Vous êtes sur la page 1sur 13

KAKAYAHANG

DISKORSAL
Sa pinakasimpleng pagpapakahulugan, ang
kakayang diskorsal ay tumutuon hindi sa
interpretasyon ng mga indibiduwalvna
pangungusap kundi sa koneksiyon ng
magkakasunod na mga pangungusap tungo
sa isang makabuluhang kabuuan (Savignon,
2007).
Kakayahang Diskorsal

Pumapaloob sa kakayahang ito ang abilidad na


maunawaan at makalikha ng mga anyo ng
wika na mas malawig kaysa sa mga
pangungusap. Kabilang ditto ang mga
kuwento, pag-uusap, mga liham at iba na may
angkop na kohesyon, kohirens, at
organisasyong retorikal. Kasama rin ditto ang
kakayahang lohikal na maisaayos ang mga
pahayag para makalikha ng isang malawig at
mahabang pahayag ngunit may kaisahan
(Saez & Martin, 2010).
Kohisyon

Ang kohisyon, ayon kina Halliday at Hassan


(1976), ay tumutukoy sa ugnayan ng
kahulugan sa loob ng teksto. Maituturing na
may kohisyon ang mga pahayag kung ang
interpretasyon ng isang pahayag ay
nakadepende sa isa pang pahayag.
Halimbawa.
Maraming pagbabago sa pakikisama ni Sarah.
Naging madalas na ang kanyang pagdalo sa mga
gawaain sa komunidad. Napapadalas na rin ang
pagboboluntaryo niya upang manguna sa mga gawain.
Kohisyon

Sa kabilang banda, maari rin naming


semantiko ang pag-uugnay. Tinatawag itong
semantikong kohisyon. Halimbawa.
Magara ang sasakyan. Politiko ang may-ari.
Kohirens

Tumutukoy naman ang kohirens sa kaisahan


ng lahat ng pahayag sa isang sentral na ideya.
Dapat malaman ng isang nagdidiskurso na
may mga pahayag na may leksikal at
semantikong kohisyon ngunit walang
kaisahan. Halimbawa.
Maraming pagbabago sa pakikisama ni Sarah.
Naging madalas na ang kanyang pagdalo sa mga
gawaain sa komunidad. Napapadalas na rin ang
pagboboluntaryo niya upang manguna sa mga gawain. Si
Sarah ay may asawa na.
Pagpapalawak ng Pangungusap

1. Pagpapahaba sa pamamagitan ng kataga.


Napapahaba ang mga pangungusap gamit ang
mga katagang pa, ba, man, naman, nga,
pala, at iba pa. Pang-abay na ingklitik ang
tawag sa mga salitang ito. Halimbawa.
Mabilis ang pagtakbo ng oras.

Mabilis pala ang pagtakbo ng oras.

Mabilis nga ang pagtakbo ng oras.

Mabilis nga pala ang pagtakbo ng oras.


Pagpapalawak ng Pangungusap

2. Pagpapahaba sa pamamagitan ng panuring.


Nakakapagpahaba rin ng pangungusap ang mga
pahuring na na at ng. Halimbawa
Si Carlo Miguel ay estudyante.

Si Carlo Miguel ay estudyanteng manlalaro.

Si Carlo Miguel ay estudyanteng manlalaro ng


basketbol.
Pagpapalawak ng Pangungusap

3. Pagpapahaba sa pamamagitan ng
komplemento. Ang mga komplemento ng
pandiwa ay isang paraan ng pagpapahaba sa mga
pangungusap. Ito ang bahagi ng berbal na
panaguri na nagbibigay kahulugan sa pandiwa.
Ang mga uri nito ay aktor, layon, benepaktibo,
lokatibo, direksyunal, instrumental at
kawsatibo.
komplemento ng pandiwa

a. Komplementong aktor. Nagsasaad sa gumaganap


sa kilos. Pinangungunahan ito ng panandang ang
at mga panghalip. Halimbawa.
Iwinagayway ang bandila.
Iwinagayway ni Mark Alvin ang bandila.
b. Komplementong layon. Tinutukoy rito ang bagay
na ipinapahayag ng pandiwa. Ginagamit dito ang
panandang ng. Halimbawa.
Sumasayaw si Fe.
Sumasayaw ng ballet si Fe.
komplemento ng pandiwa

c. Komplementong benepaktibo. Nagsasaad kung


sino ang makikinabang sa sinasabi ng pandiwa.
Ginagamitan ito ng para sa, para kay at para
kina. Halimbawa.
Nagpakain ng sopas at pandesal si Susan.
Nagpakain ng sopas at pandesal para sa mga kapuspalad si
Susan.
d. Komplementong lokatibo. Isinasaad dito ang
ganapan ng kilos Halimbawa.
Namasyal sina Gunding at Tinang.
Namasyal sa Windmill Farm sina Gunding at Tinang.
komplemento ng pandiwa

e. Komplementong direksyunal. Isinasaad nito sng


patutunguhan ng kilos. Halimbawa.
Dumalaw si Elsa.
Dumalaw si Elsa kay Dario.
f. Komplementong instrumental. Nagsasaad ito sa
instrumenting ginamit upang isagawa ang kilos.
Ginagamit na pananda ang sa pamamagitan ng
at ng. Halimbawa.
Inikot ni Alex ang buong village.
Inikot ni Alex sa pamamagitan ng bisekleta ang buong
village.
komplemento ng pandiwa

g. Komplementong kosatibo. Isinasaad ang


kadahilanan ng pagkilos. Ginagamitan ito ng
panandang sa o kay at mga panghalili nito.
Halimbawa.
Si Nancy ay nakapag-aral.
Si Nancy ay nakapag-aral dahilan sa iskolarsyip grant.
Pagpapalawak ng Pangungusap

4. Pagpapahaba sa pamamagitan ng
pagtatambal. Napapahaba pa ang isang payak na
pangungusap kung gagawin itong tambalan.
Gagamitin ang mga pangatnig o panimbang na
at, ngunit, datapwat, subalit, saka, at iba pa
upang maisagawa ito. Halimbawa.
Kabahagi ng teatrong pangkultura si Susan.

Miyembro si Susan ng isang NGO.

Kabahagi si Susan ng teatrong pangkultura at


miyembro din siya ng isang NGO.