Vous êtes sur la page 1sur 122

DAKILANG KAPISTAHAN

NG PAGKAHARI NG
PANGINOONG
JESUKRISTO
LITURHIYA
TURO NG
O Kristo Haring
Marangal,
kaligtasan
nami’t buhay,
Pagpupuri’t
pagpupugay,
sa’Yo aming
iniaalay.
Kaharia’y
itatanghal sa
bawa’t tahana’t
bayan
Pagka’t tanging
sa’Yo lamang,
kaligtasa’y
matatagpuan
Bayan ngayo’y
nagbubunyi,
sabay-sabay
nagpupuri
Dahil inako ng
Kristong Hari,
kaligtasan ng
kanyang lipi
Bayan ngayo’y
nagbubunyi,
sabay-sabay
nagpupuri
Inaamin ko sa
makapangyarihan
Diyos at sa inyo
mga kapatid
na lubha akong
nagkasala sa isip,
sa salita,
at sa gawa
at sa aking
pagkukulang kaya
isinasamo ko sa
mahal na Birheng
Maria sa
lahat ng mga
anghel at mga
banal at sa inyo
mga kapatid
na ako’y
ipanalangin
sa Panginoong
ating Diyos.
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Kristo, kaawaan
Mo kami

Kristo, kaawaan
Mo kami
Panginoon,
kaawaan Mo kami

Panginoon ,
kaawaan Mo kami
Papuri sa Diyos

sa kaitaasan…
…at sa lupa’y
kapayapaan
sa mga taong
kinalulugdan N’ya
Pinupuri ka
namin,
Dinarangal
ka namin,
Sinasamba
ka namin
Ipinagbubunyi
ka namin
Pinasasalamatan
ka namin dahil
sa dakila Mong
angking
kapurihan
Panginoong Diyos,
Hari ng langit,
Diyos Amang
Makapangyarihan
sa lahat
Panginoong
Hesukristo,
bugtong na Anak
Panginoong Diyos,
kordero ng Diyos
Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan,
maawa ka sa amin
Ikaw na nag-aalis
ng mga kasalanan
ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang
aming kahilingan
Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama,
maawa ka sa amin
Sapagkat Ikaw
lamang ang banal
Ikaw lamang ang
Panginoon
Ikaw lamang,
O Hesukristo
ang kataas-taasan
kasama ng
Espiritu Santo
Sa kadakilaan ng
Diyos Ama. Amen
Amen
Ang Salita ng
Diyos mula sa
Aklat Ni
Propeta Ezekiel
Pastol ko’y
Panginoong
D’yos hindi ako
magdarahop.
Ang Salita ng
Diyos Mula sa
Unang Sulat ni
Apostol San Pablo
sa mga taga-Corinto
Aleluya
Pagpalain
dumarating sa
ngalan ng Poon
natin paghahari’y
kanyang angkin.
Aleluya
+Sumainyo ang
Panginoon

-At Sumaiyo rin


+Ang Mabuting Balita
ng Panginoon ayon kay
San Mateo

- Papuri sa Iyo
Panginoon
Ang Mabuting Balita ng
Panginoon

Pinupuri Ka namin,
Panginoong Jesukristo
SUMASAMPALATAYA

ako sa Diyos Amang


makapangyarihan sa
lahat na may gawa
ng langit at lupa
Sumasampalataya
ako kay
Hesukristong
iisang Anak ng
Diyos
Panginoon nating
lahat nagkatawang
tao Siya
lalang ng Espiritu
Santo ipinanganak
ni Santa Mariang
Birhen
ipinagpakasakit ni
Poncio Pilato,
ipinako sa krus,
namatay, inilibing.
Nanaog sa
kinaroroonan ng
mga yumao ng
may ikatlong araw
nabuhay na mag-
uli.
Umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan
ng Diyos Amang
makapangyarihan
sa lahat
Doon
magmumulang
paririto at
huhukom sa
nangabubuhay at
nangamatay na tao
Sumasampalataya
naman ako sa
Diyos Espiritu
Santo, sa banal na
Simbahang
Katolika,
sa kasamahan ng
mga banal, sa
kapatawaran ng
mga kasalanan, sa
pagkabuhay na
mag-uli
ng nangamatay
na tao at sa buhay
na walang
hanggan.
Amen
Panalangin ng Bayan:
Mapasaamin
ang kaharian
Mo.
Wala akong
maihahandog
sa’Yo, na ‘di mula
sa kabutihan Mo.
Gayunpaman,
‘Yong tanggapin,
aming alay
pabanalin.
Muli kong
handog, buhay
Mong kaloob,
kalugdan Mo at
basbasan.
Wala akong
maihahandog
sa’Yo, na ‘di mula
sa kabutihan Mo.
Gayunpaman,
‘Yong tanggapin,
aming alay
pabanalin, tanging
hiling.
Tanggapin nawa ng
Panginoon itong
paghahain sa iyong
mga kamay, sa
kapurihan N’ya’t
karangalan, sa ating
kapakinabangan at sa
buong sambayanan
Niyang banal.
AMEN
* Sumainyo ang
Panginoon
- At sumaiyo rin
*Itaas sa Diyos ang
inyong puso at diwa
- Itinaas na namin
sa Panginoon
*Pasalamatan
natin ang
Panginoong ating
Diyos
*Marapat na Siya
ay pasalamatan
SANTO
Si Kristo ay
gunitain, sarili
ay inihain,
Bilang pagkai’t
inuming
pinagsasaluhan
natin
Hanggang sa
Siya’y
dumating!
AMEN
AMA
NAMIN
Sapagka’t Iyo
ang kaharian,
At ang
kapangyarihan at
ang kapurihan
Magpakailanman

Amen.
At sumaiyo rin
KORDERO
NG DIYOS
Panginoon, hindi ako
karapat-dapat na
magpatuloy sa Iyo
ngunit sa isang Salita
Mo lamang ay
gagaling na ako.
Umasa ka sa Diyos,
ang mabuti’y gawin,
at Manahan kang
ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin
ang kaligayahan at
pangarap mo ay
makakamtan.
Ang iyong sarili, sa
Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala’y
tutulungan kang
ganap.
Ang kabutihan mo
ay magliliwanag
katulad ng araw
kung tanghaling
tapat.
Umasa ka sa Diyos,
ang mabuti’y gawin,
at Manahan kang
ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin
ang kaligayahan at
pangarap mo ay
makakamtan.
Sa harap ng Diyos,
pumanatag ka,
maging matyaga’t
maghintay sa
Kanya.
Huwag mong
kainggitan ang
gumiginhawa sa
likong paraan,
umunlad man sila.
Umasa ka sa Diyos,
ang mabuti’y gawin,
at Manahan kang
ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin
ang kaligayahan at
pangarap mo ay
makakamtan.
* Manalangin
tayo …
Amen
* Sumainyo ang
Panginoon
At sumaiyo rin
Amen
Salamat sa Diyos
Humayo na’t
ipahayag,
kanyang
pagkalinga’t
habag!
Isabuhay pag-ibig
at katarungan,
tanda ng kanyang
kaharian
Sa panahong
tigang ang lupa
Sa panahong ang
ani’y sagana
Sa panahon ng
digmaan at
kaguluhan, sa
panahon ng
kapayapaan
Humayo na’t
ipahayag,
kanyang
pagkalinga’t
habag!
Isabuhay pag-ibig
at katarungan,
tanda ng kanyang
kaharian