Vous êtes sur la page 1sur 115

Lunes ng

Ikalabindalaw
ang Linggo
ng
Karaniwang
Liturhiya
Turo ng
Simbahan
Sa Hapag ng
Panginoon, buong
bayan ngayoy
nagtitipon
Upang
pagsaluhan ang
kaligtasang
handog ng Diyos
sa tanan.
Sa panahong
tigang ang lupa,
sa panahong
ang aniy
sagana
Sa panahon ng
digmaan at
kaguluhan, sa
panahon ng
kapayapaan.
Sa Hapag ng
Panginoon, buong
bayan ngayoy
nagtitipon
Upang
pagsaluhan ang
kaligtasang
handog ng Diyos
sa tanan.
Amen
At sumaiyo rin
Inaamin ko sa
makapangyarihan
Diyos at sa inyo
mga kapatid
na lubha akong
nagkasala sa isip,
sa salita,
at sa gawa
at sa aking
pagkukulang kaya
isinasamo ko sa
mahal na Birheng
Maria sa
lahat ng mga
anghel at mga
banal at sa inyo
mga kapatid
na akoy
ipanalangin
sa Panginoong
ating Diyos.
Amen
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Kristo, kaawaan
Mo kami

Kristo, kaawaan
Mo kami
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Papuri sa Diyos

sa kaitaasan
at sa lupay
kapayapaan
sa mga taong
kinalulugdan Nya
Pinupuri ka
namin,
Dinarangal
ka namin,
Sinasamba
ka namin
Ipinagbubunyi
ka namin
Pinasasalamatan
ka namin dahil
sa dakila Mong
angking
kapurihan
Panginoong Diyos,
Hari ng langit,
Diyos Amang
Makapangyarihan
sa lahat
Panginoong
Hesukristo,
bugtong na Anak
Panginoong Diyos,
kordero ng Diyos
Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan,
maawa ka sa amin
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang
aming kahilingan
Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin
Sapagkat Ikaw
lamang ang banal
Ikaw lamang ang
Panginoon
Ikaw lamang,
O Hesukristo
ang kataas-taasan
kasama ng
Espiritu Santo
Sa kadakilaan ng
Diyos Ama. Amen
Manalangin tayo...

Amen
Ang Salita ng
Diyos Mula sa
Aklat ng Genesis
Ang Salita ng Diyos
Salamat sa Diyos
Salmong Tugunan

Mapalad ang
ibinukod na
bansang hinirang
ng Diyos
ALLELUYA!

Aleluya
+Sumainyo ang
Panginoon

-At Sumaiyo rin


+Ang Mabuting Balita
ng Panginoon ayon kay
San Mateo

- Papuri sa Iyo
Panginoon
Ang Mabuting Balita ng
Panginoon

Pinupuri Ka namin,
Panginoong Jesukristo
Panalangin ng Bayan:
Ama, ituro Mo sa
amin ang iyong
pagiging
mahabagin
Amen
Handog namin sa
Iyo, Ama, ang
tinapay at alak na
ito
Handog ng
bayang umaasa,
sumasambat
nagmamahal
saYo.
Naway dalhin ng
Yong anghel ang
aming panalangin
sa Yong dambana,
katulad ng
halimuyak ng
insensong
umaakyat sa
kalangitan
Handog namin sa
Iyo, Ama, ang
tinapay at alak na
ito
Handog ng
bayang umaasa,
sumasambat
nagmamahal
saYo.
Naway ang aming
kaloob, maging si
HesuKristong
aming Panginoon
Ang sinumang
tumanggap at
makisalo ay
mabubuhay kalian
pa man.
Handog namin sa
Iyo, Ama, ang
tinapay at alak na
ito
Handog ng baying
umaasa,
sumasambat
nagmamahal
saYo.
Tanggapin nawa ng
Panginoon itong
paghahain sa iyong
mga kamay, sa
kapurihan Nyat
karangalan, sa ating
kapakinabangan at sa
buong sambayanan
Niyang banal.
AMEN
* Sumainyo ang
Panginoon
- At sumaiyo rin
*Itaas sa Diyos ang
inyong puso at diwa
- Itinaas na namin
sa Panginoon
*Pasalamatan natin
ang Panginoong
ating Diyos
*Pasalamatan natin
ang Panginoong
ating Diyos
Santo
Si Kristo ay
gunitain, sarili
ay inihain,
bilang pagkait
inuming
pinagsasaluhan
Hanggang
sa Siyay
dumating
AMEN
AMA
NAMIN
Sapagkat Iyo
ang kaharian, at
ang
kapangyarihan
at ang kapurihan
magpakailanman.

Amen
Amen
At sumaiyo rin
Kordero ng
Diyos
Panginoon, hindi ako
karapat-dapat na
magpatuloy sa Iyo
ngunit sa isang Salita
Mo lamang ay
gagaling na ako.
Ikaw Hesus
ang tinapay
ng buhay,
binasbasan,
hinatit
Buhay na
ganap ang sa
amiy kaloob
at
pagsasalong
Basbasan
ang buhay
naming
handog,
naway
Buhay na
laan ang sa
amiy kaloob
at
pagsasalong
Ikaw Hesus
ang tinapay
ng buhay,
binasbasan,
hinatit
Buhay na
ganap ang sa
amiy kaloob
at
pagsasalong
Marapatin sa
kapwa maging
tinapay,
kagalakan sa
nalulumbay,
At kanlungan
sa bayan
Mong sawi.
Ikaw Hesus
ang tinapay
ng buhay,
binasbasan,
hinatit
Buhay na
ganap ang sa
amiy kaloob
at
pagsasalong
* Manalangin
tayo
Amen
* Sumainyo ang
Panginoon
At sumaiyo rin
Amen
Salamat sa Diyos
Purihin Ka,
Panginoon,
Ikaw ang
tanging
pag-asa,
pagpalain
po ninyo
pagpalain
po Ninyo
kami sa
lahat ng
panahon.
Mapalad
kami sa
pagkakaroon
ng isang
Mahal na
Patron
Na Iyong
itinalaga sa
Simbahang
Katolika
San Pedro,
magiting na
apostol ni
Kristo
Pinagkalooban
ng susi ng
kalangitan,
kamiy
patnubayan
Pagdating
ng huling
sandali,
Mahal na
Patrong
San Pedro,
Buksan po
ninyo ang
pinto ng
langit upang
s Kristo ay
Makamtan
San Pedro,
magiting na
apostol ni
Kristo
Pinagkalooban
ng susi ng
kalangitan,
kamiy
patnubayan
Pagdating
ng huling
sandali,
Mahal na
Patrong
San Pedro,
Buksan po
ninyo ang
pinto ng
langit upang
s Kristo ay
Makamtan
Mahal na
Panginoon,
salamat sa
inyo sa
patrong si
San Pedro.