Vous êtes sur la page 1sur 56

STOSUNKI CYWILNO-WOJSKOWE

wiczenie nr 3.
Wsppraca cywilno-wojskowa w ramach
Sojusz Pnocnoatlantyckiego
(CIMIC NATO)
15.03.2011

Zagadnienia

Podstawowe zaoenia wsppracy cywilnowojskowej;


CIMIC w polityce NATO;
Zasady CIMIC oraz jego miejsce i rola w innych
relacjach cywilno-wojskowych;
Stosunki pomidzy NATO a organizacjami
cywilnymi.

Bibliografia:
Balcerowicz B., Siy zbrojne w pastwie i stosunkach
midzynarodowych, Warszawa 2006.
Heywood A., Politologia, Warszawa 2009 (rozdzia 18 Armia i policja).
Od autorytaryzmu do demokracji. Wojsko Polskie 1989 2009, red.
nauk. Cienich M., Niepsuj J., Warszawa 2009.
Trejnis Z., Siy zbrojne w pastwie demokratycznym i autorytarnym,
Warszawa 1997.
Zalewski J., Wojsko Polskie w przemianach ustrojowych 1989-2001,
Warszawa 2002.
Wsppraca cywilno-wojskowa (CIMIC NATO), Zeszyt problemowy nr
3 Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Warszawa 2003.

Stosunki cywilno-wojskowe

Stosunki cywilno-wojskowe to

wielopaszczyznowe interakcje wojska z rnymi


strukturami wystpujcymi w pastwie i
spoeczestwie.
Stosunki cywilno-wojskowe obejmuj relacje
instytucjonalne i nieinstytucjonalne na wielu
poziomach struktur wystpujcych w pastwie,
odzwierciedlajc te formaln i nieformaln pozycj
wojska w spoeczestwie.

Stosunki cywilno-wojskowe

We wspczesnych doktrynach wojskowych


szczeglnie silny nacisk kadzie si na waciwe
uoenie relacji struktur wojskowych z cywilnymi.
Efektywna wsppraca cywilno-wojskowa urasta do
rangi jednej z zasad sztuki dowodzenia.
W armiach pastw-czonkw NATO powica si jej
oddzielne doktryny.
W sztabach na wszystkich niemal szczeblach
dowodzenia istniej wyspecjalizowane komrki, ktre
zajmuj si relacjami z organizacjami cywilnymi, z
ludnoci cywiln.

Stosunki cywilno-wojskowe
(NATO)

W armiach pastw NATO wan instytucj jest tzw.


CIMIC.
CIMIC wg doktryny NATO definiuje si jako:
koordynacj i wspprac o charakterze
wspierajcym misj, prowadzon midzy dowdc
NATO a ludnoci cznie z wadzami krajowymi i
lokalnymi, jak rwnie organizacjami i orodkami
midzynarodowymi, krajowymi i pozarzdowymi.

Stosunki cywilno-wojskowe
(NATO)
Funkcje CIMIC wedug doktryny NATO AJP-09 realizuje si
w trzech paszczyznach:

Wizi cywilno-wojskowej ustanowionej na wczesnym


etapie relacji z organizacjami i agencjami w rejonie
dziaa.

Wsppraca ze rodowiskiem cywilnym (naprawa i


odbudowa infrastruktury, wsparcie sub cywilnych,
dziaalno gospodarcza).

Wsparcie dla wojska tj. udostpnienie infrastruktury


cywilnej, rde zaopatrzenia i usug, poparcia
spoeczestwa (zadania w ramach HNS Host Nation
Support obowizki pastwa gospodarza).

Stosunki cywilno-wojskowe
(NATO)

Relacje cywilno-wojskowe maj swoj dynamik. Due zmiany


nastpiy w tym wzgldzie po zimnej wojnie. Inna jako relacji w
tym wsplnych dziaa wojska ze spoeczestwem spowodoway
konieczno ustanowienia nowej rwnowagi stosunkw cywilnowojskowych.
Do niedawna klasyczne relacje midzy organami cywilnymi i
wojskowymi koncentroway si na politykach wysokiej rangi i
wyszych dowdcach.
CIMIC do niedawna bya zorientowana w dwch klasycznych
stanach w stanie pokoju i w stanie wojny.
Gwatowne zwikszenie potrzeb dziaa w sytuacjach kryzysowych
wymusio potrzeb doskonalenia wsppracy rwnie w stanie
kryzysu.
Nowa jako rozwiza wymaga operacji innych ni wojenne
operacji pokojowych, humanitarnych, ewakuacyjnych,
antyterrorystycznych itp.

Zasady wsppracy cywilno-wojskowej


sukcesy CIMIC zale od dziaa operacyjnych
prowadzonych caociowo, wsplnym wysikiem z innymi,
ale nie tylko rozumianych w skali makro, ale rwnie
rozpatrywanych od strony zaangaowania obywatelskiego
jego skutecznoci i efektywnoci
Genera George Joulwan
Naczelny Dowdca Poczonych
Si Zbrojnych NATO w Europie

WOJSKA NIE DZIAAJ NA BEZLUDNEJ


WYSPIE

- LECZ NA TERYTORIUM SOJUSZNICZEGO


LUB SUWERENNEGO PASTWA

CO TO JEST

CIMIC jest rodkiem za pomoc, ktrego


sprzymierzone dowdztwa ustanawiaj i
utrzymuj wspprac z wadzami,
spoeczestwem, midzynarodowymi oraz
pozarzdowymi organizacjami w obszarze swoich
zainteresowa.

CIMIC jest NATO-wskim odpowiednikiem


wsppracy cywilno-wojskowej

Wsppraca praca wykonywana wsplnie z


kim, z innymi; wsplna praca, dziaalno
prowadzona wsplnie. (Sownik jzyka polskiego, PWN,1995, s. 714)
Organizacja to celowa grupa spoeczna,
ktra funkcjonuje wedug pewnych regu,
zasad, wsppracujca ze sob by osign
okrelony cel. (http://pl.wikipedia.org/wiki/organizacja, 20.01.08 r.)

Istota wiadomo zasad, regu, misji, celw


oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie
dziaa innych).

Zasadniczym celem wsppracy cywilnowojskowej jest wsparcie realizacji misji, a take


ustanowienie i utrzymywanie wsppracy
pomidzy dowdc oraz wadzami cywilnymi,
organizacjami rzdowymi i pozarzdowymi oraz
ludnoci znajdujca si w obszarze operacji.
Umoliwia ona i uatwia dowdcy wykonanie
zada oraz osignicie celu militarnego operacji.

Funkcje wsppracy cywilno-wojskowej realizowane s na trzech


paszczyznach majcych speni rol narzdzia wspierajcego dowdc.

FUNKCJE CIMIC

wi cywilnowojskowa

wsparcie dla
rodowiska
cywilnego

wsparcie
wojska

CIMIC jest integraln czci operacji;


CIMIC wspiera realizacj zada si zbrojnych;
Komrki odpowiedzialne za wspprac cywilno-wojskow
wchodz w skad dowdztw i sztabw;
Siy Zbrojne wspieraj i zabezpieczaj podmioty cywilne;
Personel CIMIC powinien mie na wzgldzie potrzeb jak
najwczeniejszego przekazania funkcji cywilnych, czasowo
przyjtych przez organy wojskowe, waciwym organom i
organizacjom cywilnym.

Zgodnie z Doktryn Wsppracy Cywilno-Wojskowej Si

Zbrojnych RP DD/9 wsppraca cywilno-wojskowa, to


zesp przedsiwzi obejmujcy koordynacj
i wspdziaanie pomidzy dowdc, a podmiotami cywilnymi,
w tym ludnoci cywiln, wadzami lokalnymi oraz
organizacjami midzynarodowymi, rzdowymi
i pozarzdowymi, dziaajcymi w obszarze jego kompetencji
i odpowiedzialnoci.

Relacje cywilno-wojskowe obecne s


we wszystkich operacjach militarnych
WYMIAR CYWILNY OBEJMUJE TE OBSZARY,
W KTRYCH ZADANIA CYWILNE REALIZOWANE S
JEDNOCZENIE Z OPERACJAMI WOJSKOWYMI
OPERACJE WOJSKOWE

POKJ

RELACJE
CYWILNOWOJSKOWE

WOJNA

CYWILNE ZADANIA I ZAPOTRZEBOWANIA

Zadania cywilne i wojskowe


WOJSKOWE

WSPARCIE REALIZACJI
ZADA CYWILNYCH

OPERACJE WOJSKOWE

CYWILNE

KRYZYS

STABILIZACJA

RATOWANIE
YCIA
ZABEZPIECZENIE
POTRZEB
UNHCR
YCIOWYCH
ICRC

UNICEF
WHO
FAO

INFRASTRUKTURA
I GOSPODARKA
UNESCO
WB
IMF

Militarne wsparcie akcji pomocy humanitarnej

CYWILNEJ

poziom
aktywnoci

WOJSKOWEJ

czas

Zaangaowanie wojska w realizacj zada cywilnych

CYWILNEJ

poziom
aktywnoci

WOJSKOWEJ

czas

1. OBSZAR WSPPRACY

siy zbrojne

ludno

otoczenie
midzynarodowe

organizacje

administracja

przedsibiorcy

1.
ONZ, UE,

NATO

wsppraca

rodowisko cywilne

rodowisko wojskowe

Obszar wsppracy
cywilno-wojskowej

2. CEL

SIY
ZBROJNE

RODOWISKO
CYWILNE

Organy wadzy;
Administracja rzdowa;
Administracja
samorzdowa;
Partie polityczne;
Organizacje rzdowe;
Organizacje pozarzdowe;
Organizacje
midzynarodowe z
siedzibami na terenie kraju;
inne

SG WP;
DO;
Dowdztwa RSZ;
Dowdztwa OW;
Administracja
wojskowa;
Dowdztwa NATO;
Siy Zbrojne innych
pastw;
inne

2.
POTRZEBY
(obszary wsppracy)

WSPIERAJCY

WSPIERANY

2.
POTRZEBY
(obszary wsppracy)

WSPIERAJCY

SIY
ZBROJNE

WSPIERANY

RODOWISKO
CYWILNE

2.
POTRZEBY
(obszary wsppracy)

WSPIERAJCY

WSPIERANY

SIY
ZBROJNE

RODOWISKO
CYWILNE

RODOWISKO
CYWILNE

SIY
ZBROJNE
(wasne, sojusznicze,
inne obce)

ZASADY

DZIAALNOCI
WOJSKOWEJ
REALIZOWANEJ
W RAMACH
WSPPRACY
CYWILNOWOJSKOWEJ

WSPPRACY
CYWILNOWOJSKOWEJ

KONTAKTW
CYWILNOWOJSKOWYCH

ZASADY

DZIAALNOCI
WOJSKOWEJ
REALIZOWANEJ
W RAMACH
WSPPRACY
CYWILNOWOJSKOWEJ

WSPPRACY
CYWILNOWOJSKOWEJ

Prymat
misji

Kierowanie
CIMIC poprzez
system dowodzenia

Minimalizacja
angaowania
zasobw
wojskowych

Koncentracja
wysiku i rodkw
oraz wybr
priorytetw

Zobowizania,
odpowiedzialno
prawna oraz
wzgldy
humanitarne

ZASADY

KONTAKTW
CYWILNOWOJSKOWYCH

ZASADY
WSPPRACY
CYWILNOWOJSKOWEJ

Komunikacja

Jawno

Porozumienie

Wsplne
obowizki

Wsplne
cele

wiadomo
rnorodnoci
kulturowej

1.

Struktura organizacyjna CGWWC-W.

FAZY FORMOWANIA JEDNOSTKI


2001

UTWORZENIE JEDNOSTKI OGLNEGO WSPARCIA


WSPPRACY CYWILNO WOJSKOWEJ

2004

ZAKOCZENIE FORMOWANIA JOWWC-W

01.07.2004

ROZPOCZCIE DZIAANIA CENTRALNEJ


GRUPY WSPARCIA WSPPRACY CYWILNO
WOJSKOWEJ

Struktura organizacyjna CGWWC-W

PRZEZNACZENIE JEDNOSTKI
CENTRALNA GRUPA WSPARCIA
WSPPRACY CYWILNO WOJSKOWEJ
PRZEZNACZONA JEST DO WSPARCIA DOWDCY KOMPONENTU
LDOWEGO W ZAKRESIE WSPPRACY CYWILNO WOJSKOWEJ.
WYDZIELA DO SI SOJUSZNICZYCH TRZY ELEMENTY ZDOLNE DO

PRZERZUTU (DF) POZA GRANICE KRAJU.

Struktura organizacyjna CGWWC-W

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

DOWDCA
CGWWC-W
SZTAB

Z-CA DOWDCY

PION
OCHRONY

GRUPA
ZABEZPIECZENIA

GRUPA
WSPARCIA CIMIC

36

32

GRUPA
SPECJALISTW CIMIC

GRUPA
SPECJALISTW CIMIC

GRUPA WSPARCIA CIMIC


DOWDCA GRUPY

WSPARCIA CIMIC
SEKCJA
DOWODZENIA

I ZESP
WSPARCIA CIMIC

ZESP WSPARCIA
TAKTYCZNEGO

II ZESP
WSPARCIA CIMIC

ZESP WSPARCIA
TAKTYCZNEGO

III ZESP
WSPARCIA CIMIC

ZESP WSPARCIA
TAKTYCZNEGO

Zasadnicze zadania:

Szkolenie i przygotowywanie zespow CIMIC do wsparcia dywizji i brygad


w operacjach wojskowych w ramach art. 5 i poza art.5
Zbieranie informacji i przygotowywanie analiz odnonie rodowiska cywilnego
i jego wpywu na prowadzone operacje wojskowe NATO;
Udzia w misjach poza granicami kraju (IRAK, AFGANISTAN) oraz w
wiczeniach krajowych i zagranicznych.

Struktura organizacyjna CGWWC-W

GRUPA SPECJALISTW CIMIC


DOWDCA GRUPY
SPECJALISTW
SEKCJA
DOWODZENIA

ZESP
POMOCY
HUMANITARNEJ
ZESP
INFRASTRUKTURY
CYWILNEJ

ZESP
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

ZESP
HANDLU I EKONOMII
ZESP

DS. KULTUROWYCH

Zasadnicze zadania:
Monitorowanie, analiza i oceny sytuacji rodowiska cywilnego w rejonach dziaania PKW
oraz si NATO w poszczeglnych obszarach funkcjonalnych (administracja, infrastruktura,
handel i ekonomia, sprawy kulturowe i humanitarne);
Przygotowywanie specjalistw CIMIC do realizacji zada w ramach PKW Irak i Afganistan
oraz wsparcia dowdztw si NATO (MNC NE, NRD-C Turcja);
Aktualizowanie bazy danych o rodowisku cywilnym i ocena jego wpywu na prowadzone
operacje wojskowe NATO w potencjalnych rejonach dziaania Sojuszu;
Udzia w wiczeniach krajowych i zagranicznych oraz kursach CIMIC (instruktorzy).

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

WSPPRACA MIDZYNARODOWA

96. CA bn
US Army

POUDNIOWA GRUPA CIMIC


- PORTUGALIA
- TURCJA
- WOCHY
- GRECJA
- WGRY

CIMIC Group of Excellence


- HOLANDIA
- NIEMCY
- POLSKA
- NORWEGIA
- DANIA
- CZECHY

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

WSPPRACA MIDZYNARODOWA
ZASADNICZE FORMY WSPPRACY:
1. DZIAALNO SZKOLENIOWA:
Szkolenie kadry jednostki kursy, konferencje, seminaria;
Udzia w wiczeniach z udziaem innych pastw;
Wymiana dowiadcze z elementami CIMIC/CA innych pastw oraz
organizacjami i agendami cywilnymi;
Udzia instruktorw w szkoleniu komrek CIMIC;
2. DZIAALNO OPERACYJNA:
Przygotowanie i utrzymanie si w gotowoci do wydzielenia do
struktur sojuszu;
Udzia kadry w misjach poza granicami kraju w ramach Polskich
Kontyngentw Wojskowych.

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

REJONY DZIAANIA CIMIC

KRLD
KOSOWO
BONIA SYRIA
IRAK
SUDAN

AFGANISTAN
IRAN
ERYTREA
ETIOPIA

UDZIA W POLSKICH
KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH

MONITOROWANIE REJONW
POTENCJALNYCH KONFLIKTW

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

ZAANGAOWANIE CGWWC-W W MISJACH


2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. RAZEM

MISJA
SFOR Bonia i Hercegowina

KFOR/EUFOR - Kosowo

UNIFIL Liban

2
1

UNDOF Syria

ISAF - Afganistan

UNAMA Afganistan

1
1

UNMIS - Sudan
MND-CS - Irak
RAZEM

11

36

42

36

15

140

13

36

44

40

16

152

Powysze dane uwzgldniaj jedynie onierzy, ktrzy brali udzia w misjach poza granicami
kraju w ramach naszej jednostki. Liczba tych, ktrzy brali udzia w misjach poza granicami kraju
jest znacznie wysza, wielu z onierzy uczestniczyo wicej ni jeden raz.

ZASADNICZE ZADANIA MISJI


ROZWJ ZDOLNOCI ARMII
-TWORZENIE OPERACYJNYCH ZESPOW
CZNIKOWYCH PRZY DOWDZTWACH
I SIACH

ZAPEWNIENIE BEZPIECZESTWA
WEWNTRZNEGO
- ZAPEWNIENIE DORADZTWA PODCZAS

STABILIZACJA,ODBUDOWA I
ROZWJ PASTWA

-ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADA MISJI


-ZAPEWNIENIE BEZPIECZESTWA ONIERZOM;
ZAPEWNIENIE PRZYCHYLNOCI MIEJSCOWEJ
LUDNOCI
- ZAPEWNIENIE WARUNKW DO ROZSZERZENIA
WADZY NA CAY OBSZAR PASTWA;
-BUDOWA STRUKTUR PASTWA
-ROZWJ PASTWA TWORZENIE MIEJSC PRACY
- PROWADZENIE KAMPANII INFORMACYJNEJ;
- UDZIELANIE POMOCY W SZKOLENIU;
- ZAPEWNIENIE WSPARCIA LOGISTYCZNEGO;

REALIZACJI ZADA OPERACYJNYCH

ROZBROJENIE I DEMOBILIZACJA
GRUP OPOZYCYJNYCH

- WSPIERANIE WADZ W DEMOBILIZACJI


STRUKTUR OPOZYCYJNYCH,
- WYMUSZANIE PODPORZDKOWANIA SI
ZARZDZENIOM ROZBROJENIOWYM

PROJEKTY

GWNY WYSIEK OPERACJI


MISJA

Warunki odpowiednie dla


trwaego rozwoju bez
koniecznoci wsparcia z
zewntrz.

RZD

Konstytucyjnie powoany
rzd kontrolujcy cae
terytorium kraju.

Strategiczny
stan
kocowy

Efektywne siy
bezpieczestwa zdolne do
SEKTOR BEZP.
przeciwdziaania
zagroeniom.

Pastwo jest
pastwem
stabilnym w
stopniu
zapewniajcym
dalszy rozwj
bez udziau si z
zewntrz.

Misja:
Wsparcie rzdu w
budowaniu oraz
utrzymaniu
bezpieczestwa
wewntrznego w
celu uatwienia
odbudowy.

ROZWJ

Pastwo jest pastwem


rozwinitym do poziomu
zapewniajcego dalszy
zrwnowaony postp.

KOORDYNACJA Jedno wysiku osignita

ZADANIA CIMIC
- Udzia w kreowaniu pozytywnego wizerunku misji
poprzez wsparcie materialne i doradcze rodowiska

cywilnego (projekty)
- Cigy kontakt ze spoecznoci lokaln, wadzami
lokalnymi oraz organizacjami midzynarodowymi
i pozarzdowymi
- Rozpoznanie i ocena sytuacji spoecznoci lokalnej
- Dostarczanie informacji umoliwiajcych budow bazy
danych o regionie
- Identyfikacja rde zagroe niemilitarnych
- Gotowo do dziaania w sytuacjach klsk ywioowych

ROLA STRUKTUR I PERSONELU CIMIC


Zadanie:
Maksymalne wsparcie zada realizowanych przez Dowdc MISJI
w osiganiu zaoonego stanu kocowego, gwnie w sferze
bezpieczestwa i rozwoju ekonomicznego..

Zasig Dziaania:
w obszarze odpowiedzialnoci na wszystkich szczeblach
dowodzenia.

Sposb Realizacji:
Koordynacja, wsppraca oraz komunikacja z istniejcymi w rejonie
odpowiedzialnoci organizacjami cywilnymi oraz z wadzami
cywilnymi na wszystkich szczeblach administracji.

RAMY DZIAALNOCI CIMIC


Cel:
Stabilizacja i rozwj

Sektory:
bezpieczestwo,
pomoc humanitarna,
Alternatywne rda utrzymania,
reagowanie kryzysowe.

rodki finansowe:
Wojskowe
Cywilne (organizacje, fundusze pastwowe)

OBSZARY DZIAANIA CIMIC


-

Bezpieczestwo publiczne
Rozwj gospodarczy
Pomoc humanitarna i repatriacja
Obiekty uytecznoci publicznej
Infrastruktura administracyjna
Samorzdno
Komunikacja / transport
Opieka zdrowotna
Odszkodowania

MOLIWE
PROJEKTY

PODSTAWOWE ZAOENIA
PROJEKTW
- dua liczba maych projektw
- projekty z wyranym zaznaczeniem
Polski jako sponsora
- zgodno z misj
- projekty uwzgldniajce ubog
infrastruktur energetyczn
- zasada koszt / efekt

PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTW


KOMISJA
ODBIORCZA

WYKONAWCA
(KONTRAKTOR)

ZESP
CIMIC

WYPATA

9
DOWDCA
SZEF S5
SZEF FINANSW
RADCA PRAWNY

CZYNNIKI
ZEWNTRZNE

AKCEPTACJA

KOMISJA
PRZETARGOWA

AKCEPTACJA

3
OFERENCI

Wniosek o realizacje projektu


Wniosek o wypat nalenoci

ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE
PROJEKTW
W KRAJU:

MISJA:

-SZKOLENIE KADR
-TWORZENIE STRUKTUR
-POSZUKIWANIE ORGANIZACJI
KRAJOWYCH I MIDZYNARODOWYCH
-ADMINISTRACJA RZDOWA
-ADMINISTRACJA SAMORZDOWA
-WSPIERANIE PRZEZ MEDIA
-OCENA REJONU MISJI
-BAZA DANYCH

-BAZA DANYCH
-ANALIZA SYTUACJI
-SZKOLENIE KADR
-TWORZENIE STRUKTUR
-KOORDYNACJA I WSPARCIE
ORGANIZACJI RZDOWYCH I
POZARZDOWYCH I
HUMANITARNYCH W REJONIE
ODPOWIEDZIALNOCI;
-ADMINISTRACJA RZDOWA
-ADMINISTRACJA SAMORZDOWA
-WSPIERANIE PRZEZ MEDIA(LOKALNE)
-WSPPRACA Z INNYMI ARMIAMI MISJI
-WSPRACA Z LUDNOCIA LOKALN
-PRZYWDCY RELIGIJNI

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

IRAK

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

IRAK

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

IRAK

Wsppraca midzynarodowa i udzia wydz. si i rodkw w misjach poza granicami kraju.

AFGANISTAN

ZASADY CIMIC

1. CIMIC odgrywa kluczow rol w caociowym


planie operacyjnym i nie moe by dziaalnoci
oderwan od tego planu.
2. Ani wojsko nie nadzoruje organizacji cywilnych,
ani te organizacje cywilne nie kontroluj wojska.
3. Wojsko przejmie zadania cywilne tylko wtedy, gdy
nie bdzie innej moliwoci. To znaczy tylko
wtedy gdy w przypadku niepodjcia okrelonych
zada grozioby to pogorszeniem sytuacji.
Do realizacji tego typu zada wojsko musi
posiada odpowiednie siy i rodki.

ZASADY CIMIC

4. Kade dziaanie musi by uzgodnione pomidzy


dowdc wojskowym a waciwymi wadzami
cywilnymi i by zgodne z planem operacyjnym.
5. Zadania ze sfery cywilnej musz by przekazane
wadzom cywilnym w moliwie najkrtszym
czasie oraz bardzo sprawnie. Wymaga to
szczeglnie starannego planowania.
6. Naley unika uzalenienia, w jakiejkolwiek
formie, sektora cywilnego od zaopatrzenia lub
wsparcia ze strony wojska.

ZASADY CIMIC

7. Naley unika puapki wszystko bdzie dobrze


(feel good trap). Planowa z gow.
8. Jeeli wojska potrzebuj miejscowych
(cywilnych) rodkw i zasobw, to w takich
przypadkach naley dooy szczeglnego
starania, aby nie dopuci do nadmiernego
pogorszenia warunkw bytowania ludnoci
cywilnej.

9. Nie wolno przyczynia si do sytuacji


kompromitujcych organizacje humanitarne
odnonie ich neutralnoci i bezstronnoci !!!

Po przedstawieniu co to jest CIMIC warto przypomnie


czym CIMIC nie jest

CIMIC NIE JEST

CIMIC JEST

POMOC HUMANITARN

PRAC UMYSOW

DOBROCZYNNOCI

CZENIEM LUDZI

FINANSOWANIEM

ROZWIZYWANIEM
PROBLEMW

NAMIASTK RYNKU PRACY

WDRAANIEM ROZWIZA

w listopadzie nic nie syszelimy o


CIMIC, nie mielimy pojcia czym si
zajmowa ... teraz bez niego nie
moemy si obej."
ADMIRA LEIGHTON SMITH
Dowdca IFOR - kwiecie 1996r.