Vous êtes sur la page 1sur 140

1

Purihin ang Panginoon


Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

2
Sa ating pagkabagabag
Sa Diyos tayo'y tumawag
Sa ating mga kaaway
Tayo ay kanyang iniligtas

3
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

4
Ang pasaning mabigat
Sa 'ting mga balikat
Pinagaan ng lubusan
Ng Diyos na tagapagligtas

5
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

6
Kaya't Panginoo'y dinggin
Ang landas Niya'y tahakin
Habang buhay ay purihin
Kagandahang loob Niya
sa'tin

7
Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira
Hipan ninyo ang trumpeta

8
9
Nagakonpesar Ako
sa Dios nga makakagahom
sang tanan kag sa inyo,
mga utod, kay nakasala ako
nga tuod sa huna-huna,
sa pulong, sa buhat,
kag sa pagpatumbaya.
10
Sa Akon sala,
sa akon sala,
sa akon daku nga tuod
nga sala.

11
Busa, nagaampo ako kay
Santa Maria Birhen gihapon,
sa tanan nga mga Angheles
kag mga Santos,
kag sa inyo mga utod,
ig-ampo ninyo ako sa aton
Ginoong Dios.

12
13
Panginoon
Panginoon maawa ka
Kristo, Maawa Ka ka
maawa
Panginoon
Panginoon maawa ka
Kristo, maawa ka ka
maawa
Kristo, Kristo maawa
ka

14
15
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
sa kaitaasan
2x

16
At sa lupa'y kapayapaan
At sa lupa'y kapayapaan
Sa mga taong kinalulugdan
N'ya
Pinupuri Ka namin,
dinarangal Ka namin
17
Sinasamba Ka namin,
ipinagbubunyi Ka namin
Pinasasalamatan Ka namin
Dahil sa dakila Mong
angking kapurihan

18
Panginoong Diyos
hari ng langit
Diyos Amang
makapangyarihan sa lahat

19
Panginoong Hesukristo,
bugtong na anak
Panginoong Diyos
Kordero ng Diyos
Anak ng Ama

20
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
sa kaitaasan
21
22
Ikaw na naga-alis ng mga
kasalanan ng sanlibutan
Maawa Ka
Maawa Ka sa amin

23
Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming
kahilingan
Tanggapin Mo ang aming
kahilingan
24
Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming
kahilingan
Tanggapin Mo ang aming
kahilingan
25
Ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama
Maawa Ka
Maawa Ka sa amin

26
27
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
sa kaitaasan
28
Sapagkat Ikaw lamang
ang banal at ang
kataastaasan
Ikaw lamang
O Hesukristo ang
Panginoon
29
Kasama ng Espiritu Santo
sa kadakilaan ng
Diyos Ama, Amen (2x)

30
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
Papuri sa Diyos
sa kaitaasan
31
32
Nahauna nga Pagbasa:

Ang Pagbasa
gikan sa
Ika-duha
nga Libro sang
mga Hari
33
34
Kon ginabuksan mo
ang imong kamot,
ginapaayawan mo
sila sing tuman.
35
Ika-duha nga Pagbasa:

Ang Pagbasa
gikan sa sulat
ni San Pablo
nga Apostol sa
mga taga-Efeso
36
37
38
Alleluia, Alleluia
Wikain Mo
Poon nakikinig ako
Sa Iyong mga Salita
Alleluia, Alleluia
2x

39
KAG YARA
MAN SA IMO

40
HIMAYA SA
IMO, O GINOO

41
42
DAYAWON KA,
O GINOONG
JESUKRISTO

43
44
Nagatuo Ako sa isa lamang
ka Dios Amay nga
makagagahom sang tanan,
Magbubuhat sang Langit
kag sang duta,
sang tanan nga makita
kag indi makita
45
46
Paagi sa Iya ang tanan gintuga.
Tungo sa aton nga mga tawo
kag tungod sa aton kaluwasan
Nanaog sia gikan sa langit,
kag ginpanamkon Sia ni
Maria nga Birhen sa lalang
sang Espirito Santo kag
nahimo nga tawo.

47
Ginlasang Sia sa krus tungod sa aton,
sa sugo ni Poncio Pilato;
nag-antus kag ginlubong,
kag nabanhaw sa ikatlo
ka adlaw suno sa kasulatan,
kag nagkayab sa langit,
naglingkod sa tuo sang Amay.
Kag nagkari sia liwat nga
mahimayaon sa paghukom
sang mga buhi kag sang mga Minatay,
kag ang Iya ginharian wala sing
katapusan 48
Nagatuo ako sa Espirito Santo,
ang Ginoo kag magbubuhi nga
nagikan sa Amay kag sa Anak.
Upod sa Amay kag sa Anak.
Ginasimba kag ginhimaya
sia sing tingob.
Naghambal sia paagi sa mga Propeta

49
Nagatuo ako sa Simbahan nga Isa,
Santa Katolika kag Apostolika.
Nagatuo ako sa isa lamang ka bunyag.
Sa kapatawaran sang mga sala.
Nagapaabot man ako sang
pagkabanhaw sang mga minatay, kag
sa pagkabuhi nga wala sing
katapusan. Amen.

50
Nagatu-o ako sa Dios,
Amay nga makagagahum
sa nga tanan, magbubuhat
sang langit kag sang duta.
Nagatu-o ako kay Jesukristo,
Iya Anak nga Bugtong nga
Aton Ginoo; nga ginapanamkon
sa lalang sa Espiritu Santo;

51
gin-anak ni Santa Maria Birhen,
ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato,
ginlansang sa krus, namatay kag
ginlubong nana-ug sa mga minatay,
sa ikatlo ka adlaw nabanhaw Sia
nga naghalin sa mga minatay
kumayab sa mga langit kag
nagalingkod sa tuo sang Dios nga
Amay, nga magagahum sang tanan.
52
Gikan didto magakari pa Sia
liwan sa paghukom sa mga
buhi kag sa mga minatay.
Nagatu-o ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa
ginkaupdan sang mga Santos,
sa pagkawala sang mga sala,
sa pagkabanhaw sang mga lawas
kag sa pagkabuhi nga wala sing
katapusan. Amen.
53
54
55
Salamat sa Iyo
Aking Panginoong
Hesus
Ako'y inibig Mo
At inangking lubos

56
Ang Tanging Alay ko sa
Iyo aking Ama
Ay buong buhay ko
puso at kaluluwa
Di na makayanang
maipagkaloob
57
Mamahaling hiyas o
gintong sinukob.
Ang tanging dalangin
O Diyos ay tanggapin

58
Ang Tanging Alay Ko
nawa ay gamitin.
Ito lamang Ama
wala nang iba pa.
Akong hinihiling

59
Di ko akalain
Na ako ay bibigyang
pansin
Ang taong tulad ko
Di dapat mahalin

60
Ang Tanging Alay ko sa
Iyo aking Ama
Ay buong buhay ko
puso at kaluluwa
Di na makayanang
maipagkaloob
61
Mamahaling hiyas o
gintong sinukob.
Ang tanging dalangin
O Diyos ay tanggapin

62
Ang Tanging Alay Ko
nawa ay gamitin.
Ito lamang Ama
wala nang iba pa.
Akong hinihiling

63
Aking hinihintay
Ang Iyong pagbabalik
Hesus
Ang makapiling Ka'y
Kagalakang lubos

64
Ang Tanging Alay ko sa
Iyo aking Ama
Ay buong buhay ko
puso at kaluluwa
Di na makayanang
maipagkaloob
65
Mamahaling hiyas o
gintong sinukob.
Ang tanging dalangin
O Diyos ay tanggapin

66
Ang Tanging Alay Ko
nawa ay gamitin.
Ito lamang Ama
wala nang iba pa.
Akong hinihiling

67
Batunon unta sang Ginoo
ang Sakrapisyo sa Imo
mga kamot sa kadayawaan
kag kahimayaan sang Iya
ngalan, sa aton man
kapuslanan kag sa bug-os
niya sang Santa Eglesia

68
Kag Yara man sa Imo

69
Nabayaw na namon sa
Ginoo

70
Takus kag angay gid.

71
Santo, santo, santo
D’yos makapangyarihan
Puspos ng l’walhati ang
langit at lupa
Osana sa kaitaasan

72
Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon
Osana, Osana sa kaitaasan

73
Santo, santo, santo
Panginoong D’yos na
makapangyarihan
Napupuno ang langit at lupa
Ng kaluwalhatian Mo
Osana, osana sa kaitaasan
74
Pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon
Osana, osana sa kaitaasan

75
76
Oh.... Adoramus
te O Christi
2x

77
78
Oh.... Adoramus
te O Christi
2x

79
80
Si Kristo ay gunitain
Sarili ay inihain
Bilang pagkai’t inumin
Pinagsasaluhan natin
Hanggang sa S’ya’y dumating
Hanggang sa S’ya’y dumating
81
82
Ama namin, sumasalangit Ka
Sambahin ang ngalan Mo
Mapasaamin ang
kaharian Mo
Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa para nang sa langit
83
Para ng pagpapatawad namin
Sa nagkakasala sa amin
At h'wag Mo kaming
ipahintulot sa tukso
At iadya Mo kami sa lahat
ng masama
84
85
Sapagkat sa yo
ang kaharian,
kapangyarihan
at kapurihan!
Ngayon at magpakailanman!
Ngayon at magpakailanman!

86
Kag Yara man sa Imo

87
PAGHIDAET 88
Kordero sang Dios, nga
nagawala sa mga
kasalanan sang sanlibutan,
Malouy ka sa Amon
2x

89
Kordero sang Dios, nga
nagawala sa mga
kasalanan sang sanlibutan,
hatagan mo sa amon ang
Paghidaet

90
91
Ginoo, dili ako takus
nga magsulod ka sa
akon puluy-an: apang
imitlang lamang ang isa
ka pulong kag maga-ayo
ang akon kalag.

92
93
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

94
IESU PANIS VITAE
TAGALOG:

Mula sa lupa sumibol kang masigla,


matapos kang yurakan ng
mga masasama,
Sumliang ang liwanag,
ng mga nawawala.
Tinapay ng Buhay,
Pagkain ng Dukha.

95
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

96
IESU PANIS VITAE
CEBUANO:

Gikan sa binlud usa ka, Tinapay


nga bunga sa among buhat at
kabudlay. Hi naut maghiusa kami
sa ma nining. Tinapay ti gugma
kami, Hesus,
among Ginuong tunhay.

97
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

98
IESU PANIS VITAE
ENGLISH:

Jesus, food Divine, be our strength


each day. So we don’t tire as we
witness to your love and care.
to those in greater need,
both near and far away,
May we lead back to you,
all those who’ve gone astray.

99
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

100
IESU PANIS VITAE
HILIGAYNON:

Dalon namong imong balaang


pulong, mangan lagay kag tudlo
mong matarong, kahayag sang
Espiritu sang kamatu-oran,
sugana mapawa, sa among dalan.

101
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

102
IESU PANIS VITAE
SPANISH:

El la vida, Jesus,
sea Nuestro consuelo,
sea Nuestro amigo y companero.
Siempre podamos responder a su
llamada, siempre dispuestro,
a hacer tu voluntad.

103
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

104
IESU PANIS VITAE
TAGALOG:

Pagkain ng Buhay,
handog ng Ama,
bukal ka ng Buhay, batis ng biyaya.
Maging pagkain sa ‘min at inumin
ng tanan, sa paglalakbay namin sa
tahanan ng Ama.

105
IESU PANIS VITAE
LATIN:

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris,


Iesu, Fons Vitae,
Fons Vitae Acque
Cibus et Potus Noster,
Cibus et Potus Noster
In itinere, in itinere
Ad Domus Dei.

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140