Vous êtes sur la page 1sur 41

PROVJERA ZNANJA

OCJENJIVANJE

LIKOVNA
UMJETNOST
SREDNJE ŠKOLE

ŠTO JE OCJENJIVANJE ?

OCJENJIVANJE JE
PROCJENJIVANJE
USVOJENOSTI
NASTAVNIH SADRŽAJA.

ŠTO KAŽE ZAKON ?

PRAVILNIK O NAČINU
PRAĆENJA I OCJENJIVANJA
UČENIKA U OSNOVNOJ I
SREDNJOJ ŠKOLI

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/263393.html

Pri provođenju provjeravanja znanja i
ocjenjivanja učenika potrebno je:

- poštovati učenikovu ličnost
- poticati učenikovo samopouzdanje i njegov
osjećaj napredovanja
- poticati učenika na aktivno sudjelovanje u
nastavi i izvannastavnim aktivnostima
- omogućiti učeniku da se sam javi za provjeru
znanja
- osposobiti učenika za samoučenje,
samoprocjenu svojeg znanja i procjenu znanja
drugih učenika

Što ocjenjujemo/procjenjujemo ? -poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja -usmeno i pisano izražavanje -praktičnu i kreativnu primjenu naučenog gradiva -razvijenost vještina -sudjelovanje u usvajanju nastavnih sadržaja -napredak u razvoju psihofizičkih sposobnosti i mogućnosti .

u pravilu. Ocjena se upisuje na satu odmah nakon provjere. . bez najave. U jednom danu učenika se može usmeno provjeravati i ocjenjivati iz najviše dva predmeta.Usmena provjera Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se. na svakom nastavnom satu.

u jednom razrednom odjelu pisana se provjera može provoditi samo iz jednog predmeta. Pisana se provjera provodi nakon obrađene i uvježbane cjeline. koji su elementi i kriteriji ocjenjivanja.Pisana provjera U jednom tjednu pisano se može provjeriti i ocjenjivati znanje učenika u jednom razrednom odjelu najviše tri puta. Najavljuje se najmanje dva dana ranije. . Ako je 50% negativnih ocjena rezultat se upisuje u rubriku bilježaka i provjeru treba ponoviti. Učenicima se najavljuje što će se provjeriti. U jednom danu.

. OCJENA TREBA BITI FER I TREBA PRECIZNO ODRAŽAVATI RAZLIKE U UČENIČKIM POSTIGNUĆIMA. ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA MORAJU BITI POJAŠNJENI UČENICIMA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE.OCJENJIVANJE TREBA ODRAŽAVATI OBRAZOVNE ISHODE.

PROFESOR OCJENJUJE UČENIKE UČENICI OCJENJUJU UČENIKE UČENICI OCJENJUJU PROFESORA .

PROFESOR OCJENJUJE UČENIKE .

PROFESOR SAM ODREĐUJE BROJ I NAZIVE ELEMENATA OCJENJIVANJA. MINIMALNO DVA ELEMENTA . ELEMENTI OCJENJIVANJA • TEORIJA LIKOVNE UMJETNOSTI * • ANALIZA UMJETNIČKIH DJELA * _______________________________________ *AKO NIJE PROPISANO.

IZGLED RUBRIKA U IMENIKU ELEMENTI IX X XI XII I II III IV V VI OCJENA NA KRAJU NASTAV. OCJENJIVANJA Teorija likovne umjetnosti x x x x OCJENA NA KRAJU I. Analiza umjetničkih djela x x x x POLUGODIŠTA GODINE MINIMALNO DVIJE OCJENE IZ SVAKOG ELEMENTA OCJENJIVANJA U SVAKOM POLUGODIŠTU .

. Uspješno izvodi analizu lik. DZ.10. TEST Učenik je aktivan i samostalan. motivacija. Notre Dame. Renesansna palača. 19.12. Ima razvijen osjećaj za lijepo. Romanika. Rado sudjeluje u nastavi. razvoj sposobnosti i postignuća te odnos prema radu.11. analiza. Vježba: Romanika i gotika 26. Pokazuje izražen interes za predmet. Zabilješke trebaju biti razumljive učeniku i roditelju. RUBRIKA ZA BILJEŠKE U IMENIKU Bilježi se interes. djela. postavljenim zadacima i odgojnim vrijednostima. 20. 14.9. 9.10.

NAČINI PROVJERE ZNANJA USMENA PROVJERA PISANA PROVJERA .

razdoblje – jedanput u svakom polugodištu . USMENA PROVJERA ZNANJA .metodom razgovora i u vizualnom kontaktu s djelom.kratko usmeno izlaganje uz PPT prezentaciju – jedanput godišnje . predstavlja autora. stil. s reprodukcijom djela. učenik interpretira likovno djelo riječima.

rad u paru te rad u grupi na satu – više puta u svakom polugodištu .vježbe za samostalan rad.samostalna analiza likovnog djela na satu – jedanput u svakom polugodištu .test po uzoru na testove na državnoj maturi – jedanput u svakom polugodištu . PISANA PROVJERA ZNANJA .samostalna analiza likovnog djela ili problema kao domaća zadaća – jedanput u svakom polugodištu .esej. kao domaća zadaća – jedanput godišnje .

UZ PPT PPT = DOM. 1 .ZADAĆA U PARU 1 U GRUPI PISANA ANALIZA NA SATU SAMOSTAL. 4+4 U PARU 3+3 U GRUPI 2+2 TEST NA SATU SAMOSTAL. 1+1 ESEJ DOMAĆA ZADAĆA SAMOSTAL. KOLIKO USMENO IZLAGANJE NA SATU SAMOSTAL. 1+1 VJEŽBE NA SATU SAMOSTAL. GDJE. 1+1 UMJETNIČKIH DJELA DOMAĆA ZADAĆA SAMOSTAL.PROVJERA ZNANJA: ŠTO. KAKO. 1+1 USMENO IZLAGANJE NA SATU SAMOSTAL.

dovoljan • od 61 % do 80 % . KRITERIJI OCJENJIVANJA IZRAŽENI U POSTOTCIMA • do 50 % .odličan .nedovoljan • od 51 % do 60 % .vrlo dobar • od 91 % do 100 % .dobar • od 81 % do 90 % .

zadatci s nadopunjavanjem ( praznih mjesta ) • rješava zadatke iz udžbenika • definira pojam • prepoznaje i imenuje primjere • interpretira svojim riječima likovne pojave • izvodi analizu likovnih djela • grafičke i simboličke informacije prevodi verbalno i obratno • uspoređuje likovne pojave. zadatci višestrukog izbora. utvrđuje sličnosti i/ili razlike . točno-netočno. PRIJEDLOZI ZA OCJENJIVANJE Učenik uspješno: • razumije i prati razgovor o likovnim temama • odgovara na pitanja: da-ne.

ANALIZA STILA.OPIS POJEDINAČNIH OCJENA TEORIJA LIKOVNE UMJETNOSTI. … . PREDSTAVNICI. SNALAŽENJE U VREMENU. POJMOVI.

Znanje povezuje s prethodno stečenim kako iz likovne umjetnosti tako i iz drugih predmeta. Kompetentno razgovara o temama iz likovnih umjetnosti. utvrđuje sličnosti i razlike… . Poznaje i samostalno navodi predstavnike i njihova djela. Analizu stila iznosi samostalno i ne treba pomoć profesora. Prepoznaje primjere i imenuje ih. Grafičke i simboličke informacije uspješno prevodi verbalno i obratno. Poznaje pojmove i značenje pojmova. Uspješno izvodi usporedbe.ODLIČAN: Učenik u potpunosti ovladao gradivom.

Tek ponekad pokazuje manju nesigurnost. Rijetko griješi. Poznaje i navodi glavne predstavnike i njihova najvažnija djela. Analizu stila izvodi uglavnom samostalno. Grafičke i simboličke informacije ne prevodi verbalno u potpunosti. VRLO DOBAR: Učenik ovladao gradivom. ali djela i predstavnike smješta u odgovarajuće razdoblje ili stil. O većem broju tema iz likovnih umjetnosti razgovara na satu. Poznaje većinu pojmova i značenje pojmova i tek u manjoj mjeri potrebna je pomoć profesora. Neka od djela ne navodi. oklijevanje. tek ponekad potrebno je postaviti dodatna pitanja. Prepoznaje i imenuje primjere… .

U prepoznavanju i imenovanju primjera pokazuje nesigurnost i prosječno znanje. Ponekad povezuje novostečeno znanje s već stečenim. Analizu stila izvodi uz pomoć profesora. Nije u potpunosti samostalan.DOBAR: Učenik prosječno ovladao gradivom. uglavnom na poticaj profesora… . Rijetko razgovara o temama iz likovnih umjetnosti. treba pomoć. često griješi. Rijetke grafičke i simboličke informacije prevodi verbalno i obratno. Poznaje manji broj pojmova i njihovo značenje.

Vrlo rijetko razgovara o temama iz likovnih umjetnosti. vrlo često griješi… . DOVOLJAN: Učenik samo dovoljno ovladao gradivom. Treba stalnu pomoć profesora. Tek iznimno samostalan u analizi stila. samo na izričit poticaj profesora. Prepoznaje vrlo mali broj primjera i tek poneke imenuje. Poznaje vrlo mali broj pojmova i njihovo značenje. Rijetko samostalno navodi predstavnike i djela. Uglavnom ne prevodi grafičke i simboličke informacije verbalno.

NEDOVOLJAN: Učenik nije ovladao gradivom. U analizi stila nije samostalan. ne izvodi je ni uz pomoć profesora. Ne prepoznaje primjere i ne imenuje ih… . Ne poznaje grafičke i simboličke informacije. Ne sudjeluje u razgovoru o temama iz likovnih umjetnosti. Ne navodi predstavnike ni djela. Ne poznaje pojmove ni njihova značenja.

OPIS POJEDINAČNIH OCJENA FORMALNA ANALIZA UMJETNIČKIH DJELA .

Ideje su kompleksne i originalne. Analiza je detaljna i izražajna. Uspostavljena je ravnoteža između analize i opisa… .ODLIČAN: Učenik odlično poznaje principe kompozicije i elemente likovnog govora. Odlično uočava i opaža. Izložena je logički i argumentirano. Analiza je odlično organizirana.

Učenik pokazuje kako poznaje principe kompozicije i elemente likovnog govora. ali manje detaljno. Ponekad malo više naglaska na opisu nego na analizi… . ali manje originalne. Ideje iznesene u analizi su kompleksne. Analiza je izvedena logički i argumentirano. VRLO DOBAR: Vrlo dobra analiza.

Učenik ideje ne uspijeva uvijek izložiti logički. DOBAR: Analiza pokazuje prosječno razumijevanje principa kompozicije i elemenata likovnoga govora. U analizi često više opisa. Povremeno nedostaje i argumentacije. Povremeno pokazuje i površnost u uočavanju. Treba pomoć. a uočljivo manje analize… .

Učenik ne slijedi i ne razrađuje ideje u potrebnoj mjeri. DOVOLJAN: Učenik pokazuje slabo poznavanje principa kompozicije i elemenata likovnoga govora. Treba pomoć. Analizi nedostaje argumentacije. Nije izvedena na logički način. Najčešće je to više opis nego analiza… .

NEDOVOLJAN: Učenik pokazuje nerazumijevanje i nepoznavanje principa kompozicije i elemenata likovnoga jezika. Učenik je vrlo površan. Analiza je vrlo slaba. Treba stalnu pomoć. Analiza je bez argumentacije i nema logički slijed. a čak ni opis nije prihvatljiv… .

ZAKLJUČIVANJE OCJENA • 20% : usmena provjera + PP prezentacija • 20% : test • 20% : vježbe na satu • 20% : analiza na satu • 20% : analiza kao domaća zadaća + esej .

50 – 4.49 = DOVOLJAN • do 1.00 = ODLIČAN • 3.49 = NEDOVOLJAN .50 – 3.49 = DOBAR • 1.ZAKLJUČIVANJE OCJENA • 4.50 – 2.49 = VRLO DOBAR • 2.50 – 5.

UČENICI OCJENJUJU UČENIKE .

UČENICI OCJENJUJU JEDNI DRUGE učenika Ime i prezime Ime i prezime učenika OCJENE ili BODOVI .

s razumijevanjem 4 uvijek. 3….Dolazim na sat na vrijeme. angažirano . primjereno 3 često. s razumijevanjem. površno 2 ponekad. 0 nikad.Pripremam se za sat. 2. UČENIK OCJENJUJE SAMOG SEBE 4 3 2 1 0 1. neprimjereno 1 rijetko.

Moji komentari na satu su primjereni. 19. Slušam profesorova objašnjenja. 7. 5. Pomažem drugim učenicima u radu. Pripremam se dovoljno za pisanje eseja. 9. 3. 16. Donosim potreban materijal na sat. Radim vježbe i zadatke na satu. 2. Ponašam se primjereno na satu. 4. Moji komentari na satu su konstruktivni. 12. Poštujem od profesora zadane rokove. Dolazim na sat na vrijeme. 6. 18. Postavljam logična i razumljiva pitanja. Sudjelujem u raspravi. Slušam diskusiju ostalih učenika u razredu.PRIJEDLOZI ZA OCJENJIVANJE UČENIK → UČENIK 1. Rješavam test samostalno. . 10. Pripremam se za sat. 17. Redovito pohađam nastavu. Doprinosim dobroj radnoj atmosferi. Naučim nešto novo na satu. 13. 14. 15. Radim domaće zadaće. 8. 11.

UČENICI OCJENJUJU PROFESORA .

Efikasno koristi dostupan materijal. 0 nikad. neprimjereno 1 rijetko. angažirano . 3…. s razumijevanjem 4 uvijek. 2.Profesor pokazuje poznavanje nastavnog sadržaja. UČENICI OCJENJUJU PROFESORA 4 3 2 1 0 1. površno 2 ponekad. primjereno 3 često.

13. 7. Pripremljeni materijal je organiziran. Postavlja logična i razumljiva pitanja. 9. Pojačava zainteresiranost na primjeren način. Potiče učenike na aktivnost na satu. 2. Pokazuje da se pripremio/la za nastavu. Motivira učenike. Pokazuje poznavanje nastavnih sadržaja. 5. 4. Efikasno koristi dostupan materijal. 8. → . 3. Odabire jasne i praktične primjere. Zadaje zadatke koji su primjereni uzrastu. 10. Daje jasne upute učenicima. Održava pažnju i interes učenika. 11. Varira načine rada s učenicima različitih sposobnosti.PRIJEDLOZI ZA OCJENJIVANJE UČENICI → PROFESOR 1. 6. 12.

ukuse. 24. 20. 19. Fer je u ocjenjivanju. Održava prijateljski odnos zasnovan na poštovanju. . stavove. Dolazi na sat na vrijeme. 17. Uvažava učenike kao učenike i kao individue. Razumije druge kulture. U prostoru je odgovarajuća temperatura. 27. svjetlost i prozračnost. 15.14. Prepoznaje i vrednuje učenička postignuća. 21. Pomaže učenicima koji su sporiji u radu. Konstruktivno radi i individualno i s grupom. Pokazuje takt i smirenost u kontaktu s učenicima. 25. Pokazuje entuzijazam u poučavanju. 18. 23. Prostor učionice je uredan i atraktivan. 26. Prepoznaje i uvažava učeničke potrebe. poglede. 16. 22. Koristi suvremenu tehnologiju u nastavi.