Vous êtes sur la page 1sur 48


m 
 

9/23/2010 Design: Nguyen Hien Du 1


Microsoft Access 2000
° ! ": Access 2000 lµ mét hÖ
qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu trùc quan, n»m
trong bé Microsoft Office. Cã kh¶ n¨ng t¹o
ra mét hÖ thèng th«ng tin cã quan hÖ víi
nhau, ®ång thêi xö lý vµ qu¶n lý chóng
theo nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra mét c¸ch
nhanh chãng.

9/23/2010 2 Design: Nguyen Hien Du


!  ! #

$# %& Thùc hiÖn mét trong 3 c¸ch sau:


x å'("
') 
* 

#
x å'+'," -. 

#
x / 012å access trªn 
3 1#
2# !34 

&
x  '56#
x Chän biÓu t-îng Close trªn thanh tiªu ®Ò.
x Gâ tæ hîp phÝm 7 #

9/23/2010 3 Design: Nguyen Hien Du


3)Mµn h×nh khëi ®éng
Access:
° Blank Access Database:

° T¹o míi mét tÖp CSDL.

°T¹o tÖp CSDL míi theo


MÊu ®· cã s½n.

° Më tÖp CSDL ®· cã s½n


trong m¸y.
9/23/2010 4 Design: Nguyen Hien Du
 ".å8 


# ".33%&
B1..Khëi ®éng 

#
9:#; 3 

9
#
9<#=1>9
#
9 ##
b. ".3?3% 

&
@$& 'A'9
'3'=1>
9
'.
@:& 7'9
'3'=1>
9
'
Cöa sæ 9
xuÊt
9/23/2010 5 hiÖn nh- sau:
Design: Nguyen Hien Du
BC&Database and Tables.
C ! 3! "å8
1. ThÕ nµo lµ mét CSDL (Database)?
± å8 " D E F !
 1G 9 9H I "D  2. G J
"E " E 2 G K 6L M 2 M
0 N O> P Q #
2. CÊu tróc cña mét CSDL trong Access

9


9 
R
" +1 ) (
) 9/23/2010 6 Design: Nguyen Hien Du


6 

8DS N N #)99K"
2#
 F #
 m 9F+ #

9/23/2010 7 Design: Nguyen Hien Du


6 6 
8 D S S / 0 T 9 N U
3 6! # RO J  1 I 9

9/23/2010 8 Design: Nguyen Hien Du


6 
8DSS V3VH=1 N Q H
 N #FW 

9/23/2010 9 Design: Nguyen Hien Du


6 !
8DSS V3VHO ! G/
!G2XS1 N S #

9/23/2010 10 Design: Nguyen Hien Du


6 " # 
8DSS V3VHO ! G/!G
2XS1 N S  I
1P"% "#

9/23/2010 11 Design: Nguyen Hien Du


6 $% 
8DSY"Q U
F! " 


Z "[ P3
O#

9/23/2010 12 Design: Nguyen Hien Du


6 &%'
8 D S \ ! ] ^ S =1 , 9_


G `
 ;
 H 6L M a E #

9/23/2010 13 Design: Nguyen Hien Du


3. §èi t-îng b¶ng vµ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
A. B¶ng lµ g× (Table)?
5 B¶ng dïng ®Ó l-u tr÷ d÷ liÖu trong mét
CSDL. „ 
  
5 „  trong b¶ng ®-îc gäi lµ 
(Fields). Mét tr-êng trong b¶ng ®-îc khai b¸o
bëi tªn vµ kiÓu d÷ liÖu t-¬ng øng.
5 „ 
 trong b¶ng ®-îc gäi lµ  

 (Recordset).

9/23/2010 14 Design: Nguyen Hien Du


VÝ dô: mét b¶ng d÷ liÖu quen
thuéc
Hä vµ tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh §Þa chØ
NguyÔn Ngäc H¶i 10/11/1983 Nam Ba ®×nh - Hµ
néi
Hµ KiÒu Anh 05/09/1982 N÷ Gia l©m - Hµ
néi
NguyÔn
5 C¸cH¶i
cétYÕn 02/11/1981
Hä vµ tªn, NgµyN÷ CÇu gäi
sinh ... ®-îc giÊylµ- Hµ
c¸c
néi
tr-êng (Fields) cña b¶ng (hµng tiªu ®Ò cña mét
b¶ng, ë ®ã mçi mét « lµ mét tr-êng cña b¶ng).
5 C¸c hµng cßn l¹i, mçi hµng lµ mét b¶n ghi
(Recordset) cña b¶ng (chøa néi dung cña b¶ng).

9/23/2010 15 Design: Nguyen Hien Du


;#)
DOb 2UF #
z > F "&
>  " ?O 3M a K" N !G N
D
2  D# > 1 9b P 9_ N !
 D c 3M a#
z H F O1&
)[ " 9b 9 1 I " 3H
N G 3H N  O J H 
 E ] I

9/23/2010 16 Design: Nguyen Hien Du


#! 3H N  ]
5 Text: kiÓu v¨n b¶n (kiÓu x©u ký tù) cã ®é dµi
tèi ®a lµ 256 ký tù.
5 Number: kiÓu sè gåm c¸c kiÓu con sau:
 Byte: kiÓu sè nguyªn cã gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn
255.
 Integer: kiÓu nguyªn ®¬n.(-32768 ®Õn
32767)
 LongInteger: kiÓu nguyªn kÐp. (-
2,147,483,648 ®Õn 2,147,483,647)
 Single: kiÓu sè thùc ®¬n. (1.4E-45 ®Õn
9/23/2010
3.4E 38) 17 Design: Nguyen Hien Du
5 Date/ time: kiÓu ngµy th¸ng.
5 Currency: kiÓu tiÒn tÖ.
5 Yes/ No: kiÓu logic (®óng sai).
5 AutoNumber: kiÓu tù ®éng ®¸nh sè
1, 2, 3 ...
5 Memo: kiÓu ghi nhí. kiÓu v¨n b¶n (kiÓu
x©u ký tù) cã ®é dµi kho¶ng lµ 64.000 ký tù
5 OLE Object: kiÓu nhóng vµ kÕt nèi
®èi t-îng (h×nh ¶nh ®å häa).
9/23/2010 18 Design: Nguyen Hien Du
C¸c b-íc t¹o vµ ®Þnh d¹ng b¶ng
° Khëi ®éng Access
° T¹o mét CSDL míi (Blank Access
Database).
° Khai b¸o cÊu tróc cña b¶ng (Design View).
° Söa cÊu tróc cña b¶ng.
° NhËp d÷ liÖu cho b¶ng (DataSheet View).
° §Þnh d¹ng b¶ng.
° S¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu cho b¶ng.
9/23/2010 19 Design: Nguyen Hien Du
Mét sè quy t¾c vÒ x©y dùng c¬ së d÷
d÷ liÖu.
Quy t¾c 1:1 Mçi mét tr-êng trong b¶ng ph¶i m«
t¶ mét lo¹i th«ng tin duy nhÊt
Quy t¾c 2:2 Mçi b¶ng ph¶i cã mét sè tr-êng tèi
thiÓu, nhê nã mµ kh«ng cã c¸c b¶n ghi trïng
nhau. (sè tr-êng tèi thiÓu gäi lµ kho¸ c¬ b¶n ±
Primary key)
Quy t¾c 3:3 C¸c tr-êng trong b¶ng ph¶i ®Çy ®ñ
vµ liªn quan ®Õn kho¸ c¬ b¶n hay cßn gäi lµ liªn
quan ®Õn chñ thÓ cña b¶ng. (§iÒu nµy gäi lµ
phô thuéc hµm)
Quy t¾c 4:4 Cã thÓ thay thÕ mét sè tr-êng bÊt
9/23/2010 20 Design: Nguyen Hien Du
kú (trõ kho¸ c¬ b¶n) mµ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn
CC 9å8
1. Khai b¸o cÊu tróc b¶ng trong Access.
B1. Më hoÆc t¹o míi mét CSDL.
B2. Chän thanh phÇn Create Table in Design
View.
° C1: Chän Design.
° C2: KÝch ®óp chuét.
° C3: NÕu chän New ta cã
hép tho¹i sau:
x Chän Design View
x Cöa sæ khai b¸o c¸c
tr-êng cña b¶ng xuÊt
hiÖn nh- sau:

9/23/2010 21 Design: Nguyen Hien Du


5 Field Name: NhËp tªn tr-êng.
5 Data Type: Chän kiÓu d÷ liÖu cña tr-êng.
5 Description: NhËp chó thÝch cho tr-êng nÕu
cÇn.
5 Field properties: thuéc tÝnh cña tr-êng.
9/23/2010 22 Design: Nguyen Hien Du
Ghi b¶ng lªn ®Üa b»ng mét trong c¸c c¸ch
sau:
5 File/ Save
5 Chän biÓu t-îng Save trªn thanh c«ng cô
5 Ctrl + S
Thùc hiÖn viÖc nhËp d÷ liÖu cho b¶ng
b»ng mét trong c¸c c¸ch sau:
5 View/ Datasheet View
5 Chän biÓu t-îng View trªn thanh c«ng cô.

9/23/2010 23 Design: Nguyen Hien Du


2. Söa cÊu tróc cña b¶ng
5 §Ó söa cÊu tróc ta chuyÓn qua khung nh×n Design
View b»ng mét trong c¸c c¸ch sau:
5 View/ Design View
5 Chän biÓu t-îng View trªn thanh c«ng cô

5 Thay ®æi tªn tr-êng.


5 Thay ®æi kiÓu d÷ liÖu cña tr-êng.
5 Thªm tr-êng.
5 Xãa tr-êng
5 Thay ®æi vÞ trÝ cña tr-êng ...

9/23/2010 24 Design: Nguyen Hien Du


3. Mét sè thuéc tÝnh cña tr-êng (Field properties).
Khi khai b¸o c¸c tr-êng, kiÓu d÷ liÖu cña
chóng cã thÓ ®Æt c¸c thuéc tÝnh sau:
3.1 Field Size: ®é réng cña tr-êng.
5 §èi víi kiÓu d÷ liÖu Text lµ sè ký tù tèi ®a cña
tr-êng cã thÓ l-u tr÷.
5 §èi víi kiÓu Number lµ mét trong c¸c kiÓu d÷
liÖu con sau:
 Byte: kiÓu sè nguyªn cã gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 255.
 Integer: kiÓu nguyªn ®¬n.
 LongInteger: kiÓu nguyªn kÐp.
 Single: kiÓu sè thùc ®¬n.
 Double: kiÓu sè thùc kÐp ...
9/23/2010 25 Design: Nguyen Hien Du
3.2 Format (§Þnh d¹ng): Dïng ®Ó x¸c ®Þnh cung
c¸ch hiÓn thÞ d¹ng sè, tiÒn tÖ, ngµy th¸ng.
5 §èi víi kiÓu d÷ liÖu Text ta cã thÓ sö dông hai ký tù ®Þnh
d¹ng sau
5 >: §æi tÊt c¶ v¨n b¶n khi nhËp thµnh ký tù hoa.
5 <: §æi tÊt c¶ v¨n b¶n khi nhËp thµnh ký tù th-êng.
5 §èi víi kiÓu Date/ time ta cã thÓ sö dông ®Þnh d¹ng nh- sau:
5 dd/mm/yyyy: §Þnh d¹ng theo kiÓu ngµy - th¸ng - n¨m
5 dddddd: ®Þnh d¹ng th¸ng ë d¹ng ch÷
3.3 Input Mask: (Khu«n n¹ nh©p liÖu):T¹o khu«n
d¹ng nhËp liÖu cho ng-êi nhËp. Vd nhËp ngµy
th¸ng: ../../..
3.4 Decimal Places: X¸c ®Þnh sè l-îng c¸c ch÷ sè
sau dÊu chÊm thËp ph©n.
3.5 Caption: ®Æt tiªu ®Ò cho cét (tr-êng).
3.6 Defualt Value: ®Æt gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh.
3.7 Validation Rule: ®Æt
9/23/2010 26
kho¶ng gi¸ trÞ ®Ó
Design: nhËp.
Nguyen Hien Du
3.8 Validation Text: th«ng b¸o khi nhËp ngoµi
kho¶ng gi¸ trÞ ë Validation Rule.
3.9 Required: Ph¶i nhËp d÷ liÖu hoÆc
kh«ng
= Yes: ph¶i nhËp.
= No: cã thÓ nhËp hoÆc kh«ng.
3.10 Indexed: S¾p xÕp theo tÖp chØ môc
= No: kh«ng s¾p xÕp theo tÖp chØ môc.
= Yes: s¾p xÕp theo tÖp chØ môc
- Yes (Duplicates OK): Cho phÐp nhËp c¸c b¶n ghi
gièng nhau trªn tr-êng nµy.
- Yes (No Duplicates): kh«ng ®-îc phÐp nhËp c¸c
9/23/2010 b¶n ghi gièng nhau27(th-êng lµ c¸c Design:
tr-êng Nguyen
khãa). Hien Du
3. Tr-êng khãa trong CSDL.
a)Tr-êng khãa lµ g×?
Tr-êng khãa lµ tr-êng mµ trong b¶ng kh«ng cã
b¶n ghi nµo trïng nhau trªn tr-êng ®ã.
b)C¸ch t¹o tr-êng khãa trong b¶ng.
5 Më b¶ng ë chÕ ®é Design View.
5 Chän tr-êng cÇn lµm khãa cho b¶ng.
5 C1: Edit/ Primary Key.
5 C2: Chän biÓu t-îng Primary Key trªn thanh c«ng
cô.
5 §Ó bá thuéc tÝnh khãa ta lµm l¹i nh- trªn mét lÇn
9/23/2010
n÷a. 28 Design: Nguyen Hien Du
Chó ý:
5 Mét b¶ng chØ cã duy nhÊt mét tr-êng cã
thuéc tÝnh khãa Primary Key.
5 NÕu mét b¶ng kh«ng cã tr-êng nµo cã thuéc
tÝnh khãa, khi ghi b¶ng lªn ®Üa m¸y ®-a ra hép
thäai cho phÐp ta t¹o ra mét tr-êng khãa víi tªn
ID víi kiÓu AutoNumber nh- sau:

9/23/2010 29 Design: Nguyen Hien Du


III - ThiÕt lËp quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng
1. T¹i sao ph¶i ph©n chia mét CSDL thµnh
nhiÒu b¶ng?
ViÖc t¸ch mét CSDL thµnh nhiÒu b¶ng gi¶i quyÕt
3 vÊn ®Ò chÝnh:
5 Tr¸nh viÖc d- thõa d÷ liÖu khi cµi ®Æt trªn mét
b¶ng.
5 KÝch th-íc cña mét b¶ng cã thÓ rÊt lín. Nªn viÖc
s¾p xÕp, t×m kiÕm vµ qu¶n lý khã h¬n lµ thùc hiÖn
trªn nhiÒu b¶ng nhá.
5 Kh«ng thÓ b¶o mËt ®-îc d÷ liÖu b»ng thiÕt kÕ
trªn nhiÒu b¶ng.
5 C¸c vÝ dô...
9/23/2010 30 Design: Nguyen Hien Du
2. C¸c kiÓu quan hÖ cña hai b¶ng
5 Mét CSDL ®-îc t¸ch thµnh nhiÒu b¶ng th×
th«ng tin trªn mét b¶ng lµ kh«ng ®Çy ®ñ.

5 §Ó cã th«ng tin ®Çy ®ñ ta ph¶i ³ghÐp´ th«ng


tin cña tõng b¶ng l¹i. Muèn lµm ®-îc ®iÒu nµy
th× c¸c b¶ng ®ã ph¶i cã quan hÖ víi nhau theo
mét tr-êng nµo ®ã.

5 Mét CSDL cã c¸c b¶ng quan hÖ víi nhau ®-îc


gäi lµ CSDL quan hÖ.

9/23/2010 31 Design: Nguyen Hien Du


Hai b¶ng cã quan hÖ víi nhau theo c¸c kiÓu sau:

5 Quan hÖ 1 - 1: lµ quan hÖ mét b¶n ghi cña b¶ng


A quan hÖ duy nhÊt víi mét b¶ng ghi ë b¶ng B.

5 Quan hÖ 1 - N: lµ quan hÖ mét b¶n ghi cña b¶ng


A quan hÖ víi nhiÒu b¶ng ghi ë b¶ng B.

5 Quan hÖ N - 1: lµ quan hÖ nhiÒu b¶n ghi cña


b¶ng A quan hÖ duy nhÊt mét b¶ng ghi ë b¶ng B.

5 Quan hÖ N - N: lµ quan hÖ nhiÒu b¶n ghi cña


b¶ng A quan hÖ víi nhiÒu b¶ng ghi ë b¶ng B.

9/23/2010 32 Design: Nguyen Hien Du


3. C¸ch thiÕt lËp quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng trong
CSDL
a) C¸ch thiÕt lËp quan hÖ.
5 T¹o tr-êng khãa ë c¸c b¶ng nÕu cÇn.
5 Tools/ RelationShips (hoÆc chän biÓu t-îng
RelationShips trªn thanh c«ng cô).
5 KÐo th¶ chuét trªn hai tr-êng cÇn ®Æt kÕt nèi.

9/23/2010 33 Design: Nguyen Hien Du


5 Ghi lªn ®Üa vµ ®ãng cöa sæ
RelationShips

b)Söa, xãa mèi quan hÖ


5 C1: Chän RelationShips/ Edit
RelationShips

5 C2: KÝch ph¶i chuét lªn mèi quan hÖ vµ


chän RelationShips.

§Ó xãa ta chän Delete.


9/23/2010 34 Design: Nguyen Hien Du
IV - §Þnh d¹ng b¶ng d÷ liÖu
1. §Þnh d¹ng font ch÷:
5 Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View (Open).
5 C1: Format/ Font
5 C2: Chän biÓu t-îng ®Þnh d¹ng trªn thanh
Formatting
2. §Þnh d¹ng nÒn vµ l-íi:
5 Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View (Open).
5 Foramt/ DataSheet
5 Chän c¸c ®Þnh d¹ng t¹i hép tho¹i.
5 C¸c vÝ dô

9/23/2010 35 Design: Nguyen Hien Du


3. §Æt c¸c tÝnh chÊt kh¸c cho b¶ng
5 Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View (Open).
5 Format/ Row Height ...: Thay ®æi chiÒu cao
cña hµng.
5 Format/ Column Width ...: Thay ®æi ®ä réng
cét.
5 Format/ Freeze Columns: Cè ®Þnh vÞ trÝ
cét.
5 UnFreeze All Columns: Bá tÝnh chÊt cè
®Þnh c¸c cét.
5 Hide Columns: Èn cét trong b¶ng.
5 UnHide Columns: HiÖn cét ®· bÞ Èn trong
9/23/2010 36 Design: Nguyen Hien Du
b¶ng.
C¸c phÐp to¸n vµ hµm th«ng
dông
° ` : kh¸c.
° !( : Kho¶ng gi¸ trÞ tõ ®©u ®Õn ®©u.
° VD: !( ) ') n»m trong kho¶ng tõ 0 ®Õn 10 °
) '`)
° *+ ,X©u v¨n b¶n´ ° ³X©u v¨n b¶n´.
° — - 6- - . nhËn c¸c gi¸ trÞ nguyªn a1, a2, a3
... an.
° VD: — -6- . chØ nhËn 3 gi¸ trÞ 1, 2, 3.
° L . hµm lÊy n¨m cña kiÓu d÷ liÖu Date/ time.
° %!/ . hµm lÊy th¸ng cña kiÓu d÷ liÖu Date/ time.
° § . hµm lÊy ngµy cña kiÓu d÷ liÖu Date/ time.
°
9/23/2010
—— §K, Gi¸ trÞ ®óng,
37
Gi¸ trÞ sai : nh- hµm IF trong
Design: Nguyen Hien Du
Excel hay hµm IIF cña Foxpro.
V - T×m kiÕm, läc vµ s¾p xÕp
1. T×m kiÕm vµ thay thÕ.
5 Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View
(Open).
5 Edit/ Find: T×m kiÕm
5 Edit/ Replace: Thay thÕ.
2. Läc d÷ liÖu trong b¶ng
Läc d÷ liÖu lµ viÖc chØ lµm xuÊt hiÖn
nh÷ng b¶n ghi tháa m·n mét vµi ®iÒu
kiÖn nµo ®ã. 38
9/23/2010 Design: Nguyen Hien Du
a) Sö dông läc Filter By Selection
5 Chøc n¨ng cña läc Filter By Selection: Dïng
®Ó läc c¸c b¶n ghi tháa m·n gi¸ trÞ ®· ®-îc lùa chän
trong b¶ng d÷ liÖu.
5 C¸ch läc:
x Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View (Open).
x Chän gi¸ trÞ cÇn läc trªn b¶ng d÷ liÖu.
‡ C1: Records/ Filter/ Filter By Selection
‡ C2: Chän biÓu t-îng Filter By Selection trªn
thanh c«ng cô.
‡ C3: KÝch ph¶i chuét lªn gi¸ trÞ cÇn läc/ Filter
By Selection
9/23/2010 39 Design: Nguyen Hien Du
5 §Ó läc nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c (ng-îc l¹i) víi gi¸ trÞ ®-îc
chän ta chØ cÇn chän Filter Excluding Selection.
5 §Ó bá läc ta chän biÓu t-îng Remove Filter trªn
thanh c«ng cô (hoÆc kÝch ph¶i chuét vµ chän
Remove Filter).
b) Sö dông läc Filter By Form
5 Chøc n¨ng: Läc nh÷ng b¶n ghi tháa m·n nhiÒu gi¸
trÞ mµ ta lùa chän trªn nhiÒu cét (tháa m·n nhiÒu
®iÒu kiÖn).
5 C¸ch läc:
x Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View (Open).
xRecords/ Filter/ Filter By Form (Chän biÓu t-îng Filter By
9/23/2010 40 Design: Nguyen Hien Du
Form)
Chän gi¸ trÞ cÇn läc trªn tõng cét cña b¶ng.
3. S¾p xÕp d÷ liÖu
x Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View
(Open).
x Chän cét cÇn s¾p xÕp.
5 Records/ Sort/ Ascending: t¨ng dÇn
5 Records/ Sort/ Descending: gi¶m dÇn
5 Ta cã thÓ chän biÓu t-îng s¾p xÕp trªn
thnah c«ng cô hoÆc b»ng c¸ch kÝch ph¶i
9/23/2010 chuét. 41 Design: Nguyen Hien Du
3. S¾p xÕp vµ läc cÊp cao
x Më b¶ng ë chÕ ®é DataSheet View
(Open).
x Records/ Filter/ Advanced Filter Sort ...
5 Field: Chän tr-êng cÇn läc
hoÆc s¾p xÕp.
5 Sort: Chän kiÓu s¾p xÕp.
5 Criteria: nhËp ®iÒu kiÖn
läc.
5 Or: NhËp ®iÒu kiÖn läc
9/23/2010 42 Design: Nguyen Hien Du
hoÆc.
VI - C¸c vÊn ®Ò kh¸c vÒ b¶ng
1. Sao chÐp b¶ng
5 Chän b¶ng cÇn sao chÐp.
‡ Edit/ Copy (KÝch ph¶i chuét/ Copy).
‡ Edit/ Paste (KÝch ph¶i chuét/ Paste).
‡ Hép tho¹i sau xuÊt hiÖn:
5 Table Name: NhËp tªn b¶ng.
5 Structure Only: Sao chÐp cÊu tróc.
5 Structure and Data: Sao chÐp c¶ cÊu
tróc vµ d÷ liÖu.
5 Append Data to Existing Table: GhÐp
vµo cuèi b¶ng d÷ liÖu kh¸c.

9/23/2010 43 Design: Nguyen Hien Du


2. NhËp mét b¶ng tõ mét CSDL kh¸c (m«i tr-êng
kh¸c).
5 Më CSDL cÇn nhËp b¶ng.
5 C1: File/ Get External Data/ Import.
5 C2: KÝch ph¶i chuét/ Import

5 Look in: T×m


b¶ng cÇn nhËp.
5 File name: Chän
tªn b¶ng.
5 File of Type: Chän
kiÓu b¶ng cÇn
nhËp.
5 C¸c kiÓu b¶ng
th-êng nhËp:
*.Mdb, *.Dbf, *.Xls
...
9/23/2010 44 Design: Nguyen Hien Du
3. XuÊt mét b¶ng tõ mét CSDL kh¸c (m«i tr-êng
kh¸c).
5 Më CSDL vµ chän b¶ng cÇn xuÊt.
5 C1: File/ Get External Data/ Import.
5 C2: KÝch ph¶i chuét/ Import

5 Save in: Chän th-


môc cÇn xuÊt.
5 File name: NhËp
tªn b¶ng cÇn
xuÊt.
5 Save as Type:
Chän kiÓu b¶ng
cÇn xuÊt.
5 C¸c kiÓu b¶ng
th-êng nhËp:
*.Mdb, *.Html,
9/23/2010 45 Design: Nguyen Hien Du
*.Dbf, *.Xls ...
#d!9&
- Chän b¶ng cÇn xo¸:
C1: Edit\ Delete
C2: NhÊn phÝm Delete
C3: KÝch ph¶i chuét\ Delete
e#fX>9&
- Chän b¶ng cÇn ®æi tªn
- Edit\ Rename
- KÝch ph¶i chuét\ Rename
9/23/2010 46 Design: Nguyen Hien Du
6. B¶o mËt vµ nÐn d÷ liÖu.
a) B¶o mËt d÷ liÖu
5 Më CSDL ë chÕ ®é Open Exclusive.
5 Tools/ Security/ Set Database Password

9/23/2010 47 Design: Nguyen Hien Du


b) NÐn CSDL
5 Më CSDL cÇn nÐn.
5 Tools/ Database Utilities/ Compact and Repair
Database

9/23/2010 48 Design: Nguyen Hien Du