Vous êtes sur la page 1sur 22

Sonlu Elemanlar

Yöntemiyle Kiriş Analizi

Çağrı AŞIKOĞLU-280801171
Mehmet Akif BENZER-
28080191
KİRİŞ
Kesit boyutları, uzunluğa nazaran
çok küçük olan yapı elemanlarıdır.
Kirişler genellikle, enine kuvvetleri
eğilme etkisiyle taşırlar.
Pozitif noktasal yer
değiştirme, dönme, kuvvet
ve moment
Kesme kuvveti ve Eğilme
momenti için işaret kabulü

m m

L
V V
Sonlu Elemanlar Yöntemini
kullanarak modelleme ve çözüm
yapabilmek için aşağıda belirtilmiş
olan işlem adımları takip edilerek,
modellenmek istenen herhangi bir
yapı elemanı için, düğüm noktası
deformasyonları ve reaksiyon
kuvvetleri bulunabilmektedir.
İzlenecek Yol:

1. Yapı sonlu elemanlar ile modellenir,


2.Sistemin Global Aksları, Düğümlerin
Serbestlik Dereceleri (DOF) ve Sınır Şartları
Oluşturur
3.Elemanların Rijitlik Matrisleri lokal
eksende oluşturur [k]
4.Elemanların Rijitlik Matrisleri, lokal
eksenden Sistem Global eksene çevrilir
[k’]=[T’][k][k]
5.Global Rijitlik Matris Oluşturur [K]
6.Elemanların Yükleri Düğüm Noktalarına
Aktarılır
7.Global Yük Vektörü Oluşturur {F}
Lokal rijitlik matrisini, her eleman için
her iki düğüm noktasının deplasman ve
dönmesi için 4x4 olacak şekilde
aşağıdaki gibi oluşturuyoruz:

 12 6L − 12 6L 
 6L 4L2 − 6L 2L2 
EI 
[ klocal ] = 3
L − 12 − 6L 12 − 6L 
 2
 6L 2L − 6L 4L 
2
Fortran 77 derleyicisi ile yazılmış olan
programda girilmiş olan sistem için
global matris, lokal matrislerin
toplanmasıyla oluşturulmuştur:

Fortran 77 ile çözülecek kiriş elemanı


Kiriş elemanının global rijitlik matrisinin
oluşturulması
Kiriş elemanının global rijitlik matrisinin
oluşturulması

 fˆ1 y   12 6 L − 12 6 L   dˆ1 y 
   6 L 4 L2 − 6 L 2 L2   ˆ 
 mˆ 1  EI    φ1 
ˆ = 3 ˆ 
 f 2 y  L − 12 − 6 L 12 − 6 L  d 2 y 
 mˆ   2 
ˆ 
 2  6 L 2 L 2
− 6 L 4 L  φ
 2
MESNET ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK
GLOBAL MATRİSİN SIFIR OLACAK
DEĞERLERİ İŞLENİR.
FORTRAN 77 PROGRAMLA DİLİ İLE HAZIRLAMAYA
ÇALIŞTIĞIMIZ, SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE KİRİŞ
ELEMANLARIN ANALİZ PROGRAMI BU AŞAMADAN SONRA
ÇEŞİTLİ HATALAR VERMİŞTİR. ALGORİTMADA
AŞAMADIĞIMIZ SORUNLAR OLUŞMUŞTUR. BU
SORUNLAR SINIR ŞARTLARINA GÖRE SIFIRLANMIŞ
GLOBAL MATRİS OLŞUMUNDAN SONRA BU MATRİSİ YENİ
MATRİSE AKTARIP DÜĞÜM NOKTASI
DEFORMASYONLARININ BULUNMASI İÇİN
KULLANILMALIYDI. ANCAK YUKARIDA DA BELİRTTİĞİMİZ
GİBİ PROGRAM SONUCA ULAŞAMAMIŞTIR.

AŞAĞIDA YAZDIĞIMIZ PROGRAMIN KODLARI VE YANLIŞ


OLAN ANALİZ SONUÇLARI VERİLMİŞTİR.
C BU PROGRAM KIRIS ELEMANLARIN SONLU ELEMANLAR YONTEMIYLE COZUMUNU
C ICERMEKTEDIR
INTEGER ES,N,X
REAL L(100),EIL(100),GM(100,100),F(100),SGM(100,100),SF(100)
INTEGER MS(100)
DIMENSION TRSM(100,100),DEF(100),FN(100),GMO(100,100)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)" SONLU ELEMANLAR YONTEMIYLE KIRIS COZUMU"
WRITE(*,*)"HAZIRLAYANLAR: M. AK˜F BENZER- €A¦RI AžIKO¦LU"
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"DUGUM NOKTASI SAYISINI G˜R˜N˜Z"
READ(*,*) N
G=2*N
ES=N-1
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"L DEGERLERINI G˜R˜N˜Z"
READ(*,*) (L(J),J=1,ES)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"HER ELEMANIN I VE E DEGERLERINI G˜R˜N˜Z"
DO 10 I=1,ES
READ(*,*) A,E
EIL(I)=A*E/(L(I)*L(I)*L(I))
10 CONTINUE
U=0
T=0
Z=0
H=0
M=1
DO 20 J=1,G-3,2
GM(J,J)=(12+U)*EIL(M)
GM(J,J+1)=(6*L(M)+T)*EIL(M)
GM(J,J+2)=(-12)*EIL(M)
GM(J,J+3)=(6*L(M))*EIL(M)
GM(J+1,J)=(6*L(M)+Z)*EIL(M)
GM(J+1,J+1)=(4*L(M)*L(M)+H)*EIL(M)
GM(J+1,J+2)=(-6*L(M))*EIL(M)
GM(J+1,J+3)=(2*L(M)*L(M))*EIL(M)
GM(J+2,J)=(-12)*EIL(M)
GM(J+2,J+1)=(-6*L(M))*EIL(M)
GM(J+2,J+2)=(12)*EIL(M)
GM(J+2,J+3)=(-6*L(M))*EIL(M)
GM(J+3,J)=(6*L(M))*EIL(M)
GM(J+3,J+1)=(2*L(M)*L(M))*EIL(M)
GM(J+3,J+2)=(-6*L(M))*EIL(M)
GM(J+3,J+3)=(4*L(M)*L(M))*EIL(M)
U=GM(J+2,J+2)
T=GM(J+2,J+3)
Z=GM(J+3,J+2)
H=GM(J+3,J+3)
M=M+1
20 CONTINUE
WRITE(*,*)"GLOBAL MATRIS"
WRITE(*,*)((GM(I,J),J=1,G),I=1,G)
GMO(I,J)=GM(I,J)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
C MESNET žARLARI
WRITE(*,*)"MESNET SARTLARINI GIR.ANKASTRE=2 SABIT-KAYICI=1 BOS=0"
DO 50 J=1,N
READ(*,*) MS(J)
C IF(MS(J).EQ.O) THEN
C T=J
C ELSEIF(MS(J).EQ.1) THEN
C S=J/2
C ENDIF
50 CONTINUE
C X=T+J
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"F LERI GIR"
DO 60 J=1,G-1,2
READ(*,*) F(J)
60 CONTINUE
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"M LERI GIR"
DO 70 J=2,G,2
READ(*,*) F(J)
70 CONTINUE
DO 80 J=1,N
IF(MS(J).EQ.2)THEN
DO 90 K=1,G
GM(J,K)=0
GM(K,J)=0
GM(J+1,K+1)=0
GM(K+1,J+1)=0
F(J)=0
F(J+1)=0
90 CONTINUE
ELSEIF(MS(J).EQ.1)THEN
DO 100 K=1,G
GM(J,K)=0
GM(K,J)=0
F(J)=0
100 CONTINUE
ENDIF
80 CONTINUE

WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"SINIR SARTLARINA GORE GLOBAL SON HALI"
WRITE(*,*)((GM(J,K),K=1,G),J=1,G)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)"KUVVETLER SON HALI"
WRITE(*,*)(F(I),I=1,G)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'

C TERS MATR˜S
TRSM(J,K)=SGM(J,K)
DO 110 I=1,G
DO 120 J=1,G
DO 120 K=1,G
IF(J.EQ.I.OR.K.EQ.I) GO TO 120
TRSM(J,K)=TRSM(J,K)-TRSM(J,I)*TRSM(I,K)/TRSM(I,I)
120 CONTINUE
TRSM (I,I)=-1.0/TRSM(I,I)
DO 130 J=1,G
IF(J.EQ.I) GO TO 130
TRSM(J,I)=TRSM(J,I)*TRSM(I,I)
130 CONTINUE
DO 140 K=1,G
IF (K.EQ.I) GO TO 140
TRSM(I,K)=TRSM(I,K)*TRSM(I,I)
140 CONTINUE
110 CONTINUE
DO 150 I=1,G
DO 150 J=1,G
150 TRSM(I,J)=-TRSM(I,J)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*) 'TERS MATRIS'
WRITE (*,*) ((TRSM(I,J),J=1,G),I=1,G)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'

C MATR˜S €ARPIMI
DO 160 I=1,G
DO 160 J=1,G
DEF(I)=DEF(I)+TRSM(I,J)*F(I)
160 CONTINUE
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)'DEFORMASYONLAR'
WRITE (*,*) (DEF(I),I=1,G)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'

C MATRIS €ARPIMI 2
DO 170 I=1,G
DO 170 J=1,G
FN(I)=FN(I)+GM(I,J)*DEF(I)
170 CONTINUE
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
WRITE(*,*)'Dš¦šM NOKTASI KUVVETLER˜'
WRITE (*,*) (FN(I),I=1,G)
WRITE(*,*)'______________________________________________________'
STOP
END
YAPILAN ANALİZ SONUCU ELDE EDİLEN PROGRAM OUTPUTLARI:
YAPILAN ANALİZ SONUCU ELDE EDİLEN PROGRAM OUTPUTLARI:
YAPILAN ANALİZ SONUCU ELDE EDİLEN ANSYS OUTPUTLARI:

PRINT U NODAL SOLUTION PER NODE

***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****

LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1


TIME= 1.0000 LOAD CASE= 0

THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN THE GLOBAL COORDINATE SYSTEM

NODE UX UY UZ USUM
1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3 0.0000 -2666.7 0.0000 2666.7

MAXIMUM ABSOLUTE VALUES


NODE 0 3 0 3
VALUE 0.0000 -2666.7 0.0000 2666.7
KAYNAKLAR

-DOÇ. DR. ÖZGÜR ANIL-SONLU ELEMANLAR DERS NOTLARI


-SAEED MOAVENI-FINITE ELEMEN ANALYSIS
-ROBERT E. SENNETT-MATRIX ANALYSIS OF STURUCTURES