Vous êtes sur la page 1sur 26

Asigurarea de raspunderecivila auto

Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciileproduse unei terte parti prin intermediul vehiculului In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privindasigurarilesireasigurarile in Romania, cu modificarilesicompletarileulterioare, asiguratorii care practicaasigurareaobligatorie de raspunderecivila a vehiculelorpeteritoriulRomanieiacordadespagubiripentruprejudiciileprodu seprinaccidente de vehicule, de care asiguratiiraspunddelictualfata de tertepersoane. Nu intra sub incidentaasigurariiraspundereadecurgand din executareaunui contract de transport de bunurisaupersoane, efectuat cu titluoneros Asiguratorii pot practicaasigurareaobligatorie RCA dacasuntautorizatipentrudesfasurareaactivitatii de asigurare

Listasocietatilorautorizate de CSA
ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A ASIBAN S.A. ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM S.A. ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A. ABC ASIGURARI - REASIGURARI S.A. ASITRANS S.A. BCR ASIGURARI S.A. BT ASIGURARI TRANSILVANIA S.A. CARPATICA ASIG S.A. CLAL ROMANIA ASIGURARI-REASIGURARI S.A. GENERALI ASIGURARI S.A. INTERAMERICAN ROMANIA INSURANCE COMPANY S.A. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. OTP GARANCIA ASIGURARI S.A. SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A. UNITA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Contractul de asigurare RCA se incheie cu un asigurator care are dreptul de a practicapeteritoriulRomanieiasigurareaobligatorie RCA. La incheiereaasigurariiobligatorii RCA pentru un vehiculinmatriculat, asiguratorulesteobligatsaemitaasiguratuluipolita de asigurareobligatorie de raspunderecivila a vehiculelor, impreuna cu vignetasidocumentul international de asigurare. Documentul de asigurareobligatorie RCA eliberat de un asigurator RCA in schimbulunei prime platite de proprietarulsauutilizatorulunuivehiculgaranteaza, pentruperioada de valabilitateinscrisa, despagubireaprejudiciilorprovocateprinaccidente de vehiculeproduse in limiteleteritoriale de acoperire, in vigoare la data accidentului, a statului in care acesta s-a produs.

Perioada de asigurare
Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata:
anual ori semestrial, pentru vehiculele inmatriculate perioada de valabilitate a autorizatieiprovizorii de circulatie, pentruvehiculele care se inmatriculeazasau se inregistreazaprovizoriu, dupacaz, dar nu maimult de 90 de zile; peperioadainmatricularii/inregistrariitemporare, dar nu maimult de 12 luni. Polita de asigurare RCA contine in mod obligatoriuinformatiidespre: partile implicate in contract, perioada de valabilitate a asigurarii, limitele de despagubire, prima de asiguraresinumarul de inmatriculare/inregistrareorinumarul de identificare al vehiculului, precumsistatele in care acest document are valabilitate.

Incepand cu anul 2009, politele de asigurare RCA suntemisesi in sistem electronic, iarincepand cu data de 1 ianuarie 2010 politele de asigurare RCA se voremitenumai in sistem electronic. Asiguratorii RCA au obligatia de a stabilitarifele de prima pentrufiecarecategorie de vehicule, peperioade de un an Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, in tarifareaasigurarilor RCA se va introduce sistemul bonus malus

Limite de despagubire
Limiteleminime de despagubiresuntstabilite de catreComisia de Supraveghere a Asigurarilorpentrufiecare an n parte. Pentruanul2012limita de despagubirepentruacesteriscuri se stabileste la un nivel de celputin 1500.000 euro

Limite de despagubire
Pentruvatamaricorporalesidecese, inclusivpentruprejudiciifaracaracter patrimonial produse in unulsiacelasi accident, indiferent de numarulpersoanelorprejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentruanulPentruanul2012limita de despagubirepentruacesteriscuri se stabileste la un nivel de celputin 3.500.000 euro In cazul in care in unulsiacelasieveniment au fostprejudiciatemaimultepersoanesivaloareatotala a prejudiciilordepasestelimitele de despagubirespecificate in polita RCA, despagubireavafistabilita in functie de cota-parte din valoareaprejudiciuluicerevinefiecareipersoaneindreptatite la despagubirepentruprejudiciilesuferite in acelasi accident.

Riscuri asigurate
Indiferent de locul in care s-a produsaccidentul de vehicul, pedrumuripublice, pedrumuri care nu suntdeschisecirculatieipublice, in incintesi in oricealtelocuri, atat in timpuldeplasarii, cat si in timpulstationariivehicululuiasigurat, asiguratorul RCA acordadespagubiripana la limita de despagubireprevazuta in polita de asigurare RCA, pentru: 1. prejudiciulprodus de dispozitivelesauinstalatiile cu care a fostechipatvehiculul, inclusivpentruprejudiciulprodus din cauzadesprinderiiaccidentale a remorcii, semiremorciisauatasuluitractat de vehicul; 2. prejudiciulprodus din culpa conducatoruluivehicululuiasigurat, inclusiv in cazurile in care la data accidentuluiconducatorulvehiculului: - a condusvehicululfaraconsimtamantul explicit sau implicit al asiguratului; - nu estetitularulunuipermis care sa ii deadreptulsaconducavehicululrespectiv; - nu a respectatobligatiilelegale de ordintehnic cu privire la stareasisigurantavehicululuirespectiv;

Riscuri asigurate
Indiferent de locul in care s-a produsaccidentul de vehicul, pedrumuripublice, pedrumuri care nu suntdeschisecirculatieipublice, in incintesi in oricealtelocuri, atat in timpuldeplasarii, cat si in timpulstationariivehicululuiasigurat, asiguratorul RCA acordadespagubiripana la limita de despagubireprevazuta in polita de asigurare RCA, pentru: 3. prejudiciulprodusprinfaptalucrului, candprejudiciulisi are cauza in insusirile, actiuneasauinactiuneavehiculului, prinintermediulaltuilucruantrenat de deplasareavehiculului, prinscurgerea, risipireaoricadereaaccidentala a substantelor, materialelorsau a obiectelortransportate; 4. cazul in care persoanele care solicitadespagubiripentruvatamaricorporalesuntmembriifamilieiasiguratului, conducatorului auto sauaioricareialteipersoane a careiraspunderecivilaesteangajataintr-un accident de vehicul; 5. prejudiciileprovocatetertilor, consecinta a deschiderii in timpulmersuluisauatuncicandvehicululesteopritoristationeaza a usilorvehiculului de catrepasageriiacestuiafaraasigurarea ca nu se pune in pericolsigurantadeplasariicelorlaltiparticipanti la trafic.

Excluderi
Asiguratorul nu acordadespagubiripentru: 1. cazurile in care proprietarul, utilizatorulsauconducatorulvehicululuivinovat nu are raspunderecivila, dacaaccidentul a fostprodus: a) de un caz de fortamajora; b) din culpa exclusiva a persoaneiprejudiciate c) din culpa exclusiva a uneitertepersoane;

2. prejudiciilesuferite de conducatorulvehicululuiraspunzator de producereaaccidentului;


3. prejudiciileprodusebunurilorapartinandpersoanelorfizicesaupersoanelorjuridice, daca au fostprovocate de un vehiculasigurat RCA, aflat in proprietateaaceleiasipersoanefizicesaujuridicesi care estecondus de un prepus al aceleiasipersoanejuridiceori de o altapersoanapentru care raspundepersoanafizicasaupersoanajuridica; 4. prejudiciilecauzate in situatiile in care nu se face dovadavalabilitatii la data accidentului a asigurariiobligatorii RCA sauasiguratorul RCA nu are raspundere;

Excluderi
5. partea din prejudiciu care depasestelimitele de despagubirestabiliteprinpolita de asigurare RCA, produs in unulsiacelasi accident, indiferent de numarulpersoanelorprejudiciatesi de numarulpersoanelorraspunzatoare de producereaprejudiciului; 6. amenzile de oricefelsicheltuielilepenale la care arfiobligatproprietarul, utilizatorulsauconducatorulvehicululuiasigurat, raspunzator de producereaprejudiciului; 7. cheltuielilefacute in procesul penal de proprietarul, utilizatorulsauconducatorulvehicululuiasigurat, raspunzator de producereaprejudiciului, chiardaca in cadrulprocesului penal s-a solutionatsilaturacivila; 8. sumelepe care conducatorulvehicululuiraspunzator de producereaprejudiciuluiesteobligatsa le plateascaproprietaruluisauutilizatorului care i-a incredintatvehicululasigurat, pentruavariereaoridistrugereaacestuivehicul; 9. prejudiciileprodusebunurilortransportate, dacaintreproprietarulsauutilizatorulvehiculului care a produsaccidentuloriconducatorul auto raspunzatorsipersoaneleprejudiciate a existat un raport contractual la data produceriiaccidentului;

Excluderi
10. prejudiciileprodusepersoanelorsaubunuriloraflate in vehiculul cu care s-a produsaccidentul, dacaasiguratorulpoatedovedi ca persoaneleprejudiciatestiau ca vehicululrespectiv era furat; 11. prejudiciileproduse de dispozitivelesau de instalatiilemontatepevehicule, atuncicandacesteasuntutilizate ca utilajeoriinstalatii de lucru; 12. prejudiciileproduseprinaccidentesurvenite in timpuloperatiunilor de incarcaresi de descarcare, acesteaconstituindriscuri ale activitatiiprofesionale; 13. prejudiciileproduse ca urmare a transportului de produsepericuloase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinatsau au agravatproducereaprejudiciului;

14. prejudiciilecauzateprinutilizareaunuivehicul in timpulunuiatacteroristsaurazboi, dacaevenimentul are directalegatura cu respectivulatacsaurazboi;


15. pretentiile ca urmare a diminuariivaloriibunurilordupareparatie.

Culpa comuna
In situatia in care persoanaprejudiciata a contribuit din culpa la producereaaccidentuluisau la marireaprejudiciului, celchematsaraspundavafitinutraspunzatornumaipentrupart ea din prejudiciu care ii esteimputabila - culpa comuna. In astfel de situatiiintinderearaspunderiifiecareipersoanevaficeaconstat ataprinoricemijloc de proba. In situatia in care nu se poatestabiliintinderearaspunderiifiecareipersoane, aceasta se vastabili in cote egale, in raport cu numarulpartilor implicate in accident, fiecare parte avanddreptul la despagubire in proportia in care nu s-a facutraspunzatoare de producereaaccidentului

Raspunderea partilor
Raspundereaasiguratorului RCA incepe: a) din momentuleliberariidocumentului de asigurare, dar nu maidevreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, pentruasiguratul care isiindeplinesteobligatiaincheieriiasigurariicelmaitarziu in ultimazi de valabilitate a perioadei de asigurareanterioare; b) dupa 48 de ore de la expirareazilei in care s-a eliberatdocumentul de asigurare, pentrupersoanele care nu aveau o asigurareobligatorie RCA valabila la momentulincheieriiasigurarii;

c) din momentuleliberariidocumentului de asigurare, dar nu maidevreme de data intrarii in vigoare a autorizatieiprovizorii de circulatiesau a inmatricularii/inregistrariivehiculului, pentruvehiculelecomercializate care urmeazasa fie inmatriculate/inregistrate.

Raspunderea partilor
Raspundereaasiguratorului RCA inceteaza: Raspundereaasiguratorului RCA inceteaza la ora 24,00 a ultimeizile de valabilitateinscrise in polita de asigurare RCA sau anterior acestei date in momentulradierii din evidentacirculatiei Pentruvehiculele care se radiaza din circulatiesaupentru care asiguratul nu mai are calitatea de titular al inmatricularii/inregistrarii in perioada de asigurare, prima de asigurareaferentaperioadeicuprinseintre data inceperiisi data incetariiraspunderiiasiguratorului RCA se calculeazaprininsumareaprimelorlunarestabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzatornumarului de luniintregicuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii. Asiguratorulesteobligatsarestituieasiguratului, la cerereascrisa a acestuia, insotita de documenteledoveditoare, diferentadintre prima de asigurareplatitasiceacalculatanumai in cazurile in care nu s-au platitsau nu se datoreazadespagubiripentruevenimenteproduse in perioada de valabilitate a asigurarii.

Acordarea despagubirii
Asiguratorul RCA are obligatia de a despagubiparteaprejudiciatapentruprejudiciilesuferite in urmaaccidentuluiprodusprinintermediulvehicululuiasigurat, potrivitpretentiilor formulate in cererea de despagubire, dovediteprinoricemijloc de proba. Fara a se depasilimitele de despagubireprevazute in contractul de asigurare RCA, in conditiile in care evenimentulasigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare RCA, se acordadespagubiri, in forma baneasca, pentru: a) vatamaricorporalesaudeces, inclusivpentruprejudiciifaracaracter patrimonial; b) pagubemateriale; c) pagubeconsecinta a lipsei de folosinta a vehicululuiavariat; d) cheltuieli de judecataefectuate de catrepersoanaprejudiciata.

Acordarea despagubirii
Despagubirea se efectueaza de catreasiguratorul RCA in maximum 15 zile de la data la care asiguratorul a definitivatinvestigatianecesaraevaluariisumeipe care esteobligatsa o plateascasau de la data la care asiguratorul a primit o hotararejudecatoreascadefinitiva cu privire la suma de despagubirepe care esteobligatsa o plateasca. Asiguratorul RCA esteobligatsadesfasoareinvestigatiaprivindproducereaaccid entului, in termen de celmult 3 luni de la data avizariiproduceriievenimentuluiasigurat, in conditiile in care respectivul accident nu face obiectulunorcercetariefectuate de autoritatilepublice

Acordarea despagubirii
In termen de celmult 3 luni de la avizareaproduceriievenimentuluiasigurat de catreparteaprejudiciataori de catreasigurat, asiguratorul RCA esteobligat fie: a) saraspundacereriipartiisolicitante, formulandoferta de despagubirepotrivitpropriilorinvestigatii cu privire la producereaevenimentuluiasigurat, in cazul in care se dovedesteindeplinireaconditiilor de asiguraresiproducereariscuriloracoperiteprinasigurareaobligatorie RCA; fie b) sanotificepartiiprejudiciate cu privire la motivelepentru care nu a aprobat, in totalitatesau partial, pretentiile de despagubire. Asiguratorul RCA esteobligatsaeliberezeasiguratului, in termen de 15 zile de la inregistrareasolicitariiacestuia, un certificatprivinddauneleinregistrate in bazacontractului de asigurare, peparcursulultimilor 5 ani de relatiicontractuale, sauabsentaacestordaune. Dacaasiguratorul RCA nu isiindeplinesteobligatiile in termenulprevazutsausi le indeplinestedefectuos, inclusivdacadiminueazanejustificatdespagubirea, la suma de despagubirecuvenita, care se plateste de asigurator, se aplica o penalizare de 0,1%, calculatapentrufiecarezi de intarziere.

Acordarea despagubirii
Despagubirile se stabilescprinhotararejudecatoreasca, in cazul in care: 1. se formuleazapretentii de despagubiripentrulipsa de folosinta a bunuluiavariatoridistrus, pentrupartearespectiva de despagubire, cu exceptialipsei de folosinta a mijloacelor de transport cu care persoanaprejudiciataisirealizeazaobiectul de activitatesipentru care detinelicentasiautorizare in acestsens, darnumaipentrutimpulnormatnecesarefectuariireparatieipagubelorprodus e la mijloacele de transport. Partea de despagubireaferentalipsei de folosinta se determinaluandu-se in calcultarifelepentrutransporturi de marfurisau de persoane, practicate de pagubit la data produceriipagubei. Sarcinaprobeiapartinepagubituluisi se face cu inscrisuridoveditoare; 2. se formuleazapretentii de despagubiripentru: hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietrepretioase, obiecte de arta, obiecte din platina, aursauargint, marcipostale, timbre, precumsipentrudisparitiasaudistrugereabanilor; 3. nu se pot trageconcluzii cu privire la persoanaraspunzatoare de producereaprejudiciului, la cauzelesiimprejurarileproduceriiaccidentului, precumsi la cuantumulprejudiciilorproduse.

Stabilirea despagubirilor in cazul vatamarii corporale


La stabilireadespagubirilor in cazulvatamariicorporalesau al decesuluiunorpersoane, se au in vedereurmatoarele: 1. in caz de vatamarecorporala: a) diferentadintreveniturilenete ale persoaneivatamatesiindemnizatiaprimita din fondurilepersoaneijuridicesaufizice la care salariatulisidesfasoaraactivitateasi/sau, dupacaz, din fondurilebugetuluiasigurarilorsociale de stat, peperioadaspitalizariisi a concediului medical; b) venitulmediu lunar net realizat din activitatidesfasurate de persoanavatamata, probat cu documentejustificative, in cazulpersoanelor care nu au calitatea de salariat; c) salariul de baza minim brut peeconomie, in cazulpersoanelorpagubiteaflate la data produceriiaccidentului in ultimul an de studiisau de calificare; d) eventualelecheltuieliprilejuite de accident - cheltuieli cu transportulpersoaneiaccidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentrurecuperare, pentruproteze, pentrualimentatiesuplimentara, conform prescriptiilormedicale, probate cu documentejustificative, si care nu suntsuportate din fondurile de asigurarisocialeprevazute de reglementarile in vigoare; e) cheltuielile cu ingrijitoripeperioadaincapacitatii de munca, dacaprincertificatul medical se recomandaacestlucru, insa nu maimultdecatsalariul de baza minim brut peeconomie; f) daunele morale: in conformitate cu legislatiasijurisprudenta din Romania;

Stabilirea despagubirilor in cazul al decesului


2. in caz de deces: a) cheltuielile de inmormantare, inclusivpentrupiatrafunerara, precumsiceleefectuate cu indeplinirearitualurilorreligioase, probate cu documentejustificative; b) cheltuielile cu transportulcadavrului, inclusivcele de imbalsamare, probate cu documentejustificative, de la localitateaunde a avut loc decesulpana la localitatea in care se face inmormantarea; c) veniturilenetenerealizatesialteeventualecheltuielirezultate in perioada de la data produceriiaccidentuluisipana la data decesului, dacaacestea au fostcauzate de producereaaccidentului; d) daunele morale: in conformitate cu legislatiasijurisprudenta din Romania.

Stabilireadespagubirilor in cazulavarieriisau al distrugeriivehiculelor


Despagubirilepentruvehicule nu pot depasicuantumulpagubei, valoareavehiculului la data produceriiaccidentuluisinicilimita de despagubireprevazuta in polita de asigurare RCA. Cuantumulpagubei la vehiculeesteegal cu costulreparatiilorpartilorcomponentesau ale pieseloravariateori cu costul de inlocuire a acestora, inclusivcheltuielilepentrumateriale, precumsicele de demontaresimontareaferentereparatiilorsiinlocuirilorneces are ca urmare a pagubelorproduseprinrespectivul accident de vehicul, stabilite la preturilepracticate de unitatile de specialitate, la care se adaugacheltuielile cu transportulvehiculului, precumsiceleefectuatepentrulimitareapagubelor

Stabilireadespagubirilor in cazulavarieriisau al distrugeriivehiculelor


La avariereaunuiansamblusausubansamblu se ia in considerareinlocuireanumai a partilorcomponentesau a pieselor care au fostavariate. Prinparticomponentesaupiese care necesitainlocuirea se intelegenumaicele a carorrepararesaufolosire, chiarreparate, nu maiesteposibila din punct de vederetehnic din cauzagradului de avariere al acestoraori, cu toate ca reparareaesteposibila, costul de reparatie, inclusivcheltuielilepentrumateriale, precumsicele de demontaresimontareaferentedepasescvaloarea de nou a partiicomponentesau a piesei respective, inclusivcheltuielilepentrumateriale, precumsicele de demontaresimontareaferente. Se considera ca a fostnecesararevopsireaintegrala a vehicululuiatuncicandpartileavariate din cauzaaccidentuluireprezinta minimum 50% din suprafatatotalaexterioara a vehicululuirespectiv

Stabilireadespagubirilor in cazulavarieriisau al distrugeriivehiculelor


Costulreparatiilorefectuate la vehicule se stabilestepebazadocumenteloreliberate de unitatile de specialitate. In cazul in care reparatiilevehiculului se efectueaza in regiepropriesau se solicitaplatadespagubiriiinainte de efectuareareparatiilor, costulacestora se stabilestepebazaevaluariiasiguratoruluisi, dacaestecazul, a documentelorjustificativeprivindplatilefacute, prezentate ulterior efectuariireparatiilor. In astfel de cazuricheltuielile cu manoperasicostulreparatiilor nu pot depasi, pentruparticomponente, piesesaumateriale, preturile de vanzaresitarifelepentrumanoperapracticate de unitatile de specialitate.

Stabilireadespagubirilor in cazulavarieriisau al distrugeriivehiculelor


Daunatotala se defineste ca fiindsituatia in care cuantumulpagubei, depaseste 75 % din valoareavehiculului la data produceriievenimentului Valoareavehiculului la data produceriiaccidentului se stabilestescazandu-se din valoarea de nou a acestuiauzuracorespunzatoare. Uzuravehicululuiavariat se stabileste in raport cu vechimea, utilizareasistarea de intretinere ale acestuia la data produceriiaccidentului. La stabilireauzurii se tine seama de costulreparatiilorcurenteoricapitale, inclusiv de costul de inlocuire a partilorcomponentesau a pieselorexecutateinainte de accident, pentrumentinereastariitehnicecorespunzatoare a vehiculului. Valoareaacestora se stabileste in bazadocumentatiilorprivindcostulefectiv al reparatiilorsau al inlocuirilor respective. Coeficientul de uzura se stabileste in functie de gradul de intrebuintare, kilometriiparcursi cu vehiculul, precumsi de vechimea in exploatare, exprimata in unitati de timp: ani, diferentiatapecategorii de vehicule