energetycznego, proponuje si, aby w projekcie ustawy stosowa identyczne okrelenia, ktrymi posuguje oraz si przedmiotowa dyrektywa (w szczeglnoci okrelenia: dostawcy dystrybutora). Zastosowanie

w projektowanej ustawie takiej samej terminologii powstawaniu trudnoci interpretacyjnych w

jak w rozporzdzeniach do przepisw

delegowanych, ktre maj bezporedni moc obowizywania, powinno zapobiec odniesieniu dotyczcych kwestii etykietowania produktw wykorzystujcych energi. Art. 4 projektowanej ustawy nakada na dostawc produktu wykorzystujcego energi obowizek w zakresie doczania do tego produktu, przy wprowadzaniu go do obrotu lub oddawaniu do uytku, etykiety i karty sporzdzonych w jzyku polskim, a take wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z tym produktem. Dostawca produktu wykorzystujcego energi jest zobowizany do umieszczania na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystujcego energi. Dostawca dostarcza dystrybutorowi etykiety nieodpatnie. Dystrybutor produktu wykorzystujcego energi, zgodnie z art. 4 ust. 3, jest zobowizany do umieszczania etykiety w widocznym miejscu na produkcie oraz do udostpniania konsumentom karty tego produktu. Naoenie na dostawcw oraz dystrybutorw produktw wykorzystujcych energi ww. obowizkw ma na celu przede wszystkim udostpnienie uytkownikom kocowym rzetelnych, stosownych i porwnywalnych informacji dotyczcych zuycia energii przez produkty wykorzystujce energi. Powinno to wpywa na wybr przez uytkownikw kocowych tych produktw, ktre zuywaj mniej energii i innych podstawowych zasobw lub porednim rezultatem ich uytkowania jest mniejsze zuycie energii lub tych zasobw, zachcajc tym samym producentw do podejmowania krokw w zakresie ograniczania zuycia energii i innych podstawowych zasobw przez produkty przez nich wytwarzane. Porednio wpynie rwnie na rozwj innowacyjnoci produktw wykorzystujcych energi, dostpnych na rynku i podniesienie ich efektywnoci energetycznej. Powinno to rwnie wpyn porednio na bardziej efektywne energetycznie korzystanie z tych produktw i w rezultacie porednio przyczynia si do realizacji 20% celu UE w zakresie efektywnoci energetycznej. Naley podkreli, i przy braku tych informacji samo dziaanie si rynkowych nie zdoa zachci uytkownikw kocowych do bardziej racjonalnego zuycia energii i innych podstawowych zasobw poprzez zakup produktw efektywnych energetycznie. Wprowadzanie dobrowolnego systemu etykietowania produktw

10

prowadzioby do tego, e tylko cz produktw byaby etykietowana lub uzupeniana o standardow informacj o produkcie, co z kolei powodowaoby ryzyko powstania nieporozumienia lub nawet wprowadzenia w bd niektrych konsumentw. Zgodnie z art. 4 ust. 4 i ust. 5 informacje, jakie naley zamieci na etykiecie i w karcie o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego sprzeday na odlego lub z wykorzystaniem innych form sprzeday lub wynajmu okrelaj akty delegowane. Okrelaj one take sposb informowania uytkownikw kocowych korzystajcych ze sprzeday na odlego lub innych form sprzeday lub wynajmu o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi, przed nabyciem tych produktw. Wprowadzenie takiego obowizku wynika z potrzeby zagwarantowania potencjalnym uytkownikom, ktrzy nie maj moliwoci bezporedniego obejrzenia produktu podczas dokonywania zakupu i tym samym zapoznania si z jego etykiet (w przypadku zakupw przez zamwienie pocztowe, katalog, internet itd.), uzyskania znormalizowanej informacji na temat efektywnoci energetycznej tego produktu. Taka regulacja pozwoli uytkownikom kocowym dokonywa bardziej wiadomych wyborw przy zakupie produktu wykorzystujcego energi. Art. 4 ust. 4 i 5 projektu ustawy stanowi implementacj art. 4 a i 4 b dyrektywy oraz art. 7 dyrektywy. Z kolei art. 4 ust. 6 stanowi implementacj art. 5h dyrektywy. Zgodnie z tym artykuem dostawcy wyraaj zgod na upublicznienie informacji zawartych na etykiecie i w karcie. Art. 5 projektowanej ustawy nakada na dostawc produktu wykorzystujcego energi obowizek sporzdzania dokumentacji technicznej produktu wykorzystujcego energi oraz jej przechowywania przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza produktu wykorzystujcego energi, ktrego dokumentacja ta dotyczy. Dokumentacj techniczn sporzdza si w celu umoliwienia organom kontrolujcym oraz Komisji Europejskiej ocen rzetelnoci informacji zamieszczanych na etykiecie i w karcie. Artyku 5 stanowi implementacj art. 5 lit. b dyrektywy. Przyjcie opcjonalnego rozwizania wydaje si korzystnym rozwizaniem z punktu widzenia przedsibiorcw, poniewa przyczyni si do ograniczenia tworzenia zbdnej dokumentacji. Art. 5 okrela take zakres dokumentacji technicznej. 11

Zgodnie z art. 6 projektu ustawy zakazuje si wprowadzania do obrotu produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty, oraz dla ktrych nie sporzdzono dokumentacji technicznej, umieszczania na produkcie wykorzystujcym energi etykiet, znakw, symboli lub napisw, ktre mog wprowadzi w bd uytkownikw kocowych w zakresie informacji o zuyciu energii lub wpywie tego produktu na zuycie energii lub innych podstawowych zasobw oraz zakazuje posugiwania si etykiet w sposb nieuprawniony. W artykule tym dodatkowo zdefiniowano pojecie nieuprawnione posugiwanie si etykiet. Artyku 6 projektowanej ustawy stanowi implementacj art. 8 dyrektywy oraz art. 2 lit. k dyrektywy. Projektowana ustawa nakada take wymagania w zakresie reklamy produktu wykorzystujcego energi. Zgodnie z art. 7 projektu ustawy, w przypadku gdy dostawca lub dystrybutor produktu wykorzystujcego energi reklamuje produkt wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych i telewizyjnych lub innych rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz.1204, z pn. zm.) i zamieszcza w tej reklamie informacje o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii, jest obowizany zamieci take informacj o klasie efektywnoci energetycznej tego produktu. Zgodnie z art. 7 ust. 2 przez reklamowanie, rozumie si informowanie o produkcie wykorzystujcym energi lub zachcanie do jego nabywania, majce na celu zwikszenie jego sprzeday. Art. 7 projektu ustawy stanowi implementacj art. 4 lit. c oraz art. 4 lit. d dyrektywy. W praktyce regulacja art. 7 projektu ustawy bdzie dotyczya take wydawcw prasy, firm zajmujcych si sprzeda wysykow, firm prowadzcych sprzeda przez internet, nadawcw telewizyjnych i radiowych ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych podmiotw prowadzcych dziaalno reklamow lub promocyjn produktw wykorzystujcych energi, w zakresie informowania o klasie efektywnoci energetycznej tych produktw. Regulacja ta ma na celu zapewnienie rzetelnoci informacji przekazywanej w reklamie oraz w przypadku promowania produktu wykorzystujcego energi oraz zwrcenie uwagi uytkownikowi kocowemu na aspekt oszczdnoci energii.

12

W art. 8 wprowadzono fakultatywne upowanienie dla ministra waciwego do spraw gospodarki, ktry moe okreli, w drodze rozporzdzenia, po wydaniu przez Komisj Europejsk wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej etykiety oraz karty, dla danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, szczegowe wymagania dotyczce dokumentacji technicznej, treci i wzoru etykiety, a take treci karty dla danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, majc na uwadze rzetelne dostarczanie informacji o tym produkcie. Wprowadzenie do ustawy ww. upowanienia do wydania rozporzdzenia ma na celu zapewnienie obowizywania aktw delegowanych. Jest to niezbdne z uwagi na fakt, i akty delegowane mog przyjmowa rwnie form dyrektyw, nie jest rwnie przesdzone, i akty delegowane wydawane w ramach przedmiotowej dyrektywy bd miay form rozporzdzenia delegowanego z moc obowizywania wprost w polskim systemie prawnym, jak do tej pory. Zasadne jest zatem wprowadzenie przepisu, na podstawie ktrego moliwe byoby wdroenie dyrektywy delegowanej, rozporzdzeniem ministra waciwego do spraw gospodarki.

5. 3. Kontrola wykonywania obowizkw w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzytujce energi (rozdz. 3) Proponowane rozwizania rozdziau 3 projektowanej ustawy s wypenieniem art. 3 oraz czciowo art. 15 dyrektywy. Zgodnie z art. 9 projektu ustawy tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, ktrego celem jest przeciwdziaanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz nie sporzdzono dokumentacji technicznej oraz na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw. Zgodnie z art. 10 ust. 1 system kontroli tworz: wojewdzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. S to tzw. organy kontrolujce. Takie rozwizanie przyjto, biorc pod uwag dotychczasowe zadania realizowane przez Inspekcj Handlow oraz Urzd Komunikacji Elektronicznej, ktrzy m.in. prowadz w ramach swoich kompetencji kontrol 13

produktw wykorzystujcych energi w zakresie wymaga dotyczcych ekoprojektu w ramach dyrektywy 2009/125/EC. Naley zauway, i s to czsto produkty objte rwnie wymaganiami w zakresie etykietowania. Zatem poczenie kontroli wymaga w zakresie ekoprojektu z kontrol wymaga w zakresie etykietowania pozwoli unikn dublowania niektrych czynnoci kontrolnych i powinno wpyn na efektywno samego systemu kontroli. Przyjto, i Inspekcja Handlowa bdzie kontrolowa wszystkie produkty wykorzystujce z wyjtkiem Elektronicznej energi produktw objte wymaganiami w zakresie Urzdu etykietowania, Komunikacji objtych waciwoci

na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). W projektowanej ustawie (tj. poprzez zmian ustawy Prawo telekomunikacyjne) Urzdowi Komunikacji Elektronicznej zostaa powierzona kontrola odbiornikw telewizyjnych, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64). Zgodnie z art. 10 ust. 2 do zada organw kontrolujcych naley; przedstawianie Prezesowi UOKiK: w zakresie dziaania wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej okresowych planw pracy (sporzdzanych na podstawie planw kontroli przygotowywanych przez Prezesa UOKiK), w zakresie dziaania Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej

okresowych planw kontroli produktw wykorzystujcych energi wprowadzonych do obrotu lub oddanych do uytku. Do zada organw kontrolujcych naley take informowanie Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz sporzdzanie i przekazywanie rocznych sprawozda z przeprowadzonych kontroli.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prezesowi UOKiK powierzono funkcj organu monitorujcego system kontroli produktw wykorzystujcych energi. Takie

14

rozwizanie przyjto z uwagi na wieloletnie dowiadczenie Prezesa UOKiK w zakresie sprawowania nadzoru rynku, m.in. prowadzenia postpowa administracyjnych majcych na celu ustalenie, czy wyroby oferowane konsumentom s zgodne z zasadniczymi wymaganiami, oraz monitorowanie dziaania systemu kontroli zgodnoci wyrobw. W ramach penienia funkcji organu monitorujcego, zgodnie z art. 11 ust. 2 do zada Prezesa UOKiK bdzie naleao: monitorowanie stosowania przepisw dotyczcych dostarczania informacji o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi, wsppraca z organami kontrolujcymi, gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktw kontroli wykorzystujcych przeprowadzanych energi, przez przygotowywanie okresowych planw

wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej. Prezes UOKiK zgodnie z art. 11 ust. 3 bdzie sporzdza i przekazywa Komisji Europejskiej, co cztery lata sprawozdania z wykonania obowizkw okrelonych w ustawie, w terminie do dnia 30 czerwca roku, w ktrym sprawozdanie sporzdzono. Naoenie obowizku w zakresie sprawozdawczoci na Prezesa UOKiK oraz obowizku przekazywania sprawozda Komisji Europejskiej stanowi implementacj art. 3 ust. 3 dyrektywy. Zgodnie z art. 12 kontrola moe by prowadzona u dostawcy, dystrybutora lub dystrybutora reklamujcego produkt w postaci reklamy prasowej, wykorzystujcy energi w szczeglnoci w programach radiowych elektronicznej,

i telewizyjnych lub w innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn i zamieszczajcego w tej reklamie informacje o cenie tego produktu, lub zuyciu przez niego energii. Zgodnie z art. 13 do prowadzenia kontroli stosuje si odpowiednio przepisy art. 40 ust. 1 i 2 oraz ust. 3, art. 40b ust. 2 i 3, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f oraz art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm.). Odwoanie si do procedury kontroli zawartej w ustawie o systemie oceny zgodnoci zostao podyktowane koniecznoci ograniczenia liczby tworzonych procedur kontroli. Zgodnie z art. 13 ust. 2 projektowanej ustawy do pobierania i badania prbek produktw wykorzystujcych energi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy 15

z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.) oraz akty delegowane. Zgodnie z art. 13 ust. 3 do czynnoci kontrolnych oraz bada przeprowadzanych podczas wykonywania czynnoci kontrolnych stosuje si przepisy o ochronie informacji niejawnych, a take o ochronie danych osobowych. Przepis ten zosta wprowadzony z uwagi na konieczno zapewnienia ochrony danych osobowych dostawcy, ktrym zgodnie z definicj zawart w art. 3 pkt 1 moe by rwnie osoba fizyczna, ktra wprowadza do obrotu produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uytku. Art. 14 okrela procedur majc zastosowanie w przypadku stwierdzenia, e kontrolowany nie wykonuje obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, 5 i w art. 7 ust. 1 oraz nie przestrzega zakazw, o ktrych mowa w art. 6. Intencj ustawodawcy byo zapewnienie organom kontrolujcym odpowiednich narzdzi do stopniowania sankcji za naruszenie obowizkw niniejszej ustawy, w zalenoci od stopnia niezgodnoci, tj. aby inaczej traktowa drobne niezgodnoci, jak np. brak wyeksponowanej etykiety w punkcie sprzeday, a inaczej te powaniejsze, jak np. brak rzetelnoci przedstawionych danych na etykiecie z parametrami technicznymi tego produktu. Zgodnie z art. 14 organ kontrolujcy moe zwrci si do kontrolowanego o usunicie niezgodnoci lub wstrzymanie sprzeday produktu wykorzystujcego energi, lub wycofanie produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uytku lub o wstrzymanie si z udostpnianiem produktu wykorzystujcego energi, lub zaprzestania reklamowania produktu wykorzystujcego energi oraz przedstawienie dowodw podjtych dziaa, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. W przypadku nieprzedstawienia dowodw podjtych dziaa lub w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, i takie dziaania nie zostay podjte, kolejnym etapem moe by decyzja organu kontrolujcego nakazujca wstrzymanie sprzeday produktw wykorzystujcych energi objtych kontrol, nakazujc dostawcy wycofania produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uywania lub zakazujca udostpniania produktu wykorzystujcego energi lub zakazujca reklamowania produktu wykorzystujcego energi, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. Organ kontrolujcy moe rwnie przeprowadzi kontrol

16

w celu ustalenia, czy decyzja ta zostaa wykonana. Artyku 14 projektu ustawy stanowi implementacj art. 3 ust. 2 dyrektywy. Zgodnie z art. 15 Prezes UOKiK niezwocznie informuje Komisj Europejsk oraz inne pastwa czonkowskie Unii Europejskiej o decyzji wydanej przez organ kontrolujcy, w sprawie wycofania produktu z obrotu lub uywania. Art. 15 projektu ustawy stanowi rwnie implementacj art. 3 ust. 2 dyrektywy. Art. 16 stanowi, e w przypadku stwierdzenia, i produkt wykorzystujcy energi nie spenia wymaga okrelonych w karcie lub w etykiecie, opaty za badania ponosi dostawca. Wysoko opaty kontrolujcy ustala, w drodze decyzji, na podstawie kosztw poniesionych w zwizku z badaniami produktu wykorzystujcego energi. Opaty te stanowi dochd budetu pastwa. Takie rozwizanie zostao przyjto m. in. ze wzgldu na wysokie koszty bada laboratoryjnych. Jest to rwnie uzasadnione koniecznoci minimalizowania kosztw systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Zgodnie z art. 17 organy kontrolujce oraz Prezes UOKiK wykonuj przepisy niniejszej ustawy oraz wsppracuj i informuj si wzajemnie, a take przekazuj informacje Komisji Europejskiej. Artyku ten stanowi implementacj art. 3 lit. d dyrektywy. 5. 4. Kary pienine (rozdz. 4) Przepisy tego rozdziau reguluj zasady odpowiedzialnoci za niewykonanie przepisw ustawy. Stanowi one implementacj art. 15 dyrektywy. Zgodnie z art. 15 dyrektywy pastwa czonkowskie ustanawiaj sankcje w przypadku narusze przepisw krajowych dotyczcych etykietowania. Sankcje te powinny by skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce. W projekcie ustawy przyjto administracyjny tryb nakadania kar pieninych. Obowizki w zakresie etykietowania obciaj bowiem przedsibiorcw, ktrymi s take osoby prawne. Natomiast odpowiedzialnoci za wykroczenie podlegaj osoby fizyczne. Naley stwierdzi, i obowizki naoone na podmioty w projektowanej ustawie kwalifikuj si raczej do odpowiedzialnoci, niezalenej od winy, opartej na zasadach przyjtych dla sankcji administracyjnych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 karze pieninej podlega ten, kto nie dopenia obowizku, o ktrym mowa w art. 4 oraz w art. 5, nie przestrzega zakazu, o ktrym mowa 17

w art. 6, uniemoliwia lub utrudnia organowi kontroli przeprowadzanie kontroli, o ktrej mowa w art. 12, nie wykona decyzji, o ktrej mowa w art. 14 ust. 2, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. Kary pienine bd wymierzane, w drodze decyzji, przez organ kontrolujcy. W art. 18 zastosowano zasad stopniowania kar. Ustalono, i w zalenoci do rodzaju naruszenia, wysoko kary pieninej bdzie wynosia od piciokrotnego do dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajcy, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Wysoko kar bdzie uwzgldniaa stopie oraz okolicznoci naruszenia obowizkw. Powinno to zapewni ich proporcjonalno. Termin zapaty kary pieninej wynosi 30 dni od dnia, w ktrym decyzja o wymierzeniu kary pieninej staa si ostateczna. Zgodnie z art. 18 ust. 7 nalenoci pienine uzyskane z tytuu kar pieninych stanowi dochd budetu pastwa. Przyjcie takiego rozwizania jest zasadne ze wzgldu na konieczno racjonalizacji kosztw zwizanych z funkcjonowaniem systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Art. 18 ust. 8 i 9 precyzuj, i egzekucja kary pieninej nastpuje w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji o charakterze pieninym, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieninych stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.). Tworzc ww. przepisy projektu ustawy, dokonano zmiany sposobu wymierzania kar za niewykonanie przepisw ustawy. Zgodnie bowiem z obecnie obowizujc ustaw Prawo energetyczne producenci lub importerzy wprowadzajcy do obrotu urzdzenia niespeniajce wymaga okrelonych w rozporzdzeniu (mniej efektywne energetycznie ni wskazuj etykiety lub bez etykiet) podlegaj karze pieninej wymierzanej przez Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki. W praktyce jednake przepisy te nie s stosowane. Z pewnoci zwizane jest to take z brakiem rwnolegego funkcjonowania systemu kontroli wymaga dotyczcych etykietowania. Przeniesienie obowizku wymierzania kar z Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki na organy kontrolujce, tj. wojewdzkich inspektorw 18

Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej, jest zasadne z uwagi na ich kompetencje, a take ze wzgldu na ich dowiadczenie w kontroli produktw wprowadzanych na rynek lub oddawanych do uytku (organy te prowadz w zakresie wymaga m. in. kontrol produktw wykorzystujcych energi dotyczcych ekoprojektu w ramach dyrektywy

2009/125/EC w sprawie wymaga dotyczcych ekoprojektu dla produktw wykorzystujcych energi). 5. 5. Zmiany w przepisach obowizujcych (rozdz. 5) W art. 20 projektu ustawy dokonano nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.). W art. 3 w ust. 1 po pkt 1c dodano pkt 1d w brzmieniu: 1d) kontrola produktw wykorzystujcych energi wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku w zakresie wymienionym w nastpujcych aktach delegowanych: a) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla zmywarek do naczy dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 1), b) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla urzdze chodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 17), c) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 47), d) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupeniajcym dyrektyw 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla klimatyzatorw (Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011, str. 1).

19

W art. 21 dokonano zmiany ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). Wprowadzono w niej nastpujce regulacje: W art. 199 po ust. 1a dodano ust. 1b w brzmieniu: 1b. Prezes UKE, jako organ kontrolujcy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. poz. ), jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw wykorzystujcych energi, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64). W art. 200 po pkt 6a dodano pkt 6b w brzmieniu: 6b) nieodpatnego pobierania prbek wprowadzanych do obrotu lub

oddawanych do uytku produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 1b, oraz zatrzymania prbek do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania.. W tym samym artykule po ust. 4 dodano ust. 4a w brzmieniu: 4a. Do pobierania i badania prbek produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 1b, stosuje si odpowiednio przepisy ustawy, o ktrej mowa w ust. 4 oraz akty delegowane w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 199 ust. 1b. Nowe brzmienie zaproponowane odpowiednio w art. 20 i 21 projektu ustawy s konsekwencj przyjcia rozwizania, i Inspekcja Handlowa bdzie kontrolowa wszystkie produkty wykorzystujce energi objte wymaganiami w zakresie etykietowania, z wyjtkiem produktw objtych waciwoci Urzdu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). Dokonanie zmian w ustawie Prawo telekomunikacyjne oraz ustawie o Inspekcji Handlowej powinno przeciwdziaa powstawaniu sporw kompetencyjnych pomidzy organami kontrolujcymi.

20

W zwizku z faktem, i dyrektywa 2010/30/UE nakada obowizek na pastwa czonkowskie w zakresie przeprowadzania kampanii informacyjnych na temat etykietowania produktw wykorzystujcych energi, tj. art. 3 ust. 1 lit. c dyrektywy, a uwzgldniania take obowizek w zakresie zachcania pastw czonkowskich do kryterium efektywnoci energetycznej w przypadku

przeprowadzania zamwie publicznych, tj. art. 9 dyrektywy, zaistniaa potrzeba zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). W zwizku z tym w ustawie o efektywnoci energetycznej wprowadza si nastpujce zmiany. Zmieniono odnonik do ustawy, ktry otrzyma nastpujce brzmienie: Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1) dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoci kocowego wykorzystania energii i usug energetycznych oraz uchylajcej dyrektyw Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64), 2) art. 3 ust. 1 lit. c oraz art. 9 dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi z 18.06.2010, str. 1). Dokonano te stosownej zmiany art. 11 i dodano po ust. 1 ust. 1a w brzmieniu: 1a. Minister waciwy do spraw gospodarki prowadzi dziaania informacyjno-edukacyjne o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi w rozumieniu ustawy z dnia o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi.. (Dz. Urz. UE L 153

5. 6. Przepisy przejciowe i kocowe (rozdz. 6) W art. 23 ust. 1 w regule wydatkowej wskazano maksymalny limit wydatkw budetu pastwa na lata 2013 2022, ktry bdzie wynosi 51 208 tys. z. Tak okrelone wydatki obejmuj koszty sprawowania kontroli przez wojewdzkich

21

inspektorw Inspekcji Handlowej, Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej, jak rwnie koszty z tytuu penienia przez Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw roli organu monitorujcego system kontroli wykonywania obowizkw w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi. Stworzenie systemu kontroli i w lad za tym rozszerzenie obowizkw Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej jest konsekwencj potrzeby wdroenia art. 15 dyrektywy, ktry nakada na pastwa czonkowskie obowizek w zakresie ustanowienia sankcji za naruszenia przepisw dotyczcych etykietowania produktw wykorzystujcych energi oraz zapewnienia wykonania tych przepisw. Celem nowych zada organw kontrolujcych oraz organu monitorujcego jest przeciwdziaanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty, oraz dla ktrych nie sporzdzono dokumentacji technicznej, oraz na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw. Miernikiem realizacji tego celu bdzie procentowy udzia wykrytych niezgodnoci w stosunku do oglnej liczby przeprowadzonych dziaa kontrolnych w danym okresie. Zakada si, i w przypadku zagroenia przekroczenia limitu wydatkw na dany rok budetowy, zostanie zastosowany mechanizm korygujcy polegajcy na racjonalizacji czstotliwoci wykonywania czynnoci w ramach kontroli sprawowanej przez organy kontrolujce. Organem waciwym do wdroenia mechanizmu korygujcego jest odpowiednio Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Organem waciwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatkw jest rwnie odpowiednio Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. Ze wzgldu na fakt, i organy te posiadaj odrbne budety, kady w zakresie swoich waciwoci, a take w zwizku faktem, i organy te wsppracuj przy wykonywaniu przepisw niniejszej ustawy, konieczne byo wskazanie dwch organw wydatkw oraz wdroenia mechanizmu korygujcego. do monitorowania limitu

22

Art. 24 projektu ustawy zawiera przepis przejciowy, ktry odnosi si do obecnie obowizujcego art. 52 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne. Artyku ten jest czciowo zwizany z aktami delegowanymi, wydawanymi w ramach dyrektywy 2010/30/UE. W zwizku z faktem, i Komisja Europejska ma uprawnienia do wydawania aktw delegowanych do roku 2015 i na chwil obecn wydane zostay akty delegowane w odniesieniu tylko do czci produktw objtych wymaganiami etykietowania na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne, istnieje potrzeba, aby utrzyma ten przepis w mocy. W przeciwnym razie cz produktw, ktre powinny by objte wymaganiami etykietowania w ramach dyrektyw wykonawczych do dyrektywy 92/75/EWG, nie byaby objta wymaganiami etykietowania, co byoby w sprzecznoci z prawem UE. Na chwil obecn bowiem w odniesieniu do pewnej grupy wymagania produktw obowizuj etykietowania w ramach dyrektywy 2010/30/UE oraz aktw

delegowanych, a w odniesieniu do innej grupy produktw wymagania etykietowania w ramach dyrektywy 92/75/EWG i dyrektyw wykonawczych. Konieczne jest zatem wprowadzenie przepisu, zgodnie z ktrym wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart dla urzdze wykorzystujcych energi, okrelone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne zachowaj moc do terminu okrelajcego wejcie w ycie aktu delegowanego, albo do dnia wejcia w ycie podstawie art. 8 projektowanej ustawy. Zgodnie z art. 25 ustawa wchodzi w ycie po upywie 3 miesicy od dnia ogoszenia. Projekt ustawy zosta udostpniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.) . Ponadto projekt ustawy zosta przesany do konsultacji do nastpujcych instytucji: Komisji Krajowej NSZZ Solidarno, Oglnopolskiego Porozumienia Zwizkw Zawodowych, Forum Zwizkw Zawodowych, przepisw wydanych na

23

Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych LEWIATAN, Business Centre Club, Pracodawcw Rzeczypospolitej Polskiej, Zwizku Rzemiosa Polskiego. W trybie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, uwagi do projektu ustawy zgosi CECED Polska; Zwizek Pracodawcw AGD. Uwagi zostay w wikszoci uwzgldnione w projekcie. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

24

OCENA SKUTKW REGULACJI

1. Podmioty, na ktre oddziauje projektowana regulacja 1) dostawcy produktw wykorzystujcych energi, na ktrych naoono obowizki w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi, 2) dystrybutorzy produktw wykorzystujcych energi, 3) uytkownicy produktw wykorzystujcych energi, 4) Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw w zakresie obowizku monitorowania funkcjonowania systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi, 5) wojewdzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej w zakresie prowadzenia kontroli produktw wykorzystujcych energi. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji spoecznych Projekt ustawy zosta udostpniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rzdowego Centrum Legislacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pn. zm.). Ponadto projekt ustawy zosta przesany do konsultacji do nastpujcych instytucji: Komisji Krajowej NSZZ Solidarno, Oglnopolskiego Porozumienia Zwizkw Zawodowych, Forum Zwizkw Zawodowych, Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych LEWIATAN, Business Centre Club, Pracodawcw Rzeczypospolitej Polskiej, Zwizku Rzemiosa Polskiego.

3. Wpyw regulacji na: 3. 1. Sektor finansw publicznych, w tym na budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego 25

Wejcie w ycie ustawy wie si z koniecznoci utworzenia systemu kontroli wykonywania obowizkw w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi. Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1), Komisji Europejskiej powierzono uprawnienia do przyjmowania aktw delegowanych na produkty wykorzystujce energi do dnia 19 czerwca 2015 r. W zwizku z tym naley si spodziewa, i zakres produktw objtych wymaganiami etykietowania zostanie znacznie rozszerzony. Bd to bowiem nie tylko urzdzenia gospodarstwa domowego, jak dotychczas, ale rwnie inne produkty, jak np. sprzt elektroniczny. Jakkolwiek wejcie w ycie dyrektywy oraz aktw delegowanych wydanych na jej podstawie wie si z koniecznoci sprawdzania speniania wymaga w zakresie etykietowania ustanowionych w tych przepisach, to naley podkreli, e produkty te objte s ju w pewnym stopniu kontrol zgodnie z przepisami rozdziau 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci. Niezbdne bdzie jednak rozszerzenie zakresu kontrolowanych parametrw tych produktw. Konieczne bdzie take rozszerzenie nadzoru rynku w Polsce, zwaszcza w zwizku z objciem kontrol dodatkowych produktw. Zarwno rozszerzenie zakresu kontroli produktw, dla ktrych okrelono szczegowe wymagania w dyrektywie z dnia 21 padziernika 2009 r. ustanawiajcej oglne zasady ustalania wymogw dotyczcych ekoprojektu dla produktw zwizanych z energi (Dz. Urz. UE z 31.10.2009, L 285/10), jak rwnie wprowadzenie nowych produktw objtych zakresem kontroli, powoduje konieczno zwikszenia rodkw finansowych, jakimi dysponuj organy tworzce system kontroli produktw wykorzystujcych energi (tj. zwikszenie zasobw kadrowych oraz inne koszty zwizane z przeprowadzaniem bada laboratoryjnych). Projekt ustawy nakada na Prezesa UOKiK obowizki w zakresie penienia funkcji organu monitorujcego system kontroli produktw wykorzystujcych energi, takie jak: 26

1) monitorowanie

wykonywania

obowizkw

zakresie

informowania produkty

o zuyciu energii

oraz innych podstawowych zasobw przez

wykorzystujce energi, 2) wsppraca z organami kontrolujcymi, 3) gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktw wykorzystujcych energi, 4) przygotowywanie, zgodnie z przepisami odrbnymi, okresowych planw kontroli przeprowadzanych przez organy kontrolujce. Prezes UOKiK na podstawie wynikw monitorowania sporzdza co cztery lata sprawozdanie z wykonania obowizkw okrelonych w ustawie i przekazuje je Komisji Europejskiej w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, w ktrym sprawozdanie sporzdzono. Zgodnie z art. 10 projektu ustawy wojewdzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej bd peni funkcje organw kontrolujcych. Organy te bd prowadzi kontrol w zakresie wymaga dotyczcych etykietowania produktw wykorzystujcych energi w oparciu o przepisy projektowanej ustawy, jak rwnie aktw delegowanych wydanych na poszczeglne produkty. Akty delegowane okrelaj bowiem wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart, a take procedur weryfikacji do celw nadzoru rynku produktw wykorzystujcych energi. Organy kontrolujce bd prowadzi kontrol u dostawcy, dystrybutora lub dystrybutora, reklamujcego produkt wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w i postaci reklamy lub prasowej, innych elektronicznej, rodkach programach radiowych telewizyjnych komunikacji elektronicznej

i zamieszczajcego w tej reklamie informacje o cenie tego produktu lub zuyciu przez niego energii. Zgodnie z projektowan ustaw do zada organw kontrolujcych bdzie naleaa kontrola wykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, a art. 5 i art. 7 ust. 1 ustawy oraz przestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6 ustawy. Naley podkreli, i bdzie si to wizao rwnie z koniecznoci przeprowadzania bada laboratoryjnych, np. w celu weryfikacji rzetelnoci informacji zawartej na

27

etykiecie i karcie i jej zgodnoci z parametrami technicznymi produktu wykorzystujcego energi. Powierzenie funkcji kontrolnych wojewdzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzdu Komunikacji Elektronicznej jest zwizane z dotychczasowymi zadaniami realizowanymi przez te instytucje. Prowadz one w ramach swoich kompetencji kontrol produktw wykorzystujcych energi w zakresie wymaga dotyczcych ekoprojektu dla produktw wykorzystujcych energi w ramach dyrektywy 2009/125/EC. Naley zauway, i s to czsto produkty objte rwnie wymaganiami w zakresie etykietowania. Zatem poczenie kontroli wymaga w zakresie ekoprojektu z kontrol wymaga w zakresie etykietowania pozwoli unikn dublowania niektrych czynnoci kontrolnych i powinno wpyn pozytywnie na efektywno systemu kontroli. Przyjto, i wojewdzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej bd prowadzi kontrol wszystkich produktw wykorzystujcych energi objtych wymaganiami w zakresie etykietowania, z wyjtkiem produktw objtych waciwoci Urzdu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.). W projektowanej ustawie (tj. poprzez zmian ustawy Prawo telekomunikacyjne) Prezesowi Urzdu Komunikacji Elektronicznej zostaa powierzona kontrola odbiornikw telewizyjnych, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64). W przypadku wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej na chwil obecn kontrola bdzie dotyczya produktw wykorzystujcych energi wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku w zakresie wymienionym w nastpujcych aktach delegowanych: a) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla zmywarek do naczy dla gospodarstw domowych z 30.11.2010, str. 1), (Dz. Urz. UE L 314

28

b) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla urzdze chodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 17), c) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 47), d) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla klimatyzatorw (Dz. Urz. UE L 178 z 06. 07. 2011, str. 1). Stworzenie systemu kontroli i w lad za tym rozszerzenie obowizkw Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Wojewdzkich Inspektorw Inspekcji Handlowej oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej jest konsekwencj koniecznoci wdroenia art. 15 dyrektywy, ktry nakada na pastwa czonkowskie obowizek w zakresie ustanowienia sankcji za naruszenia przepisw dotyczcych etykietowania produktw wykorzystujcych energi oraz zapewnienia wykonania tych przepisw. Celem nowych zada organw kontrolujcych oraz organu monitorujcego jest przeciwdziaanie wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz dla ktrych nie sporzdzono dokumentacji technicznej oraz na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw. Miernikiem realizacji tego celu bdzie procentowy udzia wykrytych niezgodnoci w stosunku do oglnej liczby przeprowadzonych dziaa kontrolnych. W celu zapewnienia prawidowego funkcjonowania systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi konieczne bdzie zwikszenie zatrudnienia w kadym wojewdzkim inspektoracie IH o jeden etat, czyli cznie o 16 etatw. W UKE take zachodzi konieczno zwikszenia zatrudnienia o 18 osb. Konieczne bdzie take zwikszenie zatrudnienia o 1 etat w UOKiK w zwizku ze sprawowaniem przez UOKiK funkcji organu monitorujcego system kontroli. 29

Dodatkowo naley zapewni rodki zwizane z koniecznoci przeprowadzania bada laboratoryjnych. Naley jednak podkreli, i na obecnym etapie precyzyjne okrelenie wysokoci rodkw finansowych zwizanych z koniecznoci przeprowadzania bada laboratoryjnych w ramach kontroli jest trudne do oszacowania w zwizku z faktem, i nie jest wiadomo na chwil obecn, ile i jakie produkty zostan objte wymaganiami w zakresie etykietowania (Komisja Europejska posiada bowiem uprawnienia do wydawania aktw delegowanych do 19 czerwca 2015 r.). W projekcie ustawy wprowadzono rozwizanie pozwalajce na zmniejszenie obcienia budetowego zwizanego z kosztami funkcjonowania systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi, w szczeglnoci w zwizku z wysokimi kosztami bada laboratoryjnych. Wprowadzono w art. 16, zgodnie z ktrym, w przypadku stwierdzenia, e produkt wykorzystujcy energi, nie spenia wymaga okrelonych w karcie lub w etykiecie, opaty za badania laboratoryjne, ponosi bdzie podmiot, ktry wprowadzi produkt wykorzystujcy energi do obrotu lub odda go do uywania. Na chwil obecn trudno jest jednake oszacowa wysoko ewentualnych wpyww do budetu z tego tytuu. Koszty zwizane z realizacj zada wynikajcych z projektowanych rozwiza bd ponoszone w ramach limitu wydatkw waciwych dysponentw czci budetowej na dany rok, tj. Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, Urzdu Komunikacji Elektronicznej oraz wojewodw (tj. w przypadku wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej). Zacznik do OSR zawiera szczegowe wyliczenie kosztw zwizanych z funkcjonowaniem systemu kontroli produktw wykorzystujcych energi. Wyjanienia wymaga fakt, i koszty zawarte w zaczniku do OSR przewidziane dla Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej s wysze ni kalkulowane na etapie uzgodnie midzyresortowych. spotka Powysze jest konsekwencj Komunikacji przeprowadzonych uzgodnieniowych z Urzdem

Elektronicznej, take pisma Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej dotyczcego szacunkw kosztw kontroli w ramach projektowanej ustawy.

30

3. 2. Rynek pracy Wejcie w ycie projektu ustawy nie bdzie miao bezporedniego wpywu na rynek pracy. 3. 3. Konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym funkcjonowanie przedsibiorstw Regulacje zaproponowane w projekcie ustawy usuwaj bariery w swobodnym obrocie produktami zwizanymi z energi na wsplnym rynku UE i mog mie pozytywny wpyw na konkurencyjno wewntrzn i zewntrzn krajowej gospodarki. Rozszerzenie zakresu produktw objtych etykietowaniem bdzie skutkowa dla konsumentw wikszym wyborem tych produktw, ktre s najbardziej efektywne energetycznie, a take porednio bdzie si przyczynia do wzrostu innowacyjnoci przedsibiorstw. 3. 4. Sytuacj i rozwj regionalny Projekt regulacji nie bdzie mia wpywu na sytuacj i rozwj regionalny. 3. 5. Ochron rodowiska Wprowadzenie zaproponowanych regulacji zwizane jest porednio z popraw stanu rodowiska w kraju poprzez stymulowanie przedsibiorcw do podejmowania dziaa na rzecz ograniczania zuycia energii elektrycznej i innych zasobw przez produkty zwizane z energi. Mechanizm taki suy bardziej racjonalnemu wykorzystaniu zasobw naturalnych, sprzyjajc ograniczeniu negatywnego oddziaywania na rodowisko.

31

Zacznik

Szacunek kosztw bada oraz kosztw zwizanych z dodatkowym zatrudnieniem w UOKiK, IH, UKE

Do chwili obecnej przyjto pi rozporzdze delegowanych KE. Obejmuj one urzdzenia gospodarstwa domowego powszechnego uytku o duych gabarytach, tzw. due AGD: urzdzenia chodnicze, telewizory, pralki, zmywarki do naczy oraz klimatyzatory. W ramach kadego rozporzdzenia delegowanego KE procedura weryfikacji do celw nadzoru rynku obejmuje sprawdzenie przynajmniej kilku parametrw w kadym badanym modelu produktu (np. przy lodwkach jest to sze parametrw). W przypadku stwierdzenia niezgodnoci, naley przebada trzy dodatkowe urzdzenia, przynajmniej pod ktem niezgodnego parametru, w celu bezspornego potwierdzenia wykrytych nieprawidowoci. Dodatkowo naley bra pod uwag znaczne koszty zwizane z transportem do laboratorium prbek produktw pobranych do bada. Naley take wskaza, e moliwa jest sytuacja, i na terenie Polski nie bdzie akredytowanego laboratorium, ktre mogoby przebada pobrane prbki, co znaczco zwikszy koszty ich transportu. Jednoczenie naley mie na uwadze, e zakres produktw badanych w ramach procedur weryfikacji do celw nadzoru rynku okrelonych w aktach delegowanych KE bdzie stale si powiksza.

UOKiK, IH Z szacunkw UOKiK wynika, i jednostkowy koszt przebadania urzdzenia chodniczego dla gospodarstwa domowego, np. lodwki (rozporzdzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 1060/2010) ksztatuje si od 3 000 do 4 000 EUR, za pralki (rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010) midzy 4 000 do 5 000 EUR (m.in. ze wzgldu na konieczno zakupu specjalnych materiaw tekstylnych wykorzystywanych podczas bada). Zatem, przyjmujc zaoenie pobierania przez Inspekcj Handlow do badania 12 prb wyrobw rocznie (1 prba w miesicu), na podstawie jednego rozporzdzenia delegowanego dot. pralek otrzymamy koszty wynoszce 12 x 5000 EUR = 60 000 EUR

32

(pierwszy etap badania); 36 x 5000 EUR =180 000 EUR (drugi etap badania, gdy w przypadku wykrycia niezgodnoci, bada si trzy kolejne egzemplarze produktu). Kwoty te powinny by zapewnione w budetach wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej. cznie zatem szacunkowa roczna wysoko kosztw dla IH z tytuu przeprowadzenia tj. 964 704 PLN.1) Przyjmujc, e UOKiK bdzie zleca kontrole i ponosi koszty bada rwnie w przypadku otrzymania skarg od konsumentw, naley rocznie zapewni w budecie urzdu: 5 x 5 000 EUR = 25 000 EUR (pierwszy etap badania) oraz 15 x 5 000 EUR = 75 000 EUR (drugi etap badania), czyli cznie 100 000 EUR, tj. 401 960 PLN. Biorc pod uwag analogiczne wyliczenie dla pozostaych produktw, tj. sprzt chodniczy, zmywarki do naczy oraz klimatyzatory oraz przyjmujc, i redni koszt przebadania produktu zwizanego z energi to 3 500 EUR, szacunkowe koszty w odniesieniu do ww. produktw przedstawiaj si nastpujco: 12 prbek produktw rocznie na podstawie jednego rozporzdzenia delegowanego Komisji Europejskiej 12 x 3 500 EUR = 42 000 EUR (pierwszy etap badania), 36 x 3500 EUR = 126 000 EUR (drugi etap badania). Kwoty te powinny by zapewnione w budetach wojewdzkich inspektorw IH. Zatem szacunkowa roczna wysoko kosztw dla IH wynosi 168 000 EUR, tj. 675 292 PLN dla jednego rodzaju produktu (tj. 675 292 PLN powinno by przeznaczone z tytuu bada laboratoryjnych dla lodwek, zmywarek oraz klimatyzatorw). Dodatkowo konieczne bdzie zwikszenie zasobw kadrowych o 1 etat i zakup wyposaenia stanowisk pracy w kadym z 16 wojewdzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz o 1 etat w UOKiK (przecitny koszt utworzenia i utrzymania stanowiska pracy w Inspekcji Handlowej to 51 375 PLN rocznie, za w UOKiK 79 000 PLN rocznie). Zatem dla 16 wojewdzkich IH koszt zwikszenia zatrudnienia bdzie wynosi: 822 000 PLN. Ponadto konieczne bdzie przeszkolenie inspektorw IH oraz pracownikw UOKiK (koszt ok. 10 000 PLN). bada laboratoryjnych pralek wynosi 240 000 EUR,

1)

Ministerstwo Gospodarki otrzymao szacunek kosztw bada laboratoryjnych w EUR. Do przeliczenia kosztw na PLN przyjto redni kurs zotego w stosunku do EUR na poziomie 4.0196 zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartoci zamwie oraz konkursw, od ktrych jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Publikacji UE (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).

33

cznie koszty realizacji zada z tytuu wykonania przepisw projektowanej ustawy szacuje si na 4 303 540 PLN rocznie.

UKE Jak wspomniano Komisja Europejska wydaa ju rozporzdzenie delegowane w odniesieniu do wymaga dotyczcych etykietowania dla telewizorw. W zwizku z tym, i Urzd Komunikacji Elektronicznej prowadzi ju kontrol w zakresie speniania zasadniczych wymaga, w tym dotyczcych ekoprojektu, w odniesieniu do sprztu elektronicznego takiego jak: telewizory, zasilacze, set top boxy oraz elektryczne i elektroniczne urzdzenia gospodarstwa domowego i urzdzenia biurowe w trybie czuwania i wyczenia, wydaje si zasadne, aby urzd ten rwnie prowadzi kontrol w odniesieniu do wymaga dotyczcych etykietowania dla telewizorw. W tym celu niezbdny bdzie zakup odpowiedniego wyposaenia do laboratorium, tj. zakup generatora cyfrowego sygnaw TV (MPEG-4) do naziemnej TV DVB T, generatora cyfrowego sygnaw wizyjnych MPEG-4, miernika luminacji, luksometru, watomierza 0-10 W (1%) 17 szt., watomierz 10 800 W (2%) 17 szt. Konieczne bdzie take zwikszenie zatrudnienia o 18 osb.

34

Szacunek cznego kosztu zada zwizanych z monitoringiem oraz kontrol etykietowania produktw zwizanych z energi realizowanych przez Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji oraz Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej
Tab. 1

Pralki 2013 20142) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1) 2) 3)

Szacunek kosztw zwizanych z realizacj zada przez UOKiK oraz IH w latach 2013 2022 ChoZmywar- KlimatySzkolenia Wynagrodzenie Wynagrodzenie dziarki ki zatory UOKiK IH 675 292 675 292 675 292 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 10 000 PLN 79 000 PLN 81 765 PLN 84 627 PLN 87 589 PLN 90 655 PLN 93 828 PLN 97 112 PLN 100 511 PLN 104 029 PLN 822 000 PLN 850 770 PLN3) 880 547 PLN 911 366 PLN 943 264 PLN 976 278 PLN 1 010 448 PLN 1 045 814 PLN 1 082 417 PLN

Skargi od konsumentw 401 960 PLN1) 401 960 PLN 401 960 PLN 401 960 PLN 401 960 PLN 401 960 PLN 401 960 PLN 401 960 PLN 401 960 PLN

964 704 PLN 964 704 PLN 964 704 PLN 964 704 PLN 964 704 PLN 964 704 PLN 964 704 PLN 964 704 PLN 964 704

Razem czny koszt w cigu roku 4 303 540 PLN 4 325 077,4 PLN 4 357 716,4 PLN 4 391 497,4 PLN 4 426 461,4 PLN 4 462 648,4 PLN 4 500 102,4 PLN 4 538 867,4 PLN 4 578 988,4 PLN

Przyjto redni kurs zotego w stosunku do euro na poziomie 4.0196 zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartoci zamwie oraz konkursw, od ktrych jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Publikacji UE (Dz. U. Nr 282, poz. 1649). Naley zauway, i w wyliczeniu uwzgldniono tylko obecnie obowizujce akty delegowane. Niemniej jednak Komisja Europejska ma mandat do 2015 r., na wydawanie kolejnych aktw delegowanych na inne produkty. Zatem liczba produktw objtych etykietowaniem, a tym samym koszt kontroli mog ulec zmianie tj. zwikszeniu. Przyjto wskanik inflacji na poziomie 3,5% tj. przecitny wskanik z ostatnich trzech lat (2011, 2010, 2009).

35

2022 razem

PLN 964 704 PLN 9 64704 0 PLN

PLN PLN PLN 675 292,8 675 292,8 675 292,8 107 670 PLN PLN PLN PLN 6 752 927 6 752 927 6 752 927 10 000 PLN 926 786 PLN PLN PLN PLN Razem koszt dla UOKiK i IH 44 505 412 PLN

1 120 301 PLN 9 643 205 PLN

401 960 PLN 4 019 600 PLN

4 620 513,4 PLN

Tab. 2

Rok

Szacunek kosztw zwizanych z realizacj zada przez UKE w latach 2013 2022 Wynagrodzenie Koszt wyposaenie laboratorium na Koszt wyposaenia potrzeby kontroli odbiornikw dla UKE nowych stanowisk pracy telewizyjnych: (18 x etatw) (18 x etatw) generator cyfrowych sygnaw TV (MPEG-4) do naziemnej TV DVB T generator cyfrowych sygnaw wizyjnych MPEG-4 koszt generatorw 115 000 EUR4) = 462 254 PLN miernik luminacji 10 000 PLN luksometr 1500 PLN watomierz 0-10 W (1%) watomierz 10 800 W (2%) koszt watomierzy- 2500 EUR x 17 sztuk = 170 833 PLN

4)

Przyjto redni kurs zotego w stosunku do euro na poziomie 4.0196 zgodnie z rozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartoci zamwie oraz konkursw, od ktrych jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Publikacji UE (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).

36

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 czny koszt w latach 2013 2022

644 587 PLN 644 587 PLN

500 158 PLN 517 664 PLN5) 535 782 PLN 554 534 PLN 573 943 PLN 594 031 PLN 614 822 PLN 636 341 PLN 658 613 PLN 681 664 PLN 5 867 552 PLN

190 800 PLN 190 800 PLN

Razem koszt dla UKE: 6 702 939 PLN

5)

Przyjto wskanik inflacji na poziomie 3,5% tj. przecitny wskanik z ostatnich trzech lat (2011, 2010, 2009).

37

Tab.3

czny koszt zada realizowanych przez UOKiK, IH oraz UKE w latach 2013 2022 czny koszt dla UOKiK i IH czny koszt dla UKE Razem 44 505 412 PLN 6 702 939 PLN 51 208 tys. PLN

Tab.4 Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 razem czna kwota wydatkwUOKiK, IH oraz UKE w roku w PLN

5 639 tys. z 4 843 tys. z 4 893 tys. z 4 946 tys. z 5 000 tys. z 5 057 tys. z 5 115 tys. z 5 175 tys. z 5 238 tys. z 5 302 tys. z 51 208 351

17/05/EP 38

^,drr"rwca 2012r. Warszaw

Minister SprawZagranicznYch DPUE- 920- 1s11- Itlkma/4 -Lf r. dot.:RM-10-48 225.O5-20L2

,rfl-O6

Pan Maciei Berek Sekretarz Rady Ministrw

w zakresie z opinia o zgodnoci prawem Unii Europeiskiei projektu ustowyo obowiqzkach wyraona na informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujqce energi podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzenia1997 r. o dziaachadministracji do spraw rzqdowej (Dz. |J.z2oo7 r. Nr65, poz. 437 zpn.zm.) przez ministra w|aciwego czlonkostwa RzeczypospoliteiPolskiei w Unii Europeiskiej

Szanowny Panie Ministrze, opini: poniszq sobiewyrazi ustowypozwa|am projektem w zwiqzkuz przedtoonym

Proiekt ustawy iest zgodny z prawem UE.

Z powaaniem Z rp.Ministra SpJaw ZagraniczHvch

F*Fu'frFTANU \\'pion \re


Serafin

Do wiadomoci: Pan WaldemarPawlak WiceprezesRady M inistrw MinisterGospodarki

TABELA ZBIENOCI
Tytu Projektu: Tytu wdraanego aktu prawnego: Ustawa o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Directive 2010/30/UE of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products Dyrektywa 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zuycia energii oraz innych zasobw przez produkty zwizane z energi Przepisy Unii Europejskiej konieczno Jedn. Red. Tre przepisu/w projektu Uzasadnienie wdroenia uwzgldnienia w tak/nie projekcie przepisw wykraczajcych poza minimalne wymogi prawa UE Tak Art. 1 i porednio art. 8 i 24 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Art. 1 Ustawa okrela: 1) obowizki w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi lub wpywie tych produktw na zuycie energii; 2) zasady organizacji i dziaania systemu kontroli wykonywania obowizkw w zakresie informowania, o ktrych mowa w pkt 1. Art. 8. Minister waciwy do spraw gospodarki moe okreli, w drodze rozporzdzenia, po wydaniu przez Komisj Europejsk wymaga dotyczcych dokumentacji technicznej, etykiety oraz karty, dla danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, szczegowe wymagania dotyczce dokumentacji technicznej, treci i wzoru etykiety a take treci karty dla danego rodzaju produktu wykorzystujcego energi, majc na uwadze rzetelne dostarczanie informacji o tym produkcie. Art. 24. Wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart dla urzdze wykorzystujcych energi, okrelone Nie dotyczy

Jedn. Red.

Tre przepisu UE

Art. 1 ust. 1

Zakres 1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla harmonizacji krajowych przepisw dotyczcych informacji dla uytkownika kocowego, w szczeglnoci w formie etykiet oraz standardowych informacji o produkcie, dotyczcej zuycia energii i w miar potrzeb innych podstawowych zasobw podczas uytkowania oraz informacji dodatkowych o niektrych produktach zwizanych z energi, umoliwiajc tym samym uytkownikom kocowym wybr bardziej efektywnych produktw.

przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne zachowuj moc do terminu okrelajcego wejcie w ycie aktu delegowanego, albo do dnia wejcia w ycie przepisw wydanych na podstawie art. 8. Art. 1 ust. 2 Niniejsza dyrektywa obejmuje produkty zwizane z energi wywierajce znaczcy bezporedni lub poredni wpyw na zuycie energii oraz, w stosownych przypadkach, innych podstawowych zasobw podczas uytkowania. Tak Art. 2 ust. 1 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzytujce energi Art. 2 ust. 3. projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Przepisy ustawy stosuje si do produktw wykorzystujcych energi, dla ktrych wymagania dotyczce sporzdzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart okrelaj akty Komisji Europejskiej wydane na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rad, zwane dalej aktami delegowanymi. Przepisw ustawy nie stosuje si do: 1) produktw uywanych; 2) rodkw przewozu osb lub rzeczy; 3) tabliczek znamionowych lub ich odpowiednikw umieszczanych ze wzgldw bezpieczestwa na produktach wykorzystujcych energi; 4) urzdze i instalacji oraz obiektw zwizanych z obronnoci lub bezpieczestwem pastwa, stanowicych integralne czci systemw techniki wojskowej lub uzbrojenia, ratowniczo-ganiczych oraz ochrony granic, lub stosowanych w wiziennictwie, nalecych do jednostek, o ktrych mowa w art. 21a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne . produkt wykorzystujcy energi produkt zuywajcy energi lub majcy wpyw na jej zuycie podczas jego uywania, wprowadzony do obrotu lub oddany do uytku w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, lub w pastwach czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, cznie z czciami ktre maj by do niego wbudowane, ktre to czci s wprowadzane do Nie dotyczy

Art. 1 ust. 3

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do a) produktw uywanych; b) rodkw transportu osb lub towarw; c) tabliczek znamionowych lub ich odpowiednikw umieszczanych ze wzgldw bezpieczestwa na produktach.

Tak

Nie dotyczy

Art. 2 lit. a

produkt wykorzystujcy energi lub produkt, oznacza kady towar majcy wpyw na zuycie energii podczas jego uytkowania, ktry jest wprowadzany do obrotu lub oddawany do uytku w Unii, cznie z czciami, ktre maj zosta wbudowane do produktw zwizanych z energi objtych niniejsz dyrektyw, ktre s wprowadzane do obrotu lub oddawane do uytku jako osobne czci dla uytkownikw kocowych,

Tak

Art. 3 pkt 8 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Nie dotyczy

a ktrych ekologiczno moe by oceniana osobno;

obrotu lub oddawane do uytku uytkownikom kocowym, jako czci osobne, ktrych oddziaywanie na rodowisko moe by oceniane oddzielnie; Tak Art. 3 pkt 5 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Art. 3 pkt 4 projektu ustawy obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Nie dotyczy karta charakterystyka techniczna zawierajca informacje techniczne dotyczce produktu wykorzystujcego energi, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w aktach delegowanych; Nie dotyczy

Art. 2 lit. b

karta oznacza standardow tabel informacyjn dotyczc produktu

Art. 2 lit. c

inne podstawowe zasoby oznaczaj wod, chemikalia lub jakiekolwiek inne substancje zuywane przez produkt podczas normalnego uytkowania;

Tak

inne podstawowe zasoby woda, chemikalia lub inne substancje zuywane przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego uywania;

Nie dotyczy

Art. 2 lit. d

informacje dodatkowe oznaczaj inne informacje dotyczce dziaania i cech produktu, ktre odnosz si do oceny jego zuycia energii lub innych podstawowych zasobw lub s w tym pomocne, w oparciu o wymierne dane; bezporedni wpyw oznacza wpyw produktw, ktre zuywaj energi podczas ich uytkowania; poredni wpyw oznacza wpyw produktw, ktre nie zuywaj energii, ale przyczyniaj si do oszczdzania energii podczas ich uytkowania; dystrybutor oznacza detalist lub inn osob, ktra sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzeday ratalnej lub wystawia produkty na sprzeda

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Art. 2 lit. e Art. 2 lit. f

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Art. 2 lit. g

Tak

Art. 3 pkt 2 projektu ustawy o obowizkach w

dystrybutor osob fizyczn lub osob prawn albo jednostk organizacyjn niebdc osob prawn, ktra sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzeday

Nie dotyczy

uytkownikom kocowym;

Art. 2 lit. h

dostawca oznacza producenta lub jego upowanionego przedstawiciela w Unii lub importera, ktry wprowadza produkt na rynek Unii lub oddaje produkt do uytkowania. Przy ich braku kada osoba fizyczna lub prawna, ktra wprowadza produkt do obrotu na rynku wsplnotowym lub oddaje do uytku produkty objte niniejsz dyrektyw, jest uznawana za dostawc;

Tak

zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi. Art. 3 pkt 1 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

ratalnej lub wystawia do sprzeday produkt wykorzystujcy energi, po jego wprowadzeniu do obrotu

dostawca producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, lub importera w Unii Europejskiej lub w pastwie czonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktry wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uywania na terytorium tych pastw; w przypadku braku producenta lub jego upowanionego przedstawiciela, lub importera, za dostawc uznaje si take osob fizyczn lub osob prawn, ktra wprowadza do obrotu w tych pastwach produkt wykorzystujcy energi lub oddaje go do uytku na terytorium tych pastw; wprowadzenie do obrotu udostpnienie produktu wykorzystujcego energi po raz pierwszy na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w celu jego uywania lub dystrybucji, nieodpatnie albo za opat, niezalenie od sposobu jego sprzeday; oddawanie do uytku pierwsze uycie produktu wykorzystujcego energi na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodne z przeznaczeniem, uycie produktu wykorzystujcego energi, ktry nie zosta wprowadzony do obrotu Przez posugiwanie si etykiet w sposb nieuprawniony rozumie si posugiwanie si etykiet w sposb inny, ni okrelony w ustawie i aktach

Nie dotyczy

Art. 2 lit. i

wprowadzanie do obrotu oznacza udostpnianie produktu po raz pierwszy na rynku Unii w celu dystrybucji lub uytkowania w Unii, odpatnie lub nieodpatnie oraz niezalenie od techniki sprzeday;

Tak

Art. 2 lit. j

oddawanie do uytku oznacza pierwsze w Unii uycie produktu zgodne z jego przeznaczeniem;

Tak

Art. 2 lit. k

nieuprawnione posugiwanie si etykiet oznacza posugiwanie si etykiet, inne ni przez organy pastw czonkowskich lub instytucje UE,

Tak

Art. 3 pkt. 9 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Art. 3 pkt. 7 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Art. 6. ust. 2 projektu ustawy o obowizkach w

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

w sposb nieprzewidziany w niniejszej dyrektywie ani w akcie delegowanym.

Art. 3 ust. 1

Obowizki pastw czonkowskich 1. Pastwa czonkowskie zapewniaj, aby: a) wszyscy dostawcy i dystrybutorzy prowadzcy dziaalno na ich terytorium speniali obowizki okrelone w rt. 5 i 6;

Tak

zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Art. 9 ust. 1 i 2 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce

delegowanych.

energi

Art. 9.1.W celu przeciwdziaania wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi: 1) do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz nie sporzdzono dokumentacji technicznej, 2) na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, zwany dalej systemem kontroli. 2. Do zada systemu kontroli naley kontrolowanie wykonywania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4 i 5 i w art. 7 ust. 1, oraz przestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6. Art. 6. 1. Zakazuje si: 1) wprowadzania do obrotu produktw wykorzystujcych energi, do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz nie sporzdzono dokumentacji technicznej; 2) umieszczania na produkcie wykorzystujcym energi etykiet, znakw, symboli lub napisw, ktre mog wprowadzi w bd uytkownikw kocowych o zuyciu energii przez ten produkt lub wpywu tego produktu na zuycie energii, lub innych podstawowych zasobw; 3) posugiwanie si etykiet w sposb nieuprawniony.

Nie dotyczy

b) w odniesieniu do produktw objtych niniejsz dyrektyw zakazane zostao umieszczanie innych etykiet, znakw, symboli lub napisw, ktre nie speniaj wymogw niniejszej dyrektywy, oraz odpowiednich aktw delegowanych, jeeli takie umieszczanie mogoby spowodowa nieporozumienie lub wprowadzi w bd uytkownikw kocowych w odniesieniu do zuycia energii lub, we waciwych przypadkach, innych podstawowych zasobw podczas uytkowania;

Art. 6 ust. 1 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi

c) wprowadzeniu systemu etykiet i kart dotyczcych zuycia lub oszczdnoci energii towarzyszyy kampanie informacyjne o

Art. 11 ust. 1 ustawy o

Art. 11. 1. Minister waciwy do spraw rt odarki, minister waciwy do spraw transportu oraz minister waciwy do spraw budownictwa, rt odarki

charakterze edukacyjnym i promocyjnym, majce na celu promowanie efektywnoci energetycznej oraz bardziej odpowiedzialnego wykorzystywania energii przez uytkownikw kocowych;

efektywnoci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz.551)

Art. 10 ust. 3 ustawy o efektywnoci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz.551)

przestrzennej i mieszkaniowej: 1) organizuj kampani promujc stosowanie rodkw poprawy efektywnoci energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 2) prowadz dziaania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostpnych rodkach poprawy efektywnoci energetycznej. Art. 10 ust. 3. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych rodkach poprawy efektywnoci energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposb zwyczajowo przyjty w danej miejscowoci.

d) podjto waciwe rodki w celu zachcenia waciwych krajowych lub regionalnych organw odpowiedzialnych za wykonanie niniejszej dyrektywy do wzajemnej wsppracy oraz do dostarczania sobie wzajemnie oraz Komisji informacji w celu wsparcia stosowania niniejszej dyrektywy. Wsppraca administracyjna i wymiana informacji wykorzystuj w najwyszym moliwym stopniu elektroniczne rodki komunikacji, s opacalne i mog by wspierane za pomoc odpowiednich programw UE. Wsppraca taka gwarantuje we waciwych przypadkach bezpieczestwo i poufno przetwarzania i ochrony informacji szczeglnie chronionych dostarczonych w ramach tej procedury. Komisja podejmuje odpowiednie rodki w celu zachcenia i przyczynienia si do wsppracy pomidzy pastwami czonkowskimi, o ktrej mowa w niniejszej literze. Art. 3 ust. 2 Jeeli pastwo czonkowskie stwierdzi, e produkt nie spenia wszystkich stosownych wymogw okrelonych w niniejszej dyrektywie i jej aktach Tak

Art. 17 ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi

Art. 17. Organy kontrolujce oraz Prezes UOKiK wykonuj przepisy niniejszej ustawy oraz wsppracuj i informuj si wzajemnie, a take przekazuj informacje Komisji Europejskiej.

Art. 14 i 15 ust. 2 projektu ustawy o

Art. 14. 1. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, w art. 5 i w art. 7 ust.1, lub nieprzestrzegania

Nie dotyczy

delegowanych w odniesieniu do etykiety i karty, dostawca jest zobowizany do zapewnienia, aby produkt spenia te wymogi na skutecznych i proporcjonalnych warunkach narzuconych przez pastwo czonkowskie. Jeeli istniej wystarczajce dowody stwierdzajce, e produkt moe nie spenia wymogw, przedmiotowe pastwo czonkowskie podejmuje odpowiednie rodki zapobiegawcze oraz rodki majce na celu przywrcenie zgodnoci z wymogami w cile okrelonych ramach czasowych, z uwzgldnieniem spowodowanej szkody. Jeeli produkt nadal nie spenia wymogw, zainteresowane pastwo czonkowskie podejmuje decyzj ograniczajc lub zakazujc wprowadzania omawianego produktu do obrotu lub oddawania go do uytku lub zapewnia jego wycofanie z obrotu. W przypadku wycofania produktu z obrotu lub zakazu wprowadzania do obrotu Komisja i inne pastwa czonkowskie zostaj o tym natychmiast poinformowane.

obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

zakazw, o ktrych mowa w art. 6, organ kontrolujcy moe zwrci si do dostawcy lub dystrybutora o usunicie niezgodnoci lub wstrzymanie sprzeday produktu wykorzystujcego energi lub wycofanie produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uytku lub o wstrzymanie si z udostpnianiem produktu wykorzystujcego energi lub zaprzestania reklamowania produktu wykorzystujcego energi oraz przedstawienie dowodw podjtych dziaa, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 2. Jeeli dostawca lub dystrybutor nie przedstawi dowodw podjtych dziaa, w terminie ustalonym przez organ kontrolujcy lub w wyniku kontroli stwierdzono, e dziaania takie nie zostay podjte, organ kontrolujcy moe wyda decyzj: 1)nakazujc dystrybutorowi wstrzymanie sprzeday produktw wykorzystujcych energi, 2)nakazujc dostawcy wycofanie z obrotu lub uytku produktu wykorzystujcego energi, 3)zakazujc udostpniania produktu wykorzystujcego energi, 4)zakazujc reklamowania produktu wykorzystujcego energi - w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 3. Organ kontrolujcy moe przeprowadzi kontrol w celu ustalenia, czy kontrolowany wykona decyzj, o ktrej mowa w ust. 2. Art. 15 ust 2. Prezes UOKiK niezwocznie informuje Komisj Europejsk oraz inne pastwa czonkowskie o decyzji wydanej przez organ kontrolujcy, o ktrej mowa w art. 14 ust. 2.

Art. 3. ust. 3

Co cztery lata pastwa czonkowskie przedstawiaj Komisji sprawozdanie zawierajce szczegy dotyczce egzekwowania przepisw i stopnia zgodnoci z przepisami na ich terytorium.

Tak

Art. 11. ust 3 projektu ustawy o obowizkach w zakresie

3. Prezes UOKiK na podstawie wynikw monitorowania, o ktrym w ust. 2 pkt 1, sporzdza co cztery lata sprawozdanie z wykonania obowizkw okrelonych w ustawie i przekazuje je Komisji

Nie dotyczy

Komisja moe okreli elementy wsplnej treci tych sprawozda poprzez opracowanie wytycznych. Art. 3. ust. 4 Nie

Komisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie syntez tych sprawozda w celach informacyjnych. Wymogi dotyczce informacji Pastwa czonkowskie zapewniaj: a) zwrcenie uwagi uytkownikw kocowych, zgodnie z aktami delegowanymi przewidzianymi w niniejszej dyrektywie, na informacje dotyczce zuycia energii elektrycznej, innych form energii i, w miar potrzeb, innych podstawowych zasobw podczas uytkowania, oraz informacje dodatkowe za pomoc kart oraz etykiet w odniesieniu do produktw oferowanych do sprzeday, wynajmu, sprzeday ratalnej lub wystawianych na sprzeda uytkownikom kocowym bezporednio lub porednio poprzez rodki sprzeday na odlego, w tym przez Internet; b) dostarczenie informacji, o ktrych mowa w lit. a), w odniesieniu do produktw wbudowanych lub zainstalowanych wycznie, jeeli wymaga tego stosowny akt delegowany; c) aby wszelkie reklamy konkretnego modelu produktw zwizanych z energi objtych aktem delegowanym przewidzianym w niniejszej dyrektywie zawieray w przypadku ujawniania informacji zwizanych z energi lub cen odniesienie do klasy energetycznej tego produktu; d) aby wszelkie techniczne materiay promocyjne dotyczce produktw zwizanych z energi, opisujce konkretne parametry techniczne danego produktu, a mianowicie instrukcje techniczne i broszury producentw, w postaci drukowanej lub on-line, dostarczay uytkownikom kocowym koniecznych informacji dotyczcych zuycia

informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi Nie dotyczy

Europejskiej, w terminie do dnia 20 lipca danego roku,..

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Art. 4

Tak

Art. 4 ust 4 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Art. 4 ust. 4. Informacje jakie naley zamieci na etykiecie i w karcie o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego sprzeday na odlego lub z wykorzystaniem innych form sprzeday lub wynajmu okrelaj akty delegowane. Art. 4 ust. 5. Akty delegowane okrelaj take sposb informowania uytkownikw kocowych korzystajcych z form sprzeday lub wynajmu, o ktrych mowa w ust. 4, o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi, przed nabyciem tych produktw. Art. 7. 1. Dostawca lub dystrybutor produktu wykorzystujcego energi lub podmiot dziaajcy na jego zlecenie, reklamujc ten produkt w szczeglnoci w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych i telewizyjnych lub innych rodkw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z pn. zm.4)) i zamieszczajc w tej reklamie informacje o cenie tego produktu, lub zuyciu przez niego energii, jest obowizany zamieci take informacj o klasie efektywnoci energetycznej tego produktu. 2. Przez reklamowanie, o ktrym mowa w ust. 1, rozumie si informowanie o produkcie wykorzystujcym energi lub zachcanie do jego nabywania, majce na celu zwikszenie sprzeday tego produktu.

Nie dotyczy

Art. 7 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Art. 5

energii lub zawieray odniesienie do klasy energetycznej produktu. Obowizki dostawcw Pastwa czonkowskie zapewniaj, aby: a) dostawcy wprowadzajcy na rynek lub oddajcy do uytku produkty objte aktem delegowanym, zaczali etykiet i kart zgodnie z niniejsz dyrektyw i aktem delegowanym; b) dostawcy sporzdzali dokumentacj techniczn, ktra umoliwia ocen rzetelnoci informacji zawartych na etykiecie i karcie. Ta dokumentacja techniczna zawiera: (i) oglny opis produktu; (ii) wyniki przeprowadzonych oblicze, o ile s istotne; (iii) wyniki testw, jeli s dostpne, w tym testw przeprowadzanych przez organizacje notyfikowane okrelone na podstawie innych przepisw unijnych; (iv) jeeli wartoci s stosowane dla podobnych modeli, odniesienia pozwalajce na okrelenie tych modeli. W tym celu dostawcy mog wykorzysta istniejc ju dokumentacj sporzdzon zgodnie z wymogami okrelonymi w stosownych przepisach unijnych; c) dostawcy udostpniali dokumentacj techniczn do celw kontrolnych przez okres piciu lat od wyprodukowania ostatniego przedmiotowego produktu. Dostawcy udostpniaj dokumentacj techniczn w wersji elektronicznej na wniosek organw nadzoru rynku pastw czonkowskich oraz Komisji w cigu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku od waciwego organu pastwa czonkowskiego lub od Komisji; d) w odniesieniu do etykietowania i informacji o produkcie dostawcy dostarczaj dystrybutorom

Tak

Art. 4 ust.1 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Art. 4 ust. 2

Art. 4. 1. Dostawca jest obowizany do: doczenia do produktu wykorzystujcego energi, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do uytku, etykiety i karty sporzdzonych w jzyku polskim; 2) doczenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystujcym energi; 3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystujcego energi. 2. Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpatnie. 1) Art. 5. 1. Dostawca produktu wykorzystujcego energi, w celu umoliwienia organom, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, oraz Komisji Europejskiej dokonania oceny rzetelnoci informacji zamieszczanych na etykiecie i w karcie, jest obowizany do: 1) sporzdzenia dokumentacji technicznej produktu wykorzystujcego energi umoliwiajcej ocen rzetelnoci informacji zamieszczonych na etykiecie oraz karcie; 2) przechowywania dokumentacji technicznej produktu wykorzystujcego energi, do celw kontrolnych, przez okres 5 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza produktu wykorzystujcego energi, ktrego dokumentacja ta dotyczy. 2. Dokumentacja techniczna produktu wykorzystujcego energi zawiera w szczeglnoci: 1) opis produktu wykorzystujcego energi; 2) wyniki przeprowadzanych bada, o ile s istotne; 3) wyniki testw, o ile s dostpne, w tym testw przeprowadzanych przez notyfikowanej jednostki w rozumieniu przepisw o systemie oceny zgodnoci.

Nie dotyczy

Art. 5 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Art. 6

nieodpatnie niezbdne etykiety. Bez uszczerbku dla moliwoci wyboru przez dostawcw systemu dostaw etykiet, dostawcy dostarczaj jak najszybciej etykiety na wniosek dystrybutorw;PL 18.6.2010 Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej L 153/5 e) oprcz etykiet dostawcy zaczaj kart produktu; f) dostawcy zaczaj kart produktu do wszystkich broszur dotyczcych produktu. Jeli broszury dotyczce produktu nie s dostarczane przez dostawc, dostawca zacza karty do innej dokumentacji dostarczanej z produktem; g) dostawcy odpowiadaj za rzetelno zaczanych etykiet i kart; h) uznaje si, e dostawcy wyraaj zgod na upublicznianie informacji zawartych na etykiecie lub karcie. Obowizki dystrybutorw Pastwa czonkowskie zapewniaj, aby: a) dystrybutorzy eksponowali etykiety we waciwy, widoczny i czytelny sposb oraz udostpniali kart w broszurze dotyczcej produktu lub innej dokumentacji doczonej do produktu w momencie sprzeday uytkownikom kocowym; b) w kadym wypadku, gdy produkt ujty w akcie delegowanym jest wystawiany, dystrybutorzy umieszczali stosown etykiet w dobrze widocznym miejscu okrelonym w odpowiednim akcie delegowanym, oraz we waciwej wersji jzykowej.

3. Dostawca produktu wykorzystujcego energi udostpnia dokumentacj techniczn produktu wykorzystujcego energi, , na wniosek Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, zwanego dalej Prezesem UOKiK, pastwa Czonkowskiego Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, w terminie 10 dni od dnia wpynicia wniosku.

Tak

Art. 4 ust 3 oraz czciowo art. 4 ust 1 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii w przez produkty wykorzystujce energi

Art. 4 ust. 3. Dystrybutor produktu wykorzystujcego energi jest obowizany umieci na tym produkcie etykiet w miejscu widocznym oraz udostpni uytkownikowi kocowemu kart tego produktu. Art. 4. 1. Dostawca produktu wykorzystujcego energi jest obowizany do: 4) doczenia do produktu wykorzystujcego energi, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do uytku, etykiety i karty sporzdzonych w jzyku polskim;

Nie dotyczy

Art. 7

Sprzeda na odlego i inne formy sprzeday Jeli produkty s oferowane do sprzeday, do

Tak

Art. 4 ust 4 i ust 5 ustawy o obowizkach w

Art. 4 ust. 4. Informacje jakie naley zamieci na etykiecie i w karcie o zuyciu energii przez produkt wykorzystujcy energi podczas jego sprzeday na

Nie dotyczy

10

Art. 8

wynajmu, do sprzeday ratalnej lub sprzeday przez zamwienie pocztowe, katalog, Internet, telemarketing lub w inny sposb, ktry powoduje, e potencjalny uytkownik kocowy nie moe zobaczy wystawionego na sprzeda produktu, akty delegowane zawieraj przepisy zapewniajce, aby potencjalni uytkownicy kocowi otrzymywali informacje zawarte na etykiecie produktu i w karcie przed zakupem produktu. Akty delegowane w stosownych przypadkach okrelaj szczegowo sposb wyeksponowania etykiety lub karty lub wyszczeglnionych w nich informacji lub przedstawienia ich na etykiecie i karcie potencjalnemu uytkownikowi kocowemu. Swobodny przepyw 1. Pastwa czonkowskie nie zakazuj, nie ograniczaj ani nie utrudniaj wprowadzania na rynek lub oddawania do uytku na ich terytorium produktw objtych niniejsz dyrektyw i obowizujcym aktem delegowanym i speniajcych ich wymogi. 2. Pastwa czonkowskie uznaj etykiety i karty za zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy i aktw delegowanych, chyba e posiadaj dowody na brak zgodnoci. Pastwa czonkowskie wymagaj od dostawcw dostarczenia dowodw w rozumieniu art. 5 dotyczcych rzetelnoci informacji podawanych na ich etykietach lub kartach w przypadku gdy maj podejrzenia, e informacje takie s bdne.

zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

odlego lub z wykorzystaniem innych form sprzeday lub wynajmu okrelaj akty delegowane. Art. 4 ust. 5. Akty delegowane okrelaj take sposb informowania uytkownikw kocowych korzystajcych z form sprzeday lub wynajmu, o ktrych mowa w ust. 4, o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi, przed nabyciem tych produktw. . .

Tak

Art. 9 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Art. 9. 1. W celu przeciwdziaania wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi: 3) do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz nie sporzdzono dokumentacji technicznej, 4) na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, zwany dalej systemem kontroli. 2. Do zada systemu kontroli naley kontrolowanie wykonywania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4 i 5, oraz przestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6. Art. 14. 1. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, w art. 5 i w art. 7 ust.1, lub nieprzestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6, organ kontrolujcy moe zwrci si do dostawcy lub dystrybutora o usunicie niezgodnoci lub wstrzymanie sprzeday produktu wykorzystujcego energi lub wycofanie produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uytku lub o wstrzymanie si z udostpnianiem produktu wykorzystujcego energi lub zaprzestania

Nie dotyczy

Art. 14 ust. 1. projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

11

reklamowania produktu wykorzystujcego energi oraz przedstawienie dowodw podjtych dziaa, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. Art. 9 Tak Art. 11 ust. 2 pkt 2 b ustawy o efektywnoci energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz.551) Art. 11. 2. Minister waciwy do spraw gospodarki: 1) monitoruje stosowanie rodkw poprawy efektywnoci energetycznej; 2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki: a) informacje o instrumentach sucych finansowaniu rodkw poprawy efektywnoci energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, b) wytyczne dotyczce sposobu uwzgldniania kryterium efektywnoci energetycznej w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego. Nie dotyczy

Zamwienia publiczne i zachty 1. W przypadku gdy produkt jest objty aktem delegowanym, instytucje zamawiajce zawierajce umowy na publiczne roboty budowlane, dostawy, lub usugi, o ktrych mowa w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamwie publicznych na roboty budowlane, dostawy i usugi ( 1 ), ktre nie zostay wyczone na mocy art. 12 do 18 tej dyrektywy, dokadaj stara, aby zamawia jedynie takie produkty, ktre speniaj kryteria osigania maksymalnych poziomw wydajnoci i nale do najwyszej klasy efektywnoci energetycznej. Pastwa czonkowskie mog rwnie naoy na instytucje zamawiajce obowizek zamawiania jedynie produktw speniajcych te kryteria. Pastwa czonkowskie mog uzaleni stosowanie tych kryteriw od opacalnoci, wykonalnoci ekonomicznej, odpowiednioci technicznej i wystarczajcej konkurencji. 2. Ustp 1 stosuje si do umw o wartoci takiej samej jak lub wikszej ni progi ustalone w art. 7 dyrektywy 2004/18/WE. 3. W przypadku gdy pastwa czonkowskie oferuj jakiekolwiek zachty w odniesieniu do produktu objtego aktem delegowanym, d one do osignicia najwyszych poziomw wydajnoci, w tym najwyszej klasy wydajnoci energetycznej okrelonej w obowizujcym akcie delegowanym. Opodatkowanie i rodki o charakterze fiskalnym nie stanowi zacht do celw niniejszej dyrektywy. 4. W przypadku gdy pastwa czonkowskie

12

oferuj zachty w odniesieniu do produktw, zarwno w stosunku do uytkownikw kocowych stosujcych wysoce wydajne produkty, jak i w stosunku do bran, ktre promuj i produkuj takie produkty, okrelaj one poziomy wydajnoci energetycznej na podstawie klas, zgodnie z definicj w obowizujcym akcie delegowanym, z wyjtkiem sytuacji, kiedy nakadaj one wysze poziomy wydajnoci ni prg przewidziany dla najwyszej klasy wydajnoci energetycznej w tym akcie delegowanym. Pastwa czonkowskie mog wprowadza wysze poziomy wydajnoci ni prg przewidziany dla najwyszej klasy wydajnoci energetycznej w akcie delegowanym.

Art. 10

Akty delegowane 1. Komisja okrela szczegowe informacje dotyczce etykiety i karty za pomoc aktw delegowanych zgodnie z art. 11, 12 i 13, w odniesieniu do kadego rodzaju produktu zgodnie z niniejszym artykuem. W przypadku gdy dany produkt spenia kryteria okrelone w ust. 2, jest on objty aktem delegowanym zgodnie z ust. 4. Przepisy zawarte w aktach delegowanych dotyczce informacji podawanej na etykiecie i w karcie w odniesieniu do zuycia energii i innych podstawowych zasobw podczas uytkowania umoliwiaj uytkownikowi kocowemu dokonywanie bardziej wiadomych decyzji dotyczcych zakupu oraz umoliwiaj organom nadzoru rynku sprawdzenie, czy produkty odpowiadaj podanym informacjom. W przypadku gdy akt delegowany ustanawia przepisy w odniesieniu do zarwno do efektywnoci energetycznej produktu, jak i zuycia przez niego podstawowych zasobw,

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

13

projekt i tre etykiety akcentuj dane dotyczce efektywnoci energetycznej produktu. 2. Kryteria, o ktrych mowa w ust. 1, s nastpujce: a) zgodnie z najnowszymi dostpnymi danymi liczbowymi oraz uwzgldniajc iloci wprowadzone do obrotu w Unii, produkty posiadaj znaczcy potencja w odniesieniu do oszczdnoci energii oraz, w stosownych przypadkach, innych podstawowych zasobw; b) dostpne na rynku produkty o rwnorzdnej funkcjonalnoci wykazuj znaczne rnice pod wzgldem stosownych poziomw wydajnoci; c) Komisja bierze pod uwag stosowne prawodawstwo unijne i samoregulacj, jak np. dobrowolne porozumienia, ktre powinny w zaoeniu umoliwi osignicie celw politycznych szybciej lub po niszych kosztach, ni zostao to przyjte w obowizkowych wymogach; 3. Przygotowujc projekt atu delegowanego Komisja: a) bierze pod uwag parametry dotyczce ekologicznoci okrelone w czci 1 zacznika I do dyrektywy 2009/125/WE, ktre zostay okrelone jako istotne w stosownym rodku wykonawczym przyjtym na mocy dyrektywy 2009/125/WE oraz ktre maj znaczenie dla uytkownika kocowego podczas uytkowania produktu; b) ocenia wpyw aktu na rodowisko, uytkownikw kocowych i producentw, w tym na mae i rednie przedsibiorstwa (MP), w odniesieniu do konkurencyjnoci, z uwzgldnieniem wpywu na rynki poza Uni, innowacyjno, dostp do rynku oraz koszty i korzyci; c) przeprowadza odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami;

14

d) ustala dat/daty wdroenia, wszelkie stopniowe lub przejciowe rodki lub okresy, uwzgldniajc w szczeglnoci produktw wytwarzanych przede wszystkim przez MP. 4. Akty delegowane okrelaj w szczeglnoci: a) dokadn definicj typu produktw objtych dyrektyw; b) normy i metody pomiaru wykorzystywane w celu uzyskania informacji, o ktrych mowa w art. 1 ust. 1; c) szczegy dokumentacji technicznej wymaganej zgodnie z art. 5; d) projekt i tre etykiety o ktrej mowa w art. 4, ktre s ujednolicone w najwikszym moliwym stopniu w rnych grupach produktw i s zawsze wyranie widoczne i czytelne. Format etykiety w dalszym cigu oparty jest na klasyfikacji z zastosowaniem liter od A do G; progi klasyfikacji odpowiadaj istotnym oszczdnociom energii i kosztw z punktu widzenia uytkownika kocowego. Do tej klasyfikacji mona doda trzy klasy dodatkowe, jeeli bdzie to konieczne ze wzgldu na postp techniczny. Bd to klasy A+, A++ i A+++ dla klasy najbardziej efektywnej. Z zasady czna liczba klas bdzie ograniczona do siedmiu, chyba e bd jeszcze reprezentanci wikszej liczby klas. Gama barw zawiera nie wicej ni siedem rnych barw od ciemnozielonej do czerwonej. Jedynie barwa przypisana najwyszej klasie bdzie zawsze ciemnozielona. Jeeli bdzie wicej ni siedem klas, jedynie barwa czerwona moe si powtarza. Klasyfikacja jest poddawana przegldowi, szczeglnie jeeli znaczna cz produktw obecnych na rynku wewntrznym osignie dwie najwysze klasy efektywnoci energetycznej i kiedy moliwe bdzie osignicie dodatkowych oszczdnoci poprzez dalsze zrnicowanie 15

Art. 11

produktw. Szczegowe kryteria ewentualnej reklasyfikacji produktw s, w stosownych przypadkach, okrelane indywidualnie w odnonym akcie delegowanym; e) miejsce umieszczenia etykiety na wystawionym do sprzeday produkcie oraz sposb umieszczania etykiety lub informacji w przypadku ofert sprzeday objtych art. 7. W stosownych przypadkach akty delegowane mog przewidywa umieszczenie etykiety na produkcie lub jej wydrukowanie na opakowaniu lub okrela szczegowe informacje dotyczce wymogw etykietowania w katalogach, w przypadku sprzeday na odlego i sprzeday internetowej; f) tre oraz, w stosownych przypadkach, format, a take inne szczegy dotyczce karty lub inne informacje okrelone w art. 4 i 5 lit. c). Informacje na etykiecie s rwnie umieszczane na karcie; g) szczegow tre etykiety do celw reklamy, w tym, w stosownych przypadkach, klas energetyczn i inne stosowne poziomy wydajnoci danego produktu w czytelnej i widocznej formie; h) w stosownych przypadkach okres obowizywania klasyfikacji etykiet(-y) zgodnie z lit. d); i) poziom rzetelnoci deklaracji zawartych na etykiecie i kartach; j) dat oceny i ewentualnych zmian aktu delegowanego, z uwzgldnieniem tempa postpu technicznego. Wykonywanie przekazanych uprawnie 1. Uprawnienia do przyjcia aktw delegowanych, o ktrych mowa w art. 10, powierza si Komisji na okres piciu lat, ktry rozpoczyna si dnia 19 czerwca 2010 r. Komisja przedkada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnie nie pniej ni w terminie szeciu miesicy przed kocem tego picioletniego okresu. Przekazanie uprawnie jest

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

16

Art. 12

Art. 13

automatycznie przeduone na identyczny okres, chyba e Parlament Europejski lub Rada odwoaj je zgodnie z art. 12. 2. Niezwocznie po przyjciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym rwnoczenie Parlament Europejski i Rad. 3. Uprawnienia do przyjcia aktw delegowanych powierzone Komisji podlegaj warunkom okrelonym w art. 12 i 13. Wykonywanie przekazanych uprawnie 1. Uprawnienia do przyjcia aktw delegowanych, o ktrych mowa w art. 10, powierza si Komisji na okres piciu lat, ktry rozpoczyna si dnia 19 czerwca 2010 r. Komisja przedkada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnie nie pniej ni w terminie szeciu miesicy przed kocem tego picioletniego okresu. Przekazanie uprawnie jest automatycznie przeduone na identyczny okres, chyba e Parlament Europejski lub Rada odwoaj je zgodnie z art. 12. 2. Niezwocznie po przyjciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym rwnoczenie Parlament Europejski i Rad. 3. Uprawnienia do przyjcia aktw delegowanych powierzone Komisji podlegaj warunkom okrelonym w art. 12 i 13. Sprzeciw wobec aktw delegowanych 1. Parlament Europejski lub Rada mog wyrazi sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwch miesicy od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przeduany o dwa miesice. 2. Jeli przed upywem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziy sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej i wchodzi w ycie w dniu okrelonym w tym akcie. Akt delegowany moe zosta opublikowany w

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

17

Art. 14

Art. 15

Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej i wej w ycie przed upywem tego terminu, jeeli zarwno Parlament Europejski jak i Rada poinformoway Komisj o swoim zamiarze niewyraania sprzeciwu. 3. Jeli Parlament Europejski lub Rada wyra sprzeciw wobec aktu delegowanego, nie wchodzi on w ycie. Instytucja, ktra wyraa sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie. Ocena Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja dokona przegldu skutecznoci niniejszej dyrektywy i jej aktw delegowanych oraz przedstawi sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Przy tej okazji Komisja oceni rwnie: a) jak art. 4 lit. c) przyczynia si do osigania celu niniejszej dyrektywy; b) skuteczno art. 9 ust. 1; c) w wietle postpu technicznego i zrozumienia treci etykiet wrd konsumentw potrzeb zmiany art. 10 ust. 4 lit. d). Sankcje Pastwa czonkowskie ustanawiaj przepisy dotyczce sankcji stosowanych w razie narusze przepisw krajowych, przyjtych zgodnie z niniejsz dyrektyw i jej aktami delegowanymi, w tym za nieuprawnione posugiwanie si etykiet, oraz podejmuj wszelkie niezbdne dziaania w celu zapewnienia stosowania tych sankcji. Przewidziane sankcje s skuteczne, proporcjonalne i odstraszajce. Pastwa czonkowskie przekazuj Komisji teksty tych przepisw do dnia 20 czerwca 2011 r., a take niezwocznie informuj Komisj o wszelkich pniejszych zmianach, majcych wpyw na powysze przepisy.

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Tak

Art. 14 oraz art. 18 i 16 projektu ustawy o obowizkach w zakresie informowania o zuzyciu energii przez produkty wykorzystujce energi

Art. 14. 1. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, w art. 5 i w art. 7 ust.1, lub nieprzestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6, organ kontrolujcy moe zwrci si do dostawcy lub dystrybutora o usunicie niezgodnoci lub wstrzymanie sprzeday produktu wykorzystujcego energi lub wycofanie produktu wykorzystujcego energi z obrotu lub z uytku lub o wstrzymanie si z udostpnianiem produktu wykorzystujcego energi lub zaprzestania reklamowania produktu wykorzystujcego energi oraz przedstawienie dowodw podjtych dziaa, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 2. Jeeli dostawca lub dystrybutor nie przedstawi dowodw podjtych dziaa, w terminie ustalonym przez organ kontrolujcy lub w wyniku kontroli stwierdzono, e dziaania takie nie zostay podjte, organ kontrolujcy moe wyda decyzj:

Nie dotyczy

18

nakazujc dystrybutorowi wstrzymanie sprzeday produktw wykorzystujcych energi, 2) nakazujc dostawcy wycofanie z obrotu lub uytku produktu wykorzystujcego energi, 3) zakazujc udostpniania produktu wykorzystujcego energi, 4) zakazujc reklamowania produktu wykorzystujcego energi - w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 3. Organ kontrolujcy moe przeprowadzi kontrol w celu ustalenia, czy kontrolowany wykona decyzj, o ktrej mowa w ust. 2. Art. 18 Art. 18. 1. Karze pieninej podlega ten, kto: 1) nie dopenia obowizku, o ktrym mowa w art. 4 oraz w art. 5; 2) nie przestrzega zakazu, o ktrym mowa w art. 6; 3) uniemoliwia lub utrudnia organowi kontrolujcemu przeprowadzenie kontroli, o ktrej mowa w art.12; 4) nie wykona decyzji, o ktrej mowa w art. 14 ust. 2, w terminie okrelonym przez organ kontrolujcy. 2. W przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, kara pienina wynosi od piciokrotnego do dwudziestokrotnego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzajcy, ogaszanego przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisw o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych, zwanego dalej "przecitnym wynagrodzeniem". 3. W przypadku o ktrym mowa w ust. 1 pkt 4, kara pienina wynosi od piciokrotnego do pitnastokrotnego przecitnego wynagrodzenia. 4. Kary pienine, o ktrych mowa w ust. 1,

1)

19

wymierza w drodze decyzji organ kontrolujcy. 5. Wysoko kary pieninej, o ktrej mowa w ust. 1, ustala si uwzgldniajc w szczeglnoci stopie oraz okolicznoci naruszenia obowizkw. 6. Termin zapaty kary pieninej wynosi 30 dni od dnia, w ktrym decyzja o wymierzeniu kary pieninej staa si ostateczna. 7. Nalenoci pienine z tytuu kar pieninych stanowi dochd budetu pastwa. 8. Egzekucja kary pieninej nastpuje w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji o charakterze pieninym. 9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieninych stosuje si odpowiednio przepisy dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.8)). Art. 16. 1. W przypadku stwierdzenia, e produkt wykorzystujcy energi nie spenia wymaga okrelonych w etykiecie lub w karcie, opaty za badania ponosi dostawca. 2. Wysoko opat, o ktrych mowa w ust.1, organ kontrolujcy ustala, w drodze decyzji, na podstawie kosztw poniesionych w zwizku z badaniami produktu wykorzystujcego energi. 3. Opaty, o ktrych mowa w ust. 1, stanowi dochd budetu pastwa.

Art. 16

Transpozycja 1. Pastwa czonkowskie wprowadzaj w ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbdne do wykonania niniejszej dyrektywy najpniej do dnia 20 czerwca 2011 r. Niezwocznie przekazuj one Komisji tekst tych przepisw. Pastwa czonkowskie stosuj te przepisy od dnia 20 lipca 2011 r. Przepisy przyjte przez pastwa czonkowskie zawieraj odesanie do niniejszej dyrektywy lub

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

20

Art. 17

Art. 18

Art. 19

odesanie takie towarzyszy ich urzdowej publikacji. Przepisy te zawieraj take wskazanie, e w istniejcych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odesania do dyrektywy 92/75/EWG naley odczytywa jako odesania do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odesania i formuowania takiego wskazania okrelane s przez pastwa czonkowskie. 2. Pastwa czonkowskie przekazuj Komisji teksty podstawowych przepisw prawa krajowego przyjtych w dziedzinie objtej niniejsz dyrektyw. Uchylenie Dyrektywa 92/75/EWG zmieniona rozporzdzeniem wskazanym w czci A zacznika I traci moc ze skutkiem od dnia 21 lipca 2011 r. bez uszczerbku dla zobowiza pastw czonkowskich dotyczcych terminw transpozycji do prawa krajowego i zastosowania tej dyrektywy okrelonych w czci B zacznika I. Odesania do dyrektywy 92/75/EWG naley odczytywa jako odesania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabel korelacji w zaczniku II Wejcie w ycie Niniejsza dyrektywa wchodzi w ycie nastpnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. Artyku 5 lit. d), g) i h) stosuje si od dnia 31 lipca 2011 r. Adresaci Niniejsza dyrektywa skierowana jest do pastw czonkowskich

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Art. 9

POZOSTAE PRZEPISY PROJEKTU Art. 9. 1. W celu przeciwdziaania wprowadzaniu do obrotu lub S to przepisy niezbdn e w celu zapewnienia prawidowego stosowania oddawaniu do uytku produktw wykorzystujcych energi: przepisw bezporednio wdraajacych dyrektyw 2010/30/UE 5) do ktrych nie doczono etykiety i karty oraz dla ktrych nie sporzdzono dokumentacji technicznej, 6) na ktrych umieszczono etykiety i karty zawierajce dane niezgodne z parametrami technicznymi tych produktw

21

- tworzy si system kontroli produktw wykorzystujcych energi, zwany dalej systemem kontroli. 2. Do zada systemu kontroli naley kontrolowanie wykonywania obowizkw, o ktrych mowa w art. 4, w art. 5 i w art. 7 ust.1, oraz przestrzegania zakazw, o ktrych mowa w art. 6. Art. 11 ust 1 Art. 11. 1. Prezes UOKiK jest organem monitorujcym system kontroli produktw wykorzystujcych energi. 2. Do zada Prezesa UOKi K naley: 1) monitorowanie stosowania przepisw dotyczcych informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi; 2) wsppraca z organami kontrolujcymi; 3) gromadzenie informacji o wynikach kontroli produktw wykorzystujcych energi; 4) przygotowywanie, zgodnie z przepisami odrbnymi, okresowych planw kontroli przeprowadzanych przez wojewdzkich inspektorw Inspekcji Handlowej. Art. 12. Kontrola moe by prowadzona u dostawcy, dystrybutora lub dystrybutora reklamujcego produkt wykorzystujcy energi, w szczeglnoci w postaci reklamy prasowej, elektronicznej, w programach radiowych lub telewizyjnych, lub w innych rodkach komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy, o ktrej mowa w art. 7 ust.1, i zamieszczajcy w tej reklamie informacje o cenie tego produktu, lub zuyciu przez niego energii, zwanych dalej kontrolowanymi. Art. 13. 1. Do prowadzenia kontroli stosuje si odpowiednio przepisy art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz ust. 3, art. 40b ust. 2 i ust. 3, art. 40c, art. 40d, art. 40e, art. 40f oraz art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z pn. zm. 5)). 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do kontroli stosuje si przepisy dotyczce organw kontrolujcych oraz przepisy rozdziau 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pn. zm.6)). 3. Do pobierania i badania prbek produktw wykorzystujcych energi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z S to przepisy niezbdn e w celu zapewnienia prawidowego stosowania przepisw bezporednio wdraajacych dyrektyw 2010/30/UE

Art. 12

S to przepisy niezbdn e w celu zapewnienia prawidowego stosowania przepisw bezporednio wdraajacych dyrektyw 2010/30/UE

Art. 13

S to przepisy niezbdn e w celu zapewnienia prawidowego stosowania przepisw bezporednio wdraajacych dyrektyw 2010/30/UE

22

pn. zm.7)) oraz akty delegowane. 4. Do czynnoci kontrolnych oraz bada przeprowadzanych podczas wykonywania czynnoci kontrolnych stosuje si przepisy o ochronie informacji niejawnych, a take o ochronie danych osobowych. Art. 20 Art. 20. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, z pn. zm.7)) w art. 3 w ust.1 po pkt 1c dodaje si pkt 1d w brzmieniu: 1d) kontrola produktw wykorzystujcych energi wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku w zakresie wymienionym w nastpujcych aktach delegowanych: a) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla zmywarek do naczy dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L Nr 314 z 30. 11. 2010, str.1); b) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla urzdze chodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L Nr 314 z 30. 11. 2010, str. 17); c) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L Nr 314 z 30. 11. 2010, str. 47); d) rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla klimatyzatorw (Dz. Urz. UE L Nr 178 z 06. 07. 2011, str. 1).. Art. 21. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pn. zm.9)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 199 po ust. 1a dodaje si ust. 1b w brzmieniu: 2b. Prezes UKE, jako organ kontrolujcy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia o obowizkach w zakresie S to przepisy niezbdn e w celu zapewnienia prawidowego stosowania przepisw bezporednio wdraajacych dyrektyw 2010/30/UE

Art. 21

S to przepisy niezbdn e w celu zapewnienia prawidowego stosowania przepisw bezporednio wdraajacych dyrektyw 2010/30/UE

23

informowania o zuyciu energii oraz innych podstawowych zasobw przez produkty wykorzystujce energi (Dz. U. Nr , poz. ), jest uprawniony do kontroli wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw wykorzystujcych energi, o ktrych mowa w rozporzdzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64); 2) w art. 200: a) w ust. 1 po pkt 6a kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 6b w brzmieniu: 6b) nieodpatnego pobierania prbek wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do uytku produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 1b, oraz zatrzymania prbek do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania., b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu: 4a. Do pobierania i badania prbek produktw, o ktrych mowa w art. 199 ust. 1b, stosuje si odpowiednio przepisy art. 27-31 ustawy, o ktrej mowa w ust. 4 oraz akty delegowane w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy, o ktrej mowa w art.199 ust.1a.. Art. 23 Art. 23. 1. Maksymalny limit wydatkw budetu pastwa przeznaczonych na realizacj zada z zakresu kontroli i monitorowania systemu produktw wykorzystujcych energi, na lata 2013-2022 wynosi 51.208 tys. z, z tym, e w roku: 1) 2013 - 5.639 tys. z; 2) 2014 - 4.843 tys. z; 3) 2015 - 4.893, tys. z; 4) 2016- 4.946 tys. z; 5) 2017 - 5.000tys. z; 6) 2018- 5.057 tys. z; 7) 2019 - 5.115 tys. z; 8) 2020 - 5.175 tys. z; 9) 2021 - 5.238 tys. z; 10) 2022 - 5.302 tys. z. 2. W przypadku zagroenia przekroczenia limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust. 1, na dany rok budetowy, zastosowany zostanie mechanizm korygujcy polegajcy na racjonalizacji czstotliwoci Wypenienie art. 50 ust 1 ustawy o finansach publicznych

24

wykonywania czynnoci w ramach kontroli sprawowanej przez organy kontrolujce. 3. Organem waciwym do wdroenia mechanizmu korygujcego, o ktrym mowa w ust. 2, jest odpowiednio Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej. 4. Organem waciwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust. 1, jest odpowiednio Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub Prezes Urzdu Komunikacji Elektronicznej .

25

Projekt

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia dostarczaniu informacji o zuyciu energii przez produkty wykorzystujce energi ( Dz. U. poz. ) ogasza si wykaz aktw delegowanych, stanowicy zacznik do obwieszczenia.

MINISTER GOSPODARKI

Minister Gospodarki kieruje dziaem administracji rzdowej gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

1)

Zacznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia, (poz. )

Wykaz aktw delegowanych

1. Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1061/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 47) 2. Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1059/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla zmywarek do naczy dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z dnia 30.11.2010, str. 1) 3. Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1062/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla telewizorw (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64) 4. Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1060/2010 z dnia 28 wrzenia 2010 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla urzdze chodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 17) 5. Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) Nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnoci energetycznej dla klimatyzatorw (Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011, str. 1).

02/06/BS

Évaluer