Vous êtes sur la page 1sur 181

O Reynang

Dakila,
Patronang
aming mahal
Kami’y
dumadalangin,
sana’y Iyong
dinggin
Kami’y inyong
tulungan sa
Amang
mapagmahal
Santa Isabel,
Reynang
Matulungin,
Inyong habag,
ilawit sa amin,
Kawanggawa na
iyong inangkin
Sana’y
aming
isabuhay at
mahalin
Santa Isabel,
Reynang
Matulungin,
Inyong habag,
ilawit sa amin,
Kawanggawa na
iyong inangkin
Sana’y
aming
isabuhay at
mahalin
O Reynang
Dakila,
Patronang
aming mahal
Kami’y
dumadalangin,
sana’y Iyong
dinggin
Kami’y inyong
tulungan sa
Amang
mapagmahal
Panalangin sa
Pagtanggap
kay Sta. Isabel
ng Unggaria
Amang
makapangyarihan,
tunay ngang dapat
Ka naming purihin at
pasalamatan
Ipinagkaloob Mo sa aming
Parokya ang isang
huwaran ng kabanalan, si
Sta. Isabel ng Unggaria,
upang ituro sa amin ang
landas na dapat naming
tahakin patungo sa Iyong
kaharian
Ipinaalala niya sa amin na
kahit anong saya at ganda
ng buhay namin sa
daigdig na ito, bukod
tanging sa piling Mo
lamang namin
matatagpuan ang tunay na
kaligayahan.
At sa panahong ami’y
nakalilimot sa tumulong,
magpatawad at
makipagsundo, nariyan
siya at tulad ng isang ina,
tinuturuan kaming
maglingkod, magmahal at
maghatid ng kapayapaan.
O minamahal naming
Patron ng kawanggawa, O
Banal na Isabel ng
Unggaria, ikinagagalak at
ikinaluluhod namin ang
iyong pagdating sa aming
pamayanan dito sa
Barangay ng Tikay
Na Iyong magiging
tahanan sa loob ng
walong araw upang
maging bukal at daluyan
ng awa at pagpapala ng
Diyos.
Sa tulong ng iyong mga
panalangin, igawad mo sa
amin O Patronang
sinisinta ang biyayang
matularan at maisabuhay
ang iyong halimbawa ng
pagmamahal,
pagmamalasakit,
At pagtulong sa mga
nangangailangan at sa
mga dukha. Tulungan mo
kaming huwag makagawa
ng anumang ikalulumbay
ng Diyos sa kalangitan.
Kami ay iyo aming
Patrona.
Tulad ng mga maysakit at
pulubi na iyong
tinutulungan at inuring
kayamanan, kami man ay
ingatan mo bilang iyong
mga anak hanggang
makapiling ka sa kaharian
ng Diyos
Sa buhay na walang
hanggan.

Amen.
Santa Isabel ng
Unggaria, Patrona
ng Kawanggawa,
ipanalangin mo
kami!
O Reynang
Dakila,
Patronang
aming mahal
Kami’y
dumadalangin,
sana’y Iyong
dinggin
Kami’y inyong
tulungan sa
Amang
mapagmahal
Santa Isabel,
Reynang
Matulungin,
Inyong habag,
ilawit sa amin,
Kawanggawa na
iyong inangkin
Sana’y
aming
isabuhay at
mahalin
O Reynang
Dakila,
Patronang
aming mahal
Kami’y
dumadalangin,
sana’y Iyong
dinggin
Kami’y inyong
tulungan sa
Amang
mapagmahal
Kapistahan
nina Arkanghel
San Miguel,
San Gabriel,
at San Rafael
Dinggin, himig
ng baying
Malaya, awit ng
papuri’t
pasasalamat
Ang Panginoon
ng ating
paglaya, muling
nagpatunay sa
pag-ibig Nya.
Nakita ng
Panginoon,
hirap ng
kanyang bayan
Mga kaaway,
Kanyang nilupig,
Kanyang iniligtas
itong ating
Bayan.
Dinggin, himig
ng baying
Malaya, awit ng
papuri’t
pasasalamat
Ang Panginoon
ng ating
paglaya, muling
nagpatunay sa
pag-ibig Nya.
Muling
nagpatunay
ng pag-ibig
N’ya, dinggin.
Inaamin ko sa
makapangyarihan
Diyos at sa inyo
mga kapatid
na lubha akong
nagkasala sa isip,
sa salita,
at sa gawa
at sa aking
pagkukulang kaya
isinasamo ko sa
mahal na Birheng
Maria sa
lahat ng mga
anghel at mga
banal at sa inyo
mga kapatid
na ako’y
ipanalangin
sa Panginoong
ating Diyos.
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Kristo, kaawaan
Mo kami

Kristo, kaawaan
Mo kami
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Papuri sa Diyos

sa kaitaasan…
…at sa lupa’y
kapayapaan
sa mga taong
kinalulugdan N’ya
Pinupuri ka
namin,
Dinarangal
ka namin,
Sinasamba
ka namin
Ipinagbubunyi
ka namin
Pinasasalamatan
ka namin dahil
sa dakila Mong
angking
kapurihan
Panginoong Diyos,
Hari ng langit,
Diyos Amang
Makapangyarihan
sa lahat
Panginoong
Hesukristo,
bugtong na Anak
Panginoong Diyos,
kordero ng Diyos
Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan,
maawa ka sa amin
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang
aming kahilingan
Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin
Sapagkat Ikaw
lamang ang banal
Ikaw lamang ang
Panginoon
Ikaw lamang,
O Hesukristo
ang kataas-taasan
kasama ng
Espiritu Santo
Sa kadakilaan ng
Diyos Ama. Amen
Amen
Ang Salita ng
Diyos mula sa
Aklat ni
Propeta
Poon, kita’y
pupurihin sa
harap ng mga
anghel.
Ang Salita ng
Diyos Mula sa
Sulat ni Apostol
San Pablo sa
mga taga-Filipos
Aleluya
Ang Panginoo’y
purihin ng lahat
n’yang mga anghel
na tapat at
masunurin
Aleluya
+Sumainyo ang
Panginoon

-At Sumaiyo rin


+Ang Mabuting Balita
ng Panginoon ayon kay
San Juan

- Papuri sa Iyo
Panginoon
Ang Mabuting Balita ng
Panginoon

Pinupuri Ka namin,
Panginoong Jesukristo
SUMASAMPALATAYA

ako sa Diyos Amang


makapangyarihan sa
lahat na may gawa
ng langit at lupa
Sumasampalataya
ako kay
Hesukristong
iisang Anak ng
Diyos
Panginoon nating
lahat nagkatawang
tao Siya
lalang ng Espiritu
Santo ipinanganak
ni Santa Mariang
Birhen
ipinagpakasakit ni
Poncio Pilato,
ipinako sa krus,
namatay, inilibing.
Nanaog sa
kinaroroonan ng
mga yumao ng
may ikatlong araw
nabuhay na mag-
uli.
Umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan
ng Diyos Amang
makapangyarihan
sa lahat
Doon
magmumulang
paririto at
huhukom sa
nangabubuhay at
nangamatay na tao
Sumasampalataya
naman ako sa
Diyos Espiritu
Santo, sa banal na
Simbahang
Katolika,
sa kasamahan ng
mga banal, sa
kapatawaran ng
mga kasalanan, sa
pagkabuhay na
mag-uli
ng nangamatay
na tao at sa buhay
na walang
hanggan.
Amen
Panalangin ng Bayan:
Panginoon,
kami’y Iyong
pakinggan.
Ang himig Mo
ang awit ko,
lahat ng ito’y
nagmula sa Iyo.
Muling
ihahandog sa’Yo
buong puso kong
iaalay sa’Yo.
O Diyos, O
Panginoon, lahat
ay biyayang
aming inampon.
Aming buhay at
kakayahan, ito’y
para lamang sa
’Yong
kalwalhatian
Ang tanging
ninanais ko ay
matamo lamang
ang pag-ibig Mo.
Lahat ay
iiwanan ko wala
nang kailangan,
sapat na ito.
O Diyos, O
Panginoon, lahat
ay biyayang
aming inampon.
Aming buhay at
kakayahan, ito’y
para lamang sa
’Yong
kalwalhatian
Tanggapin nawa ng
Panginoon itong
paghahain sa iyong
mga kamay, sa
kapurihan N’ya’t
karangalan, sa ating
kapakinabangan at sa
buong sambayanan
Niyang banal.
AMEN
* Sumainyo ang
Panginoon
- At sumaiyo rin
*Itaas sa Diyos ang
inyong puso at diwa
- Itinaas na namin
sa Panginoon
*Pasalamatan
natin ang
Panginoong ating
Diyos
*Marapat na Siya
ay pasalamatan
Santo
Si Kristo ay
gunitain, sarili
ay inihain,
Bilang pagkai’t
inuming
pinagsasaluhan
natin
Hanggang sa
Siya’y
dumating!
AMEN
AMA
NAMIN
Sapagka’t Iyo
ang kaharian,
At ang
Kapangyarihan
At ang
kapurihan
Magpakailanman

Amen.
At sumaiyo rin
Kordero ng
Diyos
Panginoon, hindi ako
karapat-dapat na
magpatuloy sa Iyo
ngunit sa isang Salita
Mo lamang ay
gagaling na ako.
Kaibigan, tantuin
Mong isang
paglalakbay ang
buhay.
Sanga-sangang landas
ay may kahirapan,
kung may lungkot o
panganib sa’yo’y
biglaang dumalaw
O kung ikaw ay
mapagod sa bigat ng
iyong pasan, Panginoon
ang balingan,
Panginoon ang
asahan.
Wika N’ya’y:
‘Halina, lumapit sa
Akin, kayong mga
napapagal Aking
pagiginhawahin.
Bigat ng iyong
pasanin ay Aking
pagagaanin. Halina,
kaibigan, lumapit sa
akin.”
Kaibigan, tantuin
mong isang
paglalayag ang buhay.
Maalon ang dagat at
may kalaliman,
Kung may unos at
may hanging ‘di
mo kayang
paglabanan.
O, sa gabing
kadiliman, ni tala
ay walang
tanglaw,
Panginoon ang
balingan,
Panginoon ang
asahan.
Wika N’ya’y:
‘Halina, lumapit sa
Akin, kayong mga
napapagal Aking
pagiginhawahin.
Bigat ng iyong
pasanin ay Aking
pagagaanin. Halina,
kaibigan, lumapit sa
akin.”
* Manalangin
tayo …
Amen
* Sumainyo ang
Panginoon
At sumaiyo rin
Amen
Salamat sa Diyos
O Reynang
Dakila,
Patronang
aming mahal
Kami’y
dumadalangin,
sana’y Iyong
dinggin
Kami’y inyong
tulungan sa
Amang
mapagmahal
Santa Isabel,
Reynang
Matulungin,
Inyong habag,
ilawit sa amin,
Kawanggawa na
iyong inangkin
Sana’y
aming
isabuhay at
mahalin
O Reynang
Dakila,
Patronang
aming mahal
Kami’y
dumadalangin,
sana’y Iyong
dinggin
Kami’y inyong
tulungan sa
Amang
mapagmahal
Sa gitna ng
kasaganahan
ay namuhay
siyang mahirap
Alang alang sa
Diyos na dukhang
laging kangyan
nililingap
Ang reynang ito ay
nag alis minsan ng
kanyang korona,
tinik sa ulo ni
Hesus napuna
Isang araw
naman
sinumbong sa
hari niyang
asawa
Dahil nagpatuloy
sa kwarto,
ketonging
tinulungan niya
Ngunit ng
puntahan sa
kwarto ay na nga
mangha sila pagkat
si Kristo kanilang
Malimit na
siyang makitang
may daladala
ngang balutan
Kaya’t
nagsisumbong sa
hari maraming
pagkain ang
laman
Upang mapatid
ng hari, balutan
ay kanyang
binuksan
Mababangong
bulaklak
kanyang
natagpuan
O Santa Isabel
na Reyna at
tulad na
mapagmahal
Ang pagsamo
namin ay dinggin,
kami nawa’y
iyong tulungan
Ng lalong
malapit sa Diyos
Ama naming
mapagmahal
Kawanggawa
mo sana’y
matularan
Sa pagkamatay
ng hari, sa
palasyo siya’y
tinaboy
Napilitang
magpalimos s’ya,
kulungan ng
baboy tumira
Lahat ng sakit
tiniis ng upang
kanyang
ipadama
Pagmamahal at
kawanggawa sa
bawat isa.