Vous êtes sur la page 1sur 13

Araling Panlipunan 1

Week8 Day3

. Bahaging

Ginagampanan
ng Bawat Kasapi ng
Mag-anak

Pagsasanay:
Laro: Hulaan Mo
Siya ang nagbibigay saya sa pamilya. Sino
siya?
Inaasikaso niya ang tahanan.
Naghahanapbuhay siya para sa pamilya.
Tinutulungan niya ang tatay sa mga
gawaing bahay.
Naglilinis siya ng bahay upang makatulong
sa nanay.

Pagtsetsek ng Kasunduan

Paunang Pagtataya
Itanong:
Anu-ano ang gawaing
ginagampanan ng bawat
kasapi ng pamilya?

Paglalahad
Iparinig ang tula:
Ang Aming Mag-anak
Ang aming mag-anak ay laging Masaya,
Maligaya kami nina ate at kuya.
Mahal kaming lahat ni amat ina,
Mayroong ba kayong ganitong pamilya?
Kahit sa paggaway pagod ang katawan,
Tulong ni ama ay lagging nakaabang
Suliranin ni ate ay nalulunasan
Sa tulong ni inang laging nakalaan.

Pagtalakay:
Sa ating tula, ilan ang
kasapi ng pamilya?
Sinu-sino ang mga ito?
Paano sila gumagawa?

Paglalahat:
Tandaan: May bahaging
ginagampanan ang bawat
kasapi ng pamilya. Ang
bawat kasapi ng pamilya ay
mahalaga.

Paglalapat:
Itambal ang kasapi ng pamilya sa gawaing kanyang
ginagampanan.
Kasapi ng Mag-anak
Gawain
Ama
A. tagasunod sa mga utos.
Ina
B. Katulong ng nanay sa gawaing bahay
Kuya
C. Naghahanapbuhay para sa pamilya
Ate
D. Nag-aasikaso sa tahanan
Bunso
E. Katulong ng tatay sa mga gawain

Pagtataya:
Sabihin: Ngayon ay gagawa tayo
graphic organizer upang ipakita ang
ibat ibang gawaing ginagampanan ng
bawat kasapi ng inyong pamilya.
(Tingnan ang Gawain 3 s pah. 94 ng
Teaching Guide sa AP)

Kasunduan:
Magpatulong sa magulang sa paggawa ng
isang concept map na magpapakita ng papel
na ginagampanan ng bawat kasapi ng
pamilya.
Puna:
_______bilang ng mga mag-aaral mula sa
kabuoang bilang na ______ang nagpakita ng
_____

Thank you and Godbless!!!

By:JuvelynL.Marcojos
PB3 E/S