Vous êtes sur la page 1sur 78

| 

 
||| |—!—|—|——| 
—|———"——"|——

— |

|
 
    

—|# $%&
—|#
———$—!
—

ë  
 ] 
 
    
 

   
  
 
  
  
    
 
     
 
 
 
—|# $%&
—|#
———$—!
—

Ë —'
 
 ( )*+
, 

-./+0

Ë 
 1
 1
 
#
2#32+, 

(4.-4+0

Ë 
1
5 '
 6 '7' 

 81
 # (4# /4+
, 

(/.-4+0
—— 8 1
 # 

9 '7

  6 8
 :; ' 7
;< 1 =— 

71 
:
7
'6
1

 
 ' 1 9

 
 8  6

; 7> # 
 7

 


<
  88

 
,)?(/0
 '1 9
 : 9

78
| 9 > 9;< 1 
ƒ  
   

2. A. gastroepipioica dext.
7. Duodenum
8. A. Colica media
12. Corpus pancreatis
13. A. gastroepipioica sin.
14. A. lienalis
15. Lien
16. Cauda pancreatis
38. Aa. Jejunales
40. A. vesicalis
41. A. hepatica propria
42. Truncus coeliacus
43. A. gastrica dext.
44. A. hepatica. comm.
45. A. gastroduodenalis
46. A. mesenterica sup.
47. A. pancreatoduodenalis sup.
post.
48. A. pancreatoduodenalis sup. ant.
49. Aa. gastrica breves
50. A. gastrica sin.
51. R. pancreatici a. lienalae
52. A. pancreatoduodenalis inf.
 '1 9
 : 9

78
| 9 > 9;< 1 
ƒ  
   2. A. gastroepipioica dext.
3. Fundus vesicae fellea
4. Lobus hepatis dext
6. A. et v. mesenterica sup. et inf.
14. A. lienalis
15. Lien
19. Pulmo dext. lobus inf.
20. Ductus hepaticus comm.
21. V. portae et a. hepatica propria
22. Ductus cisticus
23. Ductus choledochus
24. Pylorus
25. Papillae duodeni maj. et min.
26. Flexura duodeni inf.
27. Ren dext. ureter et a. ovarii
28. A. ileocolica
29. Truncus vagalis dext. et sin.
30. Esophagus
31. Diaphragma
32. Esophagus, a. gastrica sin. et rr.
esophageales
33. Truncus coeliacus
34. A. hepatica comm. ductus
pancreaticus et pancreas
35. V. renalis
36. Flexura duodeni et jejuni
37. Ren sin.
39 . Pars abdominalis aortae et
ureter
38. Aa. Jejunales
 '1 9
 : 9

78
| 9 > 9;< 
1. Ʉɪɭɬɚɹ ɫɜɹɡɤɚ
1 ƒ
ƒ  
  
2. ɀɟɥɱɧɵɣ ɩɭɡɵɪɶ ɢ ɩɭɡɵɪɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
 3. Ɉɛɳɢɣ ɩɟɱɟɧɨɱɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤ ɢ ɜɨɪɨɬɧɚɹ ɜɟɧɚ
4. ɉɭɡɵɪɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤ
5. ɉɪɚɜɚɹ ɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ (ɩɪɢɜɪɚɬɧɢɤ ɫ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɱɚɫɬɶɸ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ, ɨɬɫɟɱɟɧ ɢ ɨɬɨɝɧɭɬ)
6. ɀɟɥɭɞɨɱɧɨ-ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
7. Ɉɛɳɢɣ ɠɟɥɱɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤ
8. Ɂɨɧɞ ɜɧɭɬɪɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɨɫɨɱɤɚ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ
ɤɢɲɤɢ
9. Ⱦɨɛɚɜɨɱɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤ ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
10. Ɂɨɧɞ ɜɧɭɬɪɢ ɦɚɥɨɝɨ ɫɨɫɨɱɤɚ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ
ɤɢɲɤɢ
11. ɇɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ-ɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ
(ɜɫɤɪɵɬɚ).
12. ɋɪɟɞɢɧɧɚɹ ɨɛɨɞɨɱɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ ɢ ɧɢɠɧɹɹ
ɩɨɞɠɟɞɭɞɨɱɧɨ-ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
13. Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɜɟɧɚɞɰɚ-ɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɤɢɲɤɢ
14. ȼɟɪɯɧɹɹ ɛɪɵɠɟɟɱɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
15. ɉɟɱɟɧɶ (ɥɟɜɚɹ ɞɨɥɹ)
16. ɏɜɨɫɬɚɬɚɹ ɞɨɥɹ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɫɨɛɫɬ-ɜɟɧɧɚɹ ɩɟɱɟɧɨɱɧɚɹ
ɚɪɬɟɪɢɹ
17. Ȼɪɸɲɧɨɣ ɨɬɞɟɥ ɩɢɳɟɜɨɞɚ (ɨɬɫɟɱɟɧ)
18. Ɂɨɧɞ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ ɫɚɥɶɧɢɤɨɜɨɣ ɫɭɦɤɢ ɢ
ɥɢɦɮɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɭɡɟɥ
19. Ʌɟɜɚɹ ɠɟɥɭɞɨɱɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
20. ɋɟɥɟɡɟɧɤɚ
21. ɋɟɥɟɡɟɧɨɱɧɚɹ ɜɟɧɚ ɢ ɜɟɬɜɢ ɫɟɥɟɡɟɧɨɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ
22. ɉɪɨɬɨɤ ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɢ ɝɨɥɨɜɤɚ
ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
23. Ʌɟɜɵɣ ɢɡɝɢɛ ɨɛɨɞɨɱɧɨɣ ɤɢɲɤɢ ɢ ɯɜɨɫɬ
ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
24. ɂɡɝɢɛ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢɩɟɪɫɬɧɨɣ ɢ ɬɨɳɟɣ ɤɢɲɤɢ
Ð 
 

ˆ——&———|
,

1:8


1:80
0
¶ !
  7@  8 AB4+
> :
1:7
'=

 8 1
 C
 

8 
" 
  7 
 9
: 1 
 8
 78"
 1
 8 
 86 5' 
—=

  8 1
 C
  8 > 5

  8  '
 :
  7=

Ë , :
 01
 C
 1' 9 
  8
61 ;
;<;1 
' 
 1
5
1 1
 
 7 

 1
!6> 1:
 11 6
 '
 =
"—
|&ˆ——
|&
||—|— ,)?B2..(44/=0
||—|— ,)?B2
| )
| )===——
===——

¶ 7 3B
 7 # 3B# )2,)/.?30

¶  <

9:9
 (C)


 > :
 C
/4+.  8 > 5

-2+. 9
: 
'
7
3+. 
?+. 1:
 


Ê 
 
— ——&
,
755  1
 #
,
755  1
 #
 1 ' 5'

 
1 9
 : 9

780

<

 

1 1  

$

  '1


5'$

 8<

 1  
'

" 
 .1
 8 , 8 0
 ;

 .1
 8 
 ;
— ——&

$


11 1 

 ,

  '06 8
1
1


8 '  ; '
 8
 86 ' '' 

|——  1
5 
 8 1 
 
5 
;< 1  7;< 
1 
C
¶ 1 6
¶ 1 6
¶ > 76
¶  76
¶ 
76
¶  17.(6
¶ 176
¶ 7, 0

—
|—
||"——
|!|
——
|
|—

 $——|—

—— .( "|&


|
ˆ —
—|
— &|
—"—
|||—&
|& 

 8ƒ  
—"—
 
8
8ƒ   ——
  
 
 %&
|—|&
!—

|—
|—|
—
".%&
|— ——&"|

Ð    


  
 

    
!"#
  
  $% 

 
  

Ð
  
  

t
   &# Ð 
 ' ( )* +,, ( %- .
 / 


  !% 
—| &&
— &|&

—|6%&6|— —|" &


DE EF "——
—
G%—
|
| —
&"——
—

—|& —

&"——
—
——&


—"— "—|%
—
—— "——
—
%&
|—|& 
—
&"——
—

—"|&—.
— ! &"——
—
|—
"."—
—&
—|&

h 
  
 

7  1
 

|—
1 6
¶ 1 6  : 8<

¶ > 76 ö 
  ö
¶  76
¶ 
76
¶  17.(6 7 :
¶ 176  ö 
 
¶ 7, 0
   

—
|—
w w Ðë
|||—— ɉɚɧɤɪɟɚɬɨɝɟɧɧɚɹ

8ƒ  ɬɨɤɫɟɦɢɹ
 
8
8ƒ 
Ɏɟɪɦɟɧɬɵ, ɤɢɧɢɧɵ,
   

 
 ɛɢɨɝɟɧɧɵɟ ɚɦɢɧɵ,
ɰɢɬɨɤɢɧɵ, ɦɟɬɚɛɨɥɢɬɵ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ

 |— 

7  
8 
 (ɫɪɟɞɧɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ),
 
  5  ɷɧɞɨɬɨɤɫɢɧɵ
,
 8 1
'06 (ɥɢɩɨɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ

  )6*6B6
1  6   (6 ɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɧɤɢ Ƚɪ (-)

 
 6 ɛɚɤɬɟɪɢɣ
 5 ;
 

Ɍɪɚɧɫɥɨɤɚɰɢɹ ɷɧɞɨɝɟɧɧɨɣ 

' 1 
'
5' ɦɢɤɪɨɮɥɨɪɵ ɢɡ ɬɨɥɫɬɨɣ ɤɢɲɤɢ ɜ h 
 ö  !" # ɡɨɧɵ ɧɟɤɪɨɡɚ ɬɤɚɧɟɣ 
 
$ % &' ()) % *+,
ɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɢ
-   ɡɚɛɪɸɲɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
 .* 
,
|
|&||&———
|———$
,
==

(4440

 8  1
 
. —
:8 ,
 5 8 0 1
 ,2/
2/##B4
+0
. 
 8 1

 7 ,(4#
(4#(/ +0

. 1 
 1 9
'
1 9
'CC ®  
 
 
. 1 < 1 9
'C
1 9
'C 
  
  
 
— 9
'  1
 

ª 
 
5 8 
ª 
 
8 1

 7


 8 
 
8 5

,
 8 0 5 .
8 0 5 .
1
 5 8 
, 8 01
 
ª 
:
' 9


1 :
'
 
ª 7
 
:

7;< 
: 
ª 

 98


8

 

7

—
:8 ,
 5 8 0
1
 2/# B4+
—
 1 9
 : 9

78

 
 : 1 9
 : 9

78

— ; : 


 :
 5
7:
 > 5;<;1 

 

:

1 '9
3B# 2(: 
 1
  
 
1
 

7

 8 9 1

 7
89
8 
 1 9
 : 9

78

 :
7 

 : 1 9
 : 9

78

 :

: 
 :
 561'


 
 71 9
 : 9

7
67;< 

: 
689
61 9 
: =

ˆ 5';<;1 ,
 7 .

 :
 81 /44# )444 0=

 1'
: 
69  
 76 7 ' 6

 5 ' 5'6  78=
 

7

 8 
 :
 1

 7
1 9
 : 9

7
6 9; '

; ' <8
:  7 ' 6

 :
 567 8:
 
 
5
6:;

'

 
 
1 9
 : 9

78=

 :
 '<
9  
 
 7=
 :
7 

 : 1 9
 : 9

78

:
'> 5';<;1 
,
 :
 81 6 
9 8  8 8 :

 50=

 1'
: 
69  
 76 7 ' 6

 5 ' 5'6  78=
||& |—|— 

——%—$&
|—"$"—
—$ 


 : 8
|1 : 8

 8

 8
||&|—|— 
——%—$&
G%—|
|

¶11
 '
—


: 

¶@  :'

: 

¶@
: 
7 
89
 < —

¶@1
 '
¶ 
: 

¶@
:  7
 
 
  

ÐÐ
 Ð

   

ë 
 


Ð
 Ð

 

Ð

  
| :

 86 1

';
 '9

:
'
1 71 1
 
=

>  !"#$%&'(()*(!%)%
#" +
, $!!& $#,-'%
)(.
/
"'"$! 0
1 h!)0& $!"#!(0&'2
$!*!3'
4 $ 5)0&)25($!6 )
($!"%()2!7!8)&%)%
9 $!7! )58!")$5"
: h& $%&'8!%"!55
*)!8*()35&!%#8!%"*)
!%
; *) ($)02"*)
25($!(8)"2"
< h& )(8!"5"$%&'8!%"
!
Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɬɟɱɟɧɢɹ
ɨɫɬɪɨɝɨ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɚ
b 
   bb 
 ( ) 

 

! 
"  
* 
  ! 

  #


! 
*


$  
% "
" 

 

+   %
 
 " 
 
%  

'


! 
" 
% ! !  ! 
%


% & 
 


w
% wÐ%
 %

 #  
" ,$ '
#
  %
! !  ! 
 
%
# 
ë %  
% 
 
% 

 # 


 

%
 # 

 

%
# 
 '

bbb 
  
! 
"  
" - 

 
! 
  
 
! 
*
%
 
% -"


" 
 - ! - %
   - ! - 


 
'

—|————&
———|— —&

| 
 

;

;

;

;

;

;

;

;

;
 ɹ ɹ ɹ ɹ
þ 
þþ
þþ þ  
þ 
 þþHI þ þ H
 
þ  H
 
 

J4644)
—&6—"&GK|—— —
 ——|—
|———
—

Ë
1
 1 
 1 9
'7;< 
1 

Ë : 
 
1

Ë :
 ,
980 
 
1  
1

Ë  1
  
<
 1
 
1

 7

—|"—
||
——————
—

¶  ' :'


1
 

-26BL 
¶ 

 5 

)()4?M =
¶ 
 5 8 
  5

*
5

 " 


'
 1
 
'

ª | 5
 5'.
  


(44M
ª | 5
 5'1 5 

(M =

| 
 
" &"—|
———|

= 


=
 5''789
 )(. 
1
 <
= '5 '<
:'

1  
=— 
<


7

  
 
=78
78 ;< 

 8
——————"—&
— ———|—

—'7
8

8C 

  

  

1
5 8
, 1 
8
0

8C 
 / 
ö 0*  ƒ123
43#/  ö 
— ——
—"—&— ———
|—

—'7
8

8C-56

1
5 8
, 1 
8
0

8C ö 
ö 178$7
 

 öö 
-569$: ;  ö 
 ,
—| &|—|—

"

5 ' 
1
 
1
 
 
> 

 .17  9 


;< 1 1 
1
 

5'
 
;< 
1 1

  
1
 

—| &||— G—


——

 ;:

 1 
9

1 5

5 '1
 1

 7
=

¶ 8 
 1 
 
56
1  
 : 61 7 ';
1
1 
 :
 1 
 7;< 1 5


¶ —5
 '9
 ''  1 < 
, 

-. 6EDE NN

)4 0

¶ O  8
P 7:
' 5
 5.
  

M 1 5 

Ê 
 
|— G&————
,O!—P0|—|— 
!—P

11

 7

  
1 
 


 
9  
—7 '
 1

<


| 
 
|— G&————
|—|— ——

 5
11
 
  

 1 
 
5  
1

 7

| 
 
||—


ë '0123ë+$43
025'ë$
 
3
  3
 —— !——!
—"—"—|

 -   ƒ  


ö ö  
 / 

 
 
   <ö 


 -   ö 


 ƒö 
  ö <

  ö<

ö
 
 < ö


 
 
 ,
—— !——!
—"—"—|

 - #/   ƒ  


 

ö<
ö
 
 < 
ö

 


 ,

 - ö ƒ  


 

ö<
ö
 
 < 
ö

 


 ,
—— —!
|—|— 

$
ö
 6 
ö

= ö

¶ #/  ¶ #/  


%.>' ? % *'' ?
ƒ2@/ ? 
¶ 
¶  %* ?
%'," ?
ƒ2@4=4/ ? 
Ʌɟɱɟɧɢɟ ɨɫɬɪɨɝɨ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɚ

t3 3 3 3


  3 
3


3

t3  3
 3


 3 3 3
3

3  3 3
 —|——
———|
 

51 9
 : 9

78, 7

7 :
 1 '0
 ,/.
,/.2 067
<
'1
 
:8 6 '
1
'61 ''7 .. '
1
'61 ''7 15'6 1 8

9
   6 1
 58 1
1 ' 9
'
  9
 :  , 6  5106
 0#
 

'
1',1
1 8  0 # *44M M6
 
 , 0-44 M 1 9  M=
5'>7 
 , 7
'0
 
'1


 1
7,  
 )/4 8 |M 6  244 8 |M 
| 
5'1 

, .>
  8 
 8  67 :

C 
1 ;@
, .
1
  6 6 
9
7 9
' 1 76 ; 7, 

7 3

7 3#
# / M 6 
 8
 1
1 8 ) M 00
—
7 

,

75'1
  1  1 8
7 ; 1
1 =

1 ' 1'1 
9
, 

1'6 1 

6 11 1 7'0
 
 '1  
1'
, <  1
 
'NNNNQ
, <  1
 
' —|—& 
 7 0
 

5<
:
,

 7',
61 7
0>
  '5'6 8

 780


 
1 

  1
:
 : .
 1
:
 : .1 :
: 
 : 
,
1 6 81186
 6 
6
1

 0
 > 1  
 5
,1 7 

76  5'0
"!
|!% 
|—|— 

1 1:


 
;< 
1 6   7;< 
1 


7 9'15'
 

:
89 8 7 1 
 
 |

"
;
 1
57 1  
 1,78 8
6 8 8
61 8 8
06
1 '

| 
 
—| &|!
|—

G|—|— 

 1 
8 
 8 1

 71

>
  
 
1

 8
 9
'C
 1 
8 5 8 1

 7

—:
8 
 8 1

 71
1 
 1 8<
 

>
  1 1:

 
1
  
:
'

—:
8
 81
 
 
5
,5 
9 
 7 
6 5
6
5 '1
 01
>
 
 8
 
 '

| 
 
—| &|— 

|—$0% —"

|—— |

7 8 5


 

—:
8
9 8
 7 '
7;< 1 

| 
 
—| &|
—
—|—

 .17  9 


;< 1 1 
1
 

5'
 
;< 
1 1

  
1
 

—| &|——
|—|— 
 8
 9
'1

 7
ƒ  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ƒ 
 
 
 

 
 

 

 

  

 1 
8 
 8 1

 71

>
  
 
1

—:
8 
 8 1

 71
1 
 1 8<
 

>
  1 1:

 
1
  
:
'

| 
 
"&——&@G——&
| 
 

—"&——&
——————

 "  


 *

 
  
 
——&
————

 :C

1 
 1 

11
 


 
 1 

$

 
  
"— &—"$"—
—$ 
 "
—
— —
—
|——"—
—|%|
|—|———"$!

 "  .Ð
/
.
/
 - 
 
!
 -


 0"  "
 - 
KR—|———"
"GK!—
——|—|— 
——|—|— #
#
O&&
&&PP ————&

ª 
 '
7' 5'
7 
 .
:
 1 9
'

ª '; 151


. 

.
> 

ª 


'7
O
5 ;P

98 5

ª 7


1 75
9
1
7

 1 : 7;< 

5
———||ˆ!—!
% ———
|—|— $"|———— —&
,0

  ' 1 '

  75'

7
 : 1
:
 : 
 
 : <

 75'1 9
 : 9

78
 1   

 O 8 'P 
 1
 
'

 > 18

.

> ,:

7(.3 0
———||ˆ!
% ——
|—|— —
$"|—
— —,—0

 N ˆ#
|—"——" .
|——1
8
(.


7
'

 NN ˆ#
———% —(.-


'7
'
|— G&——— ——
O—|—P
—|—P —————

ë1ë2ÐëÐë
—| &|O |—P
—| &|O |—P
"—G G%——
—

¶ —
|—|— 
 —— G%

—|—
 —""—&

¶ |—|— —
$"|—
— ——
G%———

—"—6"%GK
——
———& — 
—— —
|—|— 
| 
 
 — —! —!
|—|— 
2 22  
2
2 
 2 
 
2 22  
2
2   

 2  
 2 
 2   
 

76%
68%

44%
36%

19%

0%

1987-1999 ɝɝ. 2000-2005 ɝɝ.


|


 22 
—K& — , A-3(0

| 
 

J4644(

š A)** A)2*
 
——&"—|

&— !|—|— —
' 1 
8
5 8 C 6 1 1'6|6
.
 8 
61 5 

  1 
 '
 '
1'

 '9
; ''  C
¶ —1 7 ' 
 '1  

1'
¶ 

', 
0
1'

"

5 
:


:

 
 1 7 
1

O 8 8P
, 1 80P78 8P ,  80

;
<
 

¶ 7
 1
5 7 8  5
 

| 
 
|——$
|—|— 

 8

"
8
 


1
5 8

 8

89

ˆ7 '
 : 

ˆ '
 : 
"—|
—"$"—
—$ 

 
 - !
-  
 
 

"K||——$&
"|——|
,)4..-4+ 8 1 
81

 7 0
,)4

1
 :
 ,/4+ 8 
0

<
:8 ,-4+ 


8 
0

  
 8
 ,(4+
 

8 
0
$|
|K
!—"———
|—|— , 0

t 3 

, 
K —
————
|%|K—

|— —$
!—"———
———|—|— 
|ˆ| —. ˆ"—|—
|ˆ| —.
"——
——"$"—
—$ 
!—""|——|

/+.  1 
8 8 

)4+. <


  ; 7

/+. O '9
8
P 8>7 8
<
 ,
 
'0

)4+. O

P 8>7 

 : ,
7
 
0
—! '8 78

 
 
 6: P1 9
 : 
9

7
 
' 
7'P6 
' 1
 86
7:
8 1 
6 8 
:


1

' 
 61 7 '
 
9 6
: 
;1 
 8
81
 1 : —

STUV=W=NNN,)??30