Vous êtes sur la page 1sur 25

SISTEM ELECTRONIC JUDETEAN

ELECTRONIC DISTRICT SYSTEM

Integrator:
CG&GC Intelligent Technology SA
Solutia Integrata
The Integrated Solution
(European District System)
… urmareste transformarea infrastructurii administratiei publice actuale, bazata pe tehnologiile clasice
(comunicatii analogice, investitii in echipamente disparate, aplicatii software insulare) intr-un sistem
informatic si de comunicatii integrat care foloseste tehnologii de comunicatii de tip IP si tehnologii
software de tip Web.

… urmareste integrarea rezultatelor unui proiect european E-MuniS (IST 2001-33037) care si-a propus
identificarea celor mai bune practici si exemple de e-government vest-europene si promovarea acestora
catre administratiile publice din Centrul si Estul Europei…

… the solution is meant to turn the current public administration infrastructure based on classical
technologies into an information and communication integrated system, using Microsoft and latest IT
technologies in a continuously emerging market…

… it also integrates the results of an European project, called E-MuniS (IST 2001-33037) that promotes
the best West European e-government practices and directs them to the Central and Eastern European
public administrations...
Partners
Actul de administratie publica prin
The development of public administration through

In cazul informatizarii “primarie cu primarie” calitatea serviciilor catre cetatean va depinde de


bugetul si resursele umane ale primariei respective. Apare discriminarea dintre cetatenii arondati unor
primarii diferite ca resurse financiare sau umane.
Implicarea constructiva a conceptului E-MuniS in solutia integrata EuDiS:
- ofera tuturor cetatenilor unui judet accesul la o interfata comuna, nediscriminatorie;
- permite concentrarea componentelor de tip “Back End” la nivelul Consiliului Judetean optimizand
folosirea resurselor umane si financiare.

BACK OFFICE FRONT OFFICE

E-MUNICIPALITATE E-SERVICII
User User
User
User User
User User

Functionari Cetateni
Publici

During the informatization process of the city halls , the quality of services for the citizens depends on
the budget and the human resources involved. Thus, a clear discrimination appears between citizens
that belong to different city halls, with different budgets.
The constructive involvement of the E- Munis concept in the integrated solution EuDiS:
- gives access to all citizens of a county to a mutual interface that allows no discrimination;
- allows all the Back-End components to be as much as possible in one place: The District Council.
Cele sase paliere principale ale integrarii
The six levels of integration:
Roadmap
FINANCE

Voice & Data Licensing


Procurement
Hardware & Software
Networking application

Electronic tax
ERP payment system

Call Center Communication


Services

GIS WorkFlow

Human resources
Rezultatul integrarii celor sase paliere ale proiectului
Developing all the six levels of integration generates
• un sistem informatic si de comunicatii • an unitary and optimised information
omogen si optimizat system
• o structura compatibila cu • fast upgrade of the actual archaic public
administratia publica europeana administration architecture through one
• asigurarea accesului facil al compatible with the EU standards
cetateanului la servicii si informatii • easy access to information and services
• reducerea costurilor de operare for the citizens
• formarea permanenta a resurselor • significantly reduced operating costs
umane • permanent training and refresh for human
• costuri lunare “flat-rate” pe o durata resources
de minim 15 ani • flat rate costs for a 15-years period
Sistemul EuDiS
integreaza urmatoarele
proiecte:

Proiecte adiacente
Proiecte tehnice
• Rersurse Umane;
• Arhitectura generala;
• Controlul si managementul
• Arhitectura Hardware si
Calitatii;
software;
• Call Center;
• Arhitectura de
Comunicatii; • Solutie Print – Copy – Fax;
• Arhitectura aplicatii • Cercetare Dezvoltare;
specifice;
• Evaluare si Studiu Impact;
• Proiect Securitate;
• Solutia Legala;
• Service.
• Business Plan;
• Managementul Proiectului.
The EuDiS system
integrates the
following projects:

Related projects
Technical projects
• Human resources;
• General architecture;
• Quality management;
• Hardware and software
architecture; • Call Center;
• Communications • Print – Copy – Fax Solution;
architecture;
• Research and development;
• Specific software
• Impact evaluation;
applications architecture;
• Legal solution;
• Security architecture;
• Business Plan;
• Service.
• Project management.
Serviciile oferite cetatenilor si functionarilor publici:
The services provided for the citizens and for the public employees:
Voice & Data Licensing
Infrastructure
Hardware & Software
Networking application

ERP WorkFlow

Services for Public Communication


Electronic tax
payment system
Institutions
Human
GIS
Resources

NES Electronic tax


Integration payment system

Services for Call Center


citizens E-Services

GIS Portal
Infrastructura Generala
General Infrastructure

• Structura • Centralized
centralizata structure
• Punct unic de
• Single point
management of management
• Multiple
• Conexiuni
functional
functionale multiple
connections
• O mai buna • Better resources’
optimizare a
optimization
resurselor
Beneficiile parteneriatului public privat de tip DBO
The benefits of the DBO public private partnership
• managementul de proiect este asigurat de catre investitorul privat, procesul de
implementare si operare beneficiind astfel de expertiza acumulata in domeniul IT&C
de catre acesta, cu sustinerea permanenta a partenerilor implicati ;
• suplinirea pe perioada limitata a lipsei de resurse umane pregatite corespunzator in
domeniul IT&C la nivelul administratiei publice locale, in perspectiva instruirii si
certificarii personalului pentru a fi capabil sa preia si sa valorifice in momentul
finalizarii contractului de ppp investitia realizata

• the project management is provided by the private investor. In that case, the
implementation and the operation process beneficiates of a gathered expertise in
the IT&C field, continuously sustained by the partners involved in the project;
• substitution, on a limited period, of the lack of human resources, fairly
prepared in the IT&C sector at the local public administration level, in the perspective

of certifying the public employees in order to be able to undertake and atomize the
investment at the moment of the contract finalization
Beneficiile parteneriatului public privat
The benefits of the public private partnership
• sustinerea financiara a investitiei in proprtie majoritara de catre partenerul privat din surse de
finantare proprii sau atrase;
• punerea la dispozitia institutiilor administratiei publice locale a unui pachet de servicii
electronice complet si performant, sustinut de o platforma hardware si software conceputa
conform ultimelor standarde in domeniul IT&C si periodic upgradata in functie de necesitatile
tehnologice si tendintele pietei ;
• conceperea si practicarea unui sistem bazat pe rate lunare fixe « flat rate », usor de anticipat si de
previzionat in bugetul local, achitate de catre fiecare institutie in parte reprezentand
contravaloarea pachetului de servicii de care beneficiaza

• the important financial support of the investment granted by the private partner from private
or own financing sources;
• providing the local public administration institutions with complete and efficient services,
sustained by a hardware and software package of solutions, conceived according to the last
standards in the IT&C domain and recurrently upgradated in accordance with the
technological necessity and the market trend.
• the conceive of a system based on flat rate, easy to anticipate and to presume in the local
budget, representing the equivalent of the services package
Structura functionala a proiectului
The functional structure of the project
Am inceput de la…..
We have started from…..

12.11.2004 – inregistrarea firmei EuDiS Mehedinti la Oficul Registrului


Comertului Mehedinti
Inca din prima luna de activitate s-au semnat contracte cu 22 Consilii Locale,
Consiliul Judetean si Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor,
valoarea lunara a serviciilor oferite acestora ajungand la 34.910 EURO
(doar clientii unde s-au facut instalarile si beneficiaza de servicii platesc
rata lunara )

12.11.2004 – Registration of EuDiS Mehedinti company at the Mehedinti Register of


Commerce
Since its first month of activity the company has signed contracts with 22 Local
Councils, the County Council and the Plant Protection County Department.
The services provided amount to 34,910 Euro monthly (out of that, only the
County Council and the Local Councils, where the installation was set up, are
paying the monthly installment )
Time line
Situatia actuala ( 9luni)
The actual state ( 9 months)

3 ani de munca , conf plan afaceri : implementare , omogenizare si operare-dezvoltare


In total pana acum sunt semnate 40 contracte: 37 primarii, Consiliul Judetean, Directia Judeteana pentru
Protectia Plantelor si Biblioteca Judeteana ,,I.G.Bibicescu’’
S-au continuat discutiile cu 7 consilii locale pentru stabilirea pachetului optim de servicii necesare
activitatii primariilor respective
S-a realizat conexiunea securizata-privata prin internet cu NOD-ul SEJMH pentru 27 consilii locale noi.
In prezent sunt incluse in grup 162 de SIM-uri

3 years of hard work – according to the business plan: implementation, homogeneity, operation and
development
40 contracts have been concluded so far: 37 town councils, the County Council, the
Plant Protection County Department and ,,I.G.Bibicescu’’ County Library.
Negotiations continued with other 7 local councils in order to determine the optimum
pack of services required for the activity of the local councils.
A private secure connection through the Internet has been set up with the SEJMH central system for
27 new local councils.
162 SIMs are currently included in the group.
Situatia actuala
The actual state
In prezent sunt conectate la aplicatia de taxe si impozite 15 primarii
S-a continuat implementarea aplicatiei EasyCashFlow ( gestiune-contabilitate, bugete
inclusiv ALOP )
S-a dezvoltat pe platforma GoPro aplicatia de salarizare GoSal, s-a instalat pe server si a
intrat in teste, urmand sa inceapa implementarea in luna septembrie.
S-a efectuat operatiunea de denominare pentru Consiliul Judetean si CL cu care EuDiS are
contract ( inclusiv Protectia Plantelor si Biblioteca Judeteana )
S-a facut analiza pentru GIS cu toate departamentule din CJMH.

At present 15 local councils are connected to the tax application.


The implementation of the EasyCashFlow application (management-accounting,budgets

including ALOP) has been carried out as well.


The GoSal salary application has been developed on the GoPro platform, has been
installed on the server, has been subject to tests and the implementation will start in
September.
The denomination procedure for the District Council and Local Council with which
EuDiS has a contract under way (including the Plant Protection Institution and the
County Library) has been implemented.
The analysis for GIS has been carried out with all the departments from Mehedinti
Situatia actuala
The actual state

In total pana acum au fost instruiti pe tematica ECDL 153 functionari publici
din Consiliul Judetean si 12 primarii.
S-au facut deplasari la toate primariile conectate la NOD si s-a realizat
pregatirea personalului din acestea pentru utilizarea calculatorului si a
aplicatiilor functionale prin VPN.

153 public servants from the County Council and 12 local councils have
been trained until now based on ECDL support.
Official visits have been made to all the local councils connected to the
system and the personnel has been trained to use the computer and
functional applications through VPN.
Situatia actuala
The actual state

In total s-au instalat : 103 sisteme FSC cu monitor, 97 sisteme operare si 97


aplicatii MS Office, 15 routere VPN, 19 adaptoare GSM pentru voce fixa,
11 modemuri pt VPDN, 10 multifunctionale si 4 copiatoare de volum
mare cu retea si imprimanta avansata, 15 notebookuri, 2 statii grafice cu 2
monitoare 19” si o centrala telefonica Panasonic .

103 FSC systems with monitor, 97 operation systems and 97 MS Office


applications, 15 VPN routers, 19 GSM fixed voice adaptors, 11 modems
for VPDN, 10 multifunctional devices and 4 high volume copiers with
network and advanced printers, 15 notebooks, 2 graphic stations with 2
19“monitors and a Panasonic telephone exchange.
Situatia actuala
The actual state

S-a actualizat portalul www.sejmh.ro


S-a facut auditul IT impreuna cu Curtea de Conturi pentru Consiliul Judetean
Mehedinti si proiectul Eudis.
S-a realizat analiza pentru infiintare CallCenter si integrare portal.
Se urmareste ca incepand cu luna octombrie sa inceapa conform planificare
actiunea de promovare in media a proiectului pentru cetatean

The www.sejmh.ro portal was updated.


The IT audit has been carried out together with the Audit Office for the
Mehedinti County Council and the EuDIS project.
The analysis for Call Center has been made.
As from September, the action to promote the project for the citizen in the
media is due to start according to plans.
Proiecte initiate inainte de termen
Projects initiated before planned
Proiectul Priectul Print Copy Fax, executat 100% de care beneficiaza din plin functionarii
publici.
Instalarea unei centrale Panasonic cu preluarea in EuDiS a abonamentelor de voce din
CJMH. Acest proiect necesita interventia Romtelecom pentru rebransarea conexiunilor
in noua centrala care este deja instalata, transferul de responsabilitate catre SC EUDIS
Mehedinti SRL fiind deja operat.
In 2 CL ( Obarsia Closani si Baia de Arama ) desi nu este inca semnat contract de servicii
cu Eudis, s-a realizat reteaua interna.

The Print Copy Fax project, which is fully carried out and which is beneficial to public
servants.
The set up of a Panasonic telephone exchange with a take-over in EuDIS of voice
subscriptions from CJMH. This project requires the intervention of Romtelecom to
restore connections in the new exchange which is already installed, as the
responsibility transfer towards SC EuDiS has already been made.
The internal network has been set up in 2 Local Councils (Obarsia Closani and Baia de
Arama) although a service contract has not been signed with EuDiS yet.
Proiecte initiate inainte de termen
Projects initiated before planned
Realizarea unei aplicatii pentru gestiunea cartilor in cadrul Bibliotecii Judeteane Mehedinti
(unitate subordonata CJMH), unitate cu care se asteapta semnarea contractului, precum
si un eventual ajutor financiar de la CJ pentru a putea sustine platile.
Programul de legislatie pt toti utilizatorii (gen Legis).
Proiectul GIS, achizitia hartilor format hartie la nivelul intregului judet Mehedinti si
procesarea hartilor digitale la nivelul a trei comune din judet. In cadrul acestui proiect s-
au demarat de asemenea lucrarile de analiza a necesarului de procese in cadrul tuturor
directiilor din Consiliul Judetean, realizandu-se interviuri cu reprezentantii acestor
servicii /directii, precum si cursuri de training pentru initierea in utilizarea produselor
GIS.

The implementation of an application for the Management of books at the Mehedinti County
Library (which is subordinated to CJMH), a unit with which a contract is expected to be
signed, as well as a possible financial support help from the County Council to make the
payments.
The legislation program for all users is to be carried out (Legis-type).
The GIS project, the acquisition of the paper format maps for the entire Mehedinti county
and the processing of digital maps in three villages in the county.
Principalele probleme survenite
Main problems encountered
• lipsa unor fonduri bugetate in mod direct si pe termen lung cu destinatia proiecte IT&C, in cadrul
unor capitole si linii bugetare distincte, din care sa reiasa clar dorinta de intampinare a necesitatii
de informatizare la nivel local;
• lipsa specialistilor in IT&C din cadrul institutiilor publice si gradul scazut de motivare a acestora
comparativ cu statutul lor in domeniul companiilor private;
• reticenta la schimbare si informatizare manifestata de catre personalul care opereaza sistemul si
noile aplicatii oferite, datorata in mare masura lipsei de informatii si pregatire in domeniul IT&C;
• legislatia achizitiilor publice care permite si chiar incurajeaza demararea unor proiecte disparate,
neintegrate, in detrimemntul dinamicii pietei de IT&C, fapt ce conduce la uzura morala rapida a
solutiilor achizitionate si implicit la lipsa de optimizare a resurselor si procesului investitional.

• the lack of directly budgeted founds designated to IT&C projects, included in special
chapters and budget lines;
• the lack of IT&C specialists working in the public institutions and their low degree of
motivation in comparison with the same status in the business field;
• the reluctance to change manifested by the future operators of the system and of the new
software applications, mostly due to the lack of information and training
• the public acquisitions legislation that allows and even encourages separate purchases, not-
integrated ones, despite the IT&C market dynamic, not justifying the investment process.
Thank you !
For more information please contact:
ROXANA COMAN - Product Manager EuDiS
Tel.: 0723.706.447
e-mail: roxana.coman@cg-gc.ro
CORNEL GIURGEA - Presedinte C.A CG&GC S.A.
E-mail: cornel.giurgea@cg-gc.ro

www.cg-gc.ro