Vous êtes sur la page 1sur 18

MEMORANDUM at ADYENDA

ACOSTA.PAGTAMA. PALIMA. PASCUA.


MEMORANDUM O MEMO


Ayon kay Prof. Ma. Rovilla Sudprasert(2014)
“ENGLISH FOR WORKPLACE 3”
• ang memorandum o memo ay isang kasulatang
nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o
paalala tungkol sa isang mahalagang impormasyon,
gawain, tungkol o utos. Sa memo nakasaad ang
layunin o pakay sa gagawing miting..
Ang pagsulat ng memo ay maituturing ding isang
SINING. Dapat tandaan na ay memo ay hindi isang
LIHAM

Kadalasan ay maikli lamang ang pangunahing layunin ay
pakilusin ang isang tao sa isang tiyak na alituntuning dapat
isakatuparan gaya ng halimbawa ng pagdalo sa isang pulong,
pagsasagawa o pagsunod sa bagong sistema ng produksiyon o
kompanya. Ito rn ay maaring maglahad ng isang impormasyon
tungkol sa isang mahalagang balita o pangyayari at pagbabago
sa mga polisiya.
Ayon kay Dr. Darwin Bargo, 2014
(Writing in the Discipline)

Puti- ginagamit sa mga pangkalahatang kautusan, direktiba
o impormasyon

Pink o rosas- ginagamit naman para sa request o order na nagagaling


Sa purchasing department.

Dilaw o luntian – ginagamit naman para sa mga memo na


nanggagaling sa marketing at accounting department
Ayon din kay Bargo(2014) may tatlong uri ng
memorandum ayon sa layunin nito:


MEMORANDUM PARA SA KAHILINGAN

MEMORANDUM PARA KABATIRAN

MEMORANDUM PARA SA PAGTUGON


Halimbawa ng memo na ginagamit sa pagsasagawa ng pulong o
pagbibigay ng kabatiran:Mga Mahahalangang Tandaan upang
magkaroon ng Maayos at Malinaw na Memo


Makikita sa letterhead ang logo at pangalan ng kompanya,
intitusyion o organisasyon gayundin ang lugar kung saan
matatagpuan ito at minsan maging ang bilang ng numero ng
telepono.

Ang bahanging “Para sa/Para kay/Kina” ay naglalaman ng


pangalan ng tao o mga tao o kaya naman ay grupong pinag
uukulan ng memo.
Sa bahaging Petsa: iwasan ang paggamit ng numero gaya ng 11/25/15 o
30/09/15 Sa halip, isulat ang buong pangalan ng buwan o ang dinaglat na


salita nito tulad halimbawa ng Nobyembre o Nob. Kasama ang araw at
taon upang maiwasan ang pagkalito.

Ang bahaging Paksa ay mahalagang maisulat nang payak, malinaw at


tuwiran upang agad maunawaan ang nais ipabatid mo

Kadalasang ang “Mensahe” ay maikli lamang ngunit kung ito ay isang


detalyadong memo kailangang ito ay magtaglay ng sumusunod:
A. Sitwasyon- dito nakikita ang panimula o layunin ng memo.


B. Problema- nakasaad ang suliraning dapat pagtuonan ng pansin.
Hindi lahat ng memo ay nagtataglay nito .

C. Solusyon- nagsasaad ng inaasahang dapat gawin ng kinauukulan

D. Paggalang o Pasasalamat- wakasan ang memo sa pamamaitan ng


pagpapasalamat o pagpapakita ng paggalang.

Ang huling bahagi ay ang “Lagda” n nagpadala. Kadalasang inilalagay


ito sa ibabaw ng kanyang pangalan sa bahanging Mula Kay…
ADYENDA

 Ayon kay Sudprasert(2014)

• ang adyenda ang nagtatakda ng mga paksang


tatalakayin sa pulong.
Narito ang ilang kahalagahan ng
pagkakaroon ng adyenda ng pulong

1. Ito ang nagsasaad ng sumusunod na mga
impormasyon:
a. Mga paksang tatalakayin
b. Mga taong tatalakay o mapapaliwanag ng
mga paksa
c. oras na itinakda para sa bawat paksa
2. Ito rin ang nagtatakda ng balangkas ng pulong tulad ng
pagkakasunod sunod ng mga paksang tatalakayin at kung
gaano katagal paguusapan ang mga ito.


3. Ito ay nagsisilbing talaan o tseklist na lubhang mahalaga
upang matiyak na ang lahat ng paksang tatalakayin ay
kasama sa talaan .

4. Ito ay nagbibigay rin ng pagkakataon sa mga kasapi sa


pulong na maging handa sa mga paksang tatalakayin o
pagdedesisyunan.

5. Ito ay nakatutulong nang malaki upang manatiling


nakapokus sa mga paksang tatalakayin sa pulong .
MGA HAKBANG SA
PAGSULAT NG ADYENDA

1. Magpadala ng memo na maaring nakasulat sa papel o kaya
naman ay isang email na nagsasaad ng magkakaroob ng
pulong sa isang tiyak na paksa o layunin sa ganitong araw,
oras o lugar.

2. Ilahad sa memo na kailangan nilang lagdaan ito bilang


katibayan ng kanilan pagdalo o kung email naman,
kinakailnagnang magpadala sila ng kanilang tugon.
Ipaliwanag din sa memo na sa mga dadalo, mangyayaring
ipadala o ibigay sa gagaw ng adyenda ang kanilang concerns o
paksang tatalakayin at maging ang bilang ng minutong
kailangan upang pagusapan ito.
3. Gumawa ng balangkas ng mga paksang tatalakayin
kapag ang lahat ng mga adyenda o paksa ay napadala o

nalikom na. Higit na magiging sistematiko kung ang
talaan ng adyenda ay nakalatag sa talahanayan o naka
table format kung saan makikita ang adyenda o paksa,
taong magpapaliwanag, at oras kung gaano ito katagal
pagusapan.

4. Ipadala ang sipi ng adyenda sa mga taong dadalo,


mga dalawa o isang araw bago ang pulong. Bilang
paalala ay muling ilagay rito ang layunin ng pulong at
kung kailan at saan ito gaganapin.

5. Sundin ang nasabing adyenda sa pagsasagaw ng


pulong .

MGA DAPAT TANDAAN SA
PAGGAMIT NG ADYENDA

 Tiyaking ang bawat dadalo sa pulong ay
nakatanggap ng sipi ng mga dyenda
 Talakayin sa unang bahagi ng pulong ang higit na
mahalagang paksa.
 Manatili sa iskedyul ng agenda ngunit maging
flexible kung kinakailangan.
 Magsimula at magwakas sa itinakdang oras na
nakalagay sa sipi ng adyenda
 Ihanda ang mga kakailanganing dokumento
kasama ang adyenda.

 SALAMA
SALAMAT SA
PAKIKINIG!!!