Vous êtes sur la page 1sur 8

AKHLAK

KARIMAH
ْ ‫عو ِني أ َ ْست َ ِج‬
‫ب لَ ُك ْم ِإ َّن‬ ُ ‫َوقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد‬
‫ع ْن ِعبَا َدتِي‬ َ ‫ون‬
َ ‫ر‬ ‫ب‬
ُِ َ ْ
‫ك‬ َ ‫ت‬ ‫س‬
ْ ‫ي‬ ‫ين‬
َ ‫ذ‬
ِ َّ ‫ال‬
‫ين‬
َ ‫اخ ِر‬ ِ ‫ون َج َهنَّ َم َد‬ َ ُ‫سيَ ْد ُخل‬َ
“Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah
kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah-Ku
[berdoa kepada-Ku] akan masuk neraka
Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS
al-Mu’min/40: 60)

IMTAQ
TUJUAN

1. Menjelaskan pengertian,
macam-macam dan hikmah
husnuzhan
2. Menjelaskan pengertian,
macam-macam, dan hikmah
mujahadah
3. Menjelaskan pengertian,
manfaat, syarat-syarat, dan
hikmah ukhuwah
HUSNUZDON
Macam-
Pengertian
macam
Hikmah
PENGERTIAN HUSNUZDON

Menurut Bahasa
HUSNU (BAIK) & DZON (PRASANGKA)
Menurut Istilah
Berprasangka baik terhadap seseorang
sebelum mengetahui keburukannya
secara pasti.
MACAM-MACAM HUSNUZDON

 Terhadap Allah

 Diri Sesama Manusia

 Diri Sendiri
MUJAHADAH
Macam-
Pengertian
macam
Hikmah