Vous êtes sur la page 1sur 20

ASAS PENGATURCARAAN

C++
Unit 2

@ jabatan teknologi maklumat

STRUKTUR ATURCARA C++


Terdiri daripada sekurang-kurangnya
sebuah fungsi yang diberi nama main() dan
boleh ditambah dengan beberapa fungsi
lain dengan nama-nama yang tersendiri.
Aturcara yang mudah mungkin mempunyai
fungsi main() sahaja, manakala sebuah
aturcara yang kompleks mungkin
mengandungi sebuah fungsi main() serta
berpuluh-puluh malah beratus-ratus fungsi
lain.

STRUKTUR ATURCARA C++

main()
fungsi_1()
fungsi_2()
:
:
fungsi_n()
Rajah 2.1: Format Aturcara C++

STRUKTUR ATURCARA C++


Sebuah fungsi pula, samada main() atau yang
lainnya, adalah terdiri daripada 2 bahagian :

kepala
dan

badan.
Bahagian kepala mengandungi takrifan-takrifan

dan arahan-arahan
prapemproses.

STRUKTUR ATURCARA C++


Bahagian badan hampir keseluruhannya
mengandungi kod-kod aturcara
dan juga takrifan-takrifan
pembolehubah.
Secara umum, bahagian ini
menentukan apakah
sebenarnya yang dilakukan oleh
fungsi berkenaan.

STRUKTUR ATURCARA C++

KEPALA

BADAN

# include<iostream.h>
#define max 30
void main()
{
int a;
cout<<"enter a number ";
cin>>a;
cout<<"a is = "<<a;
}

Rajah 2.2: Struktur Aturcara C++

JENIS DATA C++


JENIS DATA

KATA KUNCI C++

NILAI YG DIPEGANG

void

void

Tiada sebarang nilai

integer

int

Integer (nombor bulat)

float

float

Perpuluhan (terapung)

double

double

Perpuluhan yang lebih


persis

character

char

Aksara

boolean

bool

Benar atau palsu

wchar_t

wchar_t

Aksara

Rajah 2.3: Jenis Data C++

PERBEZAAN C DAN C++

ITEM

C++

Fail Kepala

#include <stdio.h> #include<iostream.h>

Fungsi Input

scanf()

cin>>

Fungsi Output

printf()

cout<<

Rajah 2.4: Perbezaan C Dan C++

TOKEN
Token merupakan bahagian/unit didalam
sebuah aturcara.
Token terdiri daripada:
a. Pembolehubah
b. Pemalar
c. Kata Kunci
d. Rentetan
e. Operator

PEMBOLEHUBAH
Pembolehubah merupakan pencam yang
memegang nilai yang akan berubah-ubah
sewaktu perlaksanaan program.
Mewakili lokasi memori komputer untuk
menyimpan nilai-nilai aksara, integer dan
perpuluhan.
Perlu diisytihar jenis data yang ingin
digunakan terlebih dahulu.
Contoh:
int sum;

PEMALAR
Pemalar merupakan pencam yang memegang nilai
yang tidak akan berubah-ubah atau tetap.
Mewakili lokasi memori komputer untuk menyimpan
nilai-nilai aksara, integer dan perpuluhan.
Perlu diisytiharkan jenis data dan mengumpukan
nilai terlebih dahulu sebelum digunakan.

Contoh:
const float pi = 3.142 ;

KATA KUNCI C++


Kata kunci juga dikenali sebagai perkataan rizab.

merupakan pencam yang mempunyai tugasan dan


makna yang tersendiri .
tidak boleh digunakan sebagai nama pembolehubah
atau pemalar.
untuk kegunaan compiler bagi mengawal program.

KATA KUNCI C++


auto

delete

goto

Operator

break

do

huge

private

case

double

if

protected

char

else

inline

public

class

enum

int

register

const

extern

long

return

continue

float

near

short

default

for

new

sizeof

static

switch

typdef

union

struct

unsigned

interrupt

far

while

volatile

virtual

void

Rajah 2.5: Antara Kata Kunci C++

OPERATOR
Merupakan simbol yang akan melibatkan tindakan
daripada compiler
Operator ini pula akan melibatkan operan.
Gabungan daripada operan dan operator akan
membentuk sebuah ungkapan.
Terdapat 4 kategori operator dalam C++
a. hubungan

b. logik
c. umpukan
d. matematik / aritmetik

OPERATOR
OPERATOR HUBUNGAN
Hasil akhir bagi operasi hubungan ialah sama ada
(benar 1 ) atau (palsu 0 ) sahaja.
OPERATOR

PENERANGAN

CONTOH

<

Lebih kecil daripada

x<y

<=

Lebih kecil atau sama dengan

x <= y

>

Lebih besar daripada

x >y

>=

Lebih besar atau sama dengan x >= y

==

Sama dengan

x = =y

!=

Tidak sama dengan

x !=y

Rajah 2.6: Operator Hubungan C++

OPERATOR
OPERATOR LOGIK
Hasil akhir bagi operasi logik ialah sama ada
(benar 1 ) atau (palsu 0 ) sahaja.
OPERATOR

SIMBOL

CONTOH

dan

&&

x && y

atau

||

x || y

tak

!x

Rajah 2.7: Operator Logik C++

OPERATOR
OPERATOR UMPUKAN
mengunakan simbol (=)
Operan di sebelah kiri akan menerima nilai umpukan
daripada nilai / ungkapan / operan di sebelah kanan.

Contoh :
a = b + c;

OPERATOR
OPERATOR MATEMATIK / ARITMETIK
OPERATOR

PENERANGAN

CONTOH 1 CONTOH 2

penambahan

x+y

6+2=8

penolakkan

x-y

6-2=4

pendaraban

x*y

6 * 2 = 12

pembahagian

x/y

6/2=3

Modulus (mod)

x%y

6%2=0

Rajah 2.8: Operator Aritmetik C++

INPUT DAN OUTPUT


<iostream.h>
Input output stream.
PERNYATAAN OUTPUT

cout<< Masukkan satu nilai integer\n;


paparan nilai pemalar/pembolehubah

cout<< Nilai integer yang dimasukkan ialah :<<a;


PERNYATAAN INPUT

cin >> a;

LATIHAN
1.Bina sebuah aturcara C++ yang ringkas.
a) aturcara ini akan menerima dua
input berjenis integer daripada
pengguna.
b) dapatkan hasil tambah bagi keduadua integer yang diinputkan.
c) cetak semula nilai yang dipegang oleh
input pertama, input kedua dan hasil
tambah kedua-dua input tadi.