Vous êtes sur la page 1sur 18

Mga Batayang Legal at

Opisyal sa Paggamit ng
Filipino bilang Wikang
Panturo
Ano ang Wikang Panturo
- wikang opisyal na ginagamit sa pormal na
edukasyon.
- wikang ginagamit sa pagtuturo at pag-
aaral sa mga eskwelahan at ang wika sa
pagsulat ng mga aklat at kagamitan sa
pagtuturo sa silid-aralan.
Monolingguwal
- itinatag ng mga Amerikano sa umpisa ng ika-20
siglo ang pambansang sistema ng edukasyon na
monolingguwal.
- nangangahulugan itong may iisang wikang
panturo – ang wikang Ingles.
- nagsimulang ipagamit ang Wikang Pambansa
bilang wikang panturo sa panahong Komonwelt
at para sa edukasyon ng mga magiging guro ng
Wikang Pambansa.
Bago ang Ikalawang Digmaang
Pandaigdig
- bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang
Pandaigdig ay may mga guro nang nagtuturo ng
Wikang Pambansa.
- sa isang sirkular noong 3 Mayo 1940, iniatas ni
Direktor Celedonio Salvador ng Kawanihan ng
Edukasyon ang pagtuturo ng Wikang Pambansa
bilang regular na asignatura sa Ikaapat na Taon
sa paaralang sekundarya.
Pagkaraan ng Digma
- unti-unting binuksan ang mga asignatura
sa elementarya at sekundarya na nagtuturo
ng wika at panitikan at gumagamit ng
Wikang Pambansa bilang panturo
Patakarang Bilingguwal
- sa ilalim ng Patakarang Bilingguwal, ang
mga asignatura sa elementarya at
sekundarya ay hinati upang ang isang
pangkat ay ituro sa Pilipino at ang isang
pangkat ay ituro sa Ingles.
- bukod sa asignaturang wika at panitikang
Filipino, ang mga klase sa Matematika at
Agham ay Ingles ang wikang panturo.
Pilipino
- mahalagang pansinin ang pagtukoy sa Wikang
Pambansa bilang “Pilipino” mulang 1959
hanggang sa panahon ng pag-iral ng 1973
Konstitusyon.
- bagaman binanggit na sa 1973 Konstitusyon ang
pagbuo sa wikang “Filipino”, patuloy na kinilala
hanggang 1987 ang pag-iral ng “Pilipino” bilang
wikang opisyal at Wikang Pambansa.
Bilingguwal
- ang patakarang bilingguwal ay isang
pagtupad sa mga Seksiyon 2-3, Artikulo
XV ng 1973 Konstitusyon hinggil sa
Pilipino at Ingles bilang mga opisyal na
wika ng komunikasyon at instruksiyon.
- ang pangyayaring ito ay ipinagpatuloy sa
Seksiyon 6, Artikulo XIV ng 1987
Konstitusyon.
Bilingguwalismo sa Kasalukuyan
- gayunman, nakasaad din sa ikalawang talata ng
Seksiyon 6, Artikulo XIV ng Kasalukuyang
Saligang-Batas na:

“Subject to the provisions of law and as the


Congress may deem appropriate, the Government
shall take steps to initiate and sustain the use of
Filipino as a medium of official communication and
as language of instruction in the educational
system.”
Diwa ng Konstitusyon
- itinaguyod ng Pangulong Corazon C. Aquino ang
diwa ng probisyong ito ng 1987 Konstitusyon sa
pamamagitan ng Executive Order No. 335 na:
“Nag-aatas sa lahat ng mga
Kagawaran/Kawanihan/ Opisina/Instrumentaliti ng
Pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na
kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa
opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at
korespondensiya.”
MTB-MLE
Mother Tongue-Based of Multilingual Education

- sa ilalim ng programang MTB-MLE, naging


dagdag na wikang panturo sa antas na K-3
ang ibang mga wikang katutubo (19 sa
kasalukuyan, kasama ang Tagalog).
Filipino
- Kurikulum ang tawag sa lahat ng mga
gawain, kagamitan, paksa at mga layining
isinasama sa pagtuturo ng mga asignatura
sa paaralan.
- patuloy na pinauunlad ang kurikulum
upang matugunan ang mga
pangangailangan ng lipunan.
Ang Guro at ang Kurikulum
- bilang guro, batayan mo sa mga gawaing isasagawa sa
klase ang Batayang Kurikulum na nirebisa noong 2002.
- sa huling rebisyon ng kurikulum sa Filipino, pangunahing
isinaalang-alang ang pangangailangan ng mag-aaral na
magkaroon ng balanseng kakayahan sa paggamit ng
wika sa pagkatuto ng ibang asignatura at sa
pakikipagtalastasan.
- kung ikaw ay nasa elementarya, gagamitin mo ang
Handbuk sa Filipino at sa sekundarya naman ang
Patnubay sa Operasyunalisasyon ng Filipino.
• 1. Ano ang ibig sabihin ng Wikang
Panturo?
• 2. Kailan nagsimulang ipagamit ang
Wikang Pambansa bilang Wikang
Panturo?
• 3. Bakit patuloy na pinauunlad ang
kurikulum?
• 4. Ano ang isinaalang-alang sa huling
rebisyon ng kurikulum sa Filipino?
Ang bawat pangkat ay magbibigay ng kani-
kaniyang opinyon hinggil sa Wikang
Panturo.
• IV. EBALWASYON
• Panuto: Isulat sa patlang ang sagot sa
bawat tanong.
• 1. Ano ang tawang sa wikang opisyal na
ginagamit sa pormal na edukasyon?

• 2. Tawag sa pambansang sistema ng


edukasyon na itinatag ng mga Amerikano.
• 3. Kailan unti-unting binuksan ang mga
asignatura sa elementarya at sekundarya
na nagtuturo ng wika at panitikan at
gumagamit ng Wikang Pambansa bilang
panturo?
• 4. Sa anong programa naging dagdag na
wikang panturo sa antas na K-3 ang ibang
mga wikang katutubo (19 sa kasalukuyan,
kasama ang Tagalog
5. Ano ang tawag sa lahat ng mga gawain,
kagamitan, paksa at mga layining
isinasama sa pagtuturo ng mga asignatura
sa paaralan?