Vous êtes sur la page 1sur 19

NATO

Organizacja Traktatu
Pnocnoatlantyckiego
NATO (potocznie Pakt
Pnocnoatlantycki)

Flaga NATO

Czym jest NATO??


Jest to organizacja polityczno-wojskowa ,
ktra powstaa 24 sierpnia 1949 w wyniku
podpisania 4 kwietnia 1949 Traktatu
Pnocnoatlantyckiego przez 10 krajw
europejskich: Belgi, Francj, Holandi,
Luksemburg, Wielk Brytani wraz z
picioma dodatkowymi krajami (Dania,
Islandia, Norwegia, Portugalia, Wochy)
oraz USA i Kanad.

NATO liczy 28 czonkw:


Albania od 2009
Belgia od 1949
Bugaria od 2004
Chorwacja od 2009
Czechy od 1999
Dania od 1949
Estonia od 2004
Francja od 1949
Grecja od 1952
Hiszpania od 1982
Holandia od 1949
Islandia od 1949
Kanada od 1949
Litwa od 2004
Luksemburg od 1949

otwa od 2004
Niemcy od 1955
Norwegia od 1949
Polska od 1999
Portugalia od 1949
Rumunia od 2004
Sowacja od 2004
Sowenia od 2004
Stany Zjednoczone od 1949
Turcja od 1952
Wgry od 1999
Wielka Brytania od 1949
Wochy od 1949

Podstawowe zadania NATO:


utrzymanie zdolnoci wojskowej wystarczajcej dla
zagwarantowania skutecznej obrony i niedopuszczenia
do wybuchu wojny
pena zdolno reagowania w sytuacjach kryzysowych
wpywajcych na bezpieczestwo jego czonkw
aktywne rozwijanie dialogu z innymi pastwami oraz
wsppracy w zakresie bezpieczestwa europejskiego, w
tym rodkw umoliwiajcych dalszy postp w dziedzinie
kontroli zbroje i rozbrojenia.
zagwarantowanie wolnoci i bezpieczestwa wszystkim
swoim czonkom rodkami politycznymi i militarnymi
dziaanie na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i
trwaego adu pokojowego w Europie

Siedziba Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego-

Bruksela
Oprcz siedziby znajduje si tam Kwatera Gwna
NATO. W Brukseli odbywaj si wszelkie obrady
sojuszu. Tam podejmuje si goci, delegacje
pastwowe. Tam te urzduj stali przedstawiciele:
Sekretarz Generalny, krajowi Przedstawiciele Wojskowi,
Midzynarodowy Sztab Wojskowy. W Kwaterze Gwnej
NATO na penych etatach zatrudnionych jest 3150 osb.
W tym okoo ptora tysica pracownikw delegacji
narodowych i przedstawicieli wojskowych pastw
czonkowskich, 1300 osb to pracownicy cywilni
Sekretariatu Midzynarodowego i rnego rodzaju
agend, a 350 osb pracuje w Midzynarodowym Sztabie
Wojskowym. Kwatera Gwna to rwnie siedziba biur
misji dyplomatycznych i cznikowych pastw
partnerskich.

Operacje pokojowe i
stabilizacyjne NATO
Misja pokojowa IFOR w Boni i Hercegowinie, prowadzona
midzy 20 grudnia 1995 a 20 grudnia 1996.
Misja pokojowa SFOR w Boni i Hercegowinie, prowadzona
midzy 21 grudnia 1996 a 2 grudnia 2004.
Kampania lotnicza przeciw Jugosawii od 24 marca do 10
czerwca 1999.
Obecno Kosovo Force (KFOR) w Kosowie od 12 czerwca
1999.
Zabezpieczenie Cieniny Gibraltarskiej po 11 wrzenia 2001
w ramach operacji Active Endeavour.
Obecno Midzynarodowych Si Wspierajcych
Bezpieczestwo (ISAF) w Afganistanie od grudnia 2001.
Wsparcie logistyczne Unii Afrykaskiej w Darfurze w 2005.

NATO podzielone jest na pion


wojskowy i cywilny
W skad pionu
wojskowego wchodz:
a) Komitet Wojskowy,
b) Midzynarodowy
Sztab Wojskowy,
c) Dowdztwa
Regionalne.

W pionie cywilnym
dziaaj:
a) Rada
Pnocnoatlantycka,
b) Komitet Planowania
Obrony,
c) Grupa Planowania
Nuklearnego,
d) Sekretariat
Generalny.

Najwaniejszy organ cywilny

Rada Pnocnoatlantycka
Jest najwaniejszym organem decyzyjnym
NATO. Wydaje ona deklaracje i komunikaty,
skierowane do opinii publicznej oraz pastw,
ktre nie s czonkami NATO, w ktrych
uzasadnia przyczyny podjcia okrelonych
dziaa przez Sojusz Pnocnoatlantycki.
Ponadto, Rada Pnocnoatlantycka stanowi
podstawow platform konsultacyjn dla pastw
czonkowskich w kwestiach dotyczcych ich
bezpieczestwa.

Jzyki robocze NATO


ANGIELSKI
FRANCUSKI

Sekretarz Generalny NATO


Sekretarz generalny jest
wybierany na 4-letni kadencj. Jest
on odpowiedzialny za kierowanie i
wspieranie opartego na
konsultacjach procesu decyzyjnego
Sojuszu. Moe poddawa nowe
tematy do dyskusji, uczestniczy
aktywnie w podejmowaniu decyzji
oraz wspiera rozwizywanie
konfliktw midzy pastwami
czonkowskimi. Jest rwnie
gwnym rzecznikiem NATO. W razie
niemonoci wykonywania swoich
obowizkw jest on zastpowany
przez swojego przedstawiciela.
Obecnym sekretarzem jest Anders
Fogh Rasmussen (duski polityk)

Do NATO nale takie


organizacje jak:

Rada Pnocnoatlantycka
Komitet Planowania Obrony
Grupa Planowania Nuklearnego
Zintegrowana Struktura Wojskowa
Komitet Wojskowy

Rada Pnocnoatlantycka
(NACC)

Ustanawia inne organy i ustala ich kompetencje


Zbiera si kilka razy w roku na szczeblu ministerialnym,
ale praktycznie obraduje stale w osobach staych
przedstawicieli w randze ambasadorw
Pracami Rady kieruje sekretarz generalny.
Do najwaniejszych zada Rady zalicza si:

1.
2.
3.
4.

konsultacje polityczne pomidzy czonkami


wyznaczanie dyrektyw dla wadz wojskowych
obron cywiln
ustalanie wysiku zbrojeniowego pastw czonkowskich

Komitet Planowania Obrony

Organem podejmujcy fundamentalne decyzje,


dotyczce programowania systemu obronnego
Sojuszu.
W skad Komitetu wchodz reprezentanci
krajw czonkowskich.
S dwa szczeble, na ktrych odbywaj si
obrady.

1. szczebel ministerialny, ktrego debaty odbywaj si


dwa razy w roku.
2. szczebel, na ktrym obraduj stali przedstawiciele

Grupa Planowania Nuklearnego


(NPG)
Do jej zada naley planowanie zdolnoci
nuklearnych NATO oraz teorii ich wykorzystania.
NPG pracuje te nad polityk nuklearn
przeciwnikw.
Zajmuje si te badaniem kryteriw i
rozmieszczenia broni.
Na forum Grupy podnosi si i rozstrzyga
najwaniejsze kwestie dotyczce si jdrowych
NATO.

Zintegrowana Struktura
Wojskowa
Jest to organ stanowicy waciw wojskow cz
Sojuszu.
Jest systemem dziaajcych nieustajco zjednoczonych
dowdztw i sztabw.
Wewntrz niej dziaaj te kontyngenty si zbrojnych,
ktre wydziela si, eby funkcjonoway w zakresie
zjednoczonych orodkw strategicznych w razie
zagroenia lub zaistnienia konfliktu zbrojnego.
Jej celem jest realizowanie koncepcji, ktre nakreli
Sojusz, ale ma te prawo zgasza ewentualne uwagi i
wnioski, ktre odnosz si kolejnych cykli
planistycznych.

Komitet Wojskowy
Naczelny organ wojskowy NATO
Jego zadanie polega na wydawaniu zalece oraz
udzielaniu opinii w sprawach wojskowych, ktre potem
przedstawia Radzie NATO.
Wydaje rwnie dyrektywy oglne podlegym organom.
Podlega bezporednio Radzie Paktu - Komitetowi
Planowania Obrony.
Kieruje prac dowdztw regionalnych NATO.
W skad Komitetu Wojskowego wchodz szefowie
Sztabw generalnych pastw czonkowskich z
wyjtkiem Francji, ktra nie uczestniczy w zintegrowanej
strukturze wojskowej paktu, oraz Islandii, ktra nie ma si
zbrojnych. Islandi reprezentuje osoba cywilna.
Dla zachowania cigoci pracy Komitetu kade pastwo
jest praktycznie reprezentowane przez staego
przedstawiciela.

Dowdztwa NATO:
1. Naczelne:
Dowdztwo Poczonych Si Zbrojnych NATO na
Atlantyku (ACLANT), jego siedzib jest Norfolk w stanie
Wirginia (USA)
Dowdztwo Poczonych Si Zbrojnych w Europie (ACE),
ktrego siedzib jest Shape Casteau w Belgii
2. Regionalne, ktre obejmuj tereny Europy Zachodniej
(Wielka Brytania), rodkowej (z siedzib w Holandii) i
Poudniowej (siedziba we Woszech).
3. Grupa Planowania Regionalnego (CUSRPG), ktrej
siedzib jest Arlington

KONIEC