Vous êtes sur la page 1sur 22

Komunikacja w pracy, czyli

o stylach porozumiewania si

Komunikacja w pracy, czyli o stylach
porozumiewania si
Szanowni Pastwo
Zapraszamy do zapoznania si z ponisz prezentacj,
ktra przybliy Pastwu zagadnienia zwizane z
Kursem Perfekcyjna Asystentka.
Tematem prezentacji jest komunikacja w pracy czyli o
stylach porozumiewania si. Wicej o Kursie
Perfekcyjna Asystentka na stronie Cognity
Komunikacja w pracy, czyli o stylach
porozumiewania si
Jako pe rnimy si od siebie. Mamy inne brzmienie
gosu, inaczej wypowiadamy zdania, inaczej suchamy
tego, co mwi do nas inni. Rnice te w yciu
prywatnym ciekawi nas i intryguj, jednak w
rodowisku pracy mog by przyczyn nieporozumie i
konfliktw. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, w
ktrej przedstawimy, czym rni si komunikacja kobiet
i mczyzn. Znajomo rozbienoci w komunikacji
midzy pciami pozwoli na skutecznie i wolne od
konfliktw porozumiewania si w miejscu pracy.
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Proces komunikowania si
Proces komunikowania si najprociej mona opisa,
jako wchodzenie w rol raz nadawcy a raz odbiorcy.
Nadawca komunikatu ma za zadnie przeoenie swoich
pogldw, emocji i intencji na sowny przekaz,
natomiast zadaniem odbiorcy jest odbir tego przekazu
i interpretacja jego znaczenia.


Kurs Perfekcyjna Asystentka
Proces komunikowania si
Aby zaistniaa poprawna komunikacja interpersonalna
przekaz nadawcy powinien by czytelny dla odbiorcy, a
jego zrozumienie powinno by zgodne z oczekiwaniami
nadawcy.
Komunikacja w pracy jest niezwykle wanym
elementem, a zrozumienie rnic w sposobach
porozumiewania si jest kluczowym elementem do
zintegrowania zespou
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Rnice w komunikacji
W komunikacji moemy wyrni jzyk kobiecy i mski.
Rnice w stylu porozumiewania si zale jednak nie
tylko od pci, ale przede wszystkim od stylu mwienia
s kobiety, ktre porozumiewaj si jzykiem mskim i
mczyni mwicy stylem kobiecym.
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Rnice w komunikacji
Jzykiem kobiecym nazywamy ten styl mwienia, ktry
bazuje na bliskoci i minimalizowania rnic; natomiast
jzyk mczyzn to taki, do ktry manifestuje, e
kluczem do wiata zorientowanego na status jest
niezaleno
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Wikszo komunikatw przekazujemy podczas
rozmowy. Dialog, a wic rozmowa jest, wic najczystsz
form komunikacji w pracy. Komunikaty mczyzn i
kobiet przekazywane w rozmowach znacznie si rni
poniej przedstawiamy gwne rnice.

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Komunikat ja, czyli subiektywizm kontra
porednia komunikacja
- komunikujc si uywamy zawsze sowa Ja,
zastpujc tym samym form bezosobow lub
wypowiedzi w drugiej osobie liczbie pojedynczej

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Zamiast powiedzie: Przecie, nie mona tego tak
zrobi/ le to robisz, powiedz: Ja bym to zrobi/a
inaczej
Dlaczego warto tak? Komunikujc si przez Ja
bierzemy na siebie odpowiedzialno za
wypowiedzialne sowa, co czyni nasz komunikat jasnym
i przejrzystym, a przede wszystkim wiarygodnym dla
odbiorcy.
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Kobiety vs. Mczyni
I kobiety i mczyni maj trudnoci z budowaniem
komunikatw o JA. Kobiety wol raczej wyraa
porednio swoje wymagania czy potrzeby, natomiast
mczyni komunikaty ja postrzegaj, jako zbyt
subiektywne
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Mczyni przytaczaj fakty, kobiety powouj si na
dowiadczenia
Kobiety mwi jzykiem bardziej osobistym ni
mczyni. Na forum bardzo czsto powouj si na
dowiadczenie ze swojego ycia. Mczyni natomiast
argumentujc przywouj fakty i wyniki bada
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Myl czy jestem
Jzyk kobiet obfituje w takie wyraenia jak myl,
sdz, przypuszczam, uwaam, e. Wyrae tych
uywaj one nawet, gdy s pewne swoich racji, a jest to
spowodowane tym, e zazwyczaj nie chc narzuca
swojego zdania rozmwcy.

Mczyni preferuj mocniejsze kategorie
komunikatw, bardziej rzeczowe i przekonujce. Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Kobiety vs. Mczyni
Rnic w tym punkcie mona wykaza na podstawie
jednego, jake prostego zdania. Kobieta powie:
Uwaam, e chodzi o 45% mczyzna chodzi o 45%.
Rnica w komunikacie nie wielka, a jednak znaczca.

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Krytyka w komunikacji
W komunikacji pomidzy pciami jest jeszcze jedna
bardzo wany i czsto zapalny aspekt mianowicie
krytyka. Nikt jej nie lubi, ale w pracy nie, kiedy jest
konieczna.

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Konstruktywne i rzeczowe przekazania uwag krytyczny
jest niezwykle trudne, tak samo jak ich przyjcie.
Wikszy problem z tym dostrzegalny jest u kobiet
powodem tego jest to, e s one bardzo wyczulone na
relacje wice je z osobami z pracy.

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Kobiety, wic tylko sygnalizuj to, o co im nie
odpowiada, rzadko w bezporedni sposb wyraajc
krytyk od adresem pracownika czy wsppracownika.
Wygaszajc taki poredni komunikat oczekuj
jednoczenie rozumienia od odbiorcy i jego poprawy.
Mczyni w formuowaniu uwag krytycznych s
bardziej bezporedni zazwyczaj w jasny i klarowny
sposb komunikuj rzeczy, ktre im nie odpowiadaj
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Jak poprawnie krytykowa?
Chcc zwrci komu uwag pamitajmy, eby
budowa komunikaty typu JA a nie TY. To oznacza, e
chcc przekaza uwag krytyczn powiedzmy np.
Jestem rozczarowana tym jak postpujesz zamiast Nie
jeste w porzdku.
Przekazujc informacj w ten sposb dajemy
moliwo odbiorcy odrzucenia krytyki oraz zapraszamy
go do dialogu.

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Komunikacja werbalna w firmie
Zadbajmy rwnie o to, aby w naszych komunikatach
nie pojawiy si pytania, na ktre moliwe odpowiedzi to
tylko tak lub nie, starajmy si zadawa pytania otwarte.
Dziki nim moemy pozna faktyczne powody zej czy
napitej sytuacji.
Krytykujc kogo naley rwnie postawi na
bezporednio, nie mona robi tego przez innych,
pamitajmy o rzeczowoci i nie poddawaniu si zbytnim
emocj.

Kurs Perfekcyjna Asystentka
Zaciekawionych tematem komunikacji
interpersonalnej w pracy zapraszamy na Kursy
realizowane przez Cognity:
kurs Perfekcyjna Asystentka;
kurs Zarzdzanie Czasem z wykorzystaniem
MS Outlook

Komunikacja werbalna w firmie
Kurs Perfekcyjna Asystentka


Cognity szkolenia zaprasza rwnie do lektury artykuw
powiconych programowi Perfekcyjna Asystentka:
Komunikacja interpersonalna w biurze
Savoir vivre w biurze
Jak pisa maile subowe?
Kurs Perfekcyjna Asystentka - komunikacja
Kurs Perfekcyjna Asystentka
Kurs Perfekcyjna Asystentka