Vous êtes sur la page 1sur 9

‫اإلمام أبو حنيفة‬

MIRZA SYAHMI AFANDI


Latar Belakang
 Nama sebenar: Nu’man bin Thabit R. Allah (‫هللا‬ ‫)نعمان بن ثابت رحمه‬.
 Lahir: 80 hijrah bersamaan 699 masihi di bandar Kufah (‫)كوفة‬.
 Keturunan: Parsi
 Gelaran: Abu Hanifah kerana seorang anaknya bernama Hanifah.
 Makna Hanifah: Orang yang Taat dan ahli Ibadah, dalam parsi pula
bermakna ‫دعوت‬
 Kematian: Bulan Rejab tahun 150 hijrah bersamaan 767 masihi di Baghdad,
berusia 70 tahun
Seorang
hartawan,
Berperibadi
berilmu, kuat
mulia, bercita-
beribadah,
cita tinggi, berani
dermawan,
dan pintar
amanah dan
zuhud

Sifat
Peribadi
Petah bercakap
Ahli tetapi pendiam,
perundangan warak, peramah,
dan digelar tenang, sabar,
Imam A’zim berpakaian
bersih dan kemas
Belajar berbagai-bagai ilmu.
Mendapat pendidikan yang
sempurna. ♦ Bahasa Arab, Tauhid, Al-Quran,
♦ Dari kecil hingga As-Sunnah dan Fiqh
dewasa ♦Mendalami bidang Fiqh dan As-
Sunnah

Pendidikan
Berguru dengan Sahabat Nabi
Muhammad S.A.W
Berguru dengan Ulama’ ♦Anas bin Malik ♦ Ma’qil bin Yasar
♦ Imam Hamad bin Sulaiman ♦Abdullah bin Abi Aufa ♦ Abdullah bin
selama 18 tahun ♦ Sahlu bin Sa’ad As-sa’idi Anas R.Anhum
♦Abu Tufail bin Abbas
♦Abdullah bin Haris
Sumbangan
Pengasas Melahirkan Ramai
Penulisan Mazhab Anak Murid
 Karya beliau ialah:
 Merupakan pengasas  Antaranya ialah:
1. Al-Fiqh Al-Akbar Mazhab Hanafi 1. Imam Abu Yusuf, Ya’kub bin
2. Kitab Al-Faraid  Banyak menggunakan Ibrahim Al-Ansori
3. Masa’il Al-Usul qiyas dalam
2. Imam Hasan bin Zayad Al-
mengeluarkan hukum.
4. Kitab Al-Jama’il Kabir Lu’lu’
5. Kitab Al-Jama’i Soghir 3. Imam Muhammad bin Hasan
As-Shaybani
6. Kitab Al-Mabsut
4. Imam Zufar Al-Huzail bin Qais
7. As-Sair Al-Kabir Al Kufi
8. As-Sair Al-Soghir
Sumbangan
Pemikiran
 Imam Abu Hanifah terkenal sebagai Ahli Fikir Islam. Antara pendapat beliau ialah:
 Mengemukakan beberapa kaedah penyelesaian seperti kaedah qiyas. Berpandukan
Al-quran dan As-Sunnah, beliau membandingkan sesuatu hukum yang ada untuk
membuat keputusan terhadap hukum yang belum diketahui.
 Melarangbertaklid kpdnya jika tidak mengetahui drpd mana asal pendapat itu. Beliau
menyatakan “ Haram sesiapa memberi fatwa dengan pendapatku jika belum
mengetahui dalil dan alasanku.”
 Jikasesuatu hukum itu tidak terdapat dalil dalam Al-Quran, As-Sunnah dan fatwa
sahabat, beliau akan berijtihad
 Melarang umat Islam beramal dengan perkara Bid’ah
Kepintaran
mengeluarkan
hukum

Ilmu yang
mendalam
Hidup dengan mengenai Al-
Ketokohan
berdikari Quran dan As-
Sunnah

Tidak Tamak
Dasar Pengambilan Hukum
 Antara dasar pengambilan hukum oleh Imam Abu Hanifah:
1. Al-Quran
2. As-Sunnah dan Atsar yang sahih
3. Ijma’
4. Qiyas
5. Istihsan
6. ‘Uruf
7. Fatwa Para Sahabat
 Mazhab ini tersebar luas dan menjadi ikutan ramai di India, Turki,
Afghanistan, Iraq, Mesir, Syria dan Yemen.
Sekian,
Terima Kasih.