Vous êtes sur la page 1sur 195

QQUUEESSTTIIOONN LLAA RREEPPOONNSSEE DDEE JJEEAANN--GGUUYY

LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dd''uunn nnoouuvveeaauu pprroojjeett mmeenntthhoouussiiaassmmee CCeeppeennddaanntt jj''hhéérriittee dd''uunnee ééqquuiippee dd''uunn ffaaiibbllee nniivveeaauu tteecchhnniiqquuee eett ppeeuu mmoottiivvééee,, qquuee ffaaiirree ??

VVaalléérriiee,, CChheeff ddee PPrroojjeettss

AAssssuurreezz--vvoouuss qquuee cchhaaqquuee ccoollllaabboorraatteeuurr ppuuiissssee aappppoorrtteerr ssaa ppiieerrrree àà llééddiiffiiccee

UUnn aavveenniirr ttrroopp fflloouu ?? LLeess mmeemmbbrreess ddee vvoottrree ééqquuiippee ccrraaiiggnneenntt ppeeuutt--êêttrree,, hhoorrss llaassppeecctt tteecchhnniiqquuee,, uunn ppllaannnniinngg sseerrrréé,, uunn ccaahhiieerr ddeess cchhaarrggeess ttrroopp ssuucccciinncctt IIllss oonntt ppeeuutt--êêttrree ppeeuurr qquuee lleess rreellaattiioonnss aavveecc llaa mmaaîîttrriissee ddoouuvvrraaggee ssooiieenntt mmaall ddééffiinniieess,, iillss nn''oonntt ppeeuutt--êêttrree ppaass bbiieenn cceerrnnéé llaa ssttrraattééggiiee ddee lleennttrreepprriissee CC''eesstt llee ssiiggnnee qquu''iillss ssoonntt ffaacceess àà uunn aavveenniirr ttrroopp fflloouu IIllss ppeeuuvveenntt aauussssii aavvooiirr qquueellqquueess ccrraaiinntteess àà vvoottrree ééggaarrdd

AArrrrêêtteezz ddee ccrrooiirree qquuee lleess ddiirriiggeeaannttss ppeeuuvveenntt mmoottiivveerr lleeuurrss ccoollllaabboorraatteeuurrss AAuu mmiieeuuxx iillss lleess ssttiimmuulleenntt ;; aauu ppiirree,, iillss lleess mmaanniippuulleenntt LLaa vvrraaiiee mmoottiivvaattiioonn rrééssiiddee ddaannss llee sseennttiimmeenntt ddee rrééaalliisseerr ddeess cchhoosseess iimmppoorrttaanntteess EEtt iill aappppaarrttiieenntt àà cchhaaccuunn ddee llaa ddéévveellooppppeerr VVoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass cchhaannggeerr lleess aauuttrreess,, mmaaiiss llee ccoonntteexxttee eett vvoouuss--mmêêmmee

DDoonnnneezz aauuxx mmeemmbbrreess ddee vvoottrree ééqquuiippee llaa lliibbeerrttéé dd''eexxpprriimmeerr lleeuurrss ssoouucciiss eett lleeuurrss pprrooppoossiittiioonnss FFaaiitteess-- lleeuurr ccoonnffiiaannccee LLeeuurr eexxppéérriieennccee eett lliinntteelllliiggeennccee dduu ggrroouuppee ssoonntt ggéénnéérraattrriicceess dd''iiddééeess SSiillss vvoouuss ddeemmaannddeenntt ddee rrééssoouuddrree ddeess pprroobbllèèmmeess eenn uurrggeennccee,, iimmaaggiinneezz aavveecc eeuuxx ddeess sscceennaarriiii ddee ssoolluuttiioonnss IInnffoorrmmeezz vvoottrree hhiiéérraarrcchhiiee,, pprrooppoossiittiioonnss àà ll''aappppuuii :: ffoorrmmaattiioonn,, iinntteerrvveennttiioonn dduunn eexxppeerrtt,, ddeemmaannddee ddee ccllaarriiffiiccaattiioonnss,, ttrraavvaaiill eenn bbiinnôômmee,, AAssssuurreezz vvoouuss qquuee cchhaaqquuee ccoollllaabboorraatteeuurr ppuuiissssee aappppoorrtteerr ssaa ppiieerrrree àà llééddiiffiiccee FFaaiitteess eenn ssoorrttee qquuee pplluussiieeuurrss mmeemmbbrreess ddee llééqquuiippee ppaarrttiicciippeenntt aauuxx pprroocceessssuuss ddee ddéécciissiioonn AAuu ffiinnaall vvoouuss eennttéérriinneerreezz uunn cchhooiixx CCeerrtteess,, ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt llee vvôôttrree :: uunnee ssoolluuttiioonn ccoonnssttrruuiittee eenn iinntteerrddééppeennddaannccee DDéécciiddeezz ppuuiiss ppaasssseezz àà llaaccttiioonn VVoottrree ccoommppoorrtteemmeenntt ddooiitt ccrrééeerr llaa ccoohhééssiioonn ddééqquuiippee aauuttoouurr ddee llaa vviissiioonn dduu pprroojjeett ((eexxpprriimmééee ddaannss uunnee tteerrmmiinnoollooggiiee oorriieennttééee mmééttiieerr eett nnoonn tteecchhnniiqquuee)) DDééccoouuvvrreezz lleess ppooiinnttss ffoorrttss eett lleess ttaalleennttss ddee vvooss ccoollllaabboorraatteeuurrss CCeesstt llaa ssoouurrccee ddee lleeuurr mmoottiivvaattiioonn

EEnnffiinn,, ddeevvaanntt llee ddééffii ddee ccee nnoouuvveeaauu pprroojjeett,, vvoottrree eenntthhoouussiiaassmmee ccaacchheerraaiitt--iill ddeess ccrraaiinntteess ?? SSii cc''eesstt llee ccaass,, nn''hhééssiitteezz ppaass àà llee ddiirree,, ttoouutt eenn rreessttaanntt llee lleeaaddeerr qquuee vvoouuss êêtteess CCee ""llââcchheerr--pprriissee"" ffaacciilliitteerraa vvoottrree rrééuussssiittee VVaalléérriiee,, nneessssaayyeezz ppaass ddee rrééuussssiirr ccee pprroojjeett :: rrééuussssiisssseezz llee !!

EEddiittoo PPrraattiiqquuee AArrttiiccllee RReevvuuee ddee PPrreessssee

EEDDIITTOO

BBooiirree,, FFuummeerr

aauu ttrraavvaaiill !!

JJee ttiieennss ttoouutt dd''aabboorrdd àà vvoouuss rreemmeerrcciieerr EEnn cceettttee ttrrooiissiièèmmee lleettttrree,, vvoouuss ffaaiitteess ppaarrttiiee dd''uunn ggrroouuppee ddee pprrèèss ddee 330000 aabboonnnnééss EEtt llaa ccrrooiissssaannccee sseemmbbllee eexxppoonneennttiieellllee ppuuiissqquu''hhiieerr mmêêmmee,, 1155 ppeerrssoonnnneess ssee ssoonntt iinnssccrriitteess àà llaa lleettttrree HHeexxaallttoo CCeellaa mmee ppoouussssee àà ccrrooiirree qquuee vvoouuss sseerreezz pplluuss ddee 990000 àà NNooëëll,, qquueell bbeeaauu ccaaddeeaauu vvoouuss mmee ffaaiitteess llàà

v v o o u u s s m m e e f f a a

LLee mmooiiss dd''ooccttoobbrree aa ééttéé rriicchhee eenn ccoommmmuunniiccaattiioonn AAiinnssii jjee ssuuiiss ppaasssséé ssuurr RRaaddiioo BBFFMM llee 2211//1100 àà ll''éémmiissssiioonn 0011 BBuussiinneessss ppoouurr ppaarrlleerr dduu ccooaacchhiinngg ddeess DDSSII eett ddeess cchheeffss ddee pprroojjeettss iinnffoorrmmaattiicciieennss LLee ccooaacchhiinngg ddeess ccaaddrreess ddee ffoorrmmaattiioonn tteecchhnniiqquuee eett pplluuss ggéénnéérraalleemmeenntt,, llaa ccoonndduuiittee dduu cchhaannggeemmeenntt eenn eennttrreepprriissee ssoonntt ddeess ssuujjeettss dd''uunnee rriicchheessssee eexxttrrêêmmee eett jjee ccrrooiiss qquuee ttoouutt rreessttee àà iinnvveenntteerr LLaa nnoouuvveellllee ffoorrmmuullee dduu 0011 IInnffoorrmmaattiiqquuee,, ppaarruuee llee 0055//1111,, iinnnnoovvee aavveecc uunnee sseeccttiioonn ""PPeerrssoo"" qquuii,, ppoouurr cciitteerr LLuu