Vous êtes sur la page 1sur 5

CHUÃN ÂÃÖ:

KHÅÍI ÂÄÜNG KHÄNG ÂÄÖNG


THÅÌI
THÆÛC HIÃÛN :NHOÏM 10
TRÁÖN MAÛNH
TUÌNG
LÃ SONG VUÎ
NGUYÃÙN PHUÏC
THËNH
KHÅÍI ÂÄÜNG KHÄNG ÂÄÖNG
THÅÌI:
 Khi ngàõn maûch
IN1 >> IN2 B trãn âoaûn AB ráút
gáön TG A thç háöu
N 2M 3M
C C
nhæ toaìn bäü
IN1 doìng ngàõn maûch
1M 4M C
C C âãöu hæåïng vãö
A 8M 5M
C C âieím nm qua maïy
7M 6M
càõt 1.
IN2 C C
 Pháön doìng âieûn
D Hçnh 3.12 chaíy theo maûch

voìng ngang mc 6
Kãút quaí la bv 2 seî khÄng taïc âäüng âæåüc
vaìo thåìi âiãøn âáöu cuía ngàõn maûch (màûc
duì noï coï thoiì gian laìm viãûc beï nháút).
Baío vãû 1 cuía âæåìng dáyAB se taïc âäüng
træåïc càõt mc1 luïc naìy bv2 måïi taïc âoüng.
H iãûn tuåün naìy goüi laì hiãûn tuong khåíi
âäüng khäng âäön thoìi

BV1
Cat MC1
BV2
 DOÌNG KHÅÍI ÂÄÜNG CUÍA BAÍO
VÃÛ
Khi tênh choün doìng baío vãû cuía baío vãû doìng coï hæåïng
cáön xeït âãún nhæîng âiãöu kiãûn sau
Chènh âënh doìng tråí vãö khåíi âäúng sau khi càõt ngàõn maûch ngoaìi.
K at K mm
I KD  I lv max
K tv
Chènh âënh doìng khåíi âäüng phuû taíi.
K at
I kd  I lv
K tv
Âënh caïc chènh pha khäng hæ hoíng.
Âäúi våïi mäüt säú daûng hæ hoíng vd NM 1pha trong mang coï TNDTT,dongcaïc
pha ko hæ hoíng bao gäöm doìng caïc phu taíi vaì doìng hæ hoíng.Doìng naìy coï
thãø ráú låïn,råle âënh hæåïng cäng suáút näúi vaìo doìng pha khäng hæ hoíng coï
thãø xaïc âënh khäng âuïng cuía cäng suáút NM, vç váûy ta phaíi choün doìng khåíi
âäüng baío vãû cáön choün låïn hån giaï trë cæûc âaûi cuía doìng caïc pha khäng
hæ hoíng
Phäúi håüp âäü nhay cuía caïc âoaûn kãö nhau.
I n  K at I KDn1
 CHOÜN DOÌNG KHÅÍI ÂÄÜNG CUÍA BAÍO
VÃÛ

IN1 >> IN2 B


I KD 8  I KD 6  I KD 4  I KD 2
I KD1  I KD 3  I KD 5  I KD 7
N 2M 3M
C C giaí sæí ta choünI KD 4  I KD 2
IN1 thç khi NM xáøy rathçI N 1  I N 2
1M 4M C Nhæng doI N 2 I KD 2 maì I N 2  I KD 4
C C
A 8M 5M dáùn âãún MC càõt 1&4 âiãöu
C C naìy ko täút maì thæûc tãú
chè càõt taûi 1&2
7M 6M
IN2 C C

D Hçnh 3.12