Vous êtes sur la page 1sur 9

Togakure Ryu Ninjutsu

Denkei 1. Togakure Daisuke (oho era 1161) 2 Shima Minamoto no Kanesada (1180) 3. Togakure Goro (1200) 4. Togakure Kosanta 5. Koga Kisanta 6. Kaneko Tomoharu 7. Togakure Ryuho 8. Togakure Gakuun 9. Kido Koseki 10. Iga Tenryu 11. Ueno Rihei 12. Ueno Senri 13. Ueno Manjiro 14. Iizuka Saburo 15. Sawada Goro 16. Ozaru Ippei 17. Kimata Hachiro 18. Kataoka Heizaemon 19. Mori Ugenta 20. Toda Gogei 21. Kobe Seiun 22. Momochi Kobei 23. Tobari Tenzen 24. Toda Seiryu Nobutsuna (kwanyei era 1624-1644) 25. Toda Fudo Nobuchika (manji era 1658-1681) 26. Toda Kangoro Nobuyasu (tenna era 1681-1704 27. Toda Eisaburo Nobumasa (hoyei era 1704-1711 28. Toda Shinbei Masachika (shotoku era 1711-1736 29. Toda Shingoro Masayoshi (gembun era 17361764) 30. Toda Daigoro Chikahide (meiwa era 1764-1804) 31. Toda Daisaburo Chikashige (bunkwa era 1804) 32. Toda Shinryuken Masamitsu (b. 1824 - d. 1909) 33. Takamatsu Toshitsugu Uoh (b. 1887 - d. 1972) 34. Hatsumi Masaaki (b. 1931 present)

Togakure Ryu Ninpo Taijutsu


Kamae Kata

Ichi no Kamae (Hira no Kamae)

Hira Ichimonji no Kamae

Hachimonji no Kamae

Happo-Gakure no Kamae

Ton-So no Kamae


Taijutsu Ukemi-Gata

Kaeshi Dori

Ken-Nagashi

Ichi no Kamae

Itto-Dori

Yoko-Geri

Itto-Giri


Shinobi-Gaeshi-Gata

Kasane-Gaeshi

Kasane-Dori

Sora-Tobi

Yoko-Nagare

Ushiro-Nagare

Naka-Gaeshi

Yoko-Gaeshi

Tobi-Chigai

Itto-Nage


Teppan-Nage

Kiri-Kaeshi

Sute-Mi


Goton no Jutsu

Mokuton no Jutsu

Gisou no Hou

Uzura Gakure no Hou

Metsubushi no Hou

Gi Hen Mokuton no Hou

To Boku Gi Hen no Hou


Metsubushi no Hou Doton no Jutsu

Mogura no Hou

Rakka no Hou


Inton no Hou

Sekiton no Hou


Hizeme no Hou Katon no Jutsu


Nettou no Hou

En Maku Kaku Ran no Hou

Oni Bi no Hou Soku To Ki no Hou


Suiton no Jutsu

Kaku Shu Koshiki Eiho

O
Tachi Oyogi

O
Nuki-Te

O
Aori Hira (noshi)

O
Hobaku Oyogi

Doku-Mizu Teppo no Hou

Gi Hen Kaku Ran no Hou

Mizu Gumo no Hou

Sui Chu Ki no Hou

Kinton no Jutsu

Kodama no Ho

()

Hikari no Ho (Aizu)

()
Hikari no Ho (Me-Tsubushi)

In-Yo no Ho