Vous êtes sur la page 1sur 7

A Gift From Above

By: Franklin Mckay


Lyrics by Franklin Mckay Salin ni Delma

• Let go of fear Palayain ang takot


• Let go of pain Palayain ang sakit
• Let go of tears, that used Palayain ang luhang,
to fall like rain umaagos na parang ulan
• Keep breathing in Patuloy sa paghinga
• Keep breathing out Sige lang sa paghinga
• Keep holding on, while Kumapit lang, habang
letting go of doubt pinalalaya ang
pagdududa
Lyrics by Franklin Mckay Salin ni Delma

The word is life Ang salita ay buhay


Can testify Na nakapagpapatunay
Lyrics by Franklin Mckay Salin ni Delma

I'm never alone in this Hindi ako nag-iisa dito sa


world mundo
Cause I've got your love Sapagkat, hawak ko ang
Wrapped around me pag-ibig mo
Like a gift from above Na bumabalot sa akin
Never alone in this world Isang handog mula sa
itaas
Cause I'e got your love
Wrapped around me
Like a gift from above
Lyrics by Franklin Mckay Salin ni Delma

Sometimes we love Minsan tayo'y umiibig


Sometimes we hate Minsan tayo'y nagagalit
Sometimes the world, will Minsan ang mundo,
make us go insane ginagawa tayong sira-ulo
You're my belief Ikaw'y aking paniniwala
Yo're my defence Ikaw'y aking panangga
I trust in you, and Sayo ako'y naniniwala,
everything makes sense ang lahat ay mayroong
halaga
Lyrics by Franklin Mckay Salin ni Delma

Angels sing songs Mga anghel ay umaawit


Of power and love Ng hiwaga at pag-ibig
A melody that plays on Himig na tumutugtog ng
forever walang hanggan
Maraming salamat
po!