Vous êtes sur la page 1sur 21

SKOP PERBINCANGAN:

1. Iman, Islam, Ihsan dan kaitannya


dengan kehidupan.
2. Mengkaji rukun Iman dan kaitannya
dengan ibadah, akhlak individu dan
masyarakat serta kehidupan harian.
3. Sifat Allah dan Rasul yang terkandung
dalam 2 Kalimah Syahadah
Konsep Akidah
Definisi:
Dari segi bahasa kepercayaan yang kukuh dalam
hati.
Dari segi istilah kepercayaan dan keyakinan yang
mantap tentang kewujudan Allah serta sifat-sifat
kesempurnaannya berdasrkan dalil nakli dan akli.

Firman Allah S.W.T bermaksud : Alif Laam Mim.


Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak
padanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-
orang yang bertaqwa.
Menurut Iman Al-Ghazali akidah ialah
satu pegangan dan membenarkan di
dalam hati secara yakin dan pasti
tanpa sebarang keraguan dan syak.
Al-Murtadha Az-Zabidi mendefinisikan
akidah sebagai apa yang dipegang
oleh seseorang dengan yakin sebagai
pegangan agama dan ia tersemai di
dalam hati dan jiwa.
Tujuan mempelajari Ilmu
akidah
1. Memantapkan keyakinan dalam hati
tentang kewujudan Allah.
2. Dapat mengenal pasti akidah yang betul
dan salah atau sesat.
3. Untuk mempertahankan akidah daripada
diresapi ajaran yang menyeleweng.
4. Menjaga iman supaya tetap dan selamat
di dunia dan akhirat.
5. Mendidik umat Islam mengenal akhlak dan
pekerti yang mulia.
1.1 Konsep Islam, Iman dan
Ihsan
Islam
Pengertian Islam dari segi bahasa : sejahtera, selamat
Pengertian Islam dari segi syara' : Menyerah diri kepada Allah
Taala, tunduk dan patuh kepada perintahNya serta
membenarkan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah

Mentauhidkan Allah, patuh, tunduk dan jujur hati kepadaNya


serta beriman kepada ajaran-ajaran Allah s.w.t. yang dibawa
oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Mengakui tentang keEsaan Allah s.w.t.
Melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala
laranganNya.
Mengerjakan dengan sempurna semua rukun-rukun Islam yang
difardukan serta ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi
Muhammad s.a.w.
Dalil Islam

Maka Rasulullah SAW bersabda :


Islam itu hendaklah kamu bersaksi bahawa tiada tuhan yang
layak disembah selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah
Menunaikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan
ramadhan, dan mengerjakan haji ke Baitullah Al Haram jika
kamu berkemampuan..
Iman
Membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lisan serta
beramal dengan ajaran-ajaran Allah s.w.t. yang dibawa oleh
Nabi Muhammad s.a.w.

Seorang yang beriman mesti melibatkan 3 unsur:
Mengakui dalam hati bahawa Islam adalah agama benar.
Menyatakan dengan lidahnya bahawa Islam adalah agama benar.
Mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam syariat
Islam.
Mesti memahami serta menghayati rukun-rukun Iman
dengan penuh yakin meliputi kepercayaan tentang keEsaan
Allah, kewujudan para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul,
hari akhirat seta qada dan qadar.
Dalil Iman

Rasulullah SAW bersabda:


Iman itu ialah percaya kepada Allah, Malaikat, kitab-
kitab, Rasul-rasul, hari khiamat dan percaya kepada
qadha dan qadar ada yang baik dan ada yang
buruk..
Ihsan
Melakukan ibadat dengan khusyuk, iklas dan
yakin bahawa Allah sentiasa mengawasi apa
yang kita lakukan.
Melakukan ibadat dengan iklas semata-mata
kerana Allah.
Melakukan ibadat dengan teratur dan sempurna.
Merasa nikmat dan keseronokan semasa
melakukan ibadat.
Sentiasa mengingati Allah dan memujiNya dan
menyedari Allah sentiasa mengawasi.
Dalil Ihsan

Rasulullah SAW bersabda:


Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-
olah a kamu melihatnya,
jika kamu tidak melihatnya sesungguh Dia
(Allah SWT) melihat kamu
Ihsan Dalam Kehidupan

Melakukan sesuatu ibadah atau pekerjaan dengan ikhlas semata- ( 1
mata kerana Allah Taala
2) Melakukan kerja mengikut prosedur
3) Bersyukur dengan nikmat dan kurniaan Allah serta menggunakannya
untuk kebaikan diri dan masyarakat
4) Sentiasa memastikan setiap amalan dilakukan dengan cara yang
terbaik
5) Berterima kasih atas bantuan, kemudahan dan peluang yang
disediakan
6) Mempamerkan imej yang berketrampilan
7) Mematuhi peraturan dan undan-undang yang ditentukan

Pelajar yang bersifat Ihsan akan melakukan sesuatu amalan dengan


ikhlas dan bersunguh-sungguh. Mereka juga akan memastikan apa
yang dilakukan memberi faedah pada diri dan diredhai Allah

Kedua -Iman, Islam dan Ihsan berkaitan satusamalain:
Di antara perkara-perkara yang ditanyakan kepada Rasulullah
s.a.w. ialah soal Iman, Islam dan Ihsan, lalu dijawab oleh Baginda
satu persatu. Walau pun pertanyaan itu dibuat satu-satu dengan
berasingan, tetapi ketiga-tiganya merupakan satu hakikat jua, iaitu
"Agama".Halini telah dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. pada
akhirhadisini bahawa yang bertanya itu ialah Malaikat Jibril,
datangnya untuk mengajar mereka akan "Agama" mereka.
Jelasnya, "Agama" itu jika dipandang dan segiamalan-amalanzahir
disebut dengan nama "Islam"; jika dipandangi dari segi
kepercayaan dankeyakinanhati disebut dengan nama "Iman"; dan
jika dipandang dan segi kesempurnaancarapelaksanaandua
perkara itu disebut dengan nama "Ihsan".
Tiga perkara yang dipandang dari segi-segi yang berlainan itu
tidakharusberpisah antara satu dengan yang lain.
Intisari hubungan antara iman, Islam dan ihsan.
Setelah dijelaskan maksud iman, Islam dan ihsan, maka
suatu kesimpulan dapat dibuat berdasarkan hubungan
ketiga-tiganya iaitu:
Seseorang yang percaya dan yakin dengan keesaan dan
kekuasaan Allah (iman) akan sentiasa tunduk menerima
perintah Allah dan patuh melaksanakan nya (Islam)
dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan
ganjaran oleh manusia (ihsan).
Gabung jalin antara keyakinan terhadap Allah,
kepatuhan melaksanakan perintah-Nya dan keikhlasan
yang sepenuhnya akan melahirkan insan yang
seimbang dan kamil
Kesan Buruk Kelemahan Iman,
Islam Dan Ihsan Dalam
Kehidupan
Individu- timbul sifat mazmumah
dalam diri
Masyarakat-wujudnya masyarakat
yang berpecah belah
Negara-corak pemerintahan
berorientasikan barat
2.1 RUKUN IMAN DAN KAITANNYA
DENGAN IBADAH AKHLAK INDIVIDU DAN
MASYARAKAT SERTA KEHIDUPAN HARIAN

Konsep Rukun Iman


Rukun Iman teras utama akidah Islam
Keenam-enam rukun Iman ialah perkara
yang berkaitan dengan
kepercayaan/keyakinan hati.
Orang yang tidak yakin atau meragui salah
satu daripada rukunnya akan terbatal
Imannya.
HIKMAH MEMPERCAYAI
RUKUN IMAN

Kpd diri -yakin kepada Keesaan dan kekuasaan Allah


S.W.T
-Mentaati segala perintah Allah dan
menjauhi larangannya
-Mendorong untuk melakukan kebaikan dan
berfaedah kepada diri
-Berakhlak mulia
Kpd Keluarga -Melahirkan keluarga harmoni, berkasih sayang
dan bekerjasama
-Keluarga mendapat rahmat dan keberkati dari
Allah
-Amar Makruf dan nahi mungkar dapat
dilaksanakan dalam keluarga
Kpd Masyarakat -Masyarakat dan negara sentiasa aman dan
dan Negara bersatu padu
-Gejala sosial dalam masyaarakat dapat
dibanteras
Hidup Berpaksikan Iman Hidup Tidak Berpaksikan
Iman
Pahala yang besar mendapat dosa
Mendapat pembelaan amalan di dunia yang sia-sia
Didoakan oleh para malaikat dilaknat oleh para malaikat
Mendapat pertolongan Allah tidak mendapat rahmat Allah
Mendapat kemuliaan di hidup tidak berkat
dunia dan di akhirat
Mendapat keamanan dari Sentiasa hidup dalam
rasa takut kebimbangan dan resah
Akibat Tidak Mempercayai
Rukun Iman
Terbatal iman
Cenderung untuk melakukan
perbuatan maksia dan dosa
Mudah terdedah kepada perkara
negatif
Meragui kebesaran dan kekuasaan
Allah
3.1 SIFAT ALLAH YANG
TERKANDUNG DALAM DUA
KALIMAH SYAHADAH
KONSEP SYAHADAHDari segi bahasa :
Syahadah bereti penyaksian.Dari segi
istilah: Yakni penyaksian bahawa tiada
tuhan yang berhak disembah
melainkan Allah daN
Muhammad s.a.w. adalah utusannya
Atau bermakna penyaksian dengan lidah dan
pembuktian melaluiamal yang menunjukkan
keimanan bahawa tiada tuhan melainkan
Allah dan Nabi
Muhammad itu pesuruhnya.
Tauhid Nama dan Sifat Allah:
a. Mempercayai bahawa tiada tuhan yang Maha
pengasih, Pemurah, Kaya dan berkuasa
melainkan Allah.
b. Mempercayai bahawa zat Allah itu mempunyai
nama-nama serta sifat-sifat yang
maha sempurna, amat elok dan terbaik.
c. Bererti mensifatkan Allah dengan segala
kesempurnaan di dalam hati kita dan
menangkis segala sifat kekurangan yang ada
dalam bisikan hati kita.