Vous êtes sur la page 1sur 84

Joy to the World

Joy to the world


The Lord has come
Let Earth receive her King
Let every heart prepare Him
room And Heaven and nature
sing And Heaven and nature
sing And Heaven and Heaven
and nature sing

Joy to the Earth


The Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods
Rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sounding joy

Joy to the world


The Lord has come
Let Earth receive her King
Let every heart prepare Him
room And Heaven and nature
sing And Heaven and nature
sing And Heaven and Heaven
and nature sing

Joy to the Earth


The Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods
Rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sounding joy

NAGAKUMPISAL AKO SA
DIYOS, AMAHAN
MAKAGAGAHUM SA
TANAN, UG KANINYO
MGA IGSOON KAY
NAKALAPAS AKOG
DAKO UYAMOT SA

UG SA WALA PAGBUHAT
SA ANGAYANG
BUHATON.
KAY AKONG SALA,
AKONG SALA, AKONG
DAKONG SALA BUSA
NANGAMUYO AKO

SA TANANG MGA
ANGHEL UG MGA
SANTOS
UG KANINYO MGA
IGSOON ARON INYO
AKONG IAMPO SA
GINOO NGA ATONG

Kyrie
Ginoo kaloy-an mo kami,
Ginoo kaloy-an mo kami,
Kristo kaloy-an mo kami,
Kristo kaloy-an mo kami,
Ginoo kaloy-an mo kami,
Ginoo kaloy-an mo kami,

Gloria

Ug kadait sa Iyang mga


tawo dinhi sa yuta.
Ginoong Dios,
langitnong hari. Dios
Amahan,
makagagahum sa
tanan. Nagasimba kami

nagadayeg kami
Kanimo tungod sa
Imong himaya. Ginoong
Hesukristo, Bugtong
Anak sa
Amahan,Ginoong Dios,
Kordero sa Dios Ikaw

Ikaw nagalingkod sa
tuo sa Amahan,
dawata ang among
pangamuyo. Himaya
sa Diyos didto sa
langit. Kay Ikaw
lamang ang santos.

Ikaw lamang ang


GinooIkaw lamang ang
labing halangdon,O
Hesukristo
Uban sa Espiritu Santo,
diha sa
himaya sa Diyos nga

LITURHIYA
LITURHIYA
SA
SA
PULONG
PULONG

SALMO
RESPONSOR
YO:

Bendisyonan unta
kita sa Dios diha sa
iyang kaluoy

LITURHIYA
LITURHIYA
SA
SA
PULONG
PULONG

Gospel
Acclamation:

Sing alleluia, Sing alleluia,


Sing alleluia, to the Lord.

Sing alleluia, Sing alleluia,


Sing alleluia, to the Lord.
Sing alleluia, alleluia!

NAGATUO KAMI SA USA KA


DIYOS, ANG AMAHAN, ANG
MAKAGAGAHUM SA TANAN,
MAGBUBUHAT SA LANGIT
UG SA YUTA. UG SA
TANANG MGA
MAKITA UG DI MAKITA.

NAGATOO KAMI SA USA KA


GINOO. SI HESUKRISTO
ANG
BUGTONG ANAK SA DIYOS,
GIANAK SA AMAHAN SA
WALA
PAY KATUIGAN, DIOS
GIKANSA

GIKAN SA DIYOS NGA


MATUOD, GIANAK, DILI
BINUHAT, USAG KINAIYA
SA AMAHAN.
PINAAGI KANIYA GIHIMO
ANG TANAN. TUNGOD
KANATONG TAWO UG
ALANG SA ATONG

UG SA LALANG SA
ESPIRITUS SANTO,
NAHIMO SIYA NGAMAY
LAWAS GIKAN NI MARIA
NGA ULAYNAHIMONG
TAWO.
TUNGOD KANATO
GILANSANG SIYA KRUS SA

SA IKATULONG ADLAW
NABANHAW SIYA ARUN
MATUMAN ANG KASULATAN.
MISAKA SIYA SA LANGIT UG
NAGALINGKOD SA TUO SA
AMAHAN. MIBALIK SIYA NGA
MAHIMAYAON ARON SA
PAGHUKOM SA MGA
MINATAY,

UG ANG IYANG
GINGHARIAN WALAY
KATAPUUSAN.
NAGATUO KAMI SA
ESPIRITU SANTO; ANG
GINOO UG MAGHAHATAG
SA KINABUHI. NAGAGIKAN
SIYA SA AMAHAN UG SA

SIYA UG GIHIMAYA, UG
MISULTIPINAAGI SA MGA
PROPETA.
NAGATUO KAMI SA USA,
SANTOS KATOLIKO UG
APOSTOLIKO NGA
SIMBAHAN. NAGAILA KAMI
SA USA KA BUNYAG

NAGAPAABOT KAMI SA
PAGKABANHAW SA MGA
MINATAY, UG SA KINABUHI
SA
UMAABOT NGA KALIBUTAN.
AMEN.

PANGAMUYO
SA MGA
KRISTYANO:

Dios sa kalinaw
ug kahiusahan,
dungga kami

O COME ALL YE FAITHFUL


O Come All Ye Faithful
Joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to
Bethlehem.
Come and behold Him,
Born the King of Angels;
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,

Yea Lord, we greet thee, born


this happy morning, Jesus to
the be all glory givn. Word of
the Father, now in flesh
appearing O come, let us adore
Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,

Sing, choirs of angels,


Sing in exultation,
Sing all ye citizens from
heaven above
Glory to God, Glory in the
highest
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,

DAWATON UNTA SA
GINOO ANG
SAKRIPISYO GIKAN
SA IMONG MGA
KAMOT ALANG SA
PAGDAYEG UG
PAGHIMAYA SA

IYANG NGALAN UG
ALANG USAB SA
ATONG
KAPUSLANAN UG SA
TIBUOK NIYANG
SANTOS

SANTOS

Santos Santos Santos


Ginoong Diyos nga
makagagahum ug
napuno ang Langit ug
yuta sa imong
himaya.

Osana Osana Osana


sa kahitaas-an,
Osana Osana Osana
sa kahitaas-an
Daygon ang
nagaani sa ngalan sa

Osana Osana
Osana sa
kahitaas-an,
Osana Osana
Osana sa

SI KRISTO

SI KRISTO NAMATAY,
SI KRISTO
NABANHAW, SI
KRISTO MOBALIK SA
KATAPUSANG
ADLAW

AMEN

A---men, A-men, Amen


A---men, A-men, Amen

KORDERO SA DIOS

//:Kordero sa Dios
nga nagawagtang
sa mga kasal-anan
sa kalibutan, maluoy
ka, maluoy ka
kanamo. ://

Kordero sa Dios nga


nagawagtang sa
mga kasal-anan sa
kalibutan, Ihatag mo
kanamo ang imong

GINOO, DILI AKO ANGAY


NGA MOKALAWAT
KANIMO APAN
IPAMULONG MO
LAMANG UG MAMAAYO
AKO.

SILEN NIGHT

Silent night, Holy


night
All is calm, all is
bright
Round yon virgin,
mother and child Holy

Sleep in heavenly
peace,
Sleep in heavenly
peace.

Silent night, Holy


night
Shepherds quake, at
the sight Glories
stream from heaven
above Heavenly,
hosts sing Hallelujah.

EMANUEL

Isang dalaga'y
maglilihi
Batang lalaki ang
sanggol
Tatawagin Siyang

Magalak isinilang ang


Poon Sa sabsaban
Siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga
anghel
"Luwalhati sa Diyos!"

Isang dalaga'y
maglilihi
Batang lalaki ang
sanggol
Tatawagin Siyang

Kahuluga'y "Nasa atin


ang Diyos!"
"Nasa atin ang
Diyos!"
"Nasa atin ang

O HOLY NIGHT

Oh holy night!
The stars are brightly
shining
It is the night of the
dear Savior's birth!
Long lay the world in sin

Till he appeared the


soul felt its worth. A
thrill of hope the
weary world rejoices
for yonder breaks a
new and glorious

Fall on your knees, O


hear the angel
voices! O night
divine, o night when
Christ was born, o
night, divine,

Fall on your knees, O


hear the angel
voices! O night
divine, o night when
Christ was born, o
night, divine,

KASADYA
Kasadya ning taknaa dapit sa
kahimayaan, mao ray among
nakita
ang panagway na masanagon,
bulahan ug bulahan ang
tagbalay na gi
awitan, awit nga halangdon
busa sa

Bag-ong tuig bag-ong


kinabuhi duyog sa
atong
mga pagbati atong
awiton
ug atong laylayon aron

Kasadya ning taknaa dapit


sa
kahimayaan, mao ray
among
nakita ang panagway na
masanagon, bulahan ug
bulahan
ang tagbalay na gi awitan,

Hark the Herald

Hark the herald angels sing "Glory to


the newborn King! Peace on earth and
mercy mild God and sinners
reconciled Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies With the
angelic host proclaim: "Christ is born in
Bethlehem Hark! The herald angels
Sing "Glory to the newborn King!"

Christ by highest heav'n adored


Christ the everlasting Lord! Late in
time
behold Him come Offspring of a
Virgin's
Womb Veiled in flesh the Godhead
see
Hail the incarnate Deity Pleased as
man

Hark the herald angels sing "Glory to


the newborn King! Peace on earth and
mercy mild God and sinners
reconciled Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies With the
angelic host proclaim: "Christ is born in
Bethlehem Hark! The herald angels
Sing "Glory to the newborn King!"

ngels we have heard

Angels we have heard


on
high Sweetly singing
o'er
the plains, And the
mountains in reply

Refrain:
Gloria, in excelsis
Deo! Gloria, in
excelsis Deo!

Shepherds, why this


jubilee?
Why your joyous
strains
prolong? What the
gladsome tidings be

Refrain:
Gloria, in excelsis
Deo! Gloria, in
excelsis Deo!

Come to Bethlehem
and see
Christ Whose birth the
angels sing; Come,
adore on
bended knee, Christ

Refrain:
Gloria, in excelsis
Deo! Gloria, in
excelsis Deo!

Angels we have heard


on
high Sweetly singing
o'er
the plains, And the
mountains in reply

Refrain:
Gloria, in excelsis
Deo! Gloria, in
excelsis Deo!