Vous êtes sur la page 1sur 29

CHÆÅNG 5:

BAÍO VÃÛ KHOAÍNG CAÏCH


(Distance Protection)
NGUYÃN TÀÕC LAÌM VIÃÛC
SÅ ÂÄÖ NGUYÃN LYÏ
TÊNH TOAÏN THÄNG SÄÚ
BÄÜ PHÁÛN KHOAÍNG
CAÏCH
SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY
CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH
HÆÅÍNG
I. NGUYÃN TÀÕC LAÌM VIÃÛC:

• baío vãû hoaût âäüng theo nguyãn


tàõc so saïnh hai âaûi læåüng doìng
âiãûn vaì âiãûn aïp âæa vaìo baío UN RZ
vãû
• ûbaío vãû taïc âäüng khi tyí säú U/I = *
Z âo âæåüc giaím xuäúng lN

• thåìi gian thay âäøi tæìng cáúp theo


khoaíng caïch âo âæåüc tæì chäù
âàût baío vãû âãún vë trê NM

UR
t BV  f( , R )  f ( Z R , R )
IR
UN RZ E Zm ZN
UN

* IN
lN
UN I N .ZN
UR  
nU nU
IN
IR 
nI
UR UN
k  k.ZN  k.z1 lN
IR IN

ZR  k.z1 lN
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

1. Caïc bäü pháûn chênh:


• Bäü pháûn khåíi âäüng: (3RI)
• Bäü pháûn âënh hæåïng cäng suáút: (4RW)
• Bäü pháûn khoaíng caïch: (5RZ, 6RZ)
• Bäü pháûn thåìi gian: (7RT, 8RT,9RT)
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

• Bäü pháûn khåíi âäüng: (3RI)


- Khåíi âäüng baío vãû vaìo thåìi âiãøm phaït sinh hæ
hoíng.
- Kãút håüp våïi caïc bäü pháûn khaïc laìm cáúp baío vãû
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

• Bäü pháûn âënh hæåïng cäng suáút: (4RW)


Xaïc âënh hæåïng cäng suáút qua BV, taïc âäüng khi
hæåïng cäng suáút qua BV tæì âæåìng dáy vaìo thanh
goïp.
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

• Bäü pháûn khoaíng caïch: (5RZ, 6RZ)


Âo khoaíng caïch tæì chäø âàût baío vãû âãún âiãøm
hæ hoíng.
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

• Bäü pháûn thåìi gian: (7RT, 8RT,9RT)


Taûo thåìi gian laìm viãûc tæång æïng våïi khoaíng
caïch âãún âiãøm hæ hoíng.
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

2. Caïc cáúp:

• Cáúp I: 3RI, 4RW, 5RZ, 7RT


Baío vãû khoaíng caïch
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

•Cáúp II: 3RI, 4RW, 6RZ, 8RT


Baío vãû khoaíng caïch
II.SÅ ÂÄÖ NGUYÃN
LYÏ:
2BI 1MC

Âi càõt
1MC
Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

• Cáúp III: 3RI, 4RW, 9RT


Baío vãû quaï doìng coï hæåïng
REL 511
III. TÊNH TOAÏN THÄNG
SÄÚ:
• Cáúp I: Baío vãû vuìng I
(lI)
ZIkâ = (80 - 85)%.ZD
tI  0
• Cáúp II: Baío vãû vuìng II
(lII)
ZIIkâ = ZD+(30-40)%.ZDkãö
t
t = t + t
II I
• Cáúp III: Baío vãû vuìng III
(lIII)
Âàûc tênh thåìi
Ikâ = K.Ilvmnax gian
tIII = tIIIDkãö + t cuía baío vãû
* Phäúi håüp âàûc tênh thåìi gian giæîa caïc
BV:
* Hoaût âäüng cuía så âäö
A 2BI BV:
1MC B 3MC C 5MC
N1

Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

Xeït BV đàût taûi traûm A.


Khi N1 thuäüc vuìng II:
Caïc råle taïc âäüng: 3RI 4RW 6RZ 8RT

Càõt 1MC (khi BV hoàûc MC âoaûn BC


A 2BI 1MC B 3MC C 5MC
N2

Th Th Th

3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT 8RT 9RT

Tæì BU
âãún {

Khi N2 thuäüc vuìng I:


Caïc råle taïc âäüng: 3RI 4RW 5RZ 6RZ 7RT

Càõt 1MC
IV. BÄÜ PHÁÛN KHOAÍNG
CAÏCH:
(RÅ LE TÄØNG TRÅÍ - RZ)
1. Nguyãn tàõc hoaût âäüng:
• Råle âiãûn cå: So saïnh mämen taïc âäüng cuía doìng
âiãûn vaì mämen haîm cuía âiãûn aïp.
MI  KI I 2 MU  KUU 2
ÅÍ traûng thaïi cán
MI MU
bàòng: MI = MU

U KI IR
  hs
I KU UR

• Rå le säú: - Tênh toaïn R vaì X tæì trë säú UR vaì IR âo


âæåüc.
- So saïnh våïi trë säú Râ vaì Xâ chènh âënh
2. Âàûc tênh laìm viãûc:
• Täøng tråí trãn cæûc rå le : ZR = UR / IR
• Sæí duûng màût phàóng phæïc âãø biãøu diãùn âàûc
tênh hoaût âäüng cuía rå le
jX Vuìng jX
khäng laìm
viãûc Z
ZR R
Zkâmax
Zkâ
 Zkâ
Vuìng R R
laìm viãûc
R

Rå le täøng tråí vä Rå le täøng tråí coï


hæåïng hæåïng
jX Rå le täøng tråí
elip
Zkâ jX

Xkâ

Rk R
jX
â

Rå le âiãûn tråí
Rå le âiãûn khaïng

R
Rå le täøng tråí âa
V. SÅ ÂÄÖ NÄÚI DÁY RÅLE RZ:

Yãu cáöu:
• phaín aính âæåüc vë trê xaíy ra NM
• khäng phuû thuäüc vaìo caïc daûng
NM
• Våïi rå le säú sæí duûng
caïc phæång phaïp buì ,
hiãûu chènh
• Våïi täø håüp rå le råìi sæí
duûng så âäö näúi dáy
thêch håüp
1. Så âäö näúi dáy baío vãû NM nhiãöu
pha:
(så âäö näúi vaìo âiãûn aïp dáy - hiãûu
doìng pha)
Råle IR UR
1RZ Ia - Ib Uab
2RZ I b - Ic Ubc
3RZ Ic - Ia U ca

IA IB IC
1RZ 2RZ 3RZ

Ua
Ia Ib Ic
Ub
Uc
Phán têch så âäö:
• N(3): I R  3 I ( 3 )
U R  3U ( 3 )  3 z1l N I ( 3 )
UR
ZR   z1l N U
IR
RZ

• N(2)BC: xeït 2RZ


lN
I

I R  2I ( 2 )
N

U R  U BC  2 z1l N I ( 2 )
UR
ZR   z1l N
IR
1. Så âäö näúi dáy baío vãû NM chaûm
âáút:
(så âäö näúi vaìo âiãûn aïp pha - doìng pha coï
buì I0)
Rå le IR UR
1RZ I a +k I 0 Ua
2RZ I b + k I0 Ub
3RZ I c + k I0 Uc

Ia
1RZ 2RZ 3RZ

I0
Ib
IA IB IC Ua
Ub
Ic Uc
N
Phán têch så âäö:
• N(1): U a  U1  U 2  U 0 Ua
U 0  U N 0  z0l N I 0
U1  U N1  z1l N I 1 RZ
lN
U 2  U N 2  z2l N I 2 I
U N  U N 0  U N1  U N 2  0
UN
N

U a  z1l N I 1  z1l N I 2  z0l N I 0


U a  z1l N I 1  z1l N I 2  z0l N I 0  ( z1l N I 0  z1l N I 0 )
U a  z1l N I a  ( z0  z1 )l N I 0
z0  z1 z0  z1
U a  z1l N ( I a  I0 ) k
z1 z1
Ua
ZR   z1l N
I a  kI0
VI.CAÏC YÃÚU TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG
ÂÃÚN SÆÛ LAÌM VIÃÛC CUÍA RZ:
1. Âiãûn tråí quaï âäü:
jX (ZD)
N

Rqâ N

Rqd R
ñ

 Âo sai khoaíng caïch


 Thåìi gian baío vãû tàng
lãn
B
2. Traûm trung gian: IBN
N
A IAB I AB  I BN
lBN

lAB
C
A IAB B
I AB z1l AB  I BN z1l BN
ZRA 
IBN I AB
lAB N
1
C  z1l AB  z1l BN
lBN k
I AB
ICB k
I BN
I AB  I BN  Âo sai khoaíng caïch
 k < 1: thåìi gian baío vãû tàng lãn
 k > 1: baío vãû coï thãø taïc âäüng
nháöm
3. MBA, Tuû buì doüc:
• AÍnh hæåíng täø näúi dáy MBA
A B
IAB IBN
N

• Tênh dung khaïng cuía tuû buì


A C
N

XD XC

4. Sai säú âo læåìng, nhiãùu:


• Cáúp chênh xaïc cuía BU, BI
• Täøng tråí cuía dáy dáùn phuû
• Nhiãùu âiãûn tæì
5. Dao âäüng âiãûn: rB
rA

 Taïc âäüng sai UA UB


 Sæí duûng khoïa chäúng dao
âäüng

A C B UB

rB

UA

U=0

IA

UB
VII.ÂAÏNH GIAÏ:
Baío vãû âæåüc âaïnh giaï theo caïc tiãu
chuáøn:
• Tênh choün loüc:
Choün loüc trong caïc maûng coï hçnh daïng báút kç våïi
säú nguäön tuyì yï.
• Taïc âäüng nhanh:
Cáúp I cuía baío vãû taïc âäüng khäng thåìi gian âäúi
våïi caïc hæ hoíng trong khoaíng 85% chiãöu daìi pháön
tæí âæåüc baío vãû.
• Âäü nhaûy:
Khi laìm BV chênh âaût yãu cáöu, nhæng khi laìm BV
dæû træî mäüt säú træåìng håüp khäng âaût âäü nhaûy.
• Âäü tin cáûy:
Så âäö phæïc taûp, cáúu truïc råle phæïc taûp, âäü tin
cáûy tháúp
LÉNH VÆÛC ÆÏNG DUÛNG
 Baío vãû chênh cho caïc âæåìng dáy truyãön taíi