Vous êtes sur la page 1sur 16
• Mengetahui kaedah penyediaan instrumentasi dalam penyelidikan. • Memahami konsep pengukuran dalam penyelidikan. • Mengetahui dan

Mengetahui kaedah penyediaan instrumentasi dalam penyelidikan. Memahami konsep pengukuran dalam penyelidikan. Mengetahui dan menggunakan skala pengukuran semasa menggubal alat pengukuran.

 Pengukuran : proses memberi nilai dan nombor kepada sesuatu pemboleh ubah atau cerapan, supaya nombor
 • Pengukuran : proses memberi nilai dan nombor

kepada sesuatu pemboleh ubah atau cerapan, supaya nombor tersebut boleh dianalisis dengan cara dan peraturan tertentu.

 • Menghasilkan maklumat baru tentang objek yang

diukur.

 • Operasi dan manipulasi nombor bergantung kepada aras pengukuran yang digunakan.

Skala Nominal

Categories that describe traits or characteristics participants can check (categorical)

Skala Nominal Categories that describe traits or characteristics participants can check (categorical) Skala Nisbah A scale

Skala Nisbah

A scale with a true zero

and equal distances among units

Skala Ordinal

Participants rank order a characteristic, trait, or attribute (categorical).

Skala Sela

Provides

“continuous”

response possibilities to questions with assumed equal

distance

(continuous)

(continuous)

• Alat pengukuran digunakan untuk memberi kategori atau nombor kepada pemboleh ubah. • Ia penting untuk

Alat pengukuran digunakan untuk memberi kategori atau nombor kepada pemboleh ubah. Ia penting untuk membantu penyelidik mencapai objektif kajian dengan mendapatkan data penyelidikan melalui pengukuran

pemboleh ubah yang dikaji.

 • Tugas penyelidik ialah membina atau memilih alat ukur yang dapat mengukur pemboleh ubah yang dikaji.

 • Alat ukur yang berkesan ialah alat yang dapat mengukur dengan tepat pemboleh ubah yang hendak diukur.

 • Alat ukur yang menarik akan mendorong subjek menjawab dengan jujur dan tepat alat ukur tersebut.

1. Berpandukan objektif penyelidikan. 2. Berasaskan definisi operasi pembolehubah. 3. Tentukan kesahan ( validity ). 4.
 • 1. Berpandukan objektif penyelidikan.

 • 2. Berasaskan definisi operasi pembolehubah.

 • 3. Tentukan kesahan (validity).

 • 4. Tentukan jenis jawapan sama ada dibina dan/atau dipilih.

 • 5. Tentukan kesesuaian bilangan item.

 • 6. Tentukan kesesuaian aras kesukaran item.

 • 7. Tentukan kesesuaian aras diskriminasi item.

 • 8. Tentukan kesesuaian kebolehpercayaan (reliability)

Skala/Inventori Pemerhatian Soal Selidik Ujian Temu bual

Skala/Inventori

Pemerhatian
Pemerhatian
Soal Selidik
Soal Selidik
Ujian
Ujian
Temu bual
Temu bual
      Ujian Pencapaian. Ujian Kecerdasan (mental, emosi). Ujian Prestasi. Ujian Kecekapan.

Ujian Pencapaian.

Ujian Kecerdasan (mental, emosi).

Ujian Prestasi.

Ujian Kecekapan.

Ujian Bakat.

Ujian Personaliti, Sikap dan Minat.

  Untuk mengukur pemboleh ubah kualitatif yang berbentuk gagasan seperti ciri tingkah laku, minat, sikap,

Untuk mengukur pemboleh ubah kualitatif yang berbentuk gagasan seperti ciri tingkah laku, minat, sikap, dan personaliti yang dapat diukur secara kuantitatif.

Digunakan dalam ujian personaliti, ujian sikap, dan persepsi.

 Digunakan bagi mendapatkan maklumat umum tentang fakta, kepercayaan, kehendak, status sosio ekonomi, latar belakang pelajar,

Digunakan bagi mendapatkan maklumat umum

tentang fakta, kepercayaan, kehendak, status sosio ekonomi, latar belakang pelajar, pendapatan atau

tahap pendidikan.

Terdiri daripada jenis jawapan dibina dan jawapan dipilih.

Soal selidik boleh dipos atau diberi secara langsung

kepada subjek.

Ciri-ciri soal selidik yang baik

 • 1. Berasaskan kepada objektif dan definisi operasi.

 • 2. Disemak dengan pengalaman dan sorotan literatur berkaitan.

 • 3. Ditentukan kesesuaian soalan atau pernyataan.

 • 4. Soalan tidak prejudis.

 • 5. Nyatakan soalan atau pilihan jawapan dengan jelas.

 • 6. Jawapan ikhlas.

 • 7. Soalan tidak memesong atau memaksa subjek.

 • 8. Tempoh menjawab minimum.

 • 9. Disusun secara psikologi : mudah ke susah.

 Melibatkan penyelidik dan subjek hadir sama.  Kaedah tertua.  Soalan dibina untuk merangsang maklumat.L i n k + kerjasama, interaksi secara langsung dan aktif. + Mudah suai, mengikut situasi subjek. + Hubungan lebih erat, jawapan lebih tepat. Kelemahan: – Memerlukan masa, tenaga dan kos yang tinggi. – Dipengaruhi oleh personaliti subjek dan penyelidik. – Pengaruh faktor luaran; keletihan, kebosanan, membuang masa, – kebolehan merekod, kurang pengetahuan tentang kajian, sikap dsb. " id="pdf-obj-12-2" src="pdf-obj-12-2.jpg">
 • Melibatkan penyelidik dan subjek hadir sama.

 • Kaedah tertua.

 • Soalan dibina untuk merangsang maklumat.

Kekuatan:

+ kerjasama, interaksi secara langsung dan aktif. + Mudah suai, mengikut situasi subjek. + Hubungan lebih erat, jawapan lebih tepat. Kelemahan:

Memerlukan masa, tenaga dan kos yang tinggi. Dipengaruhi oleh personaliti subjek dan penyelidik. Pengaruh faktor luaran; keletihan, kebosanan, membuang masa, kebolehan merekod, kurang pengetahuan tentang kajian, sikap dsb.

 Memerhati tingkah laku berdasarkan pemboleh ubah yang dikenal pasti seperti masa berbeza akan menyebabkan tingkah
 • Memerhati tingkah laku berdasarkan pemboleh ubah yang dikenal pasti seperti masa berbeza akan menyebabkan tingkah laku berbeza.

 • Perlu dikenal pasti tingkah laku secara ekslusif (tidak ada pertindanan tingkah laku) dan extensive (kenal pasti kemungkinan kejadian semua tingkah laku).

 • Peranan penyelidik sebagai pemerhati.

 • Aktiviti penyelidik adalah melihat, mendengar dan merekod.

 • Penyelidikan bernilai tinggi jika dilakukan secara objektif.

1. Pemerhatian turut serta  Penyelidik berada dalam unit sosial subjek dan bergaul dengan subjek tetapi
 • 1. Pemerhatian turut serta

  • Penyelidik berada dalam unit sosial subjek dan bergaul dengan subjek tetapi tidak mempengaruhi subjek.

  • Penyelidik dan subjek lebih mengenali.

  • Masalah yang timbul adalah reaksi subjek;

   • Jawapan tepat jika subjek bereaksi positif.

   • Jawapan kurang tepat jika subjek bereaksi negatif.

   • Sukar mencatatkan tingkah laku: Isu penerimaan dan penolakan subjek, isu perasaan seperti simpati, hilang keobjektifan ketika merekod maklumat.

16