Vous êtes sur la page 1sur 14

Conduccin y Manejo de Hidrocarburos

P=input('Presi [psia]:
');
T=input('Temperatura [F]:
');
Qg=input('Gasto de gas [MMscfd]:
');
Qo=input('Gasto de aceite [bpd]:
');
Qw=input('Gasto de agua [bwpd]:
');
QL=input('Gasto de Liquido[bpd]:
');
DenRg=input('Densidad relativa del gas [adi]: ');
DenRw=input('Densdiad relativa del agua [adi]: ');
API=input('Densidad del aceite [API]:
');

dmw=input('diametro de la particula de agua [microon]: ');


dmo=input('diametro de la particula de aceite [microon]: ');
trw=input('Tiempo de residencia de agua [min] ');
tro=input('Tiempo de residencia de aceite [min]');
hL=input('hL Altura del liquido:
');
ho=input('ho Altura de aceite:
');
hw=input('hw ALtura de agua:
');

TR=T+460;
x=ho+hw;

dm=dmo;

%Calculo de parmetros
Z=CalZ(DenRg,T,P); %Z
Do=Densidad_aceite(API,P,T,DenRg); %Do
Dg=Densidad_gas(DenRg,P,T,Z); %Dg
Visg=Viscosidad_gas(DenRg,T,Dg);
CD=CD_Vt_Re(Do,Dg,dm,Visg); %CD
Vt=Vt_CD_Re(Do,Dg,dm,Visg); %Vt
Viso=Viscosidad_aceite(API,DenRg,T,Qg,Qo,P);
Visw=Viscosidad_agua(T);

fprintf( Gas
Gas
Gas
Liquido
ho
Eleccin Eleccin \n');

Liquido

fprintf(' D D dL At tetaL AL dw tetaw Aw


td Leff Lss RE Leff Lss RE Liquido Gas \n');

Liquido
Ao Ag Vg

fprintf((in) (ft) (in) (ft^2) (ft^2) (ft^2) (ft^2) (ft^2) (ft/s) (ft)
(ft) (ft) (ft) \n');
for D=14:2:40
Dft=D/12;
dL=(D/2)-(hL*D);
At=(pi*(Dft^2))/4;
R=0.5*D; %(in)
Rft=R/12; %(ft)

TetaLrad=2*(acos((dL/R))); %Debe Radianes


TetaL=radtodeg(TetaLrad);
AL=At-(((Dft^2)/8)*(TetaLrad-(sin(TetaLrad)))); %(ft)
dw=(D/2)-(hw*D);
Tetawrad=2*acos((dw/R));
Tetaw=radtodeg(Tetawrad);
Aw=(((Dft^2)/8)*(Tetawrad-(sin(Tetawrad))));
Ao=AL-Aw;
Ag=(At-AL); %(ft)
Qgc=(0.327*TR*Z*Qg)/P;
Vg=Qgc/Ag;
td=(1-hL)*(D/Vt)*(1/12);
%Calculo de gas
Leffg=Vg*td;
Lssg=Leffg+(D/12);
REg=12*(Lssg/D);
%Calculo de aceite

tros=tro*60;
trws=trw*60;
Qofts=(Qo*5.615)/86400;
Qwfts=(Qw*5.615)/86400;
LeffL=(tros*Qofts)+(trws*Qwfts)/AL;
LssL=(4/3)*(D/D)*LeffL;
hoL=D*ho;
REL=12*(LssL/D);
if ((REL >= 3) && (REL <= 5))
a=1;
else
a=0;
end
if ((REg >= 3) && (REg <= 5))
b=1;
else
b=0;
end

fprintf(' %5.2f %5.2f %5.2f


%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f %5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f %5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.2f\n',D,Dft,dL,At,TetaL,AL,dw,Tetaw,Aw,Ao,Ag,Vg,td,Leffg,Lssg,REg,LeffL,LssL,REL,hoL,a,b)
end

pause
disp('Desea calcular Rearrastre?')
disp('1) Si')
disp('2) No')
K=input('Elige una opcion: ');
switch K
case 1
Ten=Tension(API,T,P);
Viso=Viscosidad_aceite(API,DenRg,T,Qg,Qo,P);
Rr=Rearrastre(x,Qg,Qo,Z,T,P,Do,Dg,Viso,Ten)
case 2
disp('Hasta Luego o_o')
end

function Rr=Rearrastre(x,Qg,Qo,Z,T,P,Do,Dg,Viso,Ten)
g=32.2;
Denw=62.4;
Visolbft=Viso/1488.1639; %[lb*s/ft]
TR=T+460; %[R]
alfa=((1/pi)*(acos(1-2*x)))-((2/pi)*(1-2*x)*((x-(x^2))^0.5));

fprintf(' D
D
AL
Vt(max) Rearrastre \n');
fprintf(' (in)
(ft) (ft^2)
\n');

PL

DH

VG

VL

(ft)

(ft)

(ft/s)

(ft/s)

for D=14:2:40

Df=D./12; %Diametro en [ft]


AL=(pi.*(Df.^2).*alfa)./4; %[ft^2] (vector)
PL=Df.*(acos(1-2.*x)); %[ft] (vector)
DH=(4.*AL)./PL;
%[ft] (vector)
VG=(60.*Qg.*Z.*TR)./(P.*(D.^2).*(1-alfa)); %[ft/s]
VL=Qo./(15387.*AL);
%[ft/s]
Ref=(Do.*VL.*DH)./(Visolbft);

Ref

Nmu

delD=(Denw-Do);

a=(Ten/(g*delD))^0.5;

Nmu=Visolbft./((Do.*Ten.*a).^0.5);

if ((Ref <= 160) && (Nmu == 0))


Vtmax=1.5*(Ten/Viso)*((Do/Dg)^0.5)*(Ref^(-0.5));

else(( 160<= Ref <= 1635) && (Nmu <= 0.0667));


Vtmax=11.78*(Ten/Viso)*((Do/Dg)^0.5)*(Ref^(-1/3))*(Nmu^0.8);

if(( 160<= Ref <= 1635) && (Nmu > 0.0667))


Vtmax=1.35*(Ten/Viso)*((Do/Dg)^0.5)*(Ref^(-1/3));

elseif (( Ref > 1635) && (Nmu <= 0.0667))


Vtmax=(Ten/Viso)*((Do/Dg)^0.5)*(Nmu^0.8);

else (( Ref > 1635) && (Nmu > 0.0667));


Vtmax=0.1146*(Ten/Viso)*((Do/Dg)^0.5);

end
end

if VG <= Vtmax
Rr=1;

else
Rr=0;

end
fprintf(' %5.2f %5.2f %5.2f %5.2f %5.2f
%5.2f
%5.2f
%5.6f %5.6f %5.1f \n',D,Df,AL,PL,DH,VG,VL,Ref,Nmu,Vtmax,Rr)
end
%Para que exista no Rearrastre VG < Vtmax

%5.2f

z=input('ho Altura de aceite:


');
%y=input('hw ALtura de agua:
dm=max([dmL dmw dmo]);
%Calculo de paremetros
Z=CalZ(DenRg,T,P); %Z
Do=Densidad_aceite(API,P,T,DenRg); %Do
Dg=Densidad_gas(DenRg,P,T,Z); %Dg
Visg=Viscosidad_gas(DenRg,T,Dg);
CD=CD_Vt_Re(Do,Dg,dm,Visg); %CD
Viso=Viscosidad_aceite(API,DenRg,T,P);
Visw=Viscosidad_agua(T);
%Diametro para asentar una gota de
liquido en la fase gaseosa

a=(Dg/(Do-Dg));
d_2g=((5040*T*Qg*Z)/P)*((a*(CD/dmL))^0.5);
format short
dg=d_2g^0.5
%Diametro minimo para que una gota de aceite viaje a travez
%de la fase agua
DenRo=141.5/(131.5+API);
DelDenR=DenRw-DenRo;
d_2o=(6690*Qo*Viso)/(DelDenR*(dmw^2));
format short
do=d_2o^0.5
%Diametro minimo para que una gota de aceite viaje atraves
%de la fase agua
d_2w=(6690*Qw*Visw)/(DelDenR*(dmo^2));
format short
dw=d_2w^0.5

d=max([dg do dw]);

fprintf(' D
fprintf(' (in)

ho+hw

Lss
(ft)

RE

Opcin
\n');

\n');

for D=d:12:100

ho_hw=((tro*Qo)+(trw*Qw))/(0.12*(D^2));
if D<=36
Lss=(ho_hw+76)/12;
else
Lss=(ho_hw+D+40)/12;
end

RE=(12*Lss)/D;
if ((RE >= 1.5) && (RE <= 3))
a=1;
else
a=0;
end

fprintf(' %5.2f

%5.2f

%5.2f %5.2f %5.2f

\n',D,ho_hw,Lss,RE,a)