Vous êtes sur la page 1sur 2

TAUHID RUBUBIYYAH MEWAJIBKAN TAUHID ULUHIYYAH

ْ‫صا ِل ًحا َوال يُش ِرك‬ ْ ً ‫ع َم‬


َ ‫ل‬ َ ْ‫ان يَر ُجوا ِلقَا َْء َر ِبِّ ِْه فَليَعْ َمل‬
َْ ‫فَ َمنْ َك‬
)‫ِب ِعبَادَِْة َر ِبِّ ِْه أ َ َحدًا‬
]١١٠ :‫[الكهف‬

“Maka, sesiapa yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia


mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan dalam
ibadat kepada Tuhannya dengan sesiapa pun ". (al-Kahf: 110)
Dan orang-orang musyrik (Makkah) itu,
mereka telah mensyirikkan Allah dengan
selain-Nya dari kalangan berhala-
berhala serta lain-lainnya, di samping
kepercayaan mereka bahawa Allah juga
adalah Tuhan sembahan (Ilah) yang
Rububiyyah adalah kata nama
benar. Dalam masa sama, mereka turut َّ ‫سأ َ ْلت َ ُهم َّم ْن َخلَقَ ُه ْم لَيَقُولُ َّن‬
‫َّللاُ فَأَنَّى‬
yang dinisbahkan kepada Rabb َ ‫( َولَئِن‬
percaya bahawa Dia adalah pencipta ٨٧ :‫يُؤْ فَ ُكونَ ) الزخرف‬
(Tuhan), dan Rabb ialah
dan pentadbir Terjemahan: “Dan sesungguhnya
pentadbir/pengurus, pencipta
dan pengasas/pembangun jika engkau (wahai Muhammad)
sesuatu. MENGAPA ADA bertanya kepada mereka:
"Siapakah yang menciptakan
Uluhiyyah pula adalah kata PERKAITAN TB & TU mereka?" Sudah tentu mereka
nama yang dinisbahkan
kepada Ilah (Sembahan).
? akan menjawab: "Allah!". (Jika
demikian) maka bagaimana
Namun, maksudnya pada mereka rela dipesongkan (dari
istilah akidah ialah Tuhan yang Dari sini, dapat difaham menyembah-Nya)? (al-Zukhruf:
disembah secara benar. bahawa sesiapa yang bertauhid 87)
Rububiyyah dia juga bertauhid
Uluhiyyah, dan sesiapa yang
mensyirikkan salah satu dari
kedua-duanya, maka dia juga
syirik dengan yang satu lagi.