Vous êtes sur la page 1sur 9

Akhlaq Berpolitik Dalam Islam

Pembahasan
Pengertian

Prinsip Politik Dalam Islam

Konstribusi Umat Islam Dalam Politik Nasional

Akhlaq Berpolitik Dalam Islam

Pengertian
Dalam konsep islam, kekuasaan tertinggi adalah
Allah SWT. Manusia tidaklah memiliki
kekuasaan mutlak,ia hanyalah khalifah di muka
bumi yang akan dimintai pertanggungjawabanya
dalam kepemimpinannya di bumi

Dalam Kamus Besar Bahasa


Indonesia
Politik adalah :
Pengetahuan mengenai kenegaraan
(tentang sistem dan dasar pemerintahan)
Segala urusan dan tindakan
(kebijaksanaan,siasat dan sebagainnya)
Kebijakan,cara bertindak (dalam
menghadapi atau menanganisuatu
masalah)

Prinsip Dasar Sistem Politik Islam

Musyawarah
Keadilan
Kebebasan
Persamaan
Hak Menghisab Pemerintah

Prinsip Politik Luar Negeri Dalam


Islam
Saling menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat
kehormatan dan integrasi nasional
Keadilan universal (internasional)
Mnjaga perdamaian abadi
Menjaga kenetralan negara-negara lain
Larangan terhadap ekploitasi dan imperialis
Memberikan perlindungan dan dukungan kepada orangorang islam yang hidup di negara
Bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral
Kehormatan dalam hubungan internasional
Persamaan keadilan untuk para penyerang

Konstribusi Islam Dalam Kehidupan


Politik Nasional
Politik ialah kemahiran
Menghimpun kekuatan
meningkatkan kuantitas dan kualitas
kekuatan
Mengawasi kekuatan
Menggunakan kekuatan untuk mencapai
tujuan kekuasaan

Akhlaq Berpolitik dalam Islam


Bersifat dan berlaku adil.
Mempunyai kapasitas intelektuan dan
berwawasan luas
Profesional.
Mempunyai visi yang jelas.
Berani berjuang untuk membela
kepentingan rakyat.

Terimakasih