Vous êtes sur la page 1sur 54

Sojusz Pnocnoatlantycki

NATO
North Atlanitic Treaty
Organization

http://tomekbalcerzak.republika.pl Wysza Szkoa Celna 1


Geneza
4 IV 1949 r. podpisanie Paktu
Pnocnoatlantyckiego.
12 pastw podpisujcych: USA, Kanada, Belgia,
Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg,
Norwegia, Portugalia, Wochy i W. Brytania.
1952 r.-Grecja, Turcja
1955 r.- RFN
1982 r.- Hiszpania

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 2


publika.pl
Plany operacyjne Polskich Si
Zbrojnych w Ukadzie Warszawskim.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 3


Dziaania
publika.pl na Pnocno-Nadmorskim i Jutlandzkim Kierunku Operacyjnym.
Polska w NATO
W 1992 roku pojawio si wyrane
oywienie kontaktw. Szczegln
uwag naleaoby przypisa
zapocztkowaniu wsppracy
przygranicznej z Niemcami,
wspprac siami zbrojnymi Czecho-
Sowacji i Wgier, a take
wielostronno rnorodno
kontaktw z pastwami Zachodu.
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 4
publika.pl
Polska w NATO
W listopadzie 1992 roku ogoszono
takie dokumenty, jak: Zaoenia
polskiej polityki bezpieczestwa oraz
Polityka bezpieczestwa i strategia
obronna Rzeczypospolitej Polskiej-
ogoszono wic doktryn.
Czonkostwo w NATO oraz Unii
Zachodnioeuropejskiej zapisane
zostao w nich jako cel strategiczny
Polski.
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 5
publika.pl
Polska w NATO
Program PdP", po bardzo krtkiej
debacie, zosta przez nas
potraktowany w kategorii szansy -
jako kolejny krok na drodze do
NATO.
Polska podpisaa wic Dokument
Ramowy Partnerstwa dla Pokoju w
lutym 1994 r.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 6


publika.pl
Polska w NATO
W roku 1995 wsppraca z NATO
osigna kolejn faz. Sojusz
przedstawi nam bowiem Studium o
rozszerzeniu NATO. Dokument ten
stanowi niewtpliwie dobr
podstaw do skonkretyzowanej,
pogbionej dyskusji o czonkostwie
kolejnych partnerw.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 7


publika.pl
Polska w NATO
W lutym 1997 r. premier rzdu
Rzeczypospolitej po zakoczeniu
wizyty w Kwaterze Gwnej NATO
ogosi: Polska spenia ju wszystkie
kryteria, aby sta si penym
czonkiem NATO.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 8


publika.pl
Polska w NATO
8 lipca 1997 r. Polska, a take
Czechy i Wgry zostay zaproszone
do rozpoczcia negocjacji o
czonkostwie w Sojuszu
Pnocnoatlantyckim
Szczyt pastw NATO w Waszyngtonie
w dniach 23 -25 IV 1999 r. Polska
staje si czonkiem, chocia formalne
przyjcie nastpio 12 III 1999 r.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 9


publika.pl
Przyczyny powstania
Ochrona wolnoci, wsplnego
dziedzictwa i cywilizacji swych ludw,
oparte na zasadach demokracji,
wolnoci jednostki i praworzdnoci
Popieranie stabilizacji i dobrobytu
Umacnianie wolnych instytucji
Poczenie wsplnych wysikw na
rzecz wsplnej obrony, zachowania
pokoju i bezpieczestwa
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 10
publika.pl
Mechanizm dziaania
Konsultacje- zwoywane na danie
ktregokolwiek uczestnika sojuszu-
obowizkowe
Indywidualna pomoc- w momencie
casus foederis- napaci zbrojnej na
jednego lub kilku sojusznikw
Wsplna pomoc

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 11


publika.pl
Obszar dziaania
Terytoria sojusznikw w Europie,
Ameryce Pnocnej, ich wyspy
pooone na obszarze
pnocnoatlantyckim na pnoc od
Zwrotnika Raka lub ich okrty czy
samoloty operujce na tym obszarze

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 12


publika.pl
System zbiorowego
bezpieczestwa
Kady z czonkw Sojuszu udzieli
pomocy napadnitemu sojusznikowi
lub sojusznikom, podejmujc
natychmiast indywidualnie i w
porozumieniu z innymi czonkami
tak akcj jak uzna za konieczn,
nie wyczajc uycia siy zbrojnej, w
celu przywrcenia i utrzymania
bezpieczestwa strefy
pnocnoatlantyckiej.
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 13
publika.pl
Zobowizania sojusznikw
Przestrzeganie zasad zawartych w
Karcie Narodw Zjednoczonych
Powstrzymywa si od groby lub
przemocy
Spory midzynarodowe, w ktre
mogyby zosta uwikane pastwa
czonkowskie , zaatwia przy
pomocy rodkw pokojowych

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 14


publika.pl
NATO a Sojusz Pnocnoatlantycki
NATO nie jest tosama z Sojuszem
Pnocnoatlantyckim
NATO- rozlegy program polityczny,
wojskowy, gospodarczy, naukowo-
techniczny
Nie wszyscy czonkowie NATO s
czonkami Sojuszu
1966 r. wystpienie Francji ze struktur
wojskowych (ponownie wrcia w XII 1995
r.)

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 15


publika.pl
NATO a Sojusz Pnocnoatlantycki
1974-1980 poza strukturami
wojskowymi Grecja
1982- przystpienie Hiszpanii do
Sojuszu bez uczestnictwa w
zintegrowanej strukturze obrony
NATO

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 16


publika.pl
Struktura NATO
Organy cywilne i wojskowe

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 17


publika.pl
Wadze Narodowe

Stali przedstawiciele Przedstawiciele


(Ambasadorzy przy NATO) Wojskowi przy NATO

KOMITET RADA GRUPA PLANOWANIA


PLANOWANIA PNOCNO - NUKLEARNEGO
OBRONY ATLANTYCKA

KOMITET
WOJSKOWY
INNE
KOMITETY Midzynarodowy
SEKRETARZ Sztab Wojskowy
GENERALNY
SEKRETARIAT
MIDZYNARODOWY

Naczelny Dowdca
Poczonych Si Zbrojnych
NATO w Europie
SACEUR
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 18
publika.pl
Rada Pnocnoatlantycka
Najwyszy organ kierowniczy w
sprawach politycznych
Dziala na szczeblu ministerialnym
(ministrowie spraw zagranicznych,
obrony, gospodarki, finansw)
Zbiera si 2 razy w roku
W szczeglnie wanych sprawach
zbiera si na szczeblu szefw pastw
i rzdw-szczyty NATO
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 19
publika.pl
Rada Staych Przedstawicieli
Szczebel wiceministrw lub ambasadorw
Zbiera si przynajmniej raz w tygodniu
Organ konsultacyjny
Ocenia i wytycza dziaalno innych
organw
Decyzje na zasadzie jednomylnoci lub
consensusu
Decyzje s obligatoryjne dla pastw
czonkowskich
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 20
publika.pl
Komitet Planowania Obrony
Najwyszy organ kierowniczy zajmujcy
si sprawami wojskowymi
Zbiera si 2 razy w roku na szczeblu
ministrw obrony i czciej na szczeblu
niszym jako Stay Komitet Planowania
Obrony
Zajmuje si uzgodnieniami strategicznych
planw wojskowych
Decyzje Komitetu nie wymagaj
zatwierdzenie Rady

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 21


publika.pl
Grupa Planowania Nuklearnego
Zbiera si 2 razy w roku na szczeblu
ministrw obrony i czciej na
szczeblu ambasadorw
Zajmuje si strategi jdrow
Decyzje Grupy wymagaj
zatwierdzenia przez Komitet
Planowania Obrony

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 22


publika.pl
Sekretariat Midzynarodowy
Nadzorowanie nad wykonywaniem uchwal
gwnych organw Sojuszu
Opracowywanie raportw, projektw uchwal
Na czele stoi Sekretarz Generalny- najwyszy
przedstawiciel NATO w kontaktach z
pastwami i innymi organizacjami.
Sekretarz Generalny przewodniczy sesjom
Rady Pnocnoatlantyckiej, Komitetowi
Planowania Obrony oraz Grupie Planowania
Nuklearnego oraz innym komitetom

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 23


publika.pl
Cywilna struktura NATO
Liczne komisje i grupy robocze (stale
i ad hoc), powoywane przez Rad
lub Komitet Planowania Obrony
Ponad 20 staych komisji

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 24


publika.pl
Stae Komisje-zakres zada
Zajmuj si min.:
sprawami politycznymi,
ekonomicznymi,
informacj,
budetem wojskowym i cywilnym,
planowaniem sil zbrojnych,
planowaniem jdrowym,
badaniami naukowymi,
problemami ochrony rodowiska

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 25


publika.pl
Stae Komisje-zakres zada
Infrastruktur,
Planowaniem w sferze obrony cywilnej,
Wsparciem logistycznym,
Systemami cznoci,
Wspprac zbrojeniow,
Badaniami obronnymi,
Standaryzacj uzbrojenia,
Bezpieczestwem (kontrwywiad)
Koordynacj lotw w przestrzeni
europejskiej

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 26


publika.pl
Struktura wojskowa:
Komitet Wojskowy
Zbiera si 2 razy w roku w skadzie
szefw sztabw generalnych pastw
czonkowskich
Na niszym szczeblu jako stay
Komitet Wojskowy
Podlega bezporednio Radzie i
Komitetowi Planowania Obrony
W sprawach strategii jdrowej-
Grupie Planowania Jdrowego
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 27
publika.pl
Komitet Wojskowy
Kieruje prac dowdztw regionalnych
i innych organw wojskowych
Dziaalno Komitetu Wojskowego
wspierana jest przez
Midzynarodowy Sztab Wojskowy i
Agencje Wojskowe

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 28


publika.pl
Midzynarodowy Sztab Wojskowy
Midzynarodowy Sztab Wojskowy
jest organem wykonawczym
Komitetu Wojskowego
Kieruje i koordynuje dziaalnoci
dowdztw regionalnych

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 29


publika.pl
Agencje Wojskowe
S to organy naukowe i studyjne
Wojskowy Komitet Meteorologiczny,
Akademia Wojskowa NATO

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 30


publika.pl
SZCZEBEL TAKTYCZNY NATO

/I/CAOC
/I/CAOC
JEDNOSTKI
LMB
CRC
CRC

JEDNOSTKI JEDNOSTKI WR JEDNOSTKI WRt


LM (SAMOC) (RRP)

ROLAND
ROLAND HAWK
HAWK PATRIOT
PATRIOT

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 31


publika.pl
Nadzorowanie przestrzeni powietrznej (wykrywanie,
identyfikacja, ocena sytuacji, przedstawianie wnioskw);
wymiana informacji o sytuacji powietrznej z /I/CAOC i
ssiednimi CRC;
kierowanie lotnictwem myliwskim i wojskami rakietowymi w
czasie prowadzenia dziaa (przydzielanie celw, naprowadzanie
samolotw);
zarzdzanie walk - utrzymywanie odpowiedniego stopnia
gotowoci bojowej podlegych si, okrelanie struktury rejonu
dziaa (stref dziaa, rubiee, itp.), koordynacja wspdziaania
pomidzy lotnictwem myliwskim a wojskami rakietowymi;
udzielanie pomocy wasnym samolotom znajdujcym si w
trudnej sytuacji w locie. Wysza Szkoa Celna
http://tomekbalcerzak.re 32
publika.pl
Dowdztwa regionalne
Naczelne Dowdztwo Europy (ACE) z
siedzib w Casteau (Belgia)
Obejmuje swym zasigiem obszary
ldowe rozcigajce si od Przyldka
Pnocnego do poudniowego kraca
Woch oraz od Atlantyku (z
wyczeniem Portugalii) po
wschodni granic Turcji

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 33


publika.pl
Naczelne Dowdztwo Europy
(ACE)
W skad wchodz:
Dowdztwo Europy Plnocno-

Zachodniej
Dowdztwo Europy Centralnej

Dowdztwo Europy Poudniowej

Szybka Grupa Interwencyjna

Grupa Wczesnego Ostrzegania

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 34


publika.pl
Naczelne Dowdztwo Strefy
Atlantyku (ACLANT)
Siedziba- Norfolk USA
Obejmuje obszar od bieguna
Pnocnego do Zwrotnika Raka i od
wd przybrzenych Ameryki
Pnocnej do wd przybrzenych
Europy (cznie z Portugali) i Afryki

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 35


publika.pl
Wojskowa wsppraca w NATO
Wsplna struktura dowdcza
Koalicyjna strategia i plany
operacyjne
Wsplne przygotowanie
infrastruktury i zaopatrzenia wojsk
Wsppraca w zakresie standaryzacji
zbroje (bada i produkcji
zbrojeniowej)
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 36
publika.pl
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 37
publika.pl
Grupy pastw okrelaj swoje
cele narodowego bd
midzynarodowego
bezpieczestwa i wykorzystuj
wszystkie dostpne rodki
/ w tym militarne /
dla ich osignicia.
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 38
publika.pl
Szczebel dziaa wojennych, na
ktrym s planowane,
organizowane i prowadzone
kampanie i gwne operacje w celu
osignicia celw strategicznych
na obszarze operacji lub teatrze
dziaa wojennych.
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 39
publika.pl
Szczebel dziaa wojennych, na
ktrym s planowane,
organizowane i prowadzone
dziaania bojowe dla osignicia
celw walki przez zwizki
taktyczne czy oddziay.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 40


publika.pl
Zgromadzenie Pnocnoatlantyckie
Przedstawiciele parlamentw pastw
czonkowskich.
Od lat 90-tych w pracach
Zgromadzenia w charakterze
delegatw stowarzyszonych brali
udzia parlamentarzyci z pastw
Europy rodkowej i Wschodniej

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 41


publika.pl
Zgromadzenie Pnocnoatlantyckie
5 Komitetw
Polityczny
Obrony
Bezpieczestwa
Ekonomiczny
Naukowo-techniczny
Spraw cywilnych

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 42


publika.pl
Pnocnoatlantycka Rada
Wsppracy
20 XII 1991 r. utworzenie
Forum regularnych kontaktw i
wsppracy Sojuszu i pastwami
postkomunistycznymi Europy
rodkowej i Wschodniej oraz
pastwami postradzieckimi
Spotkania 2 razy w roku na szczeblu
ministerialnym

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 43


publika.pl
Pnocnoatlantycka Rada
Wsppracy-kompetencje
Wsppraca w zakresie bezpieczestwa i
pokrewnym
Planowanie obrony
Kontrola zbroje
Demokratyczne koncepcje midzy cywilami a
wojskowymi
Cywilno-wojskowa koordynacja kierowania
ruchem lotniczym
Konwersja produkcji zbrojeniowej
Ochrona rodowiska
Siy i operacje pokojowe
Nauka i technika

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 44


publika.pl
Partnerstwo dla Pokoju
Od 1994 r. zinstytucjonalizowany
program wsppracy midzy
pastwami Pnocnoatlantyckiej Rada
Wsppracy a pastwami OBWE

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 45


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
Pierwsze dziesiciolecia istnienia NATO-
funkcje wojskowe (wojna koreaska 1950-
1953, zimna wojna)
Dominacja USA
1966 wystpienie Francji ze struktur
wojskowych
Wysunita obrona- koncepcja wojskowa
Sojuszu- zakadaa prowadzenie wojny w
Europie-obecno sil zbrojnych w RFN

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 46


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
Od 1954 r. doktryna zmasowanego
odwetu- kady konwencjonalny
konflikt zbrojny na linii Wschd-
Zachd moe zosta automatycznie
przeksztacony w wojn jdrow.
Tarcza- siy zbrojne sojusznikw
europejskich, odwetowy miecz
atomowy- siy strategiczne USA

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 47


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
Pod koniec lat 60-odprenie-wzmocnienie
funkcji politycznych i dyplomatycznych
NATO (drugi wymiar):
Rokowania w sprawie redukcji sil
zbrojnych i zbroje w Europie rodkowej z
pastwami Ukadu Warszawskiego
Kwestie ekonomiczne, spoeczne,
kulturalne, ochrona rodowiska
naturalnego (trzeci wymiar)

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 48


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
1967 r. doktryna zmasowanego
odwetu zostaje zastpiona doktryn
elastycznego reagowania-
przewidujc prowadzanie kilku
wojen, nie zrezygnowano w niej z
ewentualnego uycia broni jdrowej,
wyeliminowano jednak
automatyzm jej stosowania.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 49


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
Koniec lat 80.- rozpad bloku
wschodniego i ZSRR, zjednoczenie
Niemiec, transformacja wewntrzna i
adaptacja do zmieniajcego si
rodowiska zewntrznego
1990- rezygnacja z obowizujcego
od 1977 r. programu corocznego
zwikszania o 3 % budetw
obronnych pastw czonkowskich.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 50


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
5-6 VII 1990 r.-Szczyt NATO w Londynie-
deklaracja pokojowych intencji w
stosunkach ze Wschodem, rozbudowa
politycznych struktur, zrewidowanie
dotychczasowej strategii elastycznego
reagowania, odejcie od doktryny
strategicznej obecnoci na wysunitych
rubieach (wysunitej obrony), przyjto
koncepcj wysunitej obecnoci
wojskowej, bro jdrowa jako bro
ostatecznego argumentu
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 51
publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
6-7 VI 1991 r. Kopenhaga
deklaracja Partnerstwa z krajami
Europy rodkowej i Wschodniej,
intensyfikacja kontaktw.
1991 r. powoano Pnocnoatlantyck
Rad Wsppracy.
1994 r. program Partnerstwo dla
Pokoju

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 52


publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
7-8 XI 1991 r. Rzym- Nowa Koncepcja
Strategiczna Sojuszu, strategia
szybkiego reagowania sil
wielonarodowych, zwikszenie
odpowiedzialnoci za bezpieczestwo
pastw europejskich, zmniejszenie
zaangaowania USA,
przygotowywanie do podejmowania misji
pokojowych- dziaalno poza obszarem
traktatowej odpowiedzialnoci
http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 53
publika.pl
Dziaalno Sojuszu
Pnocnoatlantyckiego
1992 r. decyzja o moliwoci
podejmowania misji pokojowych
przez NATO na podstawie
politycznego mandatu ONZ oraz
OBWE
XII 1995 r.- mandat sil pokojowych
NATO w Boni i Hercegowinie jako
realizacja traktatu pokojowego z 14
XII 1995 r.

http://tomekbalcerzak.re Wysza Szkoa Celna 54


publika.pl