Vous êtes sur la page 1sur 12

AKHLAK MAHMUDAH

&
AKHLAK
MADZMUMAH
Oleh : Mirna Rodiah
APA ITU AKHLAK?

Akhlak berasal dari kata ‫( اخلق‬akhlak) yang


merupakan jama’ dari ‫( خلق‬kholaqo) dari bahasa
Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan
adab.
APA SAJA PEMBAGIAN AKHLAK?

• Akhlak Mahmudah
• Akhlak Madzmumah
AKHLAK MAHMUDAH

Akhlak mahmudah adalah perbuatan yang


dibenarkan oleh agama (Allah dan Rasul-Nya).
Akhlak mahmudah sering disebut juga akhlak yang
terpuji atau akhlak yang mulia.
APA SAJA YANG TERMASUK AKHLAK
TERPUJI?
a. Afwu (Pemaaf) k. Muhasabatun Nafsi Diri)
b. Haya’ (Malu) (Intropeksi Diri) v. Ikhtiyar (Berusaha)
c. Ta’awun (Saling l. Tafakkur (Berpikir) w. Zuhud
Menolong) m. Khusnudzan x. Roja’ (Berharap)
d. Khifdul Lisan (Menjaga (Berprasangka Baik) y. Wira’i (Berhati-hati)
Lisan) n. Sakho’ (Pemurah)
e. Amanah (Dapat o. I’tsar (Mengutamakan
Dipercaya) Kepentingan Orang Lain)
f. Sidqu (Benar) p. Sabar
g. Adil q. Qona’ah (Menerima
h. Ta’dhim (Menghormati Dengan Lapang)
Orang Lain) r. Syukur
i. Tawadhu’ (Sopan s. Ikhlas
Santun) t. Taqwa
j. Tadarru’ (Rendah hati) u. Tawakkal (Berpasrah
AKHLAK MADZMUMAH

• Akhlak Madzmumah adalah perbuatan yang


dipandang buruk oleh agama (Allah dan Rasul-
Nya).
• Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit
hati.
APA SAJA YANG TERMASUK AKHLAK
TERCELA/BURUK?
Ada beberapa bagian :
a. Dari Segi Tindakan
1. Dholim atau Menganiyaya
2. Bertengkar atau Berkelahi
3. Mencuri
4. Membunuh
5. Tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain
6. Dan semacamnya.
Lanjutan...
b. Dari Segi Ucapan
1. Berkata kotor
2. Kidzbu atau Dusta
3. Fitnah
4. Namimah
5. Ghibah
6. Dan semacamnya.
Lanjutan...
c. Dari Segi Hati 8. Riya
1. Khianat 9. Iri Hati
2. Ghadhab 10. Hasud
3. Thoma’ 11. Kufur
4. Khiqdu 12. Syirik
5. Dendam 13. Yaksu
6. Takabbur 14. Dan semacamnya.
7. Sum’ah
BAGAIMANA AKIBAT DARI AKHLAK
BURUK?
Akhlak yang buruk dapat mengakibatkan
berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu
sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun
kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai
contohnya yakni kegagalan dalam membentuk
masyarakat yang berakhlak mulia samalah
seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi
ini.
Sebagai mana firman Allah Subhanahu
Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang
artinya :
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar).”
TERIMA KASIH