Vous êtes sur la page 1sur 47

Moïse ANDRIAMBOAVONJY

Inona no andrasan’Andriamanitra aminao amin’ny maha-


mambran’ny Chorale anao?
• Ny hahatongavanao amin’ny tena fibebahana marina
• Ny hahatonga anao ho iraka feno fahasoavana
Inona no andrasan’ny fiangonana aminao amin’ny maha-mambran’ny Chorale
anao?
• Hampidina ny voninahitry JEHOVAH amin’ny fanompoam-pivavahana
• Hialoha làlana azy amin’ny asa fitoriana
• Hitarika azy amin’ny hira fiderana ao am-piangonana
Inona no andrasan’ny Pasitora, Loholona sy mpitarika
fiangonana aminao amin’ny maha-mambran’ny Chorale anao?
• Ny hanohana azy ireo am-bavaka sy hanampy azy ireo amin’ny tsy
fametrahana olana ao amin’ny chorale
Inona no andrasan’ny fiaraha-monina misy anao aminao
amin’ny maha-mambran’ny Chorale anao?
• Ny hampahery azy ireo amin’ny zava-tsarotra lalovany
Inona no andrasan’ny fianakavianao aminao amin’ny maha-
mambran’ny Chorale anao?
• Ny hitarika azy ireo amin’ny alitaram-piderana ao an-tokantrano
• Ho Epistily velona vakiany amin’ny hira izay redoninao
Inona no andrasan’ny Chorale namanao aminao amin’ny maha-mambran’ny
Chorale anao?
• Ny hifananatra sy hifanoro amim-pitiavana fa tsy hifanabanty sy
hifanebaka
• Ny ho tonga fianarana amin’ny lafiny rehetra fa tsy vesatra ho azy ireo
Inona no andrasan’ny tenanao aminao amin’ny maha-
mambran’ny Chorale anao?
• Ho vonona ho iraka tsy voafatopatotra
Deotornomia 28 : 13a
« Dia hataon’i JEHOVAH ho lohany ianao
fa tsy ho rambony; Ary ho ambony tokoa
ianao fa tsy ho ambany… »
3
2

1
Anisan’ny fanompoam-pivavahana atolotra an’Andriamanitra any amin’ny Kianjan’ny lanitra ny
HIRA. Noho izany dia :
• tokony HIEZAKA isika HANATRATRA ARAKA IZAY AZO ATAO ny HIRA RODOBE ataon’ny
ANJELY rehefa manao hira fiderana.
• Ny FANOLOKOLOANA ny FEO dia lafiny lehibe eo amin’ny fanabeazana ka TSY
TOKONY HATAO AN-TSIRAMBINA.
• MBA HAMPILANTO TSARA ny HIRA dia AOKA HIFANDRINDRA aminy koa ny FO
Patriarka sy Mpaminany p 630 §1
REHEFA HIANATRA HIRA @ PARTITION IRAY DIA MISY DINGANA 4 TOKONY ARAHINA :
ISAIA 6 : 3b
« …MASINA, MASINA, MASINA JEHOVAH
TOMPON’NY MARO… »
REHEFA
« Amin’ny EO JEHOVAH
fivoriana DIA
tsirairay MASINA IZAY
ataon’ireo
Masina ety ambany ILAY
etyTOERANA
dia eo ireo anjelin’
Andriamanitra mihaino ny fijoroana, ny hira
ary ny fivavahana. Aoka hotsarovantsika fa
ny fiderantsika dia hamafisin’ny antoko
I Kor 14 : 40
mpihiran’ny anjely marobe ao ambony ».
«Kanefa aoka
Fiambenana ny zavatra
Maraina 7 marsrehetra
2014 atao
(EGWamin’ny
fahamendrehana
God’s sy ny filaminana»
amazing grace)

«REHEFA EO JEHOVAH
Andriamanitry DIA FILAMINANA
ny filaminana Andriama- NO
nitra. MifandrindraTSAPA EO izay zavatra
tanteraka
atao any an-danitra. Manatontosa ny anja-
rany amin’ny fanarahan-dalàna fatratra ny
I Kor 14 : 33 ». PM p 387 2§
tafik’anjely
« Fa Andriamanitra tsy tompon’ny fikotranana fa
tompon’ny fiadanana »
MITONDRA FIADANANA MANDRAKARIVA
NY FANATREHAN’I JEHOVAH
ALOHA AORIANA
 FAMERENANA :  APETRAKA
 Miaraka amin’ny Chorale  MIVAVAKA
 Tenanao manokana  MANGINA – TSY MIRESAKA
 MIVAVAKA  « FEED-BACK » avy @ CHEF
 MANAFANA FEO

9.00 ora
MANDRITRA 12.00 ora

 TSY TARA  FIJORO sy FIHETSIKA


 MANGINA – TSY MIRESAKA  MITSIKY sy MIJERY ny OLONA
 MIHIRA TSARA (CHURCH)  FITAZOMANA PARTITION
 MIVAVAKA  MIJERY MPIBAIKO
 VONONA TSARA @ ANJARA  TSY BE ZITY @ TONONKIRA
 ATSANGANA ary MIALA eny an-  EXPRESSION FACIALE @ HIRA
toerana  FOMBA FITAFY sy FIHAINGO
 MANDEHA TSOTRA  MANARAKA BAIKO HATRANY
SOPRANI sy TENORS

ALTI sy BASSES

T T1 T2 T3 T4
« Hitako tao amin'ny fahitana iray ny filaminana tonga lafatra izay
TOMBONTSOA AMIN’IZAO TOERANA FIHIRANA IZAO :
manjaka any an-danitra ary teo am-pihainona ny mozikan’ny
1. MIFANKAHENO FEO TSARA NY ISAN-TARIKA (Afaka mampitovy feo)
lanitra dia safononoky
2. MORA ny fahafinaretana
AMIN’NY MPIBAIKO aho. Hitako
NY MITARIKA NY CHORALE ireoNY
MANDRITRA anjely
HIRA
mpihira mitsangana TSARA
3. MIVONDRONA teo an-kianja MANAOISAN-TARIKA
NY FEO TSIRAIRAY EFAJORO, samy manana
4. MORA KOKOA HO AN’NY SONORISATEUR NY MANAO BALANCE
lokanga volamena teny an-tanany… »
5. METY AMIN’NY ACOUSTIQUE REHETRA IZAO TOERANA IZAO
E.G. WHITE EVANGELISER P 454 § 4
1. JONA 2:10 a FANATITRA HO AN’I JEHOVAH NY FEO
« Fa izaho dia feo midera no entiko mamono zavatra hatao
2. fanatitra
HIKOLOKOLOANA
ho ANAO… »NY FEO
PATRIARKA sy MPAMINANY p 630 § 2
« Ny
3. fanolokoloana ny FEO
HAMPITOVIANA feo dia lafiny lehibe eo amin’ny
fanabeazana ka tsy tokony atao an-tsirambina »
NY CHORALE TENA TSARA INDRINDRA eto an-tany

4. HIANARANA FEO TSARA


TAHAKA NY MENAKA ATAO AMIN’NY MILINA MEKANIKA IRAY
NY TECHNIQUE VOCALE AMIN’NY HIRA
 NY ATI-VAVA
 NY VALANORANO
 NY LELA
 NY MOLOTRA

Ny mpitondra sy mpanamafy feo


« Hidera Anao aho; fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana
ahy. Mahagaga ny asanao; Ny loharanon’ny feo
NY CORDES VOCALES
Ary fantatry ny fanahiko marimarina izany »
Ny mpamatsy ny feo
NY HAVOKAVOKA
1. Ny rivotra mivoaka avy ao
amin’ ny havokavoka no
"Qui est maître
mampihovitrovitra de
ny CORDES
VOCALES loharanon’ny feo
sa respiration est
2. maître
Tsy de ny
hianarana son corps,
misefo fa
efa voajanahary izany
Qui est maître de
3.
son corps est maître
Rehefa mihira kosa anefa dia
de soi,
tsy maintsy Qui tsara
fehezina est ny
fisefoana mba hanome loko
maître de soi est
ny hira hatao.
maître de tout"
4. Sarobidy
(Principeny havokavoka
du Yoga)
amin’ny HIRA ka mila kajiana
fatratra.
FANAZARANA @ FISEFOANA

1. Avoaka daholo ny rivotra ao amin’ny havokavoka

2. Manisa 1 - 2 dia mifoka rivotra amin’ny orona

3. Tazomina ary tsy miaina mandritra ny fanisana 1 - 2

4. Manomboka avoaka ny rivotra ao @ havokavoka


ka toy izao no fanaovana azy :
Sssh!
Sssh!
Sssh! 10 segondra
Sssh!
MILA AMPIASAINA MIHITSY IO ELABAKAKA IO AMIN’NY FISEFOANA EO AM-PIHIRANA
THORAX

ABDOMEN

Elabakaka miala Mifoka rivotra Manary rivotra


sasatra midina ny elabakaka miakatra ny elabakaka
1. TSY MIFOKA SIGARA sy ireo ZAVA-MAHADOMELONA FOHINA, TSY
MIHINANA PARAKY
2. MIALA IREO SETROKA ISAN-KARAZANY : Fiarakodia - Fako - Biriky -
Fatana …

750 millions alvéoles = 150m²


1. Ny fanaovana fanatanjahan-tena toy ny :
 Lomano
 Jogging
 Hazakazaka
 La marche …

2. Fialàna amin’ny toerana be setroka.

3. Mijanona amin’ny Sigara sy paraky avy hatrany.

4. Fanaovana fanazarana amin’ny respiration abdominale isan’andro


ho an’ny mpihira sy mpikabary ary ireo miteny matetika no asany
(mpampianatra, mpampiofana, mpitandrina …) sy exercice de
respiration miaraka amin’ny vatana manontolo
1. Hozatra roa no mandrafitra
azy ary feno rano hatramin’ny
90% izy.
2. Izy no razamben’ny instruments
rehetra ary izy irery no
Instrument à vent sady
instrument à cordes
3. Ny rivotra mivoaka avy any
amin’ny havokavoka no
mampihovitrovitra azy ka
hanomezany feo
4. Sarobidy loatra ny Cordes
vocales amin’ny HIRA sy
fitenenana ka mila kajiana
fatratra.
TAHAKA NY CORDES GUITARE IRAY NO
FIASAN’NY CORDES VOCALES REHEFA
MIHOVITROVITRA HANOME FEO :

1. Rehefa manao feo avo (aigüe) izy dia


mihenjana mba hanify toy ny corde
guitare manify kely manao feo
ambony (Corde MI kely)

2. Rehefa manao feo iva (grave) izy


dia mikainkona mba hatevina toy ny
corde guitare matevina be manao feo
ambany (Corde MI be)
1. FANERENA NY FEO :
 Hanakatra ambony be na hanakatra ambany be (tessiture)
 Hihira lavareny tsy misy farany
 Hikiakiaka (Crier n’est pas chanter)
 Hibitsibitsika
NY KALITAON’NY HIRA : Azo hatsaraina ny HIRA. Ny olona sasany dia mieri- treritra fa
rehefa mikiakiaka
Miresakaizy ireo rehefa
lavabe mihira flotte
@ téléphone mafy dia tsara kokoa ny ataony. TENA DISO
IZANY!
2. NYAza afangaro: amin’ny TABATABA sy KIAKIAKA ny HIRA. Ny fomba fihira TSARA dia
SETROKA
 Sigara
maka tahaka ny –an’ny vorona; VOAFEHINY
Zava-mahadomelina (AnaoTSARA izany
sy an’ny olonaary MAMPANONGILAN-
hafa)
 Charbon – Fiarakodia – Biriky dorana - Fako …
TSOFINA.
3. NY SAKAFO : ELLEN WHITE - EVANGELISER p 459 - §1
 Mangatsiaka be (atelina na sotroina) Toy izany koa ny mahamay be
 Ny zava-pisotro misy alkaola sy misy gaz
 Produits laitiers sy ny siramamy , ny chocolat ( indrindra alohan’ny concert)
 Sakafo mavesatra sy be épices
4. NY HAVIZANANA sy ny STRESS
5. NY VOVOKA
6. NY ARETINA : Sery – Kohaka – fari-peo
7. FIOVAOVAN’NY TOETR’ANDRO
1. MAMPIASA TSARA NY FEO :
 Ny fisefoana
 ny vatana manontolo
 ny articulation
 Technique vocale
2. MANAO REPOS VOCAL après concert
3. MISEFO @ ORONA
4. MISOTRO RANO 1litre isan’andro ka 2 VERA vao maraina alohan’ny sakafo
5. MANATONA DOKOTERA
 raha vao mitohy lavareny ny sery – kohaka – fari-peo
6. MANDOSITRA IREO TOERANA :
 Misy courant d’air
 Climatiseur
 Be vovoka
7. MANAO FAMPIASAM-BATANA :
• ohatra miakatra totohatra fa tsy ascenceur – jogging - la marche …
8. MANAO EXERCICE VOCALE (miaraka @ chorale na ny tena manokana – mamaky teny
mafy isan’andro (ohatra : TOKO IRAY ISAN’ANDRO AO @ BAIBOLY)
9. MANAO ECHAUFFEMENT DE VOIX alohan’ny hihiràna ( atao fahazarana)
1. Ssssssh! (lava araka izay vitanao 3 fois)

2. Zzzzzz! (lava araka izay vitanao 3 fois)

3. Mmmm! Manao arpège (d m s m d) dia akarina ton iray!

4. Brrrrrr! Manao arpège (d m s m d) dia akarina ton iray!

Ny TANJONA
1. Manao izay hahatongavan’ny rà ao @ cordes vocales
2. Manao izay hampihovitrovitra tsara ny cordes vocales
NY ATI-VAVA NO AHITANA AZY IREO

1. FARA-TENDA
2. NY VALANORANO
3. NY LELA
4. NY MOLOTRA

NY ATI-ORONA

MIHETSIKA AVOKOA IREO TAOVA


IREO AFA-TSY NY VALANORANO
AMBONY IHANY.
NY FARA-TENDA
 NY FARA-TENDA no mitondra voalohany ny feo niala tao
amin’ny Cordes vocales ary manamafy azy
 Mila sokafana tsara izany izy mba hikorianan’ny feo
 Tsy tokony hoterena izy na aforitra rehefa mihira
 Loha sy tenda manome zoro 90°
NY VALANORANO
 NY VALANORANO ambany ihany no mihetsika
 Amin’ny hira dia tokony hifanitsy ny valanorano roa
 Manao fanazarana manokatra tsara ny Valanorano :
 Manoaka - Manao fihetsika miteny hoe : ma ma ma ma
 Apetraka ao @ hatoka ny tanana dia manap arpège d
r m r d ka sokafana tsara ny valanorano :
 A i a i a i a - Ba be bi bo bu - Va ve vi vo vu

NY LELA
 Ny lela no mamokatra ny zana-peo sy reni-feo amin’ny
fitenintsika
 Mila avadibadika tsara izy rehefa miteny na mihira
 Mila hanaovana fanazarana matetika izy
 La! Le! Li! Lo! Lou - Rorororororo - La Bla – LoBlo …
 Clac! Clac! Clac!
NY MOLOTRA
Maro sahanina ny molotra :
1. IZY no mandrindra ny fisokafan’ny vava rehefa misefo na mihinan-kanina
2. IZY no hahafahana misioka sy milalao zava-maneno tsofina
3. AMIN’NY HIRA dia manana anjara asa lehibe izy :
 IZY NO MANDOKO NY FEO HO TSARA
 MIDITRA AN-TSEHATRA KOA IZY amin’ny FIHETSIKY NY TAVA MANEHO NY HIRA
FA MANINONA NO RE MATETIKA AO AMIN’NY CHORALE NY HOE :
« BORIBORIO NY VAVA REHEFA MIHIRA »?
1. Manampy betsaka eo amin’ny
HIRA ny sofina satria izay
renao ihany no avoakan’ny
vavanao
2. Mila tezaina tsara koa izany
ny sofina fa sarobidy izy eo
amin’ny HIRA izay redoni-
tsika CHORALE

3. Ireto avy ny fitandremana


tokony hatao amin’ny sofina :

 Tsy sokitsokirina amin’ny zava-maranitra ny sofina


 Mila diovina tsara isan’andro anefa izy
 Tena fadiana ny mihaino hira maharitra amin’ny casque na écouteurs
Ohatra : 85dB hatramin’ny 90dB no fetra tsy hahasimba ny sofina iray
Ny balladeurs = 100dB - Ny concert na discothèque = 105dB
 Mihena manaraka ny taona ny fandrenesana ka tokony tsy ho simbana mialoha
Hatoka mahitsy

Loha mitraka (90°)

Soroka midina sy mivelatra


1. MAHITSY TSARA hatrany ambony
ka hatrany ambany
2. MITOMBINA TSARA amin’ny
tongotra
MOJA mahitsy tsara Hazon-damosina mahitsy tsara 3. LOHA MITRAKA fa tsy miondrika
na miandrandra
4. SOROKA MIDINA
5. LOHALIKA MALEFAKA fa tsy
mihenjana
Lohalika malefaka 6. TANANA any aoriana na eo
aloha na mitazona partition fa
aoka hivelatra ny tratra

Mitombina tsara @ tongotra


1. FAHATONGAVANA ORA 2 MIALOHAN’NY FANOMBOHANA
2. MISOTRO RANO 0,5 Litre FARA-FAHAKELINY
3. FANAOVANA SEANCE DE RELAXATION :
 ASIANA FEON-KIRA MALEFAKA MANDEHA MORA
 TSY MIRESAKA FA MANDINIKA NY PARTITION ENY AMINAO
HAMPITAMBERINA AO AN-TSAINAO IZAY REHETRA
NIANARANA TANY AMIN’NY REPETITION
 MAMAKY NY TONONKIRA REHETRA MBA HO TADIDY TSARA
4. 20mn ALOHAN’NY HANOMBOHANA DIA MANAO EXERCICE
DE CONCENTRATION
5. 10mn ALOHAN’NY HANOMBOHANA DIA MIARA-MIVAVAKA
6. 5mn ALOHAN’NY HANOMBOHANA DIA EFA VONONA
MILAHATRA HIDITRA ARY TSY MIRESAKA INTSONY
7. MIVAVAKA MANGINA IANAO IRERY ALOHAN’NY HIDIRANA
1. TSY TOKONY HOHANINA MIALOHA NY CONCERT

PRODUITS LAITIERS AKONDRO FRUITS SECS


TSARA HOHANINA
MIALOHA NY CONCERT

CHOCOLAT CONFISERIES

TSY TSARA KOA NY SAKAFO BE SIRA sy


MAVESATRA PÂTES
Moïse ANDRIAMBOAVONJY