Vous êtes sur la page 1sur 14

PROJEKTNI ZADATAK

Proraun i oblikovanje zavarenih konstrukcija


Bai Salko
Biogradlija Tarik

Uvodni dio
(Opis specifinosti ,funkcija i detalji vezani za zavarenu konstrukcijui primjenjene
zavarene spojeve.Navesti mehanike karakteristike upotrebljenih materijala

elini nosai temeljni su i bazni proizvod za nosive eline konstrukcije kod


izgradnje veine objekata i hala raznih namjena. Postoje mnogi oblici profila
nosaa:kvadratni, pravougaboni, U, I, H nosai,itd

Podijela nosaa

Vijak ili zavrtanj

Vijak je mainski element koji slui za obezbjeivanje spajanja delova


maina
Vijak se dobija izradom navoja na elinom profilu valjkastog obika
Osnovna karakteristika vijka je navoj na tijelu vijka
OBLICI NAVOJA
a)KVADRATNI NAVOJ b)TROUGLASTI NAVOJ d)WITHVORTHOV NAVOJ
e)TRAPEZNI NAVOJ f)KOSI NAVOJ g)OBLI NAVOJ

Zavareni spojevi
Zavarivanje je spajanje dijelova koji su na mjestu spoja dovoenjem topline
omekani ili rastopljeni, uz dodavanje dodatnog materijala ili bez njega. Nakon
hlaenja i skruivanja materijala dijelovi ostaju spojeni.
Ugaoni spoj moe biti izveden zavarivanjem samo s jedne strane ili s obje strane,
a predstavlja prikladno rjeenje i za zavarivanje relativno debljih dijelova.
Ugaoni spoj s jednostranim skoenjem obino se koristi kod spajanja limova
debljine do 12 mm, kada se zavarivanje izvodi samo s jedne strane, dok su ugaoni
spojevi s dvostranim skoenjem primjereni za debljine do 40 mm, pa i vie.Ne
upotrebljavaju se kod visokih optereenja,a naroito dinamikih optereenja.

Mehanike karakteristike
materijala
S obzirom na mehanika svojstva, konstrukcijski elici moraju imati visoku
granicu razvlaenja, dovoljnu plastinu deformabilnost (radi izbjegavanja
pojave krhkog loma), visoku granicu puzanja i vrstou pri povienim
temperaturama, te zadovoljavajuu ilavost i dinamiku izdrljivost. Pored
toga, konstrukcijski elici moraju biti otporni na troenje i koroziju, te
obradivi odvajanjem estica (rezanje), zavarljivi, skloni hladnom
oblikovanju (savijanje, tancanje, duboko vuenje) itd. Svi elici mogo se
grubo razvrstati meu:
Dobro zavarljivi: . 1216;
Ogranieno zavarljivi: . 0216, . 0363, . 0362, . 0361, . 0461, .
0471, . 0483, . 0482, . 0481, . 0563, . 0562, . 0561;
Loe zavarljivi: . 0000, . 0460, . 0545, . 0645, . 0745.
Znaajno je da se dodavanjem ugljika eliku poboljavaju mehanika
svojstva, ali se pogorava njegova zavarljivost.

Odreivanje sila
Dati nosa(N) posmatramo kao prostu gredu sa 2 nepomina oslonca

Proraun vara emo vriti na osnovu vee sile F B.

Raunska povrina vara

Optereenja

Napon na zatezanje

Napon na smicanje


Svedeni dinamiki stepen sigurnosti zavarenog sastavka za normalno naprezanje od zatezanja i
tangencijalna naprezanja

Veliina stepena sigurnosti zavarenih sastavaka treba da se kree u


granicama od S=2-3, u naem sluaju S=5,4 to znai da je var
predimenzionisan.

Na var

Ugaoni zavar
Raunske duine
Postupak 111 REL
Pozicija ravna
Elektroda