Vous êtes sur la page 1sur 126

Ikadalawampu’t

Tatlong Linggo
Sa Karaniwang
Panahon
Liturhiya
Turo ng
Simbahan
Dinggin, himig
ng bayan
malaya
Awit ng papuri’t
pasasalamat
Ang Panginoon
ng ating
paglaya, muling
nagpatunay ng
pag-ibig N’ya.
Nakita ng
Panginoon, hirap
ng kanyang
bayan
Mga kaaway
kanyang nilupig
Kanyang
iniligtas itong
ating bayan.
Dinggin, himig
ng bayan
malaya
Awit ng papuri’t
pasasalamat
Ang Panginoon
ng ating
paglaya, muling
nagpatunay ng
pag-ibig N’ya.
Muling
nagpatunay ng
pag-ibig N’ya.
Inaamin ko sa
makapangyarihan
Diyos at sa inyo
mga kapatid
na lubha akong
nagkasala sa isip,
sa salita,
at sa gawa
at sa aking
pagkukulang kaya
isinasamo ko sa
mahal na Birheng
Maria sa
lahat ng mga
anghel at mga
banal at sa inyo
mga kapatid
na ako’y
ipanalangin
sa Panginoong
ating Diyos.
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Kristo, kaawaan
Mo kami

Kristo, kaawaan
Mo kami
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Papuri sa Diyos

sa kaitaasan…
…at sa lupa’y
kapayapaan
sa mga taong
kinalulugdan N’ya
Pinupuri ka
namin,
Dinarangal
ka namin,
Sinasamba
ka namin
Ipinagbubunyi
ka namin
Pinasasalamatan
ka namin dahil
sa dakila Mong
angking
kapurihan
Panginoong Diyos,
Hari ng langit,
Diyos Amang
Makapangyarihan
sa lahat
Panginoong
Hesukristo,
bugtong na Anak
Panginoong Diyos,
kordero ng Diyos
Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan,
maawa ka sa amin
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang
aming kahilingan
Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin
Sapagkat Ikaw
lamang ang banal
Ikaw lamang ang
Panginoon
Ikaw lamang,
O Hesukristo
ang kataas-taasan
kasama ng
Espiritu Santo
Sa kadakilaan ng
Diyos Ama. Amen
Amen
Ang Salita ng
Diyos mula sa
Aklat ni Propeta
Ezekiel
Panginoo’y
inyong dinggin,
huwag n’yo
s’yang salungatin.
Ang Salita ng
Diyos Mula sa
Sulat ni Apostol
San Pablo sa
mga taga-Roma
Aleluya
Pinagkasundo ni
Kristo ang Diyos at
manga tao, kaya’t
napatawad tayo.
Aleluya
+Sumainyo ang
Panginoon

-At Sumaiyo rin


+Ang Mabuting Balita
ng Panginoon ayon kay
San Mateo

- Papuri sa Iyo
Panginoon
Ang Mabuting Balita ng
Panginoon

Pinupuri Ka namin,
Panginoong Jesukristo
SUMASAMPALATAYA

ako sa Diyos Amang


makapangyarihan sa
lahat na may gawa
ng langit at lupa
Sumasampalataya
ako kay
Hesukristong
iisang Anak ng
Diyos
Panginoon nating
lahat nagkatawang
tao Siya
lalang ng Espiritu
Santo ipinanganak
ni Santa Mariang
Birhen
ipinagpakasakit ni
Poncio Pilato,
ipinako sa krus,
namatay, inilibing.
Nanaog sa
kinaroroonan ng
mga yumao ng
may ikatlong araw
nabuhay na mag-
uli.
Umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan
ng Diyos Amang
makapangyarihan
sa lahat
Doon
magmumulang
paririto at
huhukom sa
nangabubuhay at
nangamatay na tao
Sumasampalataya
naman ako sa
Diyos Espiritu
Santo, sa banal na
Simbahang
Katolika,
sa kasamahan ng
mga banal, sa
kapatawaran ng
mga kasalanan, sa
pagkabuhay na
mag-uli
ng nangamatay
na tao at sa buhay
na walang
hanggan.
Amen
Panalangin ng Bayan:
Panginoon,
dinggin ang
aming
panalangin.
Ang himig Mo
ang awit ko,
lahat ng ito’y
nagmula sa Iyo.
Muling
ihahandog sa’Yo
buong puso kong
iaalay sa’Yo.
O Diyos, O
Panginoon, lahat
ay biyayang
aming inampon.
Aming buhay at
kakayahan, ito’y
para lamang sa
’Yong
kalwalhatian
Ang tanging
ninanais ko ay
matamo lamang
ang pag-ibig Mo.
Lahat ay
iiwanan ko wala
nang kailangan,
sapat na ito.
O Diyos, O
Panginoon, lahat
ay biyayang
aming inampon.
Aming buhay at
kakayahan, ito’y
para lamang sa
’Yong
kalwalhatian
Tanggapin nawa ng
Panginoon itong
paghahain sa iyong
mga kamay, sa
kapurihan N’ya’t
karangalan, sa ating
kapakinabangan at sa
buong sambayanan
Niyang banal.
AMEN
* Sumainyo ang
Panginoon
- At sumaiyo rin
*Itaas sa Diyos ang
inyong puso at diwa
- Itinaas na namin
sa Panginoon
*Pasalamatan
natin ang
Panginoong ating
Diyos
*Marapat na Siya
ay pasalamatan
Santo
Si Kristo ay
gunitain, sarili
ay inihain,
Bilang pagkai’t
inuming
pinagsasaluhan
natin
Hanggang sa
Siya’y
dumating!
AMEN
AMA
NAMIN
Sapagka’t Iyo
ang kaharian,
Kapangyarihan
at kapurihan
Ngayon at
Magpakailanman

Amen.
At sumaiyo rin
Kordero ng
Diyos
Panginoon, hindi ako
karapat-dapat na
magpatuloy sa Iyo
ngunit sa isang Salita
Mo lamang ay
gagaling na ako.
Kaibigan, tantuin
Mong isang
paglalakbay ang
buhay.
Sanga-sangang landas
ay may kahirapan,
kung may lungkot o
panganib sa’yo’y
biglaang dumalaw
O kung ikaw ay
mapagod sa bigat ng
iyong pasan, Panginoon
ang balingan,
Panginoon ang
asahan.
Wika N’ya’y:
‘Halina, lumapit sa
Akin, kayong mga
napapagal Aking
pagiginhawahin.
Bigat ng iyong
pasanin ay Aking
pagagaanin. Halina,
kaibigan, lumapit sa
akin.”
Kaibigan, tantuin
mong isang
paglalayag ang buhay.
Maalon ang dagat at
may kalaliman,
Kung may unos at
may hanging ‘di
mo kayang
paglabanan.
O, sa gabing
kadiliman, ni tala
ay walang
tanglaw,
Panginoon ang
balingan,
Panginoon ang
asahan.
Wika N’ya’y:
‘Halina, lumapit sa
Akin, kayong mga
napapagal Aking
pagiginhawahin.
Bigat ng iyong
pasanin ay Aking
pagagaanin. Halina,
kaibigan, lumapit sa
akin.”
* Manalangin
tayo …
Amen
* Sumainyo ang
Panginoon
At sumaiyo rin
Amen
Salamat sa Diyos
Purihi’t
pasalamatan sa
masayang awit.
Purihin natin at
pasalamatan
ang Diyos ng
pag-ibig.
Sa’Yo Ama,
salamat sa
mayamang
lupa’t dagat
At sa magandang
kalikasan, at sa
aming tanang
buhay
Purihi’t
pasalamatan sa
masayang awit.
Purihin natin at
pasalamatan
ang Diyos ng
pag-ibig.