Vous êtes sur la page 1sur 7

Atomo Sandara

Pastrio Juozo Zikaro gimnazija


Gabrielius Kuokalas IIa

Atomas
Atomas maiausia elektrikai
neutralicheminio elementodalel, turinti jo
chemines savybes. Atomo dydis yra apie 0,1
nanometro. Viename kubiniame metre telpa
apie 1030atom.
Atomo svok dar V a. pr. m. e. ved graik
filosofasDemokritas Abderietis. Pagal jo
teorij, visamediagasusideda i vairi tip
smulki daleli, besiskiriani savo forma ir
dydiu, kuri nebemanoma dar labiau
suskaidyti bei sunaikinti.

Atomas
Atomas buvo laikomas elementariausia
mediagos dalele iki pat1897m., kai angl
fizikas D. D. Tompsonas rod kad egzistuoja
smulkesns u atom
dalelselektronai.Chemijojeatomas
apibriamas kaip maiausiachemikai
nedalomamediagos dalel. Chemijai
sudtinga sistema yramolekul. Tuo tarpu
fizika smulkiai nagrinja atomo struktr,
molekul fizikos moksle tai elementari
sistema.

Atomo sandara
Atomas maiausia elemento dalel,
kur sudaro teigiamiprotonaiir
neutralaus krvioneutronai, o aplink
branduol skrieja neigiamo krvio
dalels elektronai.

Atomo sandara
Neutraliame atome branduolio proton
skaiius yra lygus elektron skaiiui ir atitinka
cheminio elemento atomin numer. Atomui
netekus vieno ar daugiau elektron, atomas
tampa teigiamujonu, kadangi krvis dl
didesnio protono skaiiaus tampa teigiamu.
Kai prisijungiami papildomi elektronai, atomas
virsta neigiamu jonu. To paties cheminio
elemento atomai, turintys skirting neutron
skaii branduolyje vadinamiizotopais. iuo
metu inomi 112 chemini element atomai.

Sandara

Pabaiga