Vous êtes sur la page 1sur 55
KPN 4053: Pentaksiran Pembelajaran Tajuk: Aras Taksonomi Bloom & Jadual Penentuan Ujian (JPU) Ahli Kumpulan: Sylviana

KPN 4053: Pentaksiran Pembelajaran

Tajuk: Aras Taksonomi Bloom & Jadual Penentuan Ujian (JPU)

Ahli Kumpulan:

Sylviana Anak Indera Raja Rajeswari Elangovan Josephine Anak Andrew Alam

. innovative . entrepreneurial . global .

Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .

Objektif

Pengajaran

Sukatan

Pelajaran

Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .
Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .
Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .
Prosedur Penilaian

Prosedur

Penilaian

Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .

Pengalaman

Pendidikan

Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .
Objektif Pengajaran Sukatan Pelajaran Prosedur Penilaian Pengalaman Pendidikan . innovative . entrepreneurial . global .

. innovative . entrepreneurial . global .

 Definisi: TAKSONOMI BLOOM Kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan

Definisi:

TAKSONOMI BLOOM

Kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma itu. (Kamus Dewan Edisi Keempat, (2005)).

Tujuan:

Membentuk

objektif-objektif

secara berkesan.

pembelajaran

. innovative . entrepreneurial . global .

TAKSONOMI BLOOM . innovative . entrepreneurial . global .

TAKSONOMI BLOOM

TAKSONOMI BLOOM . innovative . entrepreneurial . global .

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF  Domain kognitif yang melibatkan pemikiran pelajar dimana menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian,

DOMAIN KOGNITIF

Domain kognitif yang melibatkan pemikiran pelajar dimana menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berfikir.

Bercorak

hierarki:

tahap

tahap yang tinggi.

rendah

kepada

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF . innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF

DOMAIN KOGNITIF . innovative . entrepreneurial . global .

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF 1)PENGETAHUAN  Pengetahuan bermaksud keupayaan mengingat fakta, prinsip, prosedur dan peristiwa yang berlaku. 

DOMAIN KOGNITIF

1)PENGETAHUAN

 • Pengetahuan bermaksud keupayaan mengingat

fakta,

prinsip, prosedur dan peristiwa yang

berlaku.

 • Terdapat tiga peringkat:

  • a) Pengetahuan fakta khusus.

  • b) Pengetahuan tentang cara mengendalikan

sesuatu.

 • c) Pengetahuan tentang perkara yang bersifat

sejagat dan abstrak.

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF 2) KEFAHAMAN  Kefahaman bermaksud keupayaan pelajar memberi huraian atau makna sesuatu perkara. 

DOMAIN KOGNITIF

2) KEFAHAMAN

 • Kefahaman bermaksud keupayaan pelajar memberi huraian atau makna sesuatu perkara.

 • Terbahagi kepada tiga;

a)Menterjemah

b)Menafsir

c)Mengekstrapolasi

. innovative . entrepreneurial . global .

3)APLIKASI DOMAIN KOGNITIF  Aplikasi bermaksud keupayaan menggunakan konsep, prinsip teori, hukum, prosedur, langkah dan kaedah

3)APLIKASI

DOMAIN KOGNITIF

 • Aplikasi bermaksud keupayaan menggunakan konsep, prinsip teori, hukum, prosedur, langkah dan kaedah am dalam situasi khusus dan situasi am.

 • Contoh soalan:

 • Selesaikan persamaan serentak berikut:

3x + 2y = 4 x + 6y = 3

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF 4) ANALISIS  Analisis bermaksud keupayaan memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil kepada yang

DOMAIN KOGNITIF

4) ANALISIS

Analisis bermaksud keupayaan memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil kepada yang ringkas.

Terdapat tiga jenis analisis:

 • a) Analisis unsur

 • b) Analisis hubungan

 • c) Analisis prinsip

. innovative . entrepreneurial . global .

5) SINTESIS DOMAIN KOGNITIF  Sintesis bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu

5) SINTESIS

DOMAIN KOGNITIF

Sintesis bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih berstruktur,tersusun dan menyeluruh.

Terbahagi kepada tiga jenis sintesis:

a)Sintesis penyampaian b)Sintesis himpunan c)Sintesis cadangan

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF 6) PENILAIAN  Penilaian bermaksud keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui

DOMAIN KOGNITIF

6) PENILAIAN

Penilaian bermaksud keupayaan menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui pelajar.

Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan, sesuatu idea atau sebagainya.

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN KOGNITIF SENARAI KATA KHUSUS DOMAIN KOGNITIF Domain Kognitif Kata Khusus Pengetahuan Bila, Dimana Siapa,Beri definisi,Menyenaraikan

DOMAIN KOGNITIF

SENARAI KATA KHUSUS DOMAIN KOGNITIF

Domain Kognitif

Kata Khusus

Pengetahuan

Bila, Dimana Siapa,Beri definisi,Menyenaraikan

Kefahaman

Menyatakan,Menerangkan

Membincangkan,Menjelaskan

Aplikasi

Menterjemah,Mentafsir Menunjuk cara,Menggunakan,Mengaplikasi

Analisis

Menganalisis,Membahas,Membanding,Mengkritik

Membahas,Menghubungkait,Menyelesaikan,Meneliti

Sintesis

Meramalkan,Membina

Mencipta,Menyusun,Mencadang

Penilaian

Menghakimi,Menilai

Mengulas,Menggred

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN DOMAIN AFEKTIF AFEKTIF . innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN

DOMAIN AFEKTIF

AFEKTIF

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN AFEKTIF • Merujuk kepada perkembangan emosi dan perasaan seperti sikap , minat , nilai murid

DOMAIN AFEKTIF

• Merujuk kepada perkembangan emosi dan perasaan seperti sikap, minat, nilai murid dan cara penyesuaian diri pelajar.

• Berbeza di antara satu sama lain.

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN AFEKTIF • Perasaan murid yang suka atau benci terhadap sesuatu mata pelajaran sangat penting •

DOMAIN AFEKTIF

• Perasaan murid yang suka atau benci terhadap sesuatu mata pelajaran sangat penting

Guru - mewujudkan suasana pembelajaran yang baik

Murid - membentuk sikap positif terhadap pelajaran

. innovative . entrepreneurial . global .

SASARAN AFEKTIF • Afektif Positif - pelajar mengalami perasaan positif, cth:kegembiraan • Afektif Neutral – sedikit

SASARAN AFEKTIF

Afektif Positif - pelajar mengalami perasaan positif, cth:kegembiraan

Afektif Neutral – sedikit atau tidak mengalami sebarang perasaan

Afektif Negatif - pelajar mengalami perasaan negatif, cth:kebosanan

. innovative . entrepreneurial . global .

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF 5.0 PENGHAYATAN 4.0 PENGORGANISASIAN 2.0 PEMBERIAN RESPON 1.0 PENERIMAAN NILAI . innovative .

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF

5.0 PENGHAYATAN 4.0 PENGORGANISASIAN

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF 5.0 PENGHAYATAN 4.0 PENGORGANISASIAN 2.0 PEMBERIAN RESPON 1.0 PENERIMAAN NILAI . innovative .

2.0 PEMBERIAN RESPON 1.0 PENERIMAAN NILAI

HIERARKI DOMAIN AFEKTIF 5.0 PENGHAYATAN 4.0 PENGORGANISASIAN 2.0 PEMBERIAN RESPON 1.0 PENERIMAAN NILAI . innovative .

. innovative . entrepreneurial . global .

1.0 : PENERIMAAN • Kesediaan pelajar untuk memberi perhatian kepada sesuatu • Berusaha mendengar • 3

1.0 : PENERIMAAN

• Kesediaan pelajar untuk memberi perhatian kepada sesuatu

• Berusaha mendengar

• 3 jenis penerimaan:

 • i. Sedar (berbentuk kognitif)

ii. Kesediaan menerima

iii. Pengambilan bahagian secara terkawal

. innovative . entrepreneurial . global .

2.0 : PEMBERIAN RESPON • Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkat berinteraksi dengan rangsangan • 3

2.0 : PEMBERIAN RESPON

• Menunjukkan minat dan terdapat satu peringkat berinteraksi dengan rangsangan

• 3 jenis tindakbalas

 • i. Tindak balas mengikut arahan

ii. Tindak balas dengan sendiri

iii. Tindak balas yang menghasilkan kepuasan aktif dalam perbincangan / aktiviti

. innovative . entrepreneurial . global .

3.0 : PENGHARGAAN NILAI • Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalaman respon terhadap rangsangan • 3

3.0 : PENGHARGAAN NILAI

• Harga atau nilai dikaitkan dengan pengalaman respon terhadap rangsangan

• 3 jenis nilaian:

 • i. Penerimaan nilai

ii. Pemilihan sesuatu nilai iii. Komitmen

. innovative . entrepreneurial . global .

4.0 : PENGORGANISASIAN NILAI • Pengalaman diasimilasikan ke dalam sistem nilai yang berkembang • 2 jenis

4.0 : PENGORGANISASIAN NILAI

• Pengalaman diasimilasikan ke dalam sistem nilai yang berkembang

• 2 jenis pengelolaan nilai:

 • i. Mengkonsepsulisasikan nilai

ii. Penyusunan nilai

. innovative . entrepreneurial . global .

5.0 : PENGHAYATAN NILAI • Ketepatan dan kestabilan nilai telah dicapai dan dimanifestasikan dalam bentuk tingkahlaku

5.0 : PENGHAYATAN NILAI

Ketepatan dan kestabilan nilai telah dicapai dan dimanifestasikan dalam bentuk tingkahlaku

2 jenis perwatakan:

 • i. Miripan kepada nilai tertentu

ii. Perwatakan yang membawa maksud individu itu mempunyai suatu sistem tersendiri

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN PSIKOMOTOR • Anita Harrow (1972) dan Jewett & Mullan (1977) • Simpson (1972) • Dave
DOMAIN PSIKOMOTOR • Anita Harrow (1972) dan Jewett &
DOMAIN PSIKOMOTOR
Anita
Harrow (1972)
dan Jewett &

Mullan (1977)

Simpson (1972)

Dave (1967)

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN PSIKOMOTOR
DOMAIN
PSIKOMOTOR

Anita Harrow (1972) dan Mullan (1977)

Jewett &

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN PSIKOMOTOR
DOMAIN
PSIKOMOTOR

Harrow (1972) dan

Jewett & Mullan

(1977)

• Jadual

1 adalah sistem

empat (4)

dan

Harrow

peringkat berdasarkan

disesuaikan

daripada

kerja

(1972) dan Jewett & Mullan (1977).

Pergerakan Asas Pergerakan Generik Pergerakan Ordinatif Pergerakan Kreatif
Pergerakan
Asas
Pergerakan
Generik
Pergerakan
Ordinatif
Pergerakan
Kreatif

. innovative . entrepreneurial . global .

• Definisi: - berkaitan dengan pembangunan pembangunan kebolehan kebolehan otot otot yang pelbagai yang pelbagai dari

Definisi:

-

berkaitan

dengan

pembangunan

pembangunan

kebolehan

kebolehan

otot

otot

yang pelbagai

yang

pelbagai dari

dari pergerakan

pergerakan

refleks refleks mudah mudah untuk untuk ketepatan ketepatan

dan dan kreativiti kreativiti dalam dalam

melaksanakan kemahiran.

melaksanakan

kemahiran.

Amat

releven

pendidikan :

dalam

bidang

- Pendidikan

Pendidikan Jasmani,

Jasmani, Muzik,

Muzik,

Drama, Drama, Vokasional Vokasional.
Drama,
Drama,
Vokasional
Vokasional.
&&
&&

Seni

Seni

Kursus

Kursus

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN • PSIKOMOTOR
DOMAIN
PSIKOMOTOR

Melalui sistem ini, lihat bagaimana proses ini boleh digunakan untuk bidang-bidang seperti pendidikan jasmani, muzik, seni dan

pendidikan vokasional.

 

KATEGORI

PENERANGAN

1

Pergerak

 

Definisi: - pergerakan-pergerakan

 

an

yang membentuk asas untuk

Asas

pergerakan

tahap

yang

lebih

tinggi.

 
 

Contoh:

Keupayaan untuk mengesan objek, genggam objek, atau merangkak dan berjalan.

 

Satu objektif sampel maklumat untuk peringkat asas pergerakan berikut:

 

Pelajar akan dapat memegang

raket tenis betul untuk pukulan kilas.

 

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN 1 PSIKOMOTOR Pergerak an Asas • Objektif ini memperkatakan dengan pergerakan asas genggam raket tenis
DOMAIN
1
PSIKOMOTOR
Pergerak
an Asas • Objektif ini memperkatakan
dengan pergerakan asas genggam
raket tenis yang betul.
• Sememangnya, ia adalah asas
untuk tenis pergerakan tahap yang
lebih tinggi
2
Pergerak
Definisi:
keupayaan
untuk
an
menjalankan
asas-asas
Generik
kemahiran
apabila
diberi
arahan
dan
di
bawah
penyeliaan.
Pada
tahap
ini,
corak
motor
berkesan,
masa,
dan
penyelaras
sedang
dibangunkan
dan
diperhalusi.
• Kesedaran badan dalam gerakan
dan susunan dan penggunaan
bahagian badan dipelajari.

. innovative . entrepreneurial . global .

2 Pergerak • Satu contoh objektif pengajaran DOMAIN an generik pergerakan peringkat PSIKOMOTOR Generik berikut: Di
2
Pergerak
• Satu contoh objektif pengajaran
DOMAIN
an
generik pergerakan peringkat
PSIKOMOTOR
Generik
berikut:
Di bawah pengawasan, pelajar
akan dapat melaksanakan skor
yang diperlukan muzik dengan
tidak
lebih daripada lima
kesilapan.
3
Pergerak
• menandakan kecekapan dalam

an

Ordinatif

melaksanakan kemahiran

berupaya dan bebas.

Kemahiran

keseluruhan

telah

dianjurkan

dan

dalam urutan.

boleh

dilakukan

Usaha bersungguh-sungguh tidak

lagi diperlukan: kemahiran telah

dikuasai, dan terdapat ketepatan

prestasi.

Pada

peringkat

ini,

kemahiran

. innovative . entrepreneurial . global .

boleh

dijalankan

oleh

tabiat

di

3 Pergerak • Satu contoh objektif maklumat DOMAIN an tahap pergerakan ordinatif berikut: PSIKOMOTOR Ordinatif Melihat
3
Pergerak
• Satu contoh objektif maklumat
DOMAIN
an
tahap pergerakan ordinatif berikut:
PSIKOMOTOR
Ordinatif
Melihat cara penyelam untuk
menyelam, pelajar akan
dapat
menjalankan teknik langkah
demi langkah tanpa berhenti
untuk berfikir.
4
Pergerak
• memerlukan keupayaan untuk

an

Kreatif

menghasilkan dan mengarang,

menghidangkan tujuan peribadi

pelaku.

Iaitu, individu harus mampu

untuk mencipta pilihan motor

unik, menambah baik

keaslian

ke dalam corak pergerakan.

Satu contoh maklumat objektif

tahap pergerakan kreatif:

Memberi latihan tarian, pelajar

akan

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN PSIKOMOTOR
DOMAIN
PSIKOMOTOR

DAVE (1967)

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN • • PSIKOMOTOR
DOMAIN
• •
PSIKOMOTOR

Dave, R. (1967). Domain Psychomotor. Berlin:

Dave, R. (1967). Domain Psychomotor. Berlin:

Conference of Educational Testing.

Conference of Educational Testing.

International

International

Beliau telah membuat cadangan pecahan-

Beliau telah membuat cadangan pecahan-

pecahan

pecahan

domain domain psikomotor psikomotor kepada kepada Imitasi
domain
domain
psikomotor
psikomotor
kepada
kepada
Imitasi
Manipulasi Ketelitian & Ketepatan Artikulasi Naturalisasi
Manipulasi
Ketelitian &
Ketepatan
Artikulasi
Naturalisasi

bahagian:

bahagian:

lima

lima

(5)

(5)

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN PSIKOMOTOR Kategori Penerangan Contoh 1 Imitasi • Memerhatikan kemahiran dan memerhati cuba untuk mengikuti atau
DOMAIN
PSIKOMOTOR
Kategori
Penerangan
Contoh
1
Imitasi
Memerhatikan
kemahiran
dan
memerhati
cuba
untuk
mengikuti
atau
tindakan
guru/
mengulanginya
jurulatih
dan
mengulangi
Pencapaian
mungkin
kurang
tindakan, proses
berkualiti
atau
aktiviti
tersebut.
Kata Kunci:
Menyalin,
mengikuti,
meniru,
mengulang,
mematuhi.

. innovative . entrepreneurial . global .

DOMAIN PSIKOMOTOR Kategor Penerangan Contoh i 2 Manipul • Berupaya melaksanakan kemahiran menjalankan asi atau menghasilkan
DOMAIN
PSIKOMOTOR
Kategor
Penerangan
Contoh
i
2
Manipul
• Berupaya melaksanakan kemahiran
menjalankan
asi
atau menghasilkan sesuatu setelah
tugas
daripada
mengikuti arahan-arahan serta amalan
arahan
bertulis
tertentu.
atau lisan.
menghasilkan
sesuatu
yang
baru
setelah
mengikuti
latihan,
kelas
atau
membaca

. innovative . entrepreneurial . global .

mengenainya.

Kata kunci:

Mewujudkan

semula,

membina,

menjalankan,

melaksanakan,

melakukan

DOMAIN PSIKOMOTOR Kategor Penerangan Contoh i
DOMAIN
PSIKOMOTOR
Kategor
Penerangan
Contoh
i

3

Keteliti

Boleh melaksanakan kemahiran atau

melaksanakan

an

menghasilkan produk secara

tugas

atau

dan

berdikari dengan lebih jelas, betul

aktiviti

dengan

ketepat

dan tepat.

kepakaran

dan

an

kualiti

yang

 

tinggi

tanpa

bantuan

atau

arahan;

dapat

menunjukkan

aktiviti

kepada

pelajar lain.

mengulangi

 

Kata kunci:

tingkah

laku

Menunjukkan,

melengkapkan,

yang

sama

mengikuti,

melaksanakan,

sehingga menda-

menghasilkan, mengawal

patkan

hasil

. innovative . entrepreneurial . global .

yang paling baik

atau betul.

DOMAIN PSIKOMOTOR Kategori Penerangan Contoh 4 Artikulasi •Mengubah suai kemahiran atau menghasilkan produk untuk menyesuaikan diri
DOMAIN
PSIKOMOTOR
Kategori
Penerangan
Contoh
4 Artikulasi •Mengubah suai kemahiran atau
menghasilkan
produk untuk menyesuaikan diri
video multimedia
dengan situasi baru; menggabungkan
dengan
lebih daripada satu kemahiran untuk
memasukkan
menjadi lebih harmoni dan konsisten.
muzik, suara,
drama dan
sebagainya.
Kata kunci:
Membina,
menyelesaikan,
menggabungkan
, menyelaraskan,
mengintegrasika
n, menyesuaikan
diri,
membangunkan,
merangka,
mengubahsuai
. innovative . entrepreneurial . global .
DOMAIN PSIKOMOTOR Kategori Penerangan Contoh 5 Naturalis Mempunyai kekuatan untuk melakukan Menentukan asi secara bersahaja dan
DOMAIN
PSIKOMOTOR
Kategori
Penerangan
Contoh
5
Naturalis
Mempunyai kekuatan untuk melakukan
Menentukan
asi
secara bersahaja dan semulajadi tanpa
matlamat,
perlu banyak melibatkan bahagian
pendekatan dan
fizikal dan keupayaan mental (merujuk
strategi untuk
kepada pemikiran).
kegunaan aktiviti
Penguasaan aktiviti atau kemahiran
untuk memenuhi
yang berkaitan secara automatik di
keperluan
peringkat strategik.
strategik.
bermain bola.
Kata kunci:
Merekabentuk,
nyatakan,
mengurus,
mencipta.

. innovative . entrepreneurial . global .

Jadual Penentuan Ujian (JPU) 39 . innovative . entrepreneurial . global .

Jadual Penentuan Ujian (JPU)

39

. innovative . entrepreneurial . global .

Definisi JPU • Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta dua hala yg mengaitkan objektif pengajaran

Definisi JPU

Kubiszyn dan Borich (2003), JPU adalah carta dua hala yg mengaitkan objektif pengajaran dgn kandungan pengajaran.

Test Blue Print & Test Spesification

Satu kerangka ujian

40

. innovative . entrepreneurial . global .

Siapa Yg Membuat JPU?  Penggubal kurikulum & sukatan pelajaran  Guru-guru mengajar m/p 41 .

Siapa Yg Membuat JPU?

Penggubal kurikulum & sukatan pelajaran Guru-guru mengajar m/p

41

. innovative . entrepreneurial . global .

Kandungan topik-topik yg Bentuk & tempoh masa ujian akan diuji Ciri-Ciri Ciri-Ciri Utama Utama JPU JPU
Kandungan topik-topik yg Bentuk & tempoh masa ujian akan diuji Ciri-Ciri Ciri-Ciri Utama Utama JPU JPU

Kandungan topik-topik yg

Bentuk & tempoh masa

ujian

akan diuji

Ciri-Ciri Ciri-Ciri Utama Utama JPU JPU
Ciri-Ciri Ciri-Ciri
Utama Utama JPU JPU

Aras kemahiran utk

soalan/item

Bilangan soalan yg akan

diuji

Kandungan topik-topik yg Bentuk & tempoh masa ujian akan diuji Ciri-Ciri Ciri-Ciri Utama Utama JPU JPU
Kandungan topik-topik yg Bentuk & tempoh masa ujian akan diuji Ciri-Ciri Ciri-Ciri Utama Utama JPU JPU

42

. innovative . entrepreneurial . global .

Kepentingan JPU • Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan • Kertas ujian dapat digubal secara sistematik,

Kepentingan JPU

Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan Kertas ujian dapat digubal secara sistematik, Memberi panduan untuk membentuk format ujian, Kesahan dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin, Taburan soalan mengikut tajuk adalah seimbang, Ujian meliputi keseluruhan sukatan pelajaran,

Aras kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina lain,

Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.

43

. innovative . entrepreneurial . global .

Langkah-Langkah Langkah-Langkah Membina Membina JPU: JPU: Langkah 6: Nyatakan M/P, Tingkatan & Susunan Langkah 6: Nyatakan
Langkah-Langkah Langkah-Langkah Membina Membina JPU: JPU:
Langkah-Langkah Langkah-Langkah Membina Membina JPU: JPU:
Langkah 6: Nyatakan M/P, Tingkatan & Susunan Langkah 6: Nyatakan M/P, Tingkatan & Susunan No.Soalan No.Soalan
Langkah 6: Nyatakan M/P, Tingkatan & Susunan
Langkah 6: Nyatakan M/P, Tingkatan & Susunan
No.Soalan
No.Soalan
Langkah 5: Tentukan Bilangan, Aras Kesukaran, dan
Langkah 5: Tentukan Bilangan, Aras Kesukaran, dan
Markah Item/Soalan
Markah Item/Soalan
Langkah 44:: Jenis Ujian ygyg Akan Diuji Langkah Jenis Ujian Akan Diuji Langkah 33:: Tentukan Model
Langkah 44:: Jenis Ujian ygyg Akan Diuji
Langkah
Jenis Ujian
Akan Diuji
Langkah 33:: Tentukan Model Aras Kesukaran Item
Langkah
Tentukan Model Aras Kesukaran Item
Langkah 2: Tentukan Soalan-Soalan yg Akan Dibina
Langkah 2: Tentukan Soalan-Soalan yg Akan Dibina
Itu
Itu
Langkah 11:: Senaraikan Tajuk-Tajuk ygyg Hendak Diuji Langkah Senaraikan Tajuk-Tajuk Hendak Diuji
Langkah 11:: Senaraikan Tajuk-Tajuk ygyg Hendak Diuji
Langkah
Senaraikan Tajuk-Tajuk
Hendak Diuji

44

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses Membina JPU Peringkat 77 :: Menentukan Wajaran Peringkat Menentukan Wajaran Peringkat 66:: Mengisi Jumlah Item

Proses Membina JPU

Peringkat 77 :: Menentukan Wajaran Peringkat Menentukan Wajaran Peringkat 66:: Mengisi Jumlah Item Mengikut Aras Kemahiran
Peringkat 77 :: Menentukan Wajaran
Peringkat
Menentukan Wajaran
Peringkat 66:: Mengisi Jumlah Item Mengikut Aras Kemahiran
Peringkat
Mengisi Jumlah Item Mengikut Aras Kemahiran
Peringkat 55:: Mengisi Jumlah Item Mengikut Topik
Peringkat
Mengisi Jumlah Item Mengikut Topik
Peringkat
Peringkat 44:: Menentukan Jumlah Keseluruhan Item
Menentukan Jumlah Keseluruhan Item
Peringkat 3: Bahagikan Paksi menegak (kemahiran) Kepada 8
Peringkat 3: Bahagikan Paksi menegak (kemahiran) Kepada 8
lajur
lajur
Peringkat 2: Susun objektif/Kandungan Pelajaran Mengikut
Peringkat 2: Susun objektif/Kandungan Pelajaran Mengikut
Kepentingan
Kepentingan
Peringkat
Peringkat 11:: Bahagikan jadual kpd
Bahagikan jadual kpd 22 dimensi
dimensi

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU Peringkat 1 : Bahagikan jadual kpd 2 dimensi • Dimensi 1 : Mengandungi

Proses pembinaan JPU

Peringkat 1: Bahagikan jadual kpd 2 dimensi Dimensi 1: Mengandungi objektif yg dikehendaki atau kandungan utama dlm sukatan m/p Dimensi 2: Mengandungi kemahiran pengajaran bg setiap objektif/kandungan

46

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU Peringkat 2 : Susun Objektif/Kandungan Pelajaran Mengikut Kepentingan • Satu lajur ditambah di

Proses pembinaan JPU

Peringkat 2: Susun Objektif/Kandungan Pelajaran Mengikut Kepentingan

Satu lajur ditambah di sebelah kiri kandungan, lajur ini dinamakan bilangan

Bil

Kandungan

Kemahiran

1

Tatabahasa

 

2

KOMSAS

 

3

Peribahasa

47

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU Peringkat 3 : Bahagikan Paksi menegak (kemahiran) Kepada 8 lajur • 2 lajur

Proses pembinaan JPU

Peringkat 3: Bahagikan Paksi menegak (kemahiran)

Kepada 8 lajur

2 lajur sebelah kanan ditambah utk ruang jumlah

item & peratusan wajaran.

Proses pembinaan JPU Peringkat 3 : Bahagikan Paksi menegak (kemahiran) Kepada 8 lajur • 2 lajur

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU Peringkat 4 : Menentukan jumlah keseluruhan item mengikut topik . innovative . entrepreneurial

Proses pembinaan JPU

Peringkat 4: Menentukan jumlah keseluruhan item

mengikut topik

Proses pembinaan JPU Peringkat 4 : Menentukan jumlah keseluruhan item mengikut topik . innovative . entrepreneurial

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU Peringkat 5 : Mengisi jumlah item mengikut aras topik 50 . innovative .

Proses pembinaan JPU

Peringkat 5: Mengisi jumlah item mengikut aras topik

Proses pembinaan JPU Peringkat 5 : Mengisi jumlah item mengikut aras topik 50 . innovative .

50

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU Peringkat 6 : Mengisi Jumlah Item Mengikut Aras Kemahiran . innovative . entrepreneurial

Proses pembinaan JPU

Peringkat 6: Mengisi Jumlah Item Mengikut Aras Kemahiran

Proses pembinaan JPU Peringkat 6 : Mengisi Jumlah Item Mengikut Aras Kemahiran . innovative . entrepreneurial

. innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU • Peringkat 7 : Menentukan Wajaran . innovative . entrepreneurial . global .

Proses pembinaan JPU

Peringkat 7 : Menentukan Wajaran

Proses pembinaan JPU • Peringkat 7 : Menentukan Wajaran . innovative . entrepreneurial . global .

. innovative . entrepreneurial . global .

Wajaran • JUMLAH ITEM JUMLAH KESELURAHAN ITEM • Contoh: = 10 X 100 40 = 25%

Wajaran

JUMLAH ITEM

JUMLAH KESELURAHAN ITEM

Contoh:

=

10

X 100

 

40

 

=

25%

X JUMLAH WAJARAN

PENENTUAN PERATUS X JUMLAH KESELURUHAN ITEM

JUMLAH WAJARAN

Contoh:

=

20 (%) X 40 soalan

100

= 8 soalan

53

. innovative . entrepreneurial . global .

Contoh JPU   Contoh Contoh 1 1 : : <a href=JADUAL PENENTUAN UJIAN FORMATIF JADUAL PENENTUAN UJIAN FORMATIF .docx .docx   Contoh Contoh 2 2 : : JADUAL PENENTUAN UJIAN SUMATIF.d JADUAL PENENTUAN UJIAN SUMATIF.d ocx ocx 54 . innovative . entrepreneurial . global . " id="pdf-obj-53-2" src="pdf-obj-53-2.jpg">

Contoh JPU

54

. innovative . entrepreneurial . global .

Penutup • Melalui pembinaan JPU ini guru dapat melihat dengan lebih jelas sejauh manakah tahap penguasaan

Penutup

Melalui pembinaan JPU ini guru dapat

melihat dengan lebih jelas sejauh

manakah tahap penguasaan pelajar bagi

setiap topik.

Ujian yang dibuat mengikut standard JPU

yang telah ditetapkan akan menghasilkan

ujian yang berkualiti di mana ujian ini

mampu menguji tahap penguasaan

pelajar pada semua aras kognitif.

55

. innovative . entrepreneurial . global .