Vous êtes sur la page 1sur 19

Katedra Rachunkowoci

Prof. dr hab. Dorota Dobija

Katedra Rachunkowoci
Plan prezentacji
Przedstawienie pracownikw Katedry
Rachunkowoci
Praca dydaktyczna
Praca naukowa
Uczestnictwo w yciu Akademii Leona
Komiskiego

Katedra Rachunkowoci
Czonkowie Katedry
Profesor

dr hab. prof. ALK Dorota Dobija


kierownik Katedry
Dr Giusseppe Grossi (profesor wizytujcy)

Adiunkci

dr
dr
dr
dr
dr
dr

Iwona Cielak
Renata Dylg
Aneta Hryckiewicz
Magdalena Koczuba Sobieraj
Magorzata Kucharczyk
Marian Moszoro

Docent

dr Irena Kondratowicz Garbarska

Asystenci

John Mulenga
Ewelina Puchalska
Wojciech Strzelczyk (naukowo-techniczny)
Karolina Skorulska (naukowo-techniczny)

Katedra Rachunkowoci

Katedra Rachunkowoci
Dziaalno dydaktyczna
Pracownicy Katedry Rachunkowoci
nadzoruj nastpujce programy
studiw
Studia I i II stopnia: Finanse i Rachunkowo
Studia I i II stopnia: Finance and Accounting
Studia podyplomowe
Rachunkowo i finanse dla czonkw komitetw
audytu
Rachunkowo i Finanse Przedsibiorstwa
Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci
MSR/MSSF
Audyt wewntrzny Ernst & Young Academy of

Katedra Rachunkowoci
Dziaalno dydaktyczna
Kierunek Finanse i Rachunkowo zosta
akredytowany przez ACCA
13 grudnia 2013 - Jako pierwsza uczelnia w
Polsceuzyskalimy potwierdzenie ACCA o
zwolnieniu ze wszystkich egzaminw z
poziomu Fundamental dla absolwentw
Finansw i Rachunkowoci
Studenci ALK maj moliwo rozpoczcia
kwalifikacji ju w trakcie studiw

Katedra Rachunkowoci
Zainteresowania badawcze
ad korporacyjny
systemy finansowe
audyt i kontrola wewntrzna
kapita intelektualny
spoeczna odpowiedzialno biznesu
midzynarodowe standardy
rachunkowoci
kapita ludzki i intelektualny
fuzje i przejcia przedsibiorstw
zarzdzanie ma firm

Katedra Rachunkowoci
Kierunki bada
ad korporacyjny i etyka biznesu
Rnorodno rady nadzorczej a jako badania
Wprowadzenia standardw rachunkowoci w maych i rednich
firm w warunkach polskich
Audyt wewntrzny w jednostkach sektora finansw publicznych
Rachunkowo a spoeczna odpowiedzialno biznesu

Doskonalenie dziaalnoci
Rozwj systemw pomiaru dokona w szkoach wyszych w
Polsce

Systemy finansowe
Analiza modeli bankowych i ich wpyw na stabilno
wiatowego sektora bankowego

Katedra Rachunkowoci
W Katedrze realizowano lub realizuje si
6 grantw finansowanych ze rde
zewntrznych:
"Reformy systemu adu korporacyjnego.
Dowiadczenia biegych rewidentw
"Wpyw wycofywania si bankw
zagranicznych na dziaalno sektora
bankowego
"Efektywno interwencji pastwowych w
sektorze bankowym w Polsce i pozostaych
krajach EW na bazie dowiadcze kryzysu
finansowego 2007-2010
"Wykorzystanie wartoci godziwej w
sprawozdawczoci spek
Oglnopolska platforma informacyjna o
potencjale innowacyjnym "Inventorum"
Komitety audytu i wynagrodzenia jako
mechanizmy usprawniajce funkcjonowanie
rad nadzorczych dowiadczenia polskie i
zagraniczne

Warto zdobytych grantw


864 200 zotych
rodki uzyskane zostay z
MNiSW
NCN
Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka 200720013, Priorytet 2.
Infrastruktura B+R,
dziaania 2.3

Katedra Rachunkowoci
Publikacje
W latach 2009 2014 pracownicy Katedry
Rachunkowoci opublikowali
15 publikacji w midzynarodowych
czasopismach naukowych w tym 4 z listy JCR
37 artykuy naukowe w polskich
czasopismach naukowych
6 monografii naukowych
44 rozdziay w monografiach
3 podrczniki akademickie

Katedra Rachunkowoci

Wybrane tytuy
recenzowanych
czasopism
midzynarodowyc
h

The Journal of Risk in Finance


International Journal of
Intellectual Capital and
Learning
International Journal of Society
Journal of International
Accounting
Accounting Management
Information System Science
International Finance
Banking and Finance Review
Journal of Management and
Governance

Katedra Rachunkowoci
Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowoci
Monitor Rachunkowoci i
Finansw
Finanse i Rachunkowo
Organizacja i Kierowanie
Wybrane tytuy renomowanych
Ekonomika
polskich czasopism
naukowych i Organizacja
Przedsibiorstwa
Zeszyty Naukowe wielu
orodkw akademickich

Katedra Rachunkowoci
Pracownicy Katedry Rachunkowoci s
take autorami lub wspautorami kilku
podrcznikw akademickich, w tym
Rachunkowo od podstaw. Sporzdzanie i
Interpretacja
sprawozda finansowych
Rachunkowo zarzdcza.
Analiza i Interpretacja
Wydanie II rozszerzone i uzupenione

Katedra Rachunkowoci
Publikacje
Najnowsze publikacje
naukowe
DOBIJA D. (2014), "Audyt
finansowy we
wspczesnych systemach
spoecznych. Funkcje i
praktyka", Warszawa,
WOLTERS KLUWER
HRYCKIEWICZGONTARCZYK A. (2014),
"Anatomia kryzysw
bankowych", Warszawa,
POLTEXT

Katedra Rachunkowoci
Organizacja konferencji i seminariw
naukowych
Cykl midzynarodowych konferencji pod
wsplnym tytuem General Accounting Theory
Sympozjum The International Journal of
Accounting
Midzynarodowe seminaria
Value relevance and the development of accounting
regulation and market institutions in a trasition economy:
Case of Poland
What we have learned from experimental finance
Better Corporate Governance: What, Why and How

Katedra Rachunkowoci
Organizacja konferencji i seminariw
naukowych
7 konferencja EIASM dotyczca kapitau
intelektualnego, wartoci niematerialnych i prawych
oraz informacji nie-finansowej
okoo 120 uczestnikw z caej Europy

Aktywny udzia pracownikw Katedry


Rachunkowoci przy organizacji konferencji
EURAM, ktra bdzie miaa miejsce w ALK w
dniach 17-20 czerwca 2015
CONFERENCE PROGRAMME COMMITTEE - Dorota
Dobija, Chair

Katedra Rachunkowoci
Udzia w konferencjach naukowych
Zjazd Katedr Rachunkowoci
Europejski Kongres Rachunkowoci EAA
Asia Pacific Interdisciplinary Research in
Accounting
SBEE World Congress
Workshop On Corporate Governance
FMA Annual Meeting
AAA mid-year conferences

Katedra Rachunkowoci
Wsppraca z midzynarodowymi
orodkami naukowymi

Athens University Greece (Grecja)


HEC Paris (Francja)
Manchester Business School (GB)
University of Catania Italy (Wochy)
University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)
Yale University (USA)

Uczestnictwo w yciu
Akademii Leona
Komiskiego
Komisja do Spraw
Rada ds. Rozwoju Kadry
Akademickiej, Akademia
Leona Komiskiego
Rada Bada Naukowych
Rada Programowa studiw
II stopnia kierunku finanse
i rachunkowo w jzyku
angielskim Akademii
Leona Komiskiego
Rada Programowa Studiw
Ekonomiczno
Spoecznych

Przeprowadzania
Przewodw Doktorskich w
dziedzinie nauk
ekonomicznych w
dyscyplinie nauki o
zarzdzaniu
Rada Programowa Studium
Doktoranckiego
Komisja Dyscyplinarna ds.
Studentw
Rada Modych Naukowcw
Odwoawcza Komisja
Dyscyplinarna ds.
Studentw