Vous êtes sur la page 1sur 68

!" #$!

%&' (#") *(|#+,


"(|(#*)#! 


 | 
 
| 
 

)#+) B01+) E* %E* ) E*( S#+, ) ! M!"
)!., 8:,
1/ X#+) ÑÒ, )#+) ) - .( %&' (#" ) *( S#+,
-) chæ tie caàn quan ta
- eä thon caùc tieu chuaån

2/ X#+) ÑÒ, )#+) %/) 01+) V(2, )#3, ) *( S#+,

4/ ) !5, #+, S#+, - )!., S(#* B!+, -Q(#, !.,

6/ D05 Ñ!#+, S!* L015, B!+, )#3, D(2,

7/ ) !5, L!#5 B!" ÑE2, /) 15


- )aùc chuûn loai aûn phaåm S) 8E+DE8
- Ñaëc ñieåm aûn phaåm S) 8E+DE8

9/ #*, ME3M (L&SSE ÑEÅ !Å 81 E* %E*


chæ tieu
%; thuaät chieu aùn

Ñoä 8!5

Ñoä ) !+ (S#+, <

Ñoä ) !+ L!#+

Ñoä Ñ!3, ÑE3(


Quan thon =
- theå hieän naên ln aùnh aùn phaùt ra tron 1 ia t> 1 nuoàn aùn
- %ù hieäu = p , ñn vÒ = Lumen (Lm<
- Giaù trò quan thon cuûa moät o nuoàn aùn thon dun =


n ln Quan tho
n ieä
u ua
t
Nuoà
n aù
n
Watt Lumen Lm W

n ñe>
n da
 toù
c 100 1500 15

n ñe>
n hu>
nh quan ? 00 80

n ñe>
n compact ?0 1?00 60

n cao aù
p thuû
 na
n ?50 13000 5?
@où p etalHalide
n cao aù ?50 ?0000 80
n cao aù
@où p odium ?50 ?A000 108
W lm/W TG phuïc vu Chaá
t löôïng maø
u Kích Gia
from to +/- +/- h T° Ri thöôù
c thaø
nh
Boù
ng ñeø
n daâ
y toù
c 15 200 10 1,000 3000° 100 nhoû Cheap
Boù
ng ñeø
n Halogen 50 2,000 20 2,000 3000° 100 nhoû Cheap
Huyø
nh quang 8 58 90 15,000 varies 85 daø
i Cheap
Cao aù
p Thuû
y ngaâ
n 50 1,000 55 12,000 3800° 45 lôù
n Cheap
p Metal Halide 35
Cao aù 150 85 8,000 4000° 85 nhoû Exp.
p Metal Halide 250
Cao aù 400 85 12,000 4000° 65 nhoû Exp.
Thaá
p aù
p Sodium 18 131 200 15,000 1800° ! i +/- Exp.
daø
Cao aù
p Sodium 35 1,000 120 20,000 2000° 25-85 nhoû +/- Exp.
Boù
ng caû
m öù
ng 55 180 70 60,000 3-4000° 80 lôù
n Exp.
10,000 to
Boù
ng ñeø
n LE 0.07 1.2 15 several several nhoû Exp.
100,000
Ñoä roi =
- theå hieän ln quan thon chieu ñen 1 ñn vò dieän tch cuûa
moät beà maët ñc chieu aùn
- %ù hieäu = E , ñn vÒ = Lu (L<
- Ñoä roi tren maët ñat tron moät o tr>n hp =

a>
o ia tra, tr>
i kho
n ma
 1 . lu

m tran tro>
Ñe n, kho
n ma
 B, lu

an ñe
m vù
i heätho
n chie
u aù
n co
n coä
n 1B - B lu
Ñoä choùi
- theå hieän mùc ñoä aùn cuûa moät beà maët ñc chieu aùn, ñc
tnh baèn maät ñoä quan thon phaùt ra t> moät ñn vò dieän tch
cuûa beà maët ñoù theo moät hùn aùc ñònh ñen 1 quan aùt vien
- Ñoä choùi phu thuoäc tnh chat phaûn quan cuûa beà maët, va> vò tr
quan aùt vien
- %ù hieäu = L , ñn vÒ = cd / m²
- Ñoä choùi cuûa moät o beà maët =

e àm a të c u û
a m a të tr i> cd / m ²

e àm a të c u û
a m a të tr a n C cd / m ²

e àm a të c u û
a boù
n ñe>
n hu>
nh quan C - 1 C cd / m ²

a të ñ  n
> be
to 
n nha
 ñc
 r o i a ù
n
cd / m ²
u
n quan i;a caùc ñai ln
Ñ!" 01,G #$, , #", DIE", ) th

Ñ!" 01,G #$, Ñ!" 01,G #$,


, #", DIE", )th

2 tr>n hp =
 6) < )th => vaät
K› hon ñc nhìn
 tha
6) > )th => vaät ñc
nhìn tha

Giaù trò )th e; aùc ñònh phu thuoäc va>o


ñoä choùi cuûa neàn
ieän tn choùi loaù maét
,G(!3, S#+,G G#.& ) !+I L!#+
B#$, ) #* )($# IE", 015,G ) !+I L!#+

þ  K 
 

   

î î î î
î
î î î
î î  î î
 î î

 
î î î
 î î


î î
Ñ012,G GI1+I #5, S05 , #", DIE",

)th

Vu>n nhaän dieän


ñc moi vaät

Vu>n hon nhaän


dieän ñc moi vaät

Lb (cd/m2<
%hi ñoä choùi cuûa neàn Lb taên,
 iaù trò ñoä tn phaûn nhaän dieän )th iaûm
X#+) ÑÒ, M(5) IE.( ) IE*( S#+,G

6 ) IE*( S#+,G M!" (&E*, Ñ012,G

6 ) IE*( S#+,G M!" S#., B#'I, % ( V05) 8!",G

6 ) IE*( S#+,G M!" M(5) IE.(

6 ) IE*( S#+,G !*I 15 6 ) IE*( S#+,G 8#,G 8/
K
 

K 
ieu chuaån Vieät ,am )XDV, 27D = 2 1
1/ X#+) ÑÒ, )#* ) IE*( S#+,G

, O#ÏI ÑÖÔØ
 #Â ,G ) IE*
)#* ( S#+
,G
ÑÖÔØ
, G )# )
* #
ÑÖÔØ
, G O*ÑOÂ Ò ÑÖÔØ
, G )#*
 1 #
ÑÖÔØ
, G )#*
 2 #
ÑÖÔØ
, G % ( VÖÏ) B
 % ( VÖÏ)
)#*
ÑÖÔØ I
, G V#, #$ B
ÑÖÔØ
, G % ( , #ØÔÛ )
, G % ( ) ,G ,G IEÄ
ÑÖÔØ )
ÑÖÔØ
, G ,OÄ
I BOÄ
,GOÕ O*
E IE( % (E XE Ñ#Ï D
ÑÖÔØ
, G ÑI BOÄ D
, G 8ÖÔØ
(#Õ ,G ) , O* #
, G 8ÖÔØ
F(#Õ , G GI#O OÂ
,G #
, G 8ÖÔØ
F(#Û ,G , G 8ÖÔØ
F(#Õ , G G# #
, G 8ÖÔØ
F(#Õ , G Ñ#( MO*
I )G #
, G 8ÖÔØ
F(#Õ , G 8ÖÔ+
) )#+
) )G B
ieu huaån Vieät ,a )XHV, 2 D = 2 G
2/ X#+) ÑÒ, Ñ!" ) !+I 8(,G B:, L (tb<

)# ) I Á
( ,G
#+ L ( L ,G X L ,
+ , #Á
 L (tb< / 2
 X 8 L , G
 G Ñ Á
, X G2
#
 Ñ Á
, G X G
H I
+ X
 2 X 8 L , G2
 G Ñ Á
, 2 X G
B Ñ Á
, G X
 2 Ñ Á
, X
H I 2
+ X 4
8 , X
)
H I
+ X 4
H 2 4
ieu c u å Vie t , )X V, D=
4/ X#+) ÑÒ, Ñ!" 8!5I 8(,G B:, E (tb<

 !8 E (tb< / (tb<
, ) # +P ( #
K Ñ ,G
I t g õg I t g õg 7

BE!,G #5) I
BE!,G B#,
J
BE!,G, 5# #( #,
+G
BE!,G, 5# #(8(,GB:,
BE!,G, 5# #(!I I
Ñ ,G #
+G#5) I 4
/ X#+) ÑÒ, Ñ!" Ñ!3,G ÑE3(

Ñ!"Ñ!3
,G ÑE3
( L
,G (#+
!J M L
( !5) 8(5) Ñ
 E! ) IE3 ,G M7 L
ieu chuaån )IE - BS

iï E ) u iï E in) u
A AI E K U )
)IE 9 BS 9 )IE 9 BS 9
 un a öôø
n chính
haø
nh h á öôø
n huï
Khu öïc öôø
n chính
u 
n an öôø
n huï
Khu öïc öôø
n chính
n 
n h 
n öôø
n huï
n aø
i ôø
i - -
Bai au e
n nhaø - -
6ieu chuaån IES
I C E u
C 
n nh c 
n n h ie
Sa
n ay :
hu c ai å ay ay
hu c h c h ie n c a c ch u c a ie ie u
ai au e :
hu c 
n n h ie
hu h n ai
 a a e
C n
å a a uan n hu c ai ia
C n
å h n n hu 
n ie 
n cac in h h
a hanh hach
ai c han h a an c h
n uc
n c i i
ha ay e :
hu c sa n ua ai s i c n ua
hu c sa n ua ai s i en
hu c ie å a ia sa cha n
ieu chuaån IES
ha h
h 
n c n i a ie c
n i a ie c
u cuc
hu c ha
n ai h

n
 nh heå ha
Sa
n cau n
 enni
hi au
a u en
Sa
n n å n chu en
hi au
a u en
Sa
n n a
i
Sa
n heå ha hi au c ua hi
Ñ!" 8!5I 015,G Ñ#2I (theo )IE ± D6<

î

 !
   
  

 
 

 
 î   
 
 î "
 
 
 
 


' 
 
 
 


    
' 
 
 
 

   


 
 
 
 

 
  ! 
 
 
"

 
# 
 $    
"%
 
 &
 
 
!   
 
(

"

 
    
)$&
 &
    
*&
 
 
 $&
+%
 ,
+
/   
- (
. %
#$&
*&
 
%
 &
# 

   
01
 
 2
3
*&
 
 , 
 - 
   

01
 
 2
3
*&
 
%
 &
# 

   
01
 
#3
*&
 
 , 
 - 
   

01
 
#3
*&
 
%
 &
# 

   
01
 
 
3
*&
 
 , 
 - 
   

01
 
 
3
&E.( )#3( !Å,G Q(#+ ) ! ) IE*( S#+,G % ( V05) L#2M VIE") ,G!#2I
812I ()IE 12D ± 1DD <
) (&E #, D(& 8: Ñ!" Ñ!3,G ÑE3(
)!.,G / D(5 ÑIEÅ, :, Å, / D(5 ÑIEÅ, :, !#2 / D(5 ÑIEÅ, Ñ!" 8!5I
VIE") Ñ!",G , :, B % !.,G % !.,G
V#2 V#2 ,G#,G #* L1+, 1,
GI#! B#$! Eave(Lu< 1, (Ema/Emi
 !., VE" hon (Emin/Eav n<
G thap hn e<
,>i 8ien leû 8uûi %ho ha>n 7 C27 6
ñi boä ro con nhieäp
nu
,hoùm t n>i c %ho ha>n coù 1 C27
thap iaù trò cao
Ñoi hi la>m vieäc Xe coä Xe nan, e taûi, 1 C6 9
tren an a di e ñap
chueå
La>mvieäc tren an n 17 C6 7
a chaäm
Vieäc rat Ñoùn ha>n nhanh, Ba;i ñaäu e 8uûi ,i ñeå e 2 C27
naën o ln lùn, ro
nhoc a>n hoaù naën Ba;i taäp et container nu Ba;i container 2 C6 9
c coù e ñi lai
trun
Giao Giao thon e coä 2 C6 7
thon thon th>n bình
bình
th>n San a ñon ñuùc 2 C6 4

Vieäc Ñoùn ha>n 7 C6 7


naën container o ln
nhoc lùn, 8uûi %V han cheC 7 C6 7
ro )on vieäc
ñoùn ha>n len
nu lien quan ñen
ta>u
c ñieän
cao
San a rat ñon %V han cheC 7 C6 4
ñuùc ,ha> maù loc
)on daàu, Maù 1 C6 7
vieäc moùc hoaù
chnh San a coù maùi, chat 1 C7 4
aùc ñon ñuùc
&E.( )#3( VE3 Ñ!" 8!5I,Ñ!" Ñ!3,G ÑE3( ) ! )#+) % ( V05) L#2M VIE")
()IE 12D ± 1DD <
Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
)hieàu )hieàu Ehmin/Ehav
nan Ehav ñùn Evav

IC )!.,G 8:, %IE*, 8(+)


%hu vc la>m vieäc ± Loai con vieäc
Vieäc rat naën nhoc= an lap, ña>o, chat ha>nN 2 C27

Vieäc naën= laép ñ>n on,chuen chû,cat i; 7 C6 7


ha>nN
Vieäc chnh aùc= laép hun iaù, ia co nhe, aén laép da 1 C6 7
ñieän, caùp ñieänC
Vieäc tæ mæ= et noi caùc tha>nh phaàn,laép ñ>n 2 C7 4
on,ñieän maùN
%hu vc lu thon
Ñ>n haùch boä ha>nh,ni e coä re;, ñieåm chat, d; 7 C6 7
ha>nN
#n toa>n va> Baûo veä
)hieu aùn chun cho caùc con trình ien truùc, vaät lieäu 7 C6 7
nhe, oã,
ho hun theùp, caùc vu>n tru;n, caùc hu vc la>m vieäc
canh caùc vu>n tru;nN

IIC %E., ,)0$# #2( Q(# 8E., %E.,


)aûn noa>i,ñe chat bì can baèn cho ta>uC 1N1
)aàu caûn cho ta>u ch> 1 C27
)ûa cho ta>u qua tren enh cao dùi 1 m 2
)ûa cho ta>u qua tren enh cao tren 1 m 7
Du trì ñoä roi trun bình (lu< Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
Ehmin/Ehav
)hieàu nan )hieàu
Ehav ñùn Evav
IIIC )#.& X#O,G,8#5M DÒ) V(5
Ñ>n e ra va>o, moi tr>n aùn (tha>nh pho< 7 N1 C6 7
Ñ>n e ra va>o, moi tr>n toi 2 N7 C6 7
%hu vc ñem meùt moi tr>n aùn 4 N7 C7 4
%hu vc ñem meùt moi tr>n toi 17 N4 C7 4
%hu vc bm e, ieåm tra nùùc, caùc dòch vu haùcN 7N17 C6 7

,i ñaäu e,hu vc nha> ho (ba;i ñaäu e cu;n tn t< 7 C27 1

IVC )#$,G
%hu vc la>m vieäc - Loai con vieäc
Saùp ep ha>n hoaù, chat,d; ha>n 2 C27
%hu vc caùc moi noi on, vo>i nùc 7 C6 9
%hu vc lu thon
Ñ>n da>nh cho n>i ñi boä 1 C27
%hu vc ha>nh haùch tren caûn ha>nh lhaùch 7 C6 7
%hu vc e coä ñi lai 2 C6 9
Ñ>n ñi boä va> ñ>n e ñi coù nu hieåm 7 C6 7
#n toa>n va> baûo veä
)hieu aùn chun 1 C27
%hu vc nu hieåm= ni ñeå e,ba;i taäp et container, 2 C6 9
hu vc coù e ñi lai th>n uen
%hu vc nu hieåm cao= nu c chaù, noå, hoaù chat ñoäc hai 7 C6 7
Du trì ñoä roi trun bình (lu< Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn ñeàu
%hu vc ñc chieu aùn hon thap hn ñeàu toi toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
Ehmin/Ehav
)hieàu nan )hieàu
Ehav ñùn Evav

VC B#'I, X01$,G )!.,G ,G IE", % ( V05) % !

%hu vc la>m vieäc - Loai con vieäc

Vieäc rat naën nhoc= aép ep,chat d; ha>n, nuen lieäu 2 C27
hoi ln lùn tron th>i han naénC

Vieäc naën= th>n uen, lien tuc aép ep chat d; 7 C6 7
ha>n,nuen lieäu,caåu ha>n len uon ta>u, iaûi toaû maët
baèn ñeå ha>n

Vieäc chnh aùc= ñoc ñòa chæ,ieåm oaùt maët baèn chat d; 1 C7 4
ha>n,
Vieäc coù û dun con cu, ia co, aép ep tren neàn be
tonC
Vieäc tæ mæ= Vieäc lien quan ñen ñieän, maù moùc, ieåm tra 2 C7 4
ha>n hoaùC
%hu vc lu thon

Ñ>n da>nh cho n>i ñi boä 7 C27 1

%hu vc lu thon chaäm (toi ña 1 %m/h<,e ñap,e taûiC 1 C6 7

%hu vc lu thon bình th>n (toi ña 6 %m/h<, ba;i ñaäu e 2 C6 7

#n toa>n va> baûo veä

%hu vc t nu hieåm= %hu ho ha>n t e lu thon 7 C27

%hu vc nu hieåm v>a= ni ñeå e, ba;i taäp et container, e lu 2 C6 9
thon th>n uen

%hu vc nu hieåm cao= nu c chaù noå, hoaù chat ñoäc hai,
phoùn aN
Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
)hieàu nan )hieàu Ehmin/Ehav
Ehav ñùn Evav
VIC B#'I Ñ#"( XE
Ba;i ñaäu e va> hu vc cho n>i ñi boä
Lu thon t= ba;i ñaäu e cuûa tieäm nhoû, tr>n,nha> th>, 7 C27 1
chu>aN
Lu thon trun bình= Ba;i ñaäu e cûa ha>n lùn,nha> cao 1 C27
taàn,
Lu thon nhieàu= Ba;i ñaäu e cuûa ieu thò, theå duc theå 2 C27
thao, ,ha> cao taàn ña chùc naênC
Ñ>n e lu thon=
Lu thon t 7 C27 1
Lu thon trun bình 1 C6 9
Lu thon nhieàu 2 C6 7
VIIC )!.,G ,G IE" !#+ D#3( V#2
)#+) ,G#2, ), ,G(& IEÅM
%hu vc la>m vieäc - Loai con vieäc
Vieäc rat naën nhoc= vieäc baèn ta coù û dun con cu, 2 C27
ñoùn mû van,hûi ñoän,d>n mo tN
Vieäc naën nhoc= ñoå,ruùt daàu t> caùc e boàn, haàm 7 C6 7
chùa,ieåm tra ro> ræ, ñ>n onC
Vieäc chnh aùc= ñoå,ruùt daàu t> caùc e boàn, haàm chùa 1 C6 7
coù nu c chaùC ha maù bm daàu,ñoc caùc hùn daãn
Vieäc tæ mæ= Sûa ch;a maù moùc, thiet bò ñieänC 2 C7 4
Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
Ehmin/Ehav
)hieàu nan )hieàu
Ehav ñùn Evav

%hu vc lu thon

Ñ>n da>nh cho n>i ñi boä 7 C27 1

%hu vc lu thon chaäm (toi ña 1 %m/h<, e ñap,e taûi 1 C6 9

%hu vc lu thon bình th>n (toi ña 6 %m/h< 2 C6 7

#n toa>n va> Baûo veä

%hu vc t nu hieåm= hu vc ba;i tron,caàu than t û 1 C6 9
dunN

%hu vc nu hieåm v>a= ni ñeå e,caùc baên chueànN 2 C6 9

%hu vc nu hieåm cao= ni tr; daàu,tram bm, thaùp iaûi
nhieät,caùc van,hu vc hoat ñoän th>n uen,ni nhieàu 7 C6 7
baên chueàn, ni ñieàu hieån thiet bò ñieän

%hu vc nap daàu va> ruùt daàuC 1 C6 7

VIIIC ,#O,G L015,G, ÑIE",, G#P, 1I ,!+,G

%hu vc la>m vieäc,Loai con vieäc

Vieäc rat naën nhoc= vieäc baèn ta coù û dun con cu 2 C27

Vieäc naën= ieåm tra toån quaùt 7 C6 7

Vieäc chnh aùc= con vieäc phuc vu chun, ñoc hùn 1 C6 7
daãnN

Vieäc tæ mæ= ûa ch;a thiet bò ñieänN 2 C7 4


Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
)hieàu nan )hieàu Ehmin/Ehav
Ehav ñùn Evav
%hu vc lu thon
,>i ñi boä tron hu vc thieät bò an toa>n ñieän 7 C27 1

%hu vc e lu thon chaäm (toi ña 1 %m/h<,e ñap,e taûi,e 1 C6 9


uùcN
%hu vc lu thon bình th>n 2 C6 7
#n toa>n va> baûo veä
%hu vc t nu hieåm 7 C27 1
%hu vc nu hieåm v>a=hu tr; daàuN 2 C6 9
%hu vc nu hieåm cao= hu ñieàu hieån N 7 7 C6 7
IXC % ( V05) , #2 G# XE L0$#
%hu vc ha>nh haùch=
,ha> a nhoû hon maùi che 1 C27
,ha> a v>a hon maùi che 2 C6 4
,ha> a roän hon maùi che 7 C6 4
,ha> a nhoû coù maùi che 7 C6 4
,ha a roän coù maùi che 1 C7 4

)aàu than cuûa nha> a nhoû va> v>a 7 C6 4

)aàu than cuûa nha> a lùn 1 C7 4


Ñ>n ñi boä cuûa nha> a nhoû va> v>a 2 C6 9

Ñ>n ñi boä cuûa nha> a lùn 7 C6 7


Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
)hieàu nan )hieàu Ehmin/Ehav
Ehav ñùn Evav

%hu vc ha>n hoaù


,i ñeå ha>n tam, 1 C27
,i ñeå ha>n coù hoat ñoän lien tuc 2 C6 9
Maët baèn hon coù maùi che 2 C6 9
Maët baèn coù maùi, hoat ñoän tam, nhanh 7 C6 4
Maët baèn coù maùi, hoat ñoän lien tuc 1 C7 4
%hu vc lu thon cho e hi va> e caåu 2 C6 9
%hu vc chat d; container 2 C7 9
%hu vc ñeå container 1 C27
Ñ>n cho e taûi chû container 2 C6 9
%hu vc an a
ã 
%hu vc ñ>n hi 1 C27
run tam cuûa hu vc,hoat ñoän nhanh,tam th>i 1 C6 9

run tam cuûa hu vc, hoat ñoän lien tuc 17 C6 7


%hu vc taùch toa 1 C7 4

ã 
 
 

%hu vc ñ>n hi 1 C27

run tam cuûa hu vc 17 C6 7


Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
Ehmin/Ehav
)hieàu nan )hieàu
Ehav ñùn Evav

þ

 


%ieåm tra toa ha>n 1

%hu va thaùo r>i caùc toa ha>n 7 2 C6 4

Ñoc o toa 2 7 C6 4

 


a/    

Ñ>n ra ha;m vùi iaà thaén 2 C6 4

%hu vc ñ>n hi ñaàu va> cuoi 17


%hu vc thaén vùi iaà thaén 17 C6 7

b/    
hiet bò ha;m 7

h>n uen ñieàu hieån thiet bò ha;m 17 C6 7

%hu vc ñ>n hi ñaàu va> cuoi 17 C6 7

%hu vc trun tam cuûa ba;i phan loai 17 C6 7

%hu vc ñ>n hi, hu trun tam cuûa ba;i 1 C27

þ
  
%hu vc ñ>n hi, trun tam cuûa an 1 C27


Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
)hieàu )hieàu Ehmin/Ehav
nan Ehav ñùn Evav

þ

 !"
 "#

%hu vc lau chu>i e cho ha>nh haùch 1 C27


%hu vc chaêm oùc e cho ha>nh haùch 2 2 C6 7
%hu vc rûa e cho haùch 2 2 C6 7
%hu vc chaêm oùc e oo>n va> e hi 7 C27
%hu vc chaêm oùc ñaàu maù 2 C6 7
þ
 $   
 2 C6 7

XC , #2 M#+& )0#
%hu vc la>m vieäc ± Loai con vieäc
Vieäc rat naën nhoc= aép ep oã tren ñat hoaëc dùi 2 C27
nùc, baên chueàn mat ca,daêm ba>oN

Vieäc naên= aép loai oã,boc d; oã, d>i oã ñen 7 C6 4
baên chueànN

Vieäc chnh aùc= ñoc ñòa chæ, ù hieäu, ca oã 1 C6 7

Vieäc tæ mæ= phan loai oã, ñai nepN 2 C7 4


Vieäc rat tæ mæ= Ña oã va>o maù boùc va> maù eû 4 C7 6

%hu vc lu thon


Ñ>n da>nh rien cho n>i ñi boä 7 C27 1
%hu vc lu thon chaäm (toi ña 1 %m/h< 1 C27
%hu vc lu thon bình th>n (toi ña 6 %m/h< 2 C6 7
Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
)hieàu )hieàu Ehmin/Ehav
nan Ehav ñùn Evav

#n toa>n va> baûo veä


%hu vc t nu hieåm= ni ñeå oã, mat ca,daêm ba>o 7 C27 1

%hu vc nu hieåm v>a= ,i ñeå oã ña; eû 1 C6 9
%hu vc nu hieåm cao= ,i caùc baên chueàn aëp nhau, 7 C6 7
hu vc coù nu c chaù

XIIC X01$,G Ñ!+,G #2( V#2 (5 #2(


%hu vc la>m vieäc ± Loai con vieäc
Vieäc rat naën nhoc= Xû l hoi ln lùn con vieäc 2 C27
tron th>i ian naén
Vieäc naën= la>m ach voû ta>u 7 C27 7
Vieäc chnh aùc= ha>n, n voû ta>u 1 C6 7
Vieäc tæ mæ= laép ñaët caùc thiet bò ñieän, c h 2 C7 4
%hu vc lu thon
Ñ>n da>nh rien cho n>i ñi boä 7 C27
%hu vc lu thon chaäm(toi ña 1 %m/h< 1 C6 7
%hu vc lu thon bình th>n (toi ña 6 %m/h< 2 C6 9

#n toa>n va> baûo veä


)hieu aùn chun cho ûn ñoùn ta>u, hu vc chùa 2 C27
tha>nh phaåm ñuùc, aûn uat ñcC
Du trì ñoä roi trun bình Ñoä ñoàn Ñoä ñoàn
%hu vc ñc chieu aùn (lu< hon thap hn ñeàu toi ñeàu toi ña
)aùc hoat ñoän tron hu vc thieåu Ehma/Ehmin
Ehmin/Ehav
)hieàu )hieàu
nan Ehav ñùn Evav

XIIC ,01+) V#2 X0$ L/ ) #. #$I


%hu vc la>m vieäc ± Loai con vieäc
Vieäc rat naën nhoc= Vieäc la>m baèn ta vùi con 2 C27
cu, ñoùn mû caùc van, hûi ñoän ,taét cac mo tN

Vieäc naën= û l vùi hoaù chat, ieåm tra ro> ræ, 7 C6 7
ñ>n onN

Vieäc chnh aùc= tha ñoåi maù bm,con vieäc coi oùc 1 C6 7
chun,ñoc caùc hùn daãnC

Vieäc tæ mæ= ûa ch;a mo t, thiet bò ñieänN 2 C7 4


%hu vc lu thon
Ñ>n da>nh rien cho n>i ñi boä 7 C27 1
%hu vc lu thon chaäm (toi ña 1 %m/h< 1 C6 9

%hu vc lu thon bình th>n (toi ña 6 %m/h< 2 C6 7

#n toa>n va> baûo veä


%hu vc t nu hieåm= caàu than, ha>nh lan t û dun, 7 C27 1
hoà chùa nùc thaûi,hu vc thon, loc ioùN

%hu vc nu hieåm v>a= caàu than, boàn, th>n û 2 C6 9
dun, hu loc va> la>m ach nùcN
X#+) ÑÒ, %/) 01+) V(2,G ) IE*( S#+,G
Dieän tch beà maët caàn ñc chieu aùn

)hieàu cao beà maët caàn chieu aùn

)hieàu cao laép ñe>n chieu aùn

Xaùc ñònh chieàu cao laép ñe>n theo ñoä ñoàn ñeàu

,G(,S#,
+G ) IE(
À )# #Q min S *S

n cao aù
p So ium

n cao aù
p thu naân

n tha
p aù
p o ium

6 = pham vi chieu aùn cu a moät boùn ñe>n


6S = hoa;n caùch i;a hai ñe>n = )hieàu cao laép ñe>n
Xaùc ñònh chieàu cao laép ñe>n ñeå iaûm ñoä choùi - con uat boùn

O3 # o
n ua
t Fuan tho
n lm hieà
u cao laé
p min
- C m
C - C m

n cao aù
p Me cu
C - C m

- C m

n cao aù
p o ium C - C m
baà
u ñuc C - C m
C m
- C m
- C - C m

n cao aù
p o ium
- C - C m
t u t on
C m
C m
C m

n tha
p aù
p o ium - C - C m
- C - C m
) !5, L!#5I ,G(!3, S#+,G
S! I(R S! I(R S! I(R R )( R #L (, #L!G
# #+ )#!#+ #,G )#!#+ #LI (#,G ,
) Z` S S S S S S S
W a ZL ` S S S S S S S
b cd Z T S
R V U V U V V V V
_W V W X
R Y Z [ [ [ [ [
R Y Z [ [ [ [ [
\ Z ] [ [ [ [ [
U \ Z [ [ [ [ [
[ [ [ [ [
\ ^ [ [ [ [ [ [
[ [
U [ [ [ [ [ [
#ùnh aùn va>n #ùnh aùn traén
B#$,G XE* #5,G BIEÅ( IE", M#2( ) ! ) IE*( S#+,G ,G!#2I
812I

XE* #5,G ) - S!* BIEÅ( IE", M#2(


BIEÅ( IE", M#2( V#2 ) #* L015,G M#2( (Ja< B!+,G ÑE2, 0+,G D(5,G

1 V Ja Incandecent (I< )hæ chon la hi


coù eu caàu veà
8at tot Fluorecent (F< ma>u aéc
Induction
Metal halide (M<
9 V Ja < White S (S- <
2 ot )olour improve S (S-M<

6 V Ja < 9 Mercur (Q<


4 )hap nhaän ñc ,oùi chun coù
theå chap nhaän
2 V Ja < 6 Boùn cao aùp Sodium (S<
6 )où theå chap nhaän

Ja < 2 Boùn thap aùp Sodium (L< %hon û dun


e neu phan
bieät ma>u la> quan
tron
X#+) ÑÒ, Q(#,G !.,G Þ B!+,G ÑE2,

f! # B ! ,
+G ÑE2
, .G
) !, ( # Q ( #, G .G
!,

) #! #+ ( , G #,
.

) #! #+ ! ( B #( Ñ ( )

) #! #+ ! ( ( !, G

) #! #+ E #f #f E
D05 Ñ!#+, S!* L015,G ÑE2, )#3, IE*

E æ # 
n =
Þ
n = o ln ñe>n d ñoaùn
E(ave< = ñoä roi trun bình (lu<,
chon theo tieu chuaån ),, )IE, IESN
# = Dieän tch beà maët caàn ñc chieu aùn (m2<
 = ieäu uat û dun, phu thuoäc hieäu uat
quan cuûa boä ñe>n va> phn aùn bo tr,
th>n la t> 2 - 4

Þ = Quan thon boùn ñe>n (lumen<


4 


 

4 


 
( 
4 


 
(
4 


 
(
4 


 
ý 
4 


 
à 
)(5M Q(#,G !5) %E* 15 02 ) !#+ #$, Q(#,G
M!" M(+I V#2 B!+,G ÑE2, B#3( Ñ(5)
)(5M Q(#,G !5) %E* 15 02 ) !#+ #$,
Q(#,G #I M(+I V#2 B!+,G ÑE2, 8(5 8!,G
I°

 !" 
 ! 
I eä o û dun = ñe>n ñc laép ben noa>i
maët ñ>n ben traùi
I eä o û dun = ñe>n ñc laép ñoi ùn hai ben
ñ>n
(ñe>n # noa>i maët ñ>n, ñe>n B tron væa
he><
I eä o û dun = ñe>n ñc laép na i;a daûi phan
caùch
ISo aùnh heä o û dun i;a caùc loai
nuoàn aùn haùc nhau tren cu>n moät loai
 ñe>n 
 



 


 
 !
 


 


 
 

    
$%&"'c % 
bùñ>v>% !"

¿
î 
 
!"#


 $%&"'

°  

°
 
 
 
° 
  

e eä o û dun tren ñc tnh theo tû leä w/h = 1
iet
ieäm
ñieän

,h> û dun ñe>n coù


Ñoä %n )ao I 99
) - S!* B#$! VE" (Ñ!" %/,< IgX

IE.( ) (#Å, IE) 72D & 7D

g % #$,#, , #, V#"
 8#, X % #$,#, , #, , )
+

% n b û
o % n b û
o
n n h n 7 o n ù h ú
n ñ ù
n
2 n n h n 2 2 o n ù n 7 ño
n n h n 27 o n ù ño
n n h n n ù >
7 n n h n bu b 7 n ù phun >
n n h n o >
n bo où
n n ù d p >
n p on n ù
Bòn on n ù
6%ieåm tra chæ o baûo veä I baèn thiet bò chuen du>n

6%ieåm tra vùi bui 6%ieåm tra vùi nùc


E" S!* D(& 8: Ñ!" S#+,G (M#I,E,#,)E F#)!8< -
MF

1/ CD7
E" S!* S(& GI#$M Ñ!" S#+,G )($# B!+,G ÑE2, (LDF<

,# ,G
2/ M0+) Ñ!" !. , IEÃM B(5I & #ÅM )($# M!.I 8012,G

4/ ) ( %&2 D(& ( ± B#$! D01',G 26 ± 49 thaùn

h
6/ Ñ!" %/, I )($# B!" ÑE2,
Baû t h aù trò i the ä Ô ()Ô<

eä q aût et eä eä t # #i
Ô 24 76 97
99

i 6 7 4 D

e 1

T å e caà 2 144 444 12 6 2 111 111

e 67 26 22 2

% eä t e
t eä % 6 % 2% 9%
oån naên ln tiet ieäm hi chieu aùn
cho con trình e; tû leä vùi ñoä n I

| Sealafe


 # $ %%&  '
E" !*,G SE#LS#FE

6 D(& 8: % #$ ,#O,G ) IE*( S#+,G

6 GI#$M )!.,G S(#* L# - IE* %IE"M

6 GI#$M ) I / D(& ( B#$! D01',G

ieäu quaû ñaàu t tot nhat!


M!" S!* ÑIEÅM L0( &+ VE3 )#+) LI, %IE", ÑIE",
8!,G )#+) IE* BÒ ) IE*( S#+,G )!.,G )!",G

!Å, #* )!.,G S(#* 8E., ) #*, L0( (B#LL#S<

B!" %/) M!3I 05 Ñ!",G ,G# ()( !FF<

(5 B(2 )!+ 8Ò S!* (2 15 ÑEÅ ,#.,G )#! E" S!* )!
GI#$M !Å, #* ÑIE", ,#O,G 8E., D#.& D#Ã,

)#+) ) - IE.( #, !#2, ÑIE", ) ($ &E*( =


- )#* )#+) ÑIE", & Ñ!" )#+) ÑIE"
- D!2,G ÑIE", D!2 8-
6(  )