Vous êtes sur la page 1sur 31

Villa d'Este zostaa przebudowana na rozkaz kardynaa Ippolito II d'Este (1509-1572).

Cakowitej przebudowy dokonano wedug planw Pirro Ligorio i pod kierunkiem architekta-inyniera Alberto Galvani (nadwornego architekta rodziny d'Este). Gwnym malarzem i dekoratorem wntrz by Livio Agresti z Forl. Od 1550 do jego mierci w 1572 - kiedy villa bya ju niemal wykoczona, Agresti stworzy budynek podobny do paacu, otoczony wspaniaymi tarasowymi ogrodami w stylu pnego Renesansu.

Madonna z godzikiem

Ostatnia wieczerza

Mona Lisa

Leonardo da Vinci - mwiono o nim, e jak nikt inny potrafi napeni swoje postacie wewntrznym yciem. Znakiem rozpoznawczym postaci w jego malarstwie sta si lekki, ledwo zaznaczony umiech, ukazany m.in. na sawnym dziele Mona Lisa. Leonardo twierdzi, e powinno si malowa zarazem czowieka i jego wntrze duchowe. To drugie stara si wyraa przez gesty i ruchy ciaa. Uwaa, e malarstwo jest ukoronowaniem sztuki, gdy daje mono przekazywania form i bogactwa wiata. Zaleca uczniom by poznawali abstrakcyjne ksztaty, np: chmury, dym, by pobudzi do pracy wyobrani. Radzi take zachowywa matematyczn precyzj.

Zamek w Malborku, na prawym brzegu Nogatu, gotycki, ceglany, warowny, otoczony fos, wzniesiony w kilku etapach przez zakon krzyacki, pocztkowo konwentualny i siedziba komtura. Zamek w Malborku jest jednym z najznakomitszych przykadw redniowiecznej architektury obronno-rezydencyjnej w Europie.

Film jest godny polecenia ze wzgldu na wietn gr aktorw, niesamowite zwroty akcji, bardzo interesujc fabu, budzi w odbiorcy wzruszenie i refleksj, jest brutalny, a zarazem tak delikatny i tajemniczy. Uroku dodaje wietna oprawa muzyczna najlepszych wykonawcw. Jego wiatowa premiera odbya si 3 grudnia 2010 roku i ju w tym samym dniu film zrobi wielk furor. Zagrali w nim wiatowej sawy aktorzy tj. Maria Valverde, Mario Casas, jak i ci mniej znani Marcel Borrs, Marina Salas. Film opowiada niesamowit histori dwojga modych ludzi yjcych w zupenie innej rzeczywistoci.

"Katy", re. Andrzej Wajda (2007 r.) by w pewnym momencie czoowym reprezentantem polskiego kina na wiecie. Andrzej Wajda, jako bardzo ceniony reyser wielu pokole, stworzy bardzo realistyczny obraz tego, co dziao si w naszym pastwie, kiedy to oficjalnie go nie byo. Silnymi emocjami i dialogami w filmie ukaza odwag i si Polakw. Pikna muzyka Krzysztofa Pendereckiego pozwala jeszcze lepiej zrozumie wizj Katynia. Niebywae kino, obowizkowo. Mimo, e film nie ma wartkiej akcji, jest godny polecenia. Bo jak na film historyczny, ktry przedstawia mia tak ogromne ludobjstwo, wyszed dobrze.

Krzywa Wiea w istocie jest kampanil, czyli dzwonnic przykatedraln, czci zespou zoonego z katedry, dzwonnicy, baptysterium i cmentarza. Wiea ma 55 m wysokoci i jest a o ponad 4 metry odchylona od pionu, poniewa nastpuje stopniowe obsuwanie si gruntu, na ktrym postawiono wie. Na pocztku XX wieku odchylenie od pionu wynosio 4,3 m, obecnie jest to ju 4,6 m. Budynek zbudowano na planie okrgu. Ma on osiem kondygnacji, razem z bbnem dzwonu. Sze rodkowych piter Otaczaj aurowe galeryjki, bdce prawdopodobnie wyrazem wpyww architektury bizantyjskiej lub muzumaskiej. wiadectwem wpyww muzumaskich s zewntrzne obwdki z czerwonego i biaego marmuru. Przyziemie katedry zdobi z zewntrz lepa galeryjka arkadowa, a na penej wdziku fasadzie frontowej wida aurowe galerie arkadowe wznoszce si a pod szczyt. Na skrzyowaniu naw dodano pniej pikn kopu.

Cierpienia modego Wertera - Johann Wolfgang Goethe - najwikszy poeta tzw. okresu "burzy i naporu", a potem romantyzmu w Niemczech. Jego poezja wywara ogromy wpyw na literatur europejsk. Cierpienia modego Wertera - to ksika po ktrej mamy gbokie przemylenia i refleksje na tematy w niej zawarte. I po mimo tego, e ksika jest lektur szkoln to uwaam, e kady j powinien zna, gdy jak na lektur jest wietna.

Dziea Michaa Anioa odzwierciedlaj jego bogat osobowo. Kunszt wida we freskach Kaplicy Sykstyskiej, gdzie ruchy i formy ciaa s dynamiczne. Przez oywienie ruchem form architektonicznych sta si prekursorem sztuki barokowej. Mia kilku uczniw (Daniele da Volterra i Sebastiano del Piombo), jednak jego twrczo wpyna na sztuk wosk. W swych pracach umia wyrazi emocje. Jego prace charakteryzuj si trjwymiarowoci, bogactwem ruchw i gestw oraz dramatyzmem.

Kaplica Sykstyska w Watykanie. Stworzenie Adama

Sd Ostateczny

Wsplnota europejska skada si z krajw i narodw, o swojej wasnej tosamoci obyczajowej, kulturowej i narodowej. Aby przezwyciy ta przeszkod, europejscy federalici postawili diagnoz: tosamoci narodowe krajw czonkowskich stanowi konkurencj dla nowo powstajcej tosamoci europejskiej. Aby udowodni wiarygodno tezy, wystarczy spojrze na wyroki Europejskiego Trybunau Praw Czowieka; chodzi tutaj o wyroki dotyczce na przykad aborcji czy te miejsca religii w pastwie. Europejski Trybuna Praw Czowieka nie jest, co prawda, instytucj unijn, ale niemniej jednak stanowi jeden z podstawowych fundamentw integracji europejskiej.

13 listopada 2009 roku, Europejski Trybuna Praw Czowieka w Strasburgu wyda brzemienny w skutkach wyrok. Wyrok ten dotyczy woskiego pastwa, a konkretniej krzyy, ktre znajduj si na cianach woskich szk. Europejski Trybuna Praw Czowieka zakwestionowa obecno krzyy w miejscach przeznaczonych dla edukacji modziey. Naley zauway, e wyrok ten nie dotyczy tylko Woch. Poprzez ustanowienie takiego wyroku, Europejski Trybuna Praw Czowieka stworzy precedens prawny, ktrym bdzie si mg posuy kady, ktry bdzie chcia zaskary pastwo, z ktrego si wywodzi, o umieszczanie znakw religijnych w miejscach przeznaczonych dla edukacji modziey. Za chwil Polska moe stan twarz w twarz z tym wyrokiem. Jeli kto zakwestionuje obecno krzyy w polskich szkoach, to pastwo polskie bdzie albo musiao przeciwstawi si wyrokowi Europejskiego Trybunau Praw Czowieka, (co moe mie bardzo daleko idce dla Polski skutki), albo wykona ten wyrok, co wie si ze zlikwidowaniem krzyy w szkoach, ale co wicej, tworzy realne podstawy dla pastwa laickiego.

Wyrok ten naley interpretowa w duo szerszym aspekcie i kontekcie. Krzye dla polskiego narodu s czym wicej ni symbolem religijnym. Jak bardzo polski nard nie byby podzielony, to zawsze Polakw czyo jedno - religia katolicka. Nawet w najtrudniejszych czasach polskiej historii religia katolicka i Koci nie przestay istnie i dziaa, mimo okrutnych represji wobec Kocioa i ogromnego napitnowania zdeklarowanych katolikw ze strony wadz. Polacy nie przestali chodzi do kocioa. Nawet zdeklarowani komunici nierzadko odwiedzali kocioy, i chrzcili swoje dzieci po kryjomu. Krzye zawsze towarzyszyy Polakom, w kadej epoce naszej historii. Dlatego trzeba uzna za fakt, i religia katolicka, katolicki koci i krzye s nieodcznym czynnikiem polskiej tosamoci narodowej. Walka z krzyami w polskich szkoach moe by uznana przez wielu za batalie z polska tosamoci narodow. Czy w imi integracji europejskiej Polska i Polacy powinni zrezygnowa ze swojej tosamoci narodowej, o ktr musieli tak czsto i ciko walczy, ktrej zachowanie zostao okupione tak wysok ofiar krwi? Czy fakt istnienia tosamoci narodowych w krajach nalecych do wsplnoty europejskiej zagraa powstaniu europejskiej tosamoci kulturowej? Z ca pewnoci nie. Czy mona pod pretekstem tworzenia nowych norm dla chronienia praw czowieka ingerowa w tosamo danego pastwa, czy danego narodu? Gdzie jest granica pomidzy zabezpieczaniem i gwarantowaniem podstawowych praw czowieka i swobd obywatelskich, a wprowadzaniem innego modelu ideologicznego w pastwie, co prawda nalecym do wsplnoty europejskiej, ale przecie pozostajcym pastwem suwerennym i niepodlegym? Gdzie powinna biec granica ingerencji w tosamo narodow niepodlegego pastwa?

Europejskim federalistom wydaje si, e istnienie tosamoci narodowych w Unii Europejskiej zagraa powstaniu europejskiej tosamoci kulturowej i europejskiej wiadomoci. Ale skd bior si takie obawy? Przecie w Stanach Zjednoczonych, pomimo, i USA jest pastwem federalnym, stany, ktre wchodz w skad federacji, ciesz si bardzo du rnorodnoci kulturow, metalnociow i mona by rzec narodow. Wystarczy zaobserwowa dwa stany amerykaskie, Karolin Poudniow i na przykad stan Washington. W tych dwch stanach panuj cakowicie inne obyczaje kulturowe i inne pogldy polityczne. W tych dwch stanach jest cakowicie inne podejcie do religijnoci, a nawet do kary mierci. A przecie te dwa stany wchodz w skad tej samej Unii politycznej. Moe dlatego USA ciesz si wielk rnorodnoci swoich stanw i nie prbuje si zwalcza tego stanu rzeczy, bo Amerykanie zrozumieli ju sto lat temu, e wanie w rnorodnoci ley sia i bogactwo kulturowe. Mimo tego, i obywatele amerykascy rni si z punktu widzenia religii, narodowoci lub charakterystyk kulturowych, czy ich jedno - s Amerykanami i razem buduj amerykaskie pastwo. Jeli takie mode pastwo jak USA zrozumiao wag i si wynikajc z rnorodnoci czy nie mogaby tego zrozumie jednoczca si Europa? Czy tosamo europejska i tosamoci narodowe krajw czonkowskich nie mogyby wspy i wspistnie?

Anna Hajduga